ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ณัฐภัทร พัฒนา * ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ เจตน์จำลอง * Ph. D. (Language Assessment)
University of Southern Queensland (2553)
อาจารย์ สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ *
อาจารย์ อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล ธเนศชัยคุปต์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 22750359
Credit : 3(3-0-6)
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นการฝึกฟัง-พูดในเชิงวิชาการ สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Course codes : 22750459
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ

ทักษะและกลวิธีการเขียนบทความทางวิชาการประเภทต่างๆ รวมทั้งการเขียนบทคัดย่อ การอ้างอิงในเนื้อหาและเชิงอรรถ การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมในระดับ อนุเฉทและเรียงความ

Course codes : 22750559
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิชาการ

ทักษะการอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การอ่านตีความและจับรายละเอียด วิเคราะห์ วิจารณ์และพัฒนาคำศัพท์เพื่อบรรลุผลการอ่านเอกสารต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 22751159
Credit : 3(3-0-6)
ลีลาและวาทการวิเคราะห์

ลีลาการใช้ภาษาแบบต่าง ๆ ของบุคคลและกลุ่มชน วิเคราะห์ ตีความและประเมินการ สื่อสารทางภาษาในสังคม โดยเน้นการวิพากษ์การใช้ภาษาในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด

Course codes : 22752159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ

หลักการและวิธีค้นคว้าวิจัยเบื้องต้นทางด้านภาษา การวิจัยแบบต่างๆ องค์ประกอบของงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การดำเนินการวิจัยแบบย่อ การสรุปและเสนอผลการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ

Course codes : 22752259
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษางานวิจัยทางภาษา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์และประเมินงานวิจัยทางด้านภาษาโดย ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนแต่ละส่วนของงานวิจัยที่กำหนดตามรูปแบบโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัยแบบย่อและนำเสนองานวิจัยในหัวข้อทางภาษาที่สนใจ

Course codes : 22753159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการสื่อสาร

ภาพรวมของภาษาศาสตร์ประยุกต์ การนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและการใช้โครงสร้างภาษานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและสื่อความหมาย

Course codes : 22753259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมการแปรเปลี่ยนของภาษาเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ภาษา ปัจจัยทางสังคมและทางภูมิศาสตร์ หน้าที่ของภาษาที่ถูกใช้ในบริบททางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา

Course codes : 22758159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาภาษาอังกฤษ

การอภิปรายกลุ่มและอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนแนวคิดและเพื่อการพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนางานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 22751259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ทฤษฎีการสร้างความหมายตามแนวสัญวิทยาและทฤษฎีวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการ ศึกษาภาษามุ่งเน้นการวิเคราะห์วัจนภาษาในบริบทและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมตามแนวทฤษฎี

Course codes : 22751359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน

พัฒนาการของภาษาอังกฤษและความหลากหลายทางภาษาศาสตร์จากอิทธิพลทางด้านภูมิศาสตร์ ความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีต่างๆ ที่มุ่งอธิบายผลกระทบของภาษาอังกฤษในด้านการเมือง สังคม และการศึกษาในฐานะภาษากลางสำหรับการติดต่อสื่อสาร

Course codes : 22752359
Credit : 3(3-0-6)
สถิติและการประมวลผลการวิจัยทางภาษาอังกฤษ

ตัวแปร ข้อมูลและระดับของการวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง วิธีสุ่มตัวอย่างและการคำนวณจำนวนตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนและความเชื่อมั่นของการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง เน้นการเลือกใช้ การวิเคราะห์ การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและการพัฒนางานทางภาษาอังกฤษ

Course codes : 22753359
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ภาษา

หลักการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีเหตุผลนิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยม และหน้าที่นิยม รวมทั้งมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษา

Course codes : 22753459
Credit : 3(3-0-6)
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีทางด้านสัทศาสตร์และ สัทวิทยาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจระบบเสียงภาษาอังกฤษ

Course codes : 22753559
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

แนวคิด ทฤษฏีและความหลากหลายทางด้านไวยากรณ์ที่พบในภาษาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงลึก

Course codes : 22753659
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์

รูปแบบการประกอบคำและประโยคในภาษาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจแนว การศึกษาภาษาโดยผ่านโครงงานที่กำหนด

Course codes : 22754159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฏีและเทคนิคการแปล

หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการแปล วิเคราะห์บทแปลและฝึกฝนการแปลเอกสาร ประเภทต่างๆ เพื่อผลิตโครงงานการแปลเชิงวิเคราะห์

Course codes : 22754259
Credit : 3(3-0-6)
การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการแปลเพื่อพัฒนาทักษะการแปลตาม วัตถุประสงค์ต่างๆ ในระดับสูง รวมทั้งใช้กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในการผลิตงานแปลประเภทต่างๆ

Course codes : 22754359
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาพิเศษในการแปล

อภิปรายกลุ่มและสัมมนาการแปลในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการแปลในปัจจุบัน

Course codes : 22755159
Credit : 3(3-0-6)
การพูดขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ

เทคนิคการพูดอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการประกอบการนำเสนอ

Course codes : 22755259
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร เน้นทักษะการฟัง-พูดเพื่อพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 22756159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนเพื่อการอาชีพ

การเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานทางธุรกิจหรือแขนงอาชีพต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรที่ใช้พัฒนางานอาชีพ

Course codes : 22756259
Credit : 3(3-0-6)
การบรรณาธิกรขั้นสูงและออกแบบเอกสาร

โครงสร้างไวยากรณ์และวัจนลีลาในเนื้อหาของข้อความ รวมทั้งพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านสุนทรีภาพและงานอาชีพ

Course codes : 22756359
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน–เขียนเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 22757259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ

รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจโดยเน้นการปฏิบัติทั้ง ทางด้านการเขียน การเจรจาเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจรวมทั้งทักษะการการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานธุรกิจ

Course codes : 22757359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อโฆษณา

วิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณาและนำรูปแบบภาษา ไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาได้ตามวัตถุประสงค์

Course codes : 22757459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์

วิเคราะห์รูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทักษะและกลวิธี การใช้ภาษาในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านประชาสัมพันธ์

Course codes : 22757559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

ศัพท์ สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมที่ใช้ ในการสนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศ ความแตกต่างด้านภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวการเป็นมัคคุเทศก์และผู้จัดการ ท่องเที่ยวที่ดี

Course codes : 22758259
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารภาษาอังกฤษภาคสนาม

หลักการสื่อสารและการวิจัยในบริบทของการสื่อสารในแขนงอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นการศึกษาและการสืบค้นข้อมูลในสภานการณ์จริง

Course codes : 22758359
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นปัญหาในการสื่อสารวิชาชีพ

หัวข้อทางการสื่อสารเพื่องานอาชีพ มุ่งเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์บทความที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพต่างๆ

Course codes : 22766459
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนและนำเสนอรายงานการวิจัย

รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ลักษณะภาษาในการรายงานเชิงวิชาการ และการนำเสนอตามมาตรฐานสากล

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 22769959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เลือกทำวิทยานิพนธ์ตามความสนใจโดยความเห็นชอบและควบคุมของ อาจารย์ที่ปรึกษา

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 22750459
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ

ทักษะและกลวิธีการเขียนบทความทางวิชาการประเภทต่างๆ รวมทั้งการเขียนบทคัดย่อ การอ้างอิงในเนื้อหาและเชิงอรรถ การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมในระดับ อนุเฉทและเรียงความ

Course codes : 22750559
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิชาการ

ทักษะการอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การอ่านตีความและจับรายละเอียด วิเคราะห์ วิจารณ์และพัฒนาคำศัพท์เพื่อบรรลุผลการอ่านเอกสารต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

2 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 22751159
Credit : 3(3-0-6)
ลีลาและวาทการวิเคราะห์

ลีลาการใช้ภาษาแบบต่าง ๆ ของบุคคลและกลุ่มชน วิเคราะห์ ตีความและประเมินการ สื่อสารทางภาษาในสังคม โดยเน้นการวิพากษ์การใช้ภาษาในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด

Course codes : 22752159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ

หลักการและวิธีค้นคว้าวิจัยเบื้องต้นทางด้านภาษา การวิจัยแบบต่างๆ องค์ประกอบของงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การดำเนินการวิจัยแบบย่อ การสรุปและเสนอผลการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ

Course codes : 22752259
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษางานวิจัยทางภาษา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์และประเมินงานวิจัยทางด้านภาษาโดย ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนแต่ละส่วนของงานวิจัยที่กำหนดตามรูปแบบโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัยแบบย่อและนำเสนองานวิจัยในหัวข้อทางภาษาที่สนใจ

Course codes : 22753159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการสื่อสาร

ภาพรวมของภาษาศาสตร์ประยุกต์ การนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและการใช้โครงสร้างภาษานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและสื่อความหมาย

Course codes : 22753259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมการแปรเปลี่ยนของภาษาเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ภาษา ปัจจัยทางสังคมและทางภูมิศาสตร์ หน้าที่ของภาษาที่ถูกใช้ในบริบททางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา

Course codes : 22758159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาภาษาอังกฤษ

การอภิปรายกลุ่มและอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนแนวคิดและเพื่อการพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนางานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 22751359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน

พัฒนาการของภาษาอังกฤษและความหลากหลายทางภาษาศาสตร์จากอิทธิพลทางด้านภูมิศาสตร์ ความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีต่างๆ ที่มุ่งอธิบายผลกระทบของภาษาอังกฤษในด้านการเมือง สังคม และการศึกษาในฐานะภาษากลางสำหรับการติดต่อสื่อสาร

Course codes : 22753459
Credit : 3(3-0-6)
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีทางด้านสัทศาสตร์และ สัทวิทยาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจระบบเสียงภาษาอังกฤษ

Course codes : 22753659
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์

รูปแบบการประกอบคำและประโยคในภาษาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจแนว การศึกษาภาษาโดยผ่านโครงงานที่กำหนด

Course codes : 22754159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฏีและเทคนิคการแปล

หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการแปล วิเคราะห์บทแปลและฝึกฝนการแปลเอกสาร ประเภทต่างๆ เพื่อผลิตโครงงานการแปลเชิงวิเคราะห์

Course codes : 22754259
Credit : 3(3-0-6)
การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการแปลเพื่อพัฒนาทักษะการแปลตาม วัตถุประสงค์ต่างๆ ในระดับสูง รวมทั้งใช้กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในการผลิตงานแปลประเภทต่างๆ

Course codes : 22754359
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาพิเศษในการแปล

อภิปรายกลุ่มและสัมมนาการแปลในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการแปลในปัจจุบัน

Course codes : 22755159
Credit : 3(3-0-6)
การพูดขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ

เทคนิคการพูดอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการประกอบการนำเสนอ

Course codes : 22756159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนเพื่อการอาชีพ

การเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานทางธุรกิจหรือแขนงอาชีพต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรที่ใช้พัฒนางานอาชีพ

Course codes : 22756259
Credit : 3(3-0-6)
การบรรณาธิกรขั้นสูงและออกแบบเอกสาร

โครงสร้างไวยากรณ์และวัจนลีลาในเนื้อหาของข้อความ รวมทั้งพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านสุนทรีภาพและงานอาชีพ

Course codes : 22756359
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน–เขียนเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 22757259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ

รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจโดยเน้นการปฏิบัติทั้ง ทางด้านการเขียน การเจรจาเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจรวมทั้งทักษะการการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานธุรกิจ

Course codes : 22757359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อโฆษณา

วิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณาและนำรูปแบบภาษา ไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาได้ตามวัตถุประสงค์

Course codes : 22757459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์

วิเคราะห์รูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทักษะและกลวิธี การใช้ภาษาในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านประชาสัมพันธ์

Course codes : 22757559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

ศัพท์ สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมที่ใช้ ในการสนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศ ความแตกต่างด้านภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวการเป็นมัคคุเทศก์และผู้จัดการ ท่องเที่ยวที่ดี

Course codes : 22758359
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นปัญหาในการสื่อสารวิชาชีพ

หัวข้อทางการสื่อสารเพื่องานอาชีพ มุ่งเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์บทความที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพต่างๆ

4 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

Course codes : 22751259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ทฤษฎีการสร้างความหมายตามแนวสัญวิทยาและทฤษฎีวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการ ศึกษาภาษามุ่งเน้นการวิเคราะห์วัจนภาษาในบริบทและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมตามแนวทฤษฎี

Course codes : 22752359
Credit : 3(3-0-6)
สถิติและการประมวลผลการวิจัยทางภาษาอังกฤษ

ตัวแปร ข้อมูลและระดับของการวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง วิธีสุ่มตัวอย่างและการคำนวณจำนวนตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนและความเชื่อมั่นของการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง เน้นการเลือกใช้ การวิเคราะห์ การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและการพัฒนางานทางภาษาอังกฤษ

Course codes : 22753359
Credit : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ภาษา

หลักการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีเหตุผลนิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยม และหน้าที่นิยม รวมทั้งมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษา

Course codes : 22753559
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

แนวคิด ทฤษฏีและความหลากหลายทางด้านไวยากรณ์ที่พบในภาษาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงลึก

Course codes : 22755259
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ

ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร เน้นทักษะการฟัง-พูดเพื่อพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 22758259
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารภาษาอังกฤษภาคสนาม

หลักการสื่อสารและการวิจัยในบริบทของการสื่อสารในแขนงอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นการศึกษาและการสืบค้นข้อมูลในสภานการณ์จริง

Course codes : 22766459
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนและนำเสนอรายงานการวิจัย

รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ลักษณะภาษาในการรายงานเชิงวิชาการ และการนำเสนอตามมาตรฐานสากล

5 งานค้นคว้าอิสระ

Course codes : 22769859
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจอย่างลึกซึ้งโดยความเห็นชอบและ ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา