ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) (วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล * Ph. D. (Counseling Studies)
The University of Edinburgh, UK (2557)
อาจารย์ ประชา อินัง * Ph. D. (Psychology)
Gorakhpur University (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพินทร์ ฉายวิมล * ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ แหนจอน Ph. D. (Sciences de’l Education)
University of Montpellier III,FRANCE (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์ ศศ.ด. (จิตวิทยา) แขนงจิตวิทยาการปรึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
รองศาสตราจารย์ เพ็ญนภา กุลนภาดล กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553)
อาจารย์ ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ Ed. D. (Psychology, Counseling & Guidance)
University of Northern Colorado, USA (2514)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาพื้นฐานทางสถิติศาสตร์และการวิจัย

Course codes : 43462259
Credit : 3(2-2-5)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์อภิมาน เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

Course codes : 43551159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการทางสถิติศาสตร์สำหรับพฤติกรรมศาสตร์ คุณลักษณะของสถิติศาสตร์บรรยาย และสถิติศาสตร์อนุมาน การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะ สถิติศาสตร์นันพาราเมตริกซ์ การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาบังคับ

Course codes : 41551159
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีบุคลิกภาพ

ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดต่าง ๆ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และจิตวิเคราะห์ร่วมสมัย ทฤษฎีองค์ประกอบ ทฤษฎีทางปัญญา ทฤษฎีมนุษย์นิยม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม การประยุกต์

Course codes : 41551359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาอปรกติ

ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบน กลุ่มอาการผิดปกติ เกณฑ์การจำแนกความอปรกติ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความผิดปรกติ การดูแลผู้มีพฤติกรรมอปรกติ วิธีการป้องกันความผิดปรกติ การรักษา การฟื้นฟูสภาพของผู้มีความผิดปกติ

Course codes : 41555159
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินทางจิตวิทยา

หลักการทดสอบ การสร้างและการเลือกใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การดำเนินการทดสอบ การแปลความหมายผลการทดสอบ จริยธรรมในการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อการแนะแนว และ การปรึกษา

Course codes : 41651159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการปรึกษา

หลักการและกระบวนการปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ เช่นจิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม มนุษย์นิยม การประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิค ในการปรึกษา

Course codes : 41652159
Credit : 2(1-2-3)
การปรึกษาแบบจุลภาค

ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค บทบาทสมมติ การจัดสถานการณ์จำลอง การสังเกต การวิเคราะห์

Course codes : 41662159
Credit : 3(1-4-4)
การปรึกษากลุ่ม

จิตวิทยาการปรึกษากลุ่ม จริยธรรมและทักษะของผู้นำกลุ่ม บทบาท ของสมาชิกกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม ทักษะการปรึกษากลุ่ม

Course codes : 41662259
Credit : 3(1-4-4)
การฝึกงานการปรึกษา

ทักษะวิชาชีพการปรึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการปรึกษาในสถานการณ์จริง

Course codes : 41664159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาปัญหาและงานวิจัยทางการปรึกษา

งานวิจัยจิตวิทยาการปรึกษา การพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา โครงงานวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา

Course codes : 41664259
Credit : 3(3-0-6)
การปรึกษาครอบครัวและชุมชน

หลักการและทฤษฎีการปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน ปัญหาในครอบครัว และปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อครอบครัว

Course codes : 49950159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา

3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 41551459
Credit : 2(2-0-4)
การปรับพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวทัศนะพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษย์นิยม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 41554159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

ทฤษฎีจิตวิทยาอุตสาหกรรม ปัจจัยทาง ด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมผลผลิต ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการศึกษา หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 41554259
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาการสื่อสาร

การสื่อสารเพื่อการปรึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

Course codes : 41554359
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาบุคลากร

งานบุคลากรในองค์การ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบุคคล การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การอบรม การวัดหรือการประเมินผล การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การ

Course codes : 41554459
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาสังคม

ทฤษฎี เทคนิค วิธีการทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมกลุ่ม ความขัดแย้ง การตัดสินใจ ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่างวัฒนธรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 41564159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมพัฒนาการวัยต่าง ๆ

Course codes : 41662359
Credit : 2(1-2-3)
ไบโอฟิดแบคเพื่อการปรึกษา

ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการใช้ไบโอฟิดแบคเพื่อการปรึกษา ทักษะการใช้อุปกรณ์ไบโอฟิดแบค

Course codes : 41664359
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาการจัดการปรึกษา

การบริหารจัดการองค์การ การบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถาบันและหน่วยงาน

Course codes : 41664459
Credit : 2(2-0-4)
การปรึกษาพหุวัฒนธรรม

เทคนิคการปรึกษาในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม การประยุกต์ทฤษฎี

Course codes : 41664559
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาแนวพุทธ

หลักการ และแนวปฎิบัติของศาสนาพุทธการนำหลักการของศาสนาพุทธมาประยุกต์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Course codes : 41669859
Credit : 3(0-0-9)
การศึกษาอิสระ

ปัญหาเฉพาะกรณี

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 41669959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การวิจัยองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมุติฐาน การกำหนดวัตถุประสงค์ การเลือกใช้วิธีการวิจัยและสถิติศาสตร์ การดำเนินการวิจัย การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์และรูปแบบการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการวิจัย