ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) (วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล * Ph. D. (Counseling Studies)
The University of Edinburgh, UK (2557)
อาจารย์ ประชา อินัง * Ph. D. (Psychology)
Gorakhpur University (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพินทร์ ฉายวิมล * ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ แหนจอน Ph. D. (Sciences de’l Education)
University of Montpellier III,FRANCE (2554)
อาจารย์ ดลดาว ปูรณานนท์ ศศ.ด. (จิตวิทยา) แขนงจิตวิทยาการปรึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญนภา กุลนภาดล กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553)
อาจารย์ ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ Ed. D. (Psychology, Counseling & Guidance)
University of Northern Colorado, USA (2514)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาพื้นฐานทางสถิติศาสตร์และการวิจัย

รหัสวิชา : 43462259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methods in Behavioral and Social Sciences)

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ลักษณะของข้อมูล เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและจัดกระทำข้อมูล เทคนิคการวิจัยต่าง ๆ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงสภาพปัจจุบัน การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงอนาคต การวิเคราะห์อภิมาน เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย สถิติศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย และประเมินผลรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 43551159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (Statistics for Behavioral Research)

หลักการทางสถิติศาสตร์สำหรับพฤติกรรมศาสตร์ คุณลักษณะของสถิติศาสตร์บรรยาย และสถิติศาสตร์อนุมาน การแจกแจงปกติ คะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย และพยากรณ์ ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 ค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ตัวแปรคุณลักษณะ สถิติศาสตร์นันพาราเมตริกซ์ การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 41551159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Theories of Personality)

ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดต่าง ๆ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์และจิตวิเคราะห์ร่วมสมัย ทฤษฎีองค์ประกอบ ทฤษฎีทางปัญญา ทฤษฎีมนุษย์นิยม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม การประยุกต์

รหัสวิชา : 41551359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาอปรกติ (Abnormal Psychology)

ลักษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบน กลุ่มอาการผิดปกติ เกณฑ์การจำแนกความอปรกติ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความผิดปรกติ การดูแลผู้มีพฤติกรรมอปรกติ วิธีการป้องกันความผิดปรกติ การรักษา การฟื้นฟูสภาพของผู้มีความผิดปกติ

รหัสวิชา : 41555159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินทางจิตวิทยา (Psychological Assessments)

หลักการทดสอบ การสร้างและการเลือกใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การดำเนินการทดสอบ การแปลความหมายผลการทดสอบ จริยธรรมในการทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อการแนะแนว และ การปรึกษา

รหัสวิชา : 41651159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการปรึกษา (Theories of Counseling)

หลักการและกระบวนการปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาตามทฤษฎีต่าง ๆ เช่นจิตวิเคราะห์ พฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม มนุษย์นิยม การประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิค ในการปรึกษา

รหัสวิชา : 41652159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การปรึกษาแบบจุลภาค (Micro-counseling)

ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค บทบาทสมมติ การจัดสถานการณ์จำลอง การสังเกต การวิเคราะห์

รหัสวิชา : 41662159
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การปรึกษากลุ่ม (Group Counseling)

จิตวิทยาการปรึกษากลุ่ม จริยธรรมและทักษะของผู้นำกลุ่ม บทบาท ของสมาชิกกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม ทักษะการปรึกษากลุ่ม

รหัสวิชา : 41662259
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การฝึกงานการปรึกษา (Internship in Counseling)

ทักษะวิชาชีพการปรึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการปรึกษาในสถานการณ์จริง

รหัสวิชา : 41664159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาปัญหาและงานวิจัยทางการปรึกษา (Seminar on Problems and Research Counseling)

งานวิจัยจิตวิทยาการปรึกษา การพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา โครงงานวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา

รหัสวิชา : 41664259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรึกษาครอบครัวและชุมชน (Family and Community Counseling)

หลักการและทฤษฎีการปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน ปัญหาในครอบครัว และปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อครอบครัว

รหัสวิชา : 49950159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา (Academic English Reading Skills for Graduate Studies)

เทคนิคและกลวิธีการอ่านงานภาษาอังกฤษทางวิชาการและบทความวิจัย การอ่านเพื่อความเข้าใจ คำศัพท์ใหม่ในเนื้อเรื่องและการเดาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการต่อบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการศึกษา

3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 41551459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวทัศนะพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษย์นิยม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 41554159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาอุตสาหกรรม (Seminar in Industrial Psychology)

ทฤษฎีจิตวิทยาอุตสาหกรรม ปัจจัยทาง ด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมผลผลิต ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการศึกษา หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 41554259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาการสื่อสาร (Seminar in Communication Psychology)

การสื่อสารเพื่อการปรึกษา ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสาร

รหัสวิชา : 41554359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาบุคลากร (Seminar in Personnel Psychology)

งานบุคลากรในองค์การ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบุคคล การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การอบรม การวัดหรือการประเมินผล การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การ

รหัสวิชา : 41554459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาสังคม (Seminar in Social Psychology)

ทฤษฎี เทคนิค วิธีการทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมกลุ่ม ความขัดแย้ง การตัดสินใจ ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มต่างวัฒนธรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 41564159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ (Seminar in Developmental Psychology)

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมพัฒนาการวัยต่าง ๆ

รหัสวิชา : 41662359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ไบโอฟิดแบคเพื่อการปรึกษา (Biofeedback for Counseling)

ทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับการใช้ไบโอฟิดแบคเพื่อการปรึกษา ทักษะการใช้อุปกรณ์ไบโอฟิดแบค

รหัสวิชา : 41664359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาการจัดการปรึกษา (Seminar in Counseling Management)

การบริหารจัดการองค์การ การบริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถาบันและหน่วยงาน

รหัสวิชา : 41664459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปรึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Counseling)

เทคนิคการปรึกษาในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม การประยุกต์ทฤษฎี

รหัสวิชา : 41664559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาจิตวิทยาแนวพุทธ (Seminar in Buddhist Psychology)

หลักการ และแนวปฎิบัติของศาสนาพุทธการนำหลักการของศาสนาพุทธมาประยุกต์ในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

รหัสวิชา : 41669859
หน่วยกิต : 3(0-0-9)
การศึกษาอิสระ (Independent Study)

ปัญหาเฉพาะกรณี

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 41669959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การวิจัยองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา การทบทวนวรรณกรรม การตั้งสมมุติฐาน การกำหนดวัตถุประสงค์ การเลือกใช้วิธีการวิจัยและสถิติศาสตร์ การดำเนินการวิจัย การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์และรูปแบบการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการวิจัย