ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) (บธ.บ. (บริหารธุรกิจ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 126 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Fei Lu * M.B.A. (Marketing) University of Newcastle,
Australia (2550)
อาจารย์ James Vincent Johnson *
อาจารย์ Sudip Debkumar Chatterji *
อาจารย์ ตวงพร พิณอุดม *
อาจารย์ ทักษอร ศรีสังขจร * M.B.A. (Global Business Leadership International Trade)
Johnson & Wales University, USA (2552)
อาจารย์ ธิติยุติ เนื่องจำนงค์ * M.S. (International Marketing Management)
University of Surrey, UK (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ * M.Sc. (Strategic Marketing)
Cardiff University, UK (2553)
อาจารย์ สรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ *
อาจารย์ สิรินทร เทพมังกร * M.TM. (Technology Management)
The University of New South Wales, Australia (2541)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (Languages for Communication)

Course codes : 95110159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและพัฒนาทักษะ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา the use of computer laboratory and personal handheld devices

Course codes : 95110259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความสามารถและสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสร้างสัมพันธ์ กับผู้คนในสังคม การติดต่อทางโทรศัพท์ การประชุม การนำเสนอผลงาน และการต่อรอง การฝึกฝนทักษะ การสื่อสารเชิงธุรกิจทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา

Course codes : 95110359
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ การเขียนให้ความหมาย การเขียนขั้นตอนหรือวิธีทำ การเขียนอธิบาย การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายเรื่องราว และการเขียนเรียงความ การฝึกฝนการใช้คำศัพท์และไวยกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน เชิงวิชาการ การใช้คำเชื่อมประโยค การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการถอดความ เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก ผลงานทางวรรณกรรม

Course codes : 95110459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทักษะการสื่อสารของผู้เรียนที่จำเป็นต้องใช้การทำงาน การฝึกฝนผ่านการทำ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะการอ่านโฆษณารับสมัครงานการอ่าน คุณสมบัติของ ผู้สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัว การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการนำเสนอผลงาน

Course codes : 95110559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาไทยผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95110659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาไทยในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95110859
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

Course codes : 95111059
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน การต่อรองราคา การถามทาง การอ่านหนังสือพิมพ์ และการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา (Identity and Student Life Quality)

Course codes : 95115159
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกติกาของกีฬาว่ายน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการฝึกเทคนิคการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ

Course codes : 95115259
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฏกติกาการเล่นบาสเก็ตบอล ฝึกฝนทักษะเบื้องต้นของกีฬาบาสเก็ตบอล ฝึกฝน การเล่นเป็นรายบุคคลและเล่นเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาเพื่อการนันทนาการ

Course codes : 95115359
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฏกติกาของวอลเล่ย์บอล ฝึกทักษะการเล่นเป็นรายบุคคลและ การฝึกทักษะการเล่นเป็นทีมเพื่อฝึกทักษะการออกกำลังกาย การเป็นผู้นำและผู้ตาม

Course codes : 95115759
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาโยคะ โดยฝึกทักษะ สมาธิ การเล่นเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การออกกำลังกาย พัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ การนันทนาการด้วยตนเองอย่างถูกวิธี

Course codes : 95121159
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและสุขอนามัย

สุขภาพและสุขภาพอนามัย ความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากสุขภาพ ร่างกายที่ผิดปกติ การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและ ลดพฤติกรรมเสี่ยง และการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ การทำโครงการ เพื่อสุขภาพ ทีมทางสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลความสะอาดในชุมชน สถานประกอบการณ์ต่าง ๆ

Course codes : 95121459
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพแบบบูรณาการสำหรับคนรุ่นใหม่

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของพฤติกรรมวัยรุ่น ปัญหาของวัยรุ่นสมัยใหม่ ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แนวทางป้องกันและรักษาโรค การวางแผนครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Life Skills and Responsibility for Society and Environment)

Course codes : 95111759
Credit : 3(3-0-6)
วรรณดคีเปรียบเทียบ

การพัฒนาและหลักการของวรรณคดีเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรคดีไทย และวรรคดีต่างประเทศ โดยพิจารณาผลงานเชิงวรรคดีทั้งในประชมคมอาเซียนและระดับโลก การซาบซึ้งถึงรายละเอียดที่ถ่ายทอดผ่านบทประพันธ์เช่นเดียวกับซาบซึ้งในวัฒนธรรม

Course codes : 95111959
Credit : 3(3-0-6)
ประชากรโลกในศตวรรษที่ 21

การสำรวจของหน่วยของสังคมทั่วโลก ระบบการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาของภาคประชาสังคม ปรัชญาศาสนา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเข้าใจวิธีการที่จะส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารในการเผชิญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมดังกล่าว

Course codes : 95112659
Credit : 3(3-0-6)
ประชาคมอาเซียนในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

กรอบกฎหมายของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม อาเซียน โดยมุ่งเน้น (1) วัตถุประสงค์พื้นฐานของการรวมตัวประชาคมอาเซียน การรักษาความปลอดภัยทางการเมือง กลุ่มทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม (2) เอกสารทางกฎหมายที่สำคัญของประชาคมอาเซียน และ (3) การดำเนินงานของประชาคมอาเซียนในเชิงปฏิบัติ เตรียมความพร้อมให้เข้าใจผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Course codes : 95112759
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจโลก

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก หลักการตลาด นโยบาย การเงิน นโยบายการค้า และการนำเอาหลักการและนโยบายเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง มุ่งเน้นการเรียนผ่านการแสดงความคิดเห็นเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้า กรรมสิทธิ์ สิ่งแสดล้อม และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวัฒนธรรม

Course codes : 95113759
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

กระบวนการทางปรัชญาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ในระบบวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และข้อโต้แย้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Course codes : 95113959
Credit : 3(3-0-6)
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก

ทฤษฎี สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศโลก ผลการวิจัย และการอภิปรายที่เกี่ยวกับสภาวะเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในการสนับสนุน การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรโลก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตจะช่วยรักษาสมดุลย์อย่างยั่งยืน

Course codes : 95114359
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะวิชาชีพและความสามารถในการทำงาน

ทักษะในด้านการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรอง ความตระหนัก ในตนเอง การทำงานเป็นทีม มารยาททางธุรกิจ ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ การแก้ปัญหา ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะผู้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนการดำเนินการเพื่อโลกของการทำงาน ความสามารถที่จำเป็นในการเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมสมัยใหม่และการทำงานที่ทันสมัย

Course codes : 95114659
Credit : 3(3-0-6)
ความเข้าใจในสังคมโลก

ทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความตระหนักในประเด็นระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค ประเทศ และปัจเจกบุคคล ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประเพณีวัฒนธรรม ครอบครัว ความหมายของชีวิตและทัศนคติแบบแผน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Innovation and Creativity)

Course codes : 95113159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น

ข้อมูลประเภทต่าง ๆ การสรุปและการนำเสนอข้อมูล มาตรการวัด ตัวแปร สถิติ เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง การคำนวณสถิติเชิงพรรรนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง การประมาณโดยการคำนวนเป้นช่วงและการทดสอบสมมุติฐาน

Course codes : 95113259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์เบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับและโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น การจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว โดยเน้นตัวอย่างที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับนิสิตสายศิลป์ มนุษย์และสังคม

Course codes : 95114159
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณ

การเปลี่ยนแปลงตนเองในระดับมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย การตั้งเป้าหมายในการเรียนและอาชีพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางวิชาการและการบริหารเวลา และทักษะการวิจัยขั้นพื้นฐาน การอ้างอิงที่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยง การคัดลอกข้อความของผู้อื่น

Course codes : 95114259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีและการปฏิบัติในการทำงานและองค์การ

ความเข้าใจของผู้คนและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในบริบทของการทำงาน ซึ่งมี ความสำคัญต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคล ทีมงาน และองค์กร ในด้านต่างๆ การรับรู้ แรงจูงใจ การตัดสินใจ ความเป็นพลวัตของทีม การเจรจาต่อรอง การจัดการ ความขัดแย้ง ความเป็นผู้นำและวัฒนธรรมองค์กร

Course codes : 95114459
Credit : 3(3-0-6)
มุมมองที่สำคัญในสังคมดิจิตอล

ทฤษฎีและวิธีการที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร โลกาภิวัตน์และการค้า การพัฒนาความเข้าใจและทราบวิธีการที่สำคัญของรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการสื่อสาร วิวัฒนาการของการสื่อสารและอุตสาหกรรมการสื่อสาร การรู้ถึงอนาคตของวัฒนธรรมดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพลเมือง วาระแห่งชาติและแนวคิดระดับโลก

Course codes : 95114559
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในด้านวิชาการ อาชีพ สังคมและชีวิตส่วนตัว ความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาแบบทีม และเทคนิคในการแก้ปัญหา โดยใช้การบริหารความขัดแย้งและกระบวนการตัดสินใจ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

Course codes : 95113059
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

ความสำคัญของจรรยาบรรณและบทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ การจัดการองค์กรและในชีวิตประจำวัน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ วิธีการสืบค้นทางสารสนเทศในลักษณะต่า ง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง ระบบการอ้างอิงเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างมีจริยธรรม

Course codes : 95113359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และระบบการใช้งาน สำหรับโปรแกรมใช้งานทั่วไป เครือข่ายอินเตอร์เนต และจรรยาบรรณของผู้ใช้

Course codes : 95113459
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายระบบสารสนเทศและอินเตอร์เนท

แนวคิดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระบบ สารสนเทศและอินเตอร์เนท การออกแบบเวบไซด์

Course codes : 95113559
Credit : 3(3-0-6)
การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นใหม่ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ ห้องเรียนทางจอภาพ ข้อมูลการสอนจากประสบการณ์ทางเทคโนโลยี

Course codes : 95113659
Credit : 3(3-0-6)
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสำเร็จรูปขั้นสูง

การใช้โปรแกรมสารสนเทศสำเร็จรูปขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธภาพ ระบบปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

2.1 วิชาแกน

Course codes : 95311159
Credit : 3(3-0-6)
บัญชีเบื้องต้น

ภาพรวมของหลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน การกำหนดรายได้ การเตรียมรายงาน ทางการเงิน และการบริหารบัญชี การควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญจ่าย การทำสมุดรายจ่ายเบ็ดเตล็ด การเจรจาต่อรองข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ กับทางธนาคาร และขั้นตอนการทำบัญชีเงินสดและสินค้าคงคลัง

Course codes : 95312359
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

พื้นฐานทางสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาและทำวิจัยธุรกิจ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อหาแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูลพื้นที่ใต้โค้งปกติ ความเบ้ ทฤษฎี ความน่าจะเป็น การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลสหสัมพันธ์อย่างง่าย

Course codes : 95320159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และหลักการเบื้องต้น ประโยชน์จากการค้า การทำงานของตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น และการประยุกต์ อุปสงค์ อุปทาน ตลาดและสวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และผูกขาด ตลาดปัจจัย การผลิต ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภค

Course codes : 95320259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค และหลักการเบื้องต้นด้านรายได้ การจ้างงาน การว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ ผลผลิต การเฟ้อของราคาเงิน อุปสงค์ และอุปทาน การเงิน การธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา นโยบายด้านการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ นโยบาย ด้านเศรษฐกิจและ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยระบบเศรษฐกิจเปิดเบื้องต้น

Course codes : 95321259
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการวิจัยธุรกิจ

ความสำคัญของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียน เค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ เครื่องมือการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ ผลงานวิจัย การเขียนรายงาน การอภิปรายผล วิธีการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย ตลอดจนบทนำสู่การวิจัย เชิงคุณภาพด้านธุรกิจ

Course codes : 95322159
Credit : 3(3-0-0)
การบัญชีบริหาร

ระบบโครงสร้างการตัดสินใจขององ๕กร โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตัดสินใจ การวางแผนกำไรและงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร การวิเคราะห์ผลต่าง และการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 95322259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

หลักการและเหตุผลของกฎหมายธุรกิจ เน้นการนำกฎหมายไปปรับใช้ในเชิงธุรกิจ ร่วมสมัย ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายนิติกรรมสัญญา ทรัพย์สิน การจัดตั้งธุรกิจ แรงงาน หนี้ คุ้มครองผู้บริโภครวมถึงหลักจรรยาบรรณกฎหมาย

Course codes : 95323159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเบื้องต้น

ลักษณะของการบริหาร วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร หน้าที่การบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การนำหรือการบังคับบัญชา และการควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน้าที่ดังกล่าวและผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อองค์การ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริหาร

Course codes : 95323259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานบุคคล

ความหมาย ลักษณะและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรซึ่งรวมถึงประเด็นหลัก ๆ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การบรรจุและการแนะนำตัวเข้าทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินการปฏิบัติงาน การให้ประโยชน์ตอบแทนและความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงเรื่องของการคุกคามทางเพศซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่การบริหารบุคคลในยุคปัจจุบันต้องให้ความสนใจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การตัดสินใจต่าง ๆ ที่นายจ้างที่ดีควรมี

Course codes : 95323359
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาดเบื้องต้น

3 (3-0-6) แนวความคิดทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ หน้าที่ ทางการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจน การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด

Course codes : 95330159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

กระบวนการในการจัดการการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การวางแผนงานและกลยุทธ์ การเลือกทำเลที่ตั้ง ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ การคาดการณ์ปริมาณความต้องการของตลาดและสินค้าคงคลัง การจัดตารางการทำงานในการผลิต การควบคุมดูแลทั้งภายในและนอกองค์การ การควบคุมคุณภาพและปริมาณ

Course codes : 95331159
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

พื้นฐานของการเงินธุรกิจ รวมทั้งบทบาทของการเงินในองค์การทางธุรกิจ และ วัตถุประสงค์ขององค์การทางธุรกิจ มุ่งเน้นการประยุต์ใช้เชิงปฏิบัติและเทคนิคการแก้ปัญหา ในฐานะเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าใจและการแก้ปัญหาทางการเงินพื้นฐานที่ธุรกิจประสบอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา การคิดลดกระแสเงินสด ความเสี่ยงและผลตอบแทน งบลงทุน โครงสร้างเงินลงทุน ต้นทุน ของเงินทุน นโยบายเงินปันผล การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน การวางแผนการเงินระยะสั้น การพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องการเงินระหว่างประเทศ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 95349559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกประสบการณ์การทำงานกับองค์การภายนอก สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับมาจากหลักสูตรไปใช้ได้ในสภาพชีวิตการทำงานที่เป็นจริง เรียนรู้การกำหนดโครงสร้างและกลไกการทำงาน เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Course codes : 95630359
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

องค์ประกอบพื้นฐานของส่วนผสมการส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงการโฆษณา การเผยแพร่ ผู้แทนจำหน่าย และการส่งเสริมการขายเจากมุมมองต่าง ๆ การจัดการเครื่องมือการส่งเสริมการขายโดยรวมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนการตลาด การสร้างแบรนด์โดยใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด การสร้าง ส่ง และรับข้อความการทำงานของการสื่อสารการตลาด รวมไปถึงประสิทธิผลและการวัดผล

Course codes : 95631159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตั้งราคา

ทฤษฎีและโครงสร้างเรื่องราคารวมถึงประเภทของต้นทุน กลยุทธ์ทางด้านราคา นโยบายราคา ความยืดหยุ่นในเรื่องราคา ความต้องการเฉพาะเจาะจงทางด้านราคาราคาของผลิตภัณฑ์เสริม แนวนโยบายทางด้านราคาตลาด การประเมินการตอบสนองเรื่องราคา และการแข่งขันด้านราคาโดยกรณีศึกษา

Course codes : 95631259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด

ทฤษฎีการจัดการระบบการกระจายสินค้าทั้งทางด้านภายในและระหว่างองค์กร ซึ่งรวมทั้งงานทางด้านสินค้า การบริการและประสบการณ์ที่ส่งถึงผู้บริโภค ผลกระทบจากการตัดสินใจเรื่อง ช่องทางกับกลยุทธ์ทางการตลาด การออกแบบและการจัดการช่องทาง

Course codes : 95632159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

หลักการพื้นฐานเรื่องการสร้าง ประเมิน วิเคราะห์ และการจัดการสินค้าและแบรนด์ การวัดปละประเมินค่าสินค้าและการผลิตในหลากหลายมิติ โดยผ่านแผนการตลาด การจัดการเรื่องแบรนด์โดยองค์ประกอบพื้นฐานในเชิงการแข่งขันและกลยุทธ์การสื่อสารซึ่งนำมาด้วยความสำเร็จ

Course codes : 95632259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภค

ธรรมชาติของผู้บริโภค กระบวนการการตัดสินใจ ปัจจัยต่าง ๆ ทางจิตวิทยา สังคม ปัจเจกบุคคล การตลาดและพฤติกรรมผิด ๆ ของผู้บริโภค หลักจรรยาบรรณในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค วิจัยผู้บริโภค และแนวทางที่เป็นที่นิยมใหม่ในหมู่ผู้บริโภค

Course codes : 95640359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด

ระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้มาจากการทำวิจัย เพื่อพยากรณ์และควบคุม กิจกรรมทางการตลาด การตั้งปัญหาการวิจัย ขั้นตอนการทำวิจัย การเลือกใช้เครื่องมือ และแบบจำลองเพื่อช่วยปรับปรุงการตัดสินใจทางการตลาด เทคนิคและความสำคัญของการะบุ และการเลือกตลาด วิธีประเมิน ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยต่อผู้จัดการการตลาด

Course codes : 95641259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ

พื้นฐานการตลาด ขอบเขตและบริบทเกี่ยวกับการจัดการและความท้าทายของการทำ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางการตลาดระดับโลก ประเภทของการตลาดระหว่างประเทศ การเข้าร่วมกับ ตลาดต่างชาติ นโยบาย การบริการ ราคา การเมือง กฎหมาย การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 95832559
Credit : 3(3-0-6)
การพาณิชย์อิเล็คทรอนิค

ธุรกิจออนไลน์ การจัดการ และการทำผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงภาพรวมของ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบการจัดการข้อมูล การจัดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และระบบรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและสร้างเว็ปไซด์

Course codes : 96030159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ปัญหาและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศวามต่างทางวัฒนธรรม ประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจสากล กลยุทธ์และรูปแบบทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ข้อบังคับ ด้านการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงกลยุทธ์การจัดการด้านธุรกิจสากล

Course codes : 96030359
Credit : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศ

ประเด็นที่ครอบคลุมด้านการค้า การจัดการความเสี่ยง นิติกรรมสัญญา ตั๋วแลกเงิน วิธีการทางการค้า และการให้บริการทางเงินจากสถาบันการเงิน และองค์กรต่าง ๆ

Course codes : 96031259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

แนวคิดและเครื่องมือด้านการจัดการการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีในการปรับใช้ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในบริบทขององค์กรต่างชาติ การจัดการกองทุนระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศตลาดอนุพันธ์การบริหารความเสี่ยงและการจัดการปัญหาด้านการลงทุนสำหรับองค์กรต่างประเทศ รวมถึงนโยบาย และกิจกรรมทางการเงิน

Course codes : 96032159
Credit : 3(3-0-6)
การบูรณาการเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและนโยบาย สกุลเงินตรา การค้า การเบี่ยงเบน ทางการค้า เขตเงินตราที่เหมาะสมของตลาดเดียว ตลาดการแข่งขัน และนโยบายต่าง ๆ นโยบายสาธารณะ นโยบายภูมิภาค นโยบายการเกษตร นโยบายองค์การ

Course codes : 96032359
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ

พื้นฐานการตลาด ขอบเขตและบริบทเกี่ยวกับการจัดการและความท้าทายของการทำ การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางการตลาดระดับโลก ประเภทของการตลาดระหว่างประเทศ การเข้าร่วมกับ ตลาดต่างชาติ นโยบาย การบริการ ราคา การเมือง กฎหมาย การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ การทำการตลาดระหว่างประเทศ

Course codes : 96131159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีเชิงปริมาณสำหรับการเงินธุรกิจ

วิธีการเชิงปริมาณสำหรับแก้ปัญหาทางการเงินธุรกิจ โมเดลของต้นทุน รายได้ และผลกำไร ความน่าจะเป็นและสถิติ การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การพยากรณ์ทางการเงิน โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การใช้โปรแกรมเชิงเส้นในทางการเงิน และแบบจำลองทางการเงิน

Course codes : 96131259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

3 (3-0-6) บัญชีการเงินสำหรับลูกค้าที่คาดหวังของข้อมูลการเงินสำหรับองค์การธุรกิจ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ทางการเงิน และเจ้าหนี้ กรอบความคิดทางบัญชี โมเดลทางบัญชี กระบวนการวัด งบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน รอบบัญชี สินทรัพย์ในรูปของเงินสดและสินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว โครงสร้างผู้ถือหุ้นขอห้างหุ้นส่วน ธุรกิจเจ้าของคนเดียว และนิติบุคคล ?

Course codes : 96132259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินสำหรับองค์การธุรกิจ 1

การเงินสำหรับองค์การธุรกิจ โครงสร้าง แนวคิด และเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจทางการเงิน โดยยึดหลักทฤษฎีทางการเงินที่ทันสมัย ด้วยวิธีการเชิงวิเคราะห์และแม่นยำ เทคนิควิธี ลดกระแสเงินสด งบประมาณรายจ่ายและการประเมินค่าในการลงทุนขององค์การธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนภายใต้ ความไม่แน่นอน การประเมินราคาสินทรัพย์ทุน ตราสารสิทธิ และประสิทธิภาพของตลาด การวิเคราะห์นโยบาย ทางการเงินขององค์การธุรกิจ ซึ่งรวมถึง โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและหัวข้อที่ เกี่ยวข้อง

Course codes : 96132359
Credit : 3(3-0-6)
การเงินสำหรับองค์การธุรกิจ 2

ภาพรวมที่ครอบคลุมหัวข้อการเงินสำหรับองค์การธุรกิจนั้นสมบูรณ์ และตรวจสอบ แนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ผู้จัดการการเงินใช้ในการลงทุนอย่างมีประสิทธิผล การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหา เงินทุนและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน เข้าใจหัวข้องบประมาณรายจ่ายในการลงทุนขั้นสูง การตัดสินใจเกี่ยวกับ การจัดหาเงินทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน และการเงินระหว่างประเทศ

Course codes : 96140159
Credit : 3(3-0-6)
การเงิน การธนาคารและตลาดการเงิน

หลักกการเกี่ยวกับ เงิน ระบบการเงิน ตัวกลางทางการเงิน ตลาดการเงิน การกำหนด อัตราดอกเบี้ย ตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ มูลค่าเงินตามเวลา เครื่องมือ ทางการเงิน บทบาทของธนาคารกลาง การจัดการนโยบายทางการเงินในเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และผลกระทบ ของนโยบายนั้นต่ออัตราดอกเบี้ยและกระแสเงินทุนในตลาดการเงิน?

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 95324159
Credit : 3(3-0-6)
บัญชีระดับกลาง

การบัญชีระดับกลาง เรียนรู้ด้านการเงินและการทำบัญชีสำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์ลักษณะธุรกิจและงบการเงิน

Course codes : 95530359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงหลักการกฎหมายและกระบวนการทาง การค้าระหว่างประเทศ นิติกรรมสัญญา ตัวแทน องค์การธุรกิจ

Course codes : 95541259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและคุณภาพ

คำนิยาม ความหมาย การอภิปรายและการวัดประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพและ บทบาทกลยุทธ์ การพัฒนาวิธีการที่ครอบคลุมในการจัดการและการปรับปรุงการผลิตและคุณภาพ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์องค์กรการดำเนินงานและด้านเทคโนโลยี กรณีศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและคุณภาพในการให้บริการ และการผลิตการดำเนินงาน

Course codes : 95542159
Credit : 3(3-0-9)
การจัดการข้ามวัฒนธรรม

การพัฒนาความสามารถในทางมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ ต่อการจัดการ วิธีการบริหารความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ปรับใช้ในองค์กรระหว่างประเทศ และประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจริยธรรม แรงงาน และการจัดการระหว่างประเทศ

Course codes : 95630159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขาย

องค์ประกอบพื้นฐานของหน้าที่ของพนักงานขาย กรอบการทำงานของพนักงานขายซึ่ง มีความแตกต่างจากการตลาด และการจัดการการขายอย่างมีประสิทธิผล เทคนิคต่าง ๆ การสร้างและการรักษา ไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จริยธรรม การเลือก การฝึก การกระตุ้นและแรงผลักดันในพนักงานขาย ปัจจัย ต่าง ๆ และการปรับใช้กับการจัดการการขายในสถานการณ์ต่าง ๆ

Course codes : 95630259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการตลาด

นิยาม หน้าที่ การพัฒนา ความต้องการของระบบข้อมูลการตลาด การใช้ระบบในการ วางแผนทางการตลาด การตัดสินใจทางธุรกิจ และการพัฒนาความได้เปรียบทางการตลาด

Course codes : 95633359
Credit : 3(3-0-6)
การโฆษณา

ทฤษฎีและการจัดการในเรื่องการโฆษณา การแนะนำเครื่องมือการทำโฆษณาต่าง ๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ ออกแบบ รวมถึงปัจจัยแวดล้อม หน่วยงานตัวแทนการทำโฆษณา ความสัมพันธ์ของลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค จริยธรรมและการเลือกใช้สื่อ

Course codes : 95634159
Credit : 3(3-0-6)
การพาณิชย์เชิงอิเล็คทรอนิค

ธุรกิจออนไลน์ การจัดการ และการทำผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงภาพรวมของ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบการจัดการข้อมูล การจัดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และระบบรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและสร้างเว็ปไซด์

Course codes : 95640159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาด

ประเด็นสำคัญของการตลาด การประเมินความต้องการของผู้บริโภค ส่วนแบ่ง การตลาด เป้าหมายทางการคลาด และตำแหน่งขงอสินค้าในใจผุ้บริโภค รูปแบบผบิตภัณฑ์ ตราสินค้า การตั้ง ราคา การโฆษณา รูปแบบการสำรวจ และจิตวิทยาผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ และการสาธิตในชั้นเรียนสำหรับแต่ละประเด็น

Course codes : 95641159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนการตลาด

การวางแผนการตลาดอย่างครอบคลุม โดยเรียนรู้การวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด เมื่อปัจจัยต่างๆ ในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาโมเดลด้านการตลาด โดยวิเคราะห์จากปัจจัยด้านการแข่งขัน ราคา การจัดโปรโมชั่น และการกระจายสินค้า

Course codes : 95643759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์สากล

ทฤษฎีและปฏิบัติการต่อรองทางธุรกิจ ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ วิเคราะห์และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ ด้วยหัวข้อต่าง ๆ หลากหลายแง่มุม และประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในเชิงูรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 95933659
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเพื่อการบริการด้านโลจิสติกส์

แนวคิดและลักษณะการบริการซึ่งมีความแตกต่างจากลักษณะของสินค้าทั่วไป รวมทั้งความแตกต่างระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าและบริการ การสร้างแผนผัง เพื่อแสดงกระบวนการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า ความภักดีของลูกค้า การรักษาลูกค้า การกู้บริการเมื่อเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ การจัดวางตำแหน่งและการแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการบัลลานส์ความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการให้ บริการและเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

Course codes : 96030259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์สากล

ทฤษฎีและหลักปฏิบัติด้านการเจรจาต่อรอง พัฒนาหลักการวิเคราะห์ ความสามารถ ในทางมนุษยสัมพันธ์และประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 96030559
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

การค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ระดับโลกของ บริษัท ข้ามชาติ การทำความเข้าใจในบริบท ทางทฤษฎีและปัญหาการบริหารจัดการเฉพาะในธุรกิจระหว่างประเทศเกินขอบเขตของหลักสูตรเบื้องต้น

Course codes : 96030659
Credit : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองธุรกิจต่างประเทศ

ทฤษฎีและการปฏิบัติของการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจจากต่างประเทศ การเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาการวิเคราะห์ และทักษะระหว่าง บุคคล เพื่อเปิดทางให้นิสิตมีการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาง ธุรกิจจากต่างประเทศ ประเด็นต่าง ๆ ของการเจรจาต่อรองและประเด็นสำคัญในการพิจารณาของผู้จัดการใน การควบคุมการเจรจาต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจจากต่างประเทศ

Course codes : 96031359
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจและการวิเคราะห์การแข่งขัน

เครื่องมือทางสถิติและเทคนิค การพัฒนาความคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ไขปัญหา โดยสามารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ของโลกธุรกิจโดยเน้นที่ประสิทธิภาพของปัญหาธุรกิจ การให้ทางเลือกในการ แก้ไขปัญหา และการประเมินวัตถุประสงค์ของวิธีการต่าง ๆ

Course codes : 96031659
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการ

หลักการของความเป็นผู้ประกอบการและกฎของความเป็นผู้ประกอบการ เน้นที่การ ออกแบบวิธีการประเมินผลประโยชน์ในความสำเร็จของธุรกิจและกระบวนการที่จำเป็นกับการริเริ่มธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงระดับของการก้าวกระโดดทางธุรกิจ การรู้จักโอกาส การประเมินตลาด การพิจารณาการดำเนินไปของ แผนงาน และการวางแผนธุรกิจ หัวข้อการวางแผนธุรกิจรวมทั้งการเงิน กฎหมาย ประเด็นทางทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 96032559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การสู่ความสำเร็จและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นแหล่งกลยุทธ์ โดยการเรียนรู้โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และความสามารถตัดสินใจโดยแหล่งของเทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การติดตามตรวจสอบลักษณะที่ประสบความสำเร็จของเทคโนโลยี สารสนเทศและกฎของการจัดการระดับสูง ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศและ ผู้ใช้งาน ?

Course codes : 96032659
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำด้านธุรกิจระหว่างประเทศในระดับสากล

โลกของการเป็นผู้นำระดับโลก ความเข้าใจของประวัติศาสตร์การกำเนิดของความเป็น ผู้นำระดับโลกทางทฤษฎีวิธีการในการเป็นผู้นำระดับโลกในการที่ซับซ้อนบริบทที่ทันสมัย การท้าทายในการเข้าถึง แหล่งที่มาหลักของวรรณคดีเป็นผู้นำระดับโลกคิดลึกอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการเป็นผู้นำระดับโลก การสำรวจสมรรถนะผู้นำต่าง ๆ ทั่วโลก วิธีการใช้ความสามารถเหล่านี้ในภูมิภาคและวัฒนธรรมที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

Course codes : 96033559
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

องค์ประกอบพื้นฐานของส่วนผสมการส่งเสริมการขาย ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การเผยแพร่ ผู้แทนจำหน่าย และการส่งเสริมการขายเจากมุมมองต่าง ๆ การจัดการเครื่องมือการส่งเสริมการขาย โดยรวม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนการตลาด การสร้างแบรนด์โดยใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาด การสร้าง ส่ง และรับข้อความการทำงานของการสื่อสารการตลาด รวมไปถึงประสิทธิผลและการวัดผล

Course codes : 96033659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงาน

หลักการพื้นฐานของการดำเนินงานให้บริการการจัดการโดยเน้นลักษณะมาตรฐาน แผนตารางเวลาและควบคุมการดำเนินงานของการบริการรวมทั้งความต้องการที่ตรงกับอุปทาน; การจัดการ สินค้าคงคลัง; การจัดการความจุ; และการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

Course codes : 96040559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ

แนวคิดทั่วไปของงานเทรดโชว์และการจัดการแสดงนิทรรศการรวมทั้งเรื่องของแนวคิด การออกแบบลักษณะของการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานการจัดการทางการเงินการตลาดและโปรโมชั่นการจัดการ ฝูงชนและการอพยพความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง

Course codes : 96041159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การบูรณาการทุกวิชาของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์ กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 96041259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความขัดแย้ง

ประเด็นการบริหารความขัดแย้งในสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาองค์การและ การบริหารการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของหลักการและทฤษฎีของความขัดแย้งในองค์การ กรณีศึกษา โดยใช้การค้นคว้าด้วยเทคนิคการบริหารความขัดแย้งและกระบวนการประยุกต์เทคนิคและกระบวนการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งในองค์การ

Course codes : 96041359
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระ

หัวข้อเฉพาะเรื่องทางธุรกิจระหว่างประเทศภายใต้คำแนะนำการดูแลของอาจารย์ ผู้สอน

Course codes : 96130559
Credit : 3(3-0-6)
วาณิชธนกิจ

สถาบันการเงินที่ดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขต การทำงานของวาณิชธนกิจ การศึกษาชนิดต่าง ๆ ของหลักทรัพย์ และกระบวนการการใช้หลักทรัพย์ทางการเงิน การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์ การประเมินความเป็นไปได้ของ โครงการธุรกิจ การจัดหาแหล่งเงินกู้ การควบรวมกิจการ และการซื้อกิจการ

Course codes : 96130659
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และการบริหารหลักทรัพย์

การจัดการพอร์ตการลงทุน ทฤษฎีและรูปแบบของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การสร้าง พอร์ตการลงทุน การติดตามและสมรรถนะ กระบวนการเลือกพอร์ตการลงทุน เวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค การวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและรายธุรกิจ

Course codes : 96131659
Credit : 3(3-0-6)
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

อนุพันธ์ กลไกการทำงานของตลาดอนุพันธ์ การป้องกันความเสี่ยง และ/หรือ การเก็ง กำไร และการประเมินมูลค่าอนุพันธ์ โดยใช้หลักทรพย์อ้างอิง การซื้อขายอนุพันธ์ในเชิงปฎิบัติ การประเมินมูลค่า การบริหารความเสี่ยง และอนุพันธ์พิเศษ ตราสารสิทธิต่างประเทศ สินเชื่อ อากาศ พลังงาน และอื่นๆ

Course codes : 96132159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการเงิน

ทฤษฎีเบื้องต้นของการจัดการการเงินและเศรษฐศาสตร์การเงินปัจจุบัน โดยเน้นที่ตลาด ทุนและการลงทุน หน้าที่ของตลาดทุนและตัวกลางทางการเงิน การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ตราสารหนี้ งบประมาณรายจ่ายในการลงทุน หุ้นสามัญ การเลือกพอร์ตการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง การกำหนดราคา ดุลยภาพของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ทฤษฎีของตลาดที่มีประสิทธิภาพ อนุพันธ์เบื้องต้น

Course codes : 96132559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินของธนาคาร

การธนาคารในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในมุมมองของการบริหารการเงิน ข้อจำกัด ทางกฎระเบียบกับการบริหารการเงิน การวิเคราะห์สมรรถนะ การบริหารทรัพย์สินและสภาพคล่อง กลยุทธ์ การบริหารการลงทุนและการให้กู้ และรูปแบบของพอร์ตการลงทุน การบริหารหนี้สินและเงินฝาก สินค่าและ บริการใหม่ การธนาคารระหว่างระเทศ และการพัฒนาธุรกิจธนาคารอื่น ๆ

Course codes : 96132659
Credit : 3(3-0-6)
หลักการและวิธีปฎิบัติการประกันภัย

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงของการประกันภัย หลักการพื้นฐานของการประกันภัย บริบทเชิงกฎหมายของการประกันภัย สถานการณ์ที่ประสบในการประกันภัย และทุกนโยบาย

Course codes : 96132759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทางการเงินระหว่างประเทศ

การเงินระหว่างประเทศ หลักการและเครื่องมือพื้นฐานของการบริหารการเงินระหว่าง ประเทศ ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารการเงินและการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ ตลาดทุนต่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และตลาดอนุพันธ์ การบริหารความเสี่ยงด้านธุรกรรมและ ด้านดำเนินการที่บริษัทข้ามชาติ ประสบ กรณีตัวอย่างและเหตการณ์เชิงประจักษ์ รวมทั้งความเสี่ยงรายประเทศ ที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ การระบุและบริหารโอกาสกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กับการลงทุนต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดการเงินต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลง นโยบายของรัฐบาล

Course codes : 96133559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารสินเชื่อ

หลักการการบริหารสินเชื่อ การบริหารการลงทุน และขั้นตอนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ หลักการวิเคราะห์การให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การกำหนดระยะเวลาของการให้สินเชื่อที่เหมาะสม การบริหารหนี้เสียและขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

Course codes : 96140259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารสถาบันทางการเงิน

การทำงานของการธนาคารและการเงินสมัยใหม่ ถึงกระบวนการบริหารสถาบัน ทางการเงิน วิธีการบริหารความเสี่ยง กฎข้อบังคับ การกำนหดนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติใน สถาบันทางการเงินปัจจุบัน การวิเคราะห์การบริหารทางการเงินและผลการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกฎข้อบังคับ ปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงของสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ย การบริหารสินทรัพย์-หนี้สิน และการวางแผน เชิงกลยุทธ์

Course codes : 96140559
Credit : 3(3-0-6)
การปรับโครงสร้างของธุรกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างของธุรกิจ รวมถึงการออกแบบและการวิเคราะห์ การปรับปรุงโครงสร้างธรกิจ รวมทั้งทฤษฎีการประเมินผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ การประมูลซื้อธุรกิจ รวมถึง ผลกระทบทางการเงิน และผลกระทบด้านต่างๆ ขององค์กรจากการปรับดครงสร้างธุรกิจ

Course codes : 96140659
Credit : 3(3-0-6)
การธนาคารระหว่างประเทศและตลาดทุน

สมรรถนะในเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการพาณิชย์ และวาณิชธนกิจ และกิจกรรมที่นำไปสู่ต่างประเทศโดยธนาคารพาณิชย์และการลงทุน กลไกการแข่งขันในการ ธนาคารระหว่างประเทศ โครงสร้างทางการเงิน ตลาดทุน ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงต่าง ๆ ในการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์องค์การ โครงสร้างและขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ข้ามทวีปในตลาดทุน การประเมิน จุดแข็งในการแข่งขัน ส่วนแบ่งตลาด ความสามารถในการทำกำไร การเจริญเติบโต และด้านอื่นในการวัดความสำเร็จ ของสถาบันทางการเงินในตลาดโลก

Course codes : 96141159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

หลักการของความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย เทคนิคต่าง ๆ ในการประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงในตลาดการเงินของการลงทุนในหุ้น พันธบัตร ความเสี่ยงของสภาพคล่อง ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงของภาครัฐบาล ความเสี่ยงจากธุรกรรม นอกงบดุล รวมถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้านอื่นๆ นอกเหนือจากทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยงในการดำเนินการอื่น ๆ

Course codes : 96141259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการเงิน

การเลือกสรรหัวข้อที่เป็นที่สนใจในด้านการเงินและการลงทุน ประเด็นร่วมสมัย ในด้านการเงินและการลงทุน

Course codes : 96141559
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินมูลค่าทางการเงิน

การวิเคราห์การเงินของธุรกิจ เกิดจากใช้ข้อมูลด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้าน เศรษฐศาสตร์ เพื่อประเมินความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กร มูลค่าสินทรัพย์ของธุรกิจ และโอกาส ด้านการลงทุน เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

Course codes : 96142159
Credit : 3(3-0-6)
การเงินสำหรับผู้ประกอบการ

กระบวนการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ งบการเงินและเอกสารทางการเงิน การประเมินการตีมูลค่าธุรกิจ การจัดหาเงินทุน กองทุนร่วมลงทุน

Course codes : 96142259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนภาษีต่างประเทศ

พื้นฐานการวางแผนภาษี สนธิสัญญาทางภาษี การกำหนดราคาโอน เกี่ยวข้องกับ การวางแผนภาษีต่างประเทศ ความต้องการที่เป็นทางการและสำคัญของโครงสร้างการวางแผนภาษีต่างประเทศ ในเชิงกฏหมาย การค้า ข้อบังคับ เช่นเดียวกับภายในประเทศ และหลักเกณฑ์ทางภาษีต่างประเทศ

Course codes : 96142359
Credit : 3(3-0-6)
การเงินส่วนบุคคลและการวางแผนการเกษียณ

หลักการในการวางแผนทางการเงินของบุคคล รวมถึง การวัดสถานะด้านการเงินของ บุคคล มูลค่าของเงินในแต่ละช่วงเวลา การวางแผนด้านภาษี การจัดการสินทรัพย์ การกู้เงิน บัตรเครดิต ประกันภัย และการลงทุนด้านต่าง ๆ หุ้น พันธบัตร และการลงทุนด้านอื่นๆ รวมถึงการวางแผนการเกษียณ