ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) (วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นรินทร์ เจริญพันธ์ * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)
อาจารย์ นิรามัย ฝางกระโทก * ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
อาจารย์ ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ * วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556)
อาจารย์ สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์ เอกรัฐ คำเจริญ * ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 754101
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัสเบื้องต้น

ฟังก์?ชันและกราฟของฟังก์?ชัน ลิมิตและความต่?อเนื่องของฟังก์?ชัน การหา อนุพันธ์?ของฟั?งก์?ชันพีชคณิตและฟั?งก์?ชันอดิสัย การประยุกต์?ของอนุพันธ์? สมการของเส้?นสัมผัส และเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์? การหาค?าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์?ปั?ญหาค่าสูงสุด- ต่ำสุด อินทิกรัลไม่?จํากัดเขตและการประยุกต์? เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่?วน และการอินทิเกรตโดยการทําเป็?น เศษส่?วนย่?อย อินทิกรัลจํากัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบการประยุกต์?ของอินทิกรัลจํากัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้?งและพื้นที่ผิว

Course codes : 754102
Credit : 3(3-0-6)
หลักสถิติ

มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงทวินาม ปัวส์ซอง และปกติ การแจกแจงของตัวสถิติ หลักการประมาณค่าและการทดสอบ สมมุติฐานสำหรับประชากรหนึ่งและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์

Course codes : 754121
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป

การวัดและความแม่นยำในการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน กำลัง และพลังงาน พลศาสตร์การหมุนการสั่นและปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ รังสี กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์

Course codes : 754122
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

บุรพวิชา : 754121 หรือเรียนคู่ขนานกับ 754121 ทำปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 754121

Course codes : 754131
Credit : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ และจลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลาย และการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 754132
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

บุรพวิชา : 754131 หรือ เรียนพร้อม 754131 ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 754131 เคมีทั่วไป

Course codes : 754141
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป

หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พันธุกรรม วิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

Course codes : 754142
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

บุรพวิชา : 754141 หรือ เรียนคู่ขนานกับ 754141 ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรมการจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

Course codes : 754241
Credit : 4(3-2-7)
จุลชีววิทยาเบื้องต้น

บุรพวิชา : 754141 และ 754142 โครงสร้าง อาหาร การเจริญ พันธุกรรม และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อจุลินทรีย์ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการสาธารณสุข

Course codes : 754242
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

บุรพวิชา : 754173 และ 754174 ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลและการควบคุม กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Course codes : 754243
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บุรพวิชา : 754242 หรือเรียนคู่ขนานกับ 754242 ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 754242 โดยเน้นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาทางชีวเคมี

Course codes : 754271
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์

บุรพวิชา : 754131 และ 754132 วิธีปริมาตรวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก วิธีการแยกสารเคมี เช่น การสกัด วิธีการ โครมาโตกราฟี บทนำเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ เช่น อัลตร้าไวโอเล็ต วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี โฟเทนซิโอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ปชั่น สเปกโทรโฟโตเมตรี และไฮท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ ลิควิดโครมาโตกราฟี

Course codes : 754272
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

บุรพวิชา : 754271 หรือ เรียนคู่ขนานกับ 754271 ทำปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 754271

Course codes : 754273
Credit : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์

บุรพวิชา : 754131 และ 754132 กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้กฎข้อต่าง ๆ สมดุลวัฏภาค ได้แก่ วัฏภาคของ องค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ สมดุลไอออน และสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ เคมีไฟฟ้า สมการอัตราและกลไกการเกิดปฏิกิริยา สมบัติกายภาพของสารละลายแมคโครโมเลกุล เคมีพื้นผิว

Course codes : 754274
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์

บุรพวิชา : 754273 หรือ เรียนคู่ขนานกับ ทำปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 754273

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 765211
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

ลักษณะและความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทและแหล่งของวัตถุดิบ องค์ประกอบทางเคมี และลักษณะทางกายภาพวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การเก็บรักษาและการจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยีและการแปรรูปวัตถุดิบ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ประมง ไขมันและน้ำมัน ธัญชาติ ผักผลไม้

Course codes : 765212
Credit : 3(3-0-6)
โภชนาการของมนุษย์

คุณค่าสารอาหารต่างๆ ต่อร่างกายมนุษย์ ปัญหาและแนวทางแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการเกิน ความสัมพันธ์ของโภชนาการและสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ผลกระทบของกระบวนการแปรรูป และการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ฉลากโภชนาการ

Course codes : 765251
Credit : 3(2-2-5)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1

คุณสมบัติและการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการใช้เครื่องมือในการแปรรูป หลักการแปรรูป ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทำแห้ง การใช้ความร้อนใน การแปรรูป การใช้ความเย็นและการแช่แข็ง การฉายรังสี

Course codes : 765261
Credit : 2(2-0-4)
วัตถุดิบและการจัดการวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) สารสำคัญทางชีวภาพของวัตถุดิบ หลักการจำแนกและคัดแยกสารสำคัญ หลักการประยุกต์ใช้วัตถุดิบและ/หรือสารสำคัญของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ

Course codes : 765275
Credit : 3(2-2-5)
เคมีอาหาร

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของอาหารในระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและวิธีป้องกันแก้ไข วัตถุเจือปนอาหาร

Course codes : 765341
Credit : 4(3-2-7)
จุลชีววิทยาอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติและในผลิตภัณฑ์อาหาร การเจริญ การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลกระทบของการแปรรูปด้วยวิธีต่าง ๆ ต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและอาหารเป็นพิษ การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารและผลิตภัณฑธรรมชาติ

Course codes : 765351
Credit : 4(3-2-7)
หลักเบื้องต้นวิศวกรรมกระบวนการ

ทฤษฎีและหลักการของวิศวกรรมกระบวนการแปรรูป มิติและหน่วย การเปลี่ยนหน่วย กฏเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลของมวลสารและพลังงาน การไหลของของไหล สมบัติรีโอโลจีของอาหาร สมบัติของไอน้ำอิ่มตัว และไอน้ำร้อนยิ่งยวด การถ่ายเทมวลและความร้อน ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร หลักการแช่แข็ง การทำแห้ง การระเหย

Course codes : 765352
Credit : 3(2-2-5)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2

การทำให้เข้มข้น กระบวนการแปรรูปเล็กน้อย เทคโนโลยีของเฮอร์เดิล เทคโนโลยีการแปรรูปแบบเอ๊กซ์ทรูชั่น เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอาหาร บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด และการวางผังโรงงาน

Course codes : 765361
Credit : 3(2-2-5)
การควบคุม และการประกันคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักการประกันและควบคุมคุณภาพ คุณภาพอาหาร ปัจจัยคุณภาพและวิธีการ ตรวจวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลินทรีย์ และทางประสาทสัมผัส องค์กรระดับสากล ระดับประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระบบประกันคุณภาพสากลต่าง ๆ เช่น GAP, GMP, ISO9001, ISO22000 และ HACCP

Course codes : 765362
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผน และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักและวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 765363
Credit : 3(2-2-5)
สถิติและการวางแผนการทดลองสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระเบียบวิธีวิจัย แผนการทดลองแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางอาหารและ การวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์และควบคุมระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพ ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Course codes : 765364
Credit : 3(3-0-6)
มาตรฐานอาหาร ความปลอดภัยและการจัดการสุขาภิบาล

ความหมายและความสำคัญของมาตรฐาน กฎหมาย มาตรฐานอาหารต่างๆ ในระดับประเทศและสากล แนวคิดและการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพการผลิต มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระบบความปลอดภัยของอาหาร หลักสุขาภิบาลในโรงงานแปรรูปอาหาร ระบบสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการน้ำ การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงาน การจัดการของเสีย

Course codes : 765371
Credit : 3(2-2-5)
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การจำแนกประเภท วิธีการแยกและศึกษาโครงสร้าง การสังเคราะห์และชีวสังเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสัตว์ แร่ธาตุและสารประกอบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

Course codes : 765372
Credit : 3(2-2-5)
หลักการวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยวิธีพื้นฐานปละการใช้เครื่องมือ หลักและวิธีการหาสารอาหาร วัตถุเจือปนในอาหารและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสกัด การวิเคราะห์อันตรายทางเคมี

Course codes : 765391
Credit : 1(0-90-0)
การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อสังคมการทำงานและการเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ

Course codes : 765491
Credit : 6(0-300-0)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

Course codes : 765492
Credit : 3(0-300-0)
ฝึกงาน

การฝึกงานในสถานประกอบการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า300 ชั่วโมง

Course codes : 765493
Credit : 3(0-6-3)
ปัญหาพิเศษ

การวิจัยและการค้นคว้?าเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่สนใจ และการเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ

Course codes : 765494
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

การศึกษา ค้นคว้า ตรวจเอกสารและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการนำเสนอต่อที่ประชุม

2.2.2.1 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Course codes : 765321
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

แหล่งและประเภทของทรัพยากรสัตว์น้ำ การผลิตและการใช้ประโยชน์ องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการจับ การเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำ กรรมวิธีต่าง ๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง ระบบควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ

Course codes : 765322
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผักและผลไม้

หลักเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทางชีวเคมี ทางกายภาพ และเคมีของผักและผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ การทำแห้ง การหมักดอง การใช้ความร้อน การแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง คุณภาพ การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและการตรวจสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

Course codes : 765323
Credit : 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

สารประกอบธรรมชาติจากพืชและสัตว์น้ำที่ได้การจับ หรือการเพาะเลี้ยง กระบวนการสกัด คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารเหล่านี้ การใช้สารเหล่านี้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลชนิดต่างๆ

Course codes : 765326
Credit : 3(3-0-6)
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ วิวัฒนาการและแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและสารสำคัญ นิยามของโภชนเภสัชภัณฑ์ต่อสุขภาพ พฤติกรรมด้านสุขภาพ การเกิดโรคของบุคคลและชุมชนในอดีตและปัจจุบัน ภาวะโภชนาการโดยการประเมินอาหารที่บริโภค การประยุกต์หลักการและเทคนิคความรู้ด้านโภชนาการในการให้ความรู้และคำปรึกษากับผู้บริโภค

Course codes : 765331
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาดและการวิจัยตลาด

ความหมาย แนวคิดส่วนประสม และกลยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด กรณีศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Course codes : 765332
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การจัดการโรงงานผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การจัดการต้นทุน สินเชื่อ การจัดการด้านโลจิสติกส์และกระจายสินค้า

Course codes : 765365
Credit : 3(2-2-5)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สรีรวิทยาของประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประเมินค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยวิธีทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ การพัฒนาแบบสอบถาม วิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนาสำหรับผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการประเมินผลโดยวิธีทางสถิติ การทดสอบผู้บริโภค

Course codes : 765366
Credit : 3(2-2-5)
การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร

ลักษณะเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร สมบัติทางภายภาพ และวิธีการตรวจวัด เกณฑ์การเลือกวิธีในการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินอายุการเก็บ

Course codes : 765373
Credit : 3(3-0-6)
หลักการและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ความสำคัญของวัตถุเจือปนในอาหาร มาตรฐานและข้อกำหนดการใช้ ชนิดของวัตถุเจือปนในอาหาร การเลือกใช้วัตถุเจือปนในอาหาร วัตถุกันเสีย วัตถุกันหืน สารป้องกันการเกิดสีน้ำตาล สารให้สี สารปรุงแต่งกลิ่นรส

Course codes : 765421
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ

ชนิด ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของธัญชาติ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Course codes : 765422
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ หน้าที่ กายวิภาค และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ การจัดการก่อนการฆ่า ผลกระทบของกรรมวิธีการฆ่าและการหีบห่อ ที่มีต่อคุณภาพซากและเนื้อสัตว์ เคมีและชีวเคมีของอาหารจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ กรรมวิธีการ แปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่

Course codes : 765423
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของเครื่องดื่ม สารประกอบทางเคมีที่มีความสำคัญต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ/หรือการเสริมสุขภาพ ชนิดของเครื่องดื่ม สมบัติและส่วนประกอบต่างๆ ของนํ้านมดิบ การผลิต การเก็บรักษาและการควบคุม คุณภาพนํ้านมพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์นมเข้มข้น นมผง ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์นมหมัก

Course codes : 765424
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมันที่บริโภคได้

สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ำมันบริโภค การสกัดและการทำน้ำมันให้บริสุทธิ์ การเสื่อมเสีย การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Course codes : 765425
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุ วัสดุบรรจุ วัสดุทางธรรมชาติ การขึ้นรูปภาชนะบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ หน้าที่และความสำคัญของภาชนะบรรจุ ระบบของการบรรจุ ผลกระทบของภาชนะบรรจุต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด และมาตรฐานการบรรจุ

2.2.2.2 แขนงวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Course codes : 765323
Credit : 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

สารประกอบธรรมชาติจากพืชและสัตว์น้ำที่ได้การจับ หรือการเพาะเลี้ยง กระบวนการสกัด คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารเหล่านี้ การใช้สารเหล่านี้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลชนิดต่างๆ

Course codes : 765324
Credit : 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชและสมุนไพร

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชและสมุนไพร สารปฐมภูมิ และสารทุติยภูมิบางจำพวก คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ และการใช้ในอุตสาหกรรม

Course codes : 765325
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ และการแก้ปัญหาในการตั้งตำรับ การเตรียมและการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆสารจากธรรมชาติที่นำมาใช้ในเครื่องสำอาง การเตรียมเครื่องสำอางจากสารธรรมชาติและการควบคุมคุณภาพ

Course codes : 765326
Credit : 3(3-0-6)
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ วิวัฒนาการและแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและสารสำคัญ นิยามของโภชนเภสัชภัณฑ์ต่อสุขภาพ พฤติกรรมด้านสุขภาพ การเกิดโรคของบุคคลและชุมชนในอดีตและปัจจุบัน ภาวะโภชนาการโดยการประเมินอาหารที่บริโภค การประยุกต์หลักการและเทคนิคความรู้ด้านโภชนาการในการให้ความรู้และคำปรึกษากับผู้บริโภค

Course codes : 765331
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาดและการวิจัยตลาด

ความหมาย แนวคิดส่วนประสม และกลยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด กรณีศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Course codes : 765332
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การจัดการโรงงานผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การจัดการต้นทุน สินเชื่อ การจัดการด้านโลจิสติกส์และกระจายสินค้า

Course codes : 765342
Credit : 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ การผลิตกล้าเชื้อ ชนิดของถังหมัก และการควบคุมกระบวนการแยกและทำให้บริสุทธิ์ การควบคุมการผลิตโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และวิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลายในการผลิต มีการศึกษานอกสถานที่

Course codes : 765365
Credit : 3(2-2-5)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

สรีรวิทยาของประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประเมินค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยวิธีทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ การพัฒนาแบบสอบถาม วิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนาสำหรับผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการประเมินผลโดยวิธีทางสถิติ การทดสอบผู้บริโภค

Course codes : 765425
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุ วัสดุบรรจุ วัสดุทางธรรมชาติ การขึ้นรูปภาชนะบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ หน้าที่และความสำคัญของภาชนะบรรจุ ระบบของการบรรจุ ผลกระทบของภาชนะบรรจุต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด และมาตรฐานการบรรจุ

Course codes : 765426
Credit : 3(2-2-5)
สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

การนำสมุนไพรมาประยุกต์เป็นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยศึกษาขั้นตอนการเตรียมพืชสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ การตั้งตำรับ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของตำรับ

Course codes : 765427
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิต ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระบบการประกันคุณภาพ ข้อกำหนดหรือมาตรฐานใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่

Course codes : 765471
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักการเบื้องต้นของพิษวิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลไกของร่างกายต่อสารอาหาร สารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอม หลักการของจลนพลศาสตร์ทางพิษวิทยา สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิธีการทดสอบทางพิษวิทยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงของสารพิษ