ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ณัฐภัทร พัฒนา * ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ เจตน์จำลอง * Ph. D. (Language Assessment)
University of Southern Queensland (2553)
อาจารย์ สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ *
อาจารย์ อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล ธเนศชัยคุปต์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 22750359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง-พูดภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (English Listening – Speaking for Graduates)

ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นการฝึกฟัง-พูดในเชิงวิชาการ สำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รหัสวิชา : 22750459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

ทักษะและกลวิธีการเขียนบทความทางวิชาการประเภทต่างๆ รวมทั้งการเขียนบทคัดย่อ การอ้างอิงในเนื้อหาและเชิงอรรถ การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมในระดับ อนุเฉทและเรียงความ

รหัสวิชา : 22750559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิชาการ (Academic Reading)

ทักษะการอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การอ่านตีความและจับรายละเอียด วิเคราะห์ วิจารณ์และพัฒนาคำศัพท์เพื่อบรรลุผลการอ่านเอกสารต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 22751159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลีลาและวาทการวิเคราะห์ (Stylistic and Rhetorical Analysis)

ลีลาการใช้ภาษาแบบต่าง ๆ ของบุคคลและกลุ่มชน วิเคราะห์ ตีความและประเมินการ สื่อสารทางภาษาในสังคม โดยเน้นการวิพากษ์การใช้ภาษาในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด

รหัสวิชา : 22752159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ (Research Methodology on English)

หลักการและวิธีค้นคว้าวิจัยเบื้องต้นทางด้านภาษา การวิจัยแบบต่างๆ องค์ประกอบของงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การดำเนินการวิจัยแบบย่อ การสรุปและเสนอผลการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22752259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษางานวิจัยทางภาษา (Language Research Literacy)

วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์และประเมินงานวิจัยทางด้านภาษาโดย ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนแต่ละส่วนของงานวิจัยที่กำหนดตามรูปแบบโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัยแบบย่อและนำเสนองานวิจัยในหัวข้อทางภาษาที่สนใจ

รหัสวิชา : 22753159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการสื่อสาร (Applied Linguistics for Communication)

ภาพรวมของภาษาศาสตร์ประยุกต์ การนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและการใช้โครงสร้างภาษานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและสื่อความหมาย

รหัสวิชา : 22753259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistics)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมการแปรเปลี่ยนของภาษาเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ภาษา ปัจจัยทางสังคมและทางภูมิศาสตร์ หน้าที่ของภาษาที่ถูกใช้ในบริบททางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา

รหัสวิชา : 22758159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาภาษาอังกฤษ (Seminar on English Language)

การอภิปรายกลุ่มและอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนแนวคิดและเพื่อการพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนางานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 22751259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Communication Theories)

ทฤษฎีการสร้างความหมายตามแนวสัญวิทยาและทฤษฎีวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการ ศึกษาภาษามุ่งเน้นการวิเคราะห์วัจนภาษาในบริบทและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมตามแนวทฤษฎี

รหัสวิชา : 22751359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน (World Englishes)

พัฒนาการของภาษาอังกฤษและความหลากหลายทางภาษาศาสตร์จากอิทธิพลทางด้านภูมิศาสตร์ ความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีต่างๆ ที่มุ่งอธิบายผลกระทบของภาษาอังกฤษในด้านการเมือง สังคม และการศึกษาในฐานะภาษากลางสำหรับการติดต่อสื่อสาร

รหัสวิชา : 22752359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติและการประมวลผลการวิจัยทางภาษาอังกฤษ (Statistics and Data Analysis of Research on English)

ตัวแปร ข้อมูลและระดับของการวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง วิธีสุ่มตัวอย่างและการคำนวณจำนวนตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนและความเชื่อมั่นของการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง เน้นการเลือกใช้ การวิเคราะห์ การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและการพัฒนางานทางภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22753359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ภาษา (Language Acquisition)

หลักการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีเหตุผลนิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยม และหน้าที่นิยม รวมทั้งมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษา

รหัสวิชา : 22753459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ (English Phonetics and Phonology)

สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีทางด้านสัทศาสตร์และ สัทวิทยาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจระบบเสียงภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22753559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ (English Syntactic Structure)

แนวคิด ทฤษฏีและความหลากหลายทางด้านไวยากรณ์ที่พบในภาษาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงลึก

รหัสวิชา : 22753659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ (Special Topics in Syntactic Analysis)

รูปแบบการประกอบคำและประโยคในภาษาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจแนว การศึกษาภาษาโดยผ่านโครงงานที่กำหนด

รหัสวิชา : 22754159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฏีและเทคนิคการแปล (Theories and Techniques in Translation)

หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการแปล วิเคราะห์บทแปลและฝึกฝนการแปลเอกสาร ประเภทต่างๆ เพื่อผลิตโครงงานการแปลเชิงวิเคราะห์

รหัสวิชา : 22754259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Translation for Specific Purposes)

หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการแปลเพื่อพัฒนาทักษะการแปลตาม วัตถุประสงค์ต่างๆ ในระดับสูง รวมทั้งใช้กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในการผลิตงานแปลประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 22754359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาพิเศษในการแปล (Special Issues in Translation)

อภิปรายกลุ่มและสัมมนาการแปลในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการแปลในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 22755159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพูดขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ (Advanced Speaking and Presentation Technology)

เทคนิคการพูดอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการประกอบการนำเสนอ

รหัสวิชา : 22755259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (Issues in Listening – Speaking)

ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร เน้นทักษะการฟัง-พูดเพื่อพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 22756159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเพื่อการอาชีพ (Writing for Professionals)

การเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานทางธุรกิจหรือแขนงอาชีพต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรที่ใช้พัฒนางานอาชีพ

รหัสวิชา : 22756259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบรรณาธิกรขั้นสูงและออกแบบเอกสาร (Advanced Editing and Document Design)

โครงสร้างไวยากรณ์และวัจนลีลาในเนื้อหาของข้อความ รวมทั้งพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านสุนทรีภาพและงานอาชีพ

รหัสวิชา : 22756359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ (Issues in Reading-Writing)

ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน–เขียนเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 22757259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)

รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจโดยเน้นการปฏิบัติทั้ง ทางด้านการเขียน การเจรจาเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจรวมทั้งทักษะการการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานธุรกิจ

รหัสวิชา : 22757359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อโฆษณา (English for Advertising Media)

วิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณาและนำรูปแบบภาษา ไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาได้ตามวัตถุประสงค์

รหัสวิชา : 22757459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์ (English for Public Relations)

วิเคราะห์รูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทักษะและกลวิธี การใช้ภาษาในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา : 22757559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (English for Tour Guides)

ศัพท์ สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมที่ใช้ ในการสนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศ ความแตกต่างด้านภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวการเป็นมัคคุเทศก์และผู้จัดการ ท่องเที่ยวที่ดี

รหัสวิชา : 22758259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารภาษาอังกฤษภาคสนาม (English for Fieldwork Communication)

หลักการสื่อสารและการวิจัยในบริบทของการสื่อสารในแขนงอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นการศึกษาและการสืบค้นข้อมูลในสภานการณ์จริง

รหัสวิชา : 22758359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นปัญหาในการสื่อสารวิชาชีพ (Special Topics in Professional Communication)

หัวข้อทางการสื่อสารเพื่องานอาชีพ มุ่งเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์บทความที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพต่างๆ

รหัสวิชา : 22766459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนและนำเสนอรายงานการวิจัย (Writing and Presenting Research)

รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ลักษณะภาษาในการรายงานเชิงวิชาการ และการนำเสนอตามมาตรฐานสากล

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 22769959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

เลือกทำวิทยานิพนธ์ตามความสนใจโดยความเห็นชอบและควบคุมของ อาจารย์ที่ปรึกษา

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 22750459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

ทักษะและกลวิธีการเขียนบทความทางวิชาการประเภทต่างๆ รวมทั้งการเขียนบทคัดย่อ การอ้างอิงในเนื้อหาและเชิงอรรถ การเขียนรายการเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมในระดับ อนุเฉทและเรียงความ

รหัสวิชา : 22750559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านเชิงวิชาการ (Academic Reading)

ทักษะการอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การอ่านตีความและจับรายละเอียด วิเคราะห์ วิจารณ์และพัฒนาคำศัพท์เพื่อบรรลุผลการอ่านเอกสารต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 22751159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลีลาและวาทการวิเคราะห์ (Stylistic and Rhetorical Analysis)

ลีลาการใช้ภาษาแบบต่าง ๆ ของบุคคลและกลุ่มชน วิเคราะห์ ตีความและประเมินการ สื่อสารทางภาษาในสังคม โดยเน้นการวิพากษ์การใช้ภาษาในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด

รหัสวิชา : 22752159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ (Research Methodology on English)

หลักการและวิธีค้นคว้าวิจัยเบื้องต้นทางด้านภาษา การวิจัยแบบต่างๆ องค์ประกอบของงานวิจัย การออกแบบงานวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การดำเนินการวิจัยแบบย่อ การสรุปและเสนอผลการวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22752259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษางานวิจัยทางภาษา (Language Research Literacy)

วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์และประเมินงานวิจัยทางด้านภาษาโดย ฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนแต่ละส่วนของงานวิจัยที่กำหนดตามรูปแบบโครงการวิจัย ดำเนินการวิจัยแบบย่อและนำเสนองานวิจัยในหัวข้อทางภาษาที่สนใจ

รหัสวิชา : 22753159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์ประยุกต์สำหรับการสื่อสาร (Applied Linguistics for Communication)

ภาพรวมของภาษาศาสตร์ประยุกต์ การนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและการใช้โครงสร้างภาษานั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและสื่อความหมาย

รหัสวิชา : 22753259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistics)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคมการแปรเปลี่ยนของภาษาเนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ภาษา ปัจจัยทางสังคมและทางภูมิศาสตร์ หน้าที่ของภาษาที่ถูกใช้ในบริบททางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษา

รหัสวิชา : 22758159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาภาษาอังกฤษ (Seminar on English Language)

การอภิปรายกลุ่มและอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนแนวคิดและเพื่อการพัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนางานวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 22751359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน (World Englishes)

พัฒนาการของภาษาอังกฤษและความหลากหลายทางภาษาศาสตร์จากอิทธิพลทางด้านภูมิศาสตร์ ความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษและทฤษฎีต่างๆ ที่มุ่งอธิบายผลกระทบของภาษาอังกฤษในด้านการเมือง สังคม และการศึกษาในฐานะภาษากลางสำหรับการติดต่อสื่อสาร

รหัสวิชา : 22753459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ (English Phonetics and Phonology)

สัทศาสตร์และสัทวิทยาเบื้องต้น รวมทั้งแนวคิดและทฤษฏีทางด้านสัทศาสตร์และ สัทวิทยาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจระบบเสียงภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22753659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ (Special Topics in Syntactic Analysis)

รูปแบบการประกอบคำและประโยคในภาษาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจแนว การศึกษาภาษาโดยผ่านโครงงานที่กำหนด

รหัสวิชา : 22754159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฏีและเทคนิคการแปล (Theories and Techniques in Translation)

หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการแปล วิเคราะห์บทแปลและฝึกฝนการแปลเอกสาร ประเภทต่างๆ เพื่อผลิตโครงงานการแปลเชิงวิเคราะห์

รหัสวิชา : 22754259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Translation for Specific Purposes)

หลักการ ทฤษฏี และเทคนิคการแปลเพื่อพัฒนาทักษะการแปลตาม วัตถุประสงค์ต่างๆ ในระดับสูง รวมทั้งใช้กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในการผลิตงานแปลประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 22754359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาพิเศษในการแปล (Special Issues in Translation)

อภิปรายกลุ่มและสัมมนาการแปลในประเด็นต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการแปลในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 22755159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพูดขั้นสูงและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ (Advanced Speaking and Presentation Technology)

เทคนิคการพูดอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการประกอบการนำเสนอ

รหัสวิชา : 22756159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนเพื่อการอาชีพ (Writing for Professionals)

การเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานทางธุรกิจหรือแขนงอาชีพต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาทักษะการเขียนและการพิสูจน์อักษรที่ใช้พัฒนางานอาชีพ

รหัสวิชา : 22756259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบรรณาธิกรขั้นสูงและออกแบบเอกสาร (Advanced Editing and Document Design)

โครงสร้างไวยากรณ์และวัจนลีลาในเนื้อหาของข้อความ รวมทั้งพัฒนาทักษะและเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านสุนทรีภาพและงานอาชีพ

รหัสวิชา : 22756359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ (Issues in Reading-Writing)

ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน–เขียนเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 22757259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)

รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทางธุรกิจโดยเน้นการปฏิบัติทั้ง ทางด้านการเขียน การเจรจาเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจรวมทั้งทักษะการการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานธุรกิจ

รหัสวิชา : 22757359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อโฆษณา (English for Advertising Media)

วิเคราะห์รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณาและนำรูปแบบภาษา ไปใช้ในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาได้ตามวัตถุประสงค์

รหัสวิชา : 22757459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชาสัมพันธ์ (English for Public Relations)

วิเคราะห์รูปแบบภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ทักษะและกลวิธี การใช้ภาษาในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา : 22757559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (English for Tour Guides)

ศัพท์ สำนวนและรูปแบบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมที่ใช้ ในการสนทนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศ ความแตกต่างด้านภูมิหลังทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวการเป็นมัคคุเทศก์และผู้จัดการ ท่องเที่ยวที่ดี

รหัสวิชา : 22758359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นปัญหาในการสื่อสารวิชาชีพ (Special Topics in Professional Communication)

หัวข้อทางการสื่อสารเพื่องานอาชีพ มุ่งเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์และวิจารณ์บทความที่เกี่ยวข้องในงานอาชีพต่างๆ

4 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 22751259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Communication Theories)

ทฤษฎีการสร้างความหมายตามแนวสัญวิทยาและทฤษฎีวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการ ศึกษาภาษามุ่งเน้นการวิเคราะห์วัจนภาษาในบริบทและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมตามแนวทฤษฎี

รหัสวิชา : 22752359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติและการประมวลผลการวิจัยทางภาษาอังกฤษ (Statistics and Data Analysis of Research on English)

ตัวแปร ข้อมูลและระดับของการวัด การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง วิธีสุ่มตัวอย่างและการคำนวณจำนวนตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนและความเชื่อมั่นของการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง เน้นการเลือกใช้ การวิเคราะห์ การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและการพัฒนางานทางภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 22753359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเรียนรู้ภาษา (Language Acquisition)

หลักการเรียนรู้ภาษาแม่และภาษาต่างประเทศตามทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีเหตุผลนิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยม และหน้าที่นิยม รวมทั้งมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษา

รหัสวิชา : 22753559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ (English Syntactic Structure)

แนวคิด ทฤษฏีและความหลากหลายทางด้านไวยากรณ์ที่พบในภาษาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านโครงสร้าง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในเชิงลึก

รหัสวิชา : 22755259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นศึกษาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ (Issues in Listening – Speaking)

ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสาร เน้นทักษะการฟัง-พูดเพื่อพัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 22758259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารภาษาอังกฤษภาคสนาม (English for Fieldwork Communication)

หลักการสื่อสารและการวิจัยในบริบทของการสื่อสารในแขนงอาชีพต่างๆ โดยมุ่งเน้นการศึกษาและการสืบค้นข้อมูลในสภานการณ์จริง

รหัสวิชา : 22766459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนและนำเสนอรายงานการวิจัย (Writing and Presenting Research)

รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ ลักษณะภาษาในการรายงานเชิงวิชาการ และการนำเสนอตามมาตรฐานสากล

5 งานค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 22769859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจอย่างลึกซึ้งโดยความเห็นชอบและ ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา