ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) (วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นรินทร์ เจริญพันธ์ * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)
อาจารย์ นิรามัย ฝางกระโทก * ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
อาจารย์ ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ * วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556)
อาจารย์ สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์ เอกรัฐ คำเจริญ * ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 754101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสเบื้องต้น (Introduction to Calculus)

ฟังก์?ชันและกราฟของฟังก์?ชัน ลิมิตและความต่?อเนื่องของฟังก์?ชัน การหา อนุพันธ์?ของฟั?งก์?ชันพีชคณิตและฟั?งก์?ชันอดิสัย การประยุกต์?ของอนุพันธ์? สมการของเส้?นสัมผัส และเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์? การหาค?าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์?ปั?ญหาค่าสูงสุด- ต่ำสุด อินทิกรัลไม่?จํากัดเขตและการประยุกต์? เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่?วน และการอินทิเกรตโดยการทําเป็?น เศษส่?วนย่?อย อินทิกรัลจํากัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบการประยุกต์?ของอินทิกรัลจํากัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้?งและพื้นที่ผิว

รหัสวิชา : 754102
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสถิติ (Principles of Statistics)

มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงทวินาม ปัวส์ซอง และปกติ การแจกแจงของตัวสถิติ หลักการประมาณค่าและการทดสอบ สมมุติฐานสำหรับประชากรหนึ่งและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์

รหัสวิชา : 754121
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)

การวัดและความแม่นยำในการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน กำลัง และพลังงาน พลศาสตร์การหมุนการสั่นและปรากฏการณ์คลื่น แสงและเสียง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ รังสี กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์

รหัสวิชา : 754122
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (Laboratory in General Physics)

บุรพวิชา : 754121 หรือเรียนคู่ขนานกับ 754121 ทำปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 754121

รหัสวิชา : 754131
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป (General Chemistry)

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ และจลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลาย และการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 754132
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)

บุรพวิชา : 754131 หรือ เรียนพร้อม 754131 ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 754131 เคมีทั่วไป

รหัสวิชา : 754141
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)

หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ พันธุกรรม วิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 754142
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)

บุรพวิชา : 754141 หรือ เรียนคู่ขนานกับ 754141 ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรมการจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 754241
หน่วยกิต : 4(3-2-7)
จุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Microbiology)

บุรพวิชา : 754141 และ 754142 โครงสร้าง อาหาร การเจริญ พันธุกรรม และวิธีการควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อจุลินทรีย์ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการสาธารณสุข

รหัสวิชา : 754242
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

บุรพวิชา : 754173 และ 754174 ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะ โครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลและการควบคุม กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

รหัสวิชา : 754243
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

บุรพวิชา : 754242 หรือเรียนคู่ขนานกับ 754242 ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 754242 โดยเน้นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 754271
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)

บุรพวิชา : 754131 และ 754132 วิธีปริมาตรวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก วิธีการแยกสารเคมี เช่น การสกัด วิธีการ โครมาโตกราฟี บทนำเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ เช่น อัลตร้าไวโอเล็ต วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี โฟเทนซิโอเมตรี อะตอมมิกแอบซอร์ปชั่น สเปกโทรโฟโตเมตรี และไฮท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ ลิควิดโครมาโตกราฟี

รหัสวิชา : 754272
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry Laboratory)

บุรพวิชา : 754271 หรือ เรียนคู่ขนานกับ 754271 ทำปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 754271

รหัสวิชา : 754273
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)

บุรพวิชา : 754131 และ 754132 กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้กฎข้อต่าง ๆ สมดุลวัฏภาค ได้แก่ วัฏภาคของ องค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ สมดุลไอออน และสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ เคมีไฟฟ้า สมการอัตราและกลไกการเกิดปฏิกิริยา สมบัติกายภาพของสารละลายแมคโครโมเลกุล เคมีพื้นผิว

รหัสวิชา : 754274
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry Laboratory)

บุรพวิชา : 754273 หรือ เรียนคู่ขนานกับ ทำปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 754273

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 765211
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agro-Industry Technology)

ลักษณะและความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทและแหล่งของวัตถุดิบ องค์ประกอบทางเคมี และลักษณะทางกายภาพวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การเก็บรักษาและการจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยีและการแปรรูปวัตถุดิบ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ประมง ไขมันและน้ำมัน ธัญชาติ ผักผลไม้

รหัสวิชา : 765212
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โภชนาการของมนุษย์ (Human Nutrition)

คุณค่าสารอาหารต่างๆ ต่อร่างกายมนุษย์ ปัญหาและแนวทางแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการเกิน ความสัมพันธ์ของโภชนาการและสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ผลกระทบของกระบวนการแปรรูป และการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ฉลากโภชนาการ

รหัสวิชา : 765251
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 (Processing of Natural Products I)

คุณสมบัติและการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการใช้เครื่องมือในการแปรรูป หลักการแปรรูป ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทำแห้ง การใช้ความร้อนใน การแปรรูป การใช้ความเย็นและการแช่แข็ง การฉายรังสี

รหัสวิชา : 765261
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัตถุดิบและการจัดการวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Raw Materials and Its Management in Natural Products)

ประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) สารสำคัญทางชีวภาพของวัตถุดิบ หลักการจำแนกและคัดแยกสารสำคัญ หลักการประยุกต์ใช้วัตถุดิบและ/หรือสารสำคัญของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ

รหัสวิชา : 765275
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคมีอาหาร (Food Chemistry)

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีและชีวเคมีขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของอาหารในระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและวิธีป้องกันแก้ไข วัตถุเจือปนอาหาร

รหัสวิชา : 765341
หน่วยกิต : 4(3-2-7)
จุลชีววิทยาอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Microbiology of Food and Natural Products)

ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติและในผลิตภัณฑ์อาหาร การเจริญ การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลกระทบของการแปรรูปด้วยวิธีต่าง ๆ ต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและอาหารเป็นพิษ การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารและผลิตภัณฑธรรมชาติ

รหัสวิชา : 765351
หน่วยกิต : 4(3-2-7)
หลักเบื้องต้นวิศวกรรมกระบวนการ (Principle of Process Engineering)

ทฤษฎีและหลักการของวิศวกรรมกระบวนการแปรรูป มิติและหน่วย การเปลี่ยนหน่วย กฏเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลของมวลสารและพลังงาน การไหลของของไหล สมบัติรีโอโลจีของอาหาร สมบัติของไอน้ำอิ่มตัว และไอน้ำร้อนยิ่งยวด การถ่ายเทมวลและความร้อน ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร หลักการแช่แข็ง การทำแห้ง การระเหย

รหัสวิชา : 765352
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2 (Processing of Natural Products II)

การทำให้เข้มข้น กระบวนการแปรรูปเล็กน้อย เทคโนโลยีของเฮอร์เดิล เทคโนโลยีการแปรรูปแบบเอ๊กซ์ทรูชั่น เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอาหาร บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด และการวางผังโรงงาน

รหัสวิชา : 765361
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การควบคุม และการประกันคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Quality Control and Assurance for Food and Natural Products)

หลักการประกันและควบคุมคุณภาพ คุณภาพอาหาร ปัจจัยคุณภาพและวิธีการ ตรวจวัดค่าคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลินทรีย์ และทางประสาทสัมผัส องค์กรระดับสากล ระดับประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระบบประกันคุณภาพสากลต่าง ๆ เช่น GAP, GMP, ISO9001, ISO22000 และ HACCP

รหัสวิชา : 765362
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product Development)

หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผน และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักและวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 765363
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สถิติและการวางแผนการทดลองสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Statistics and Experimental Design for Product Development)

ระเบียบวิธีวิจัย แผนการทดลองแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางอาหารและ การวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์และควบคุมระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพ ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 765364
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานอาหาร ความปลอดภัยและการจัดการสุขาภิบาล (Food Standard, Safety and Sanitation Management)

ความหมายและความสำคัญของมาตรฐาน กฎหมาย มาตรฐานอาหารต่างๆ ในระดับประเทศและสากล แนวคิดและการกำหนดมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพการผลิต มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ระบบความปลอดภัยของอาหาร หลักสุขาภิบาลในโรงงานแปรรูปอาหาร ระบบสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการน้ำ การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงงาน การจัดการของเสีย

รหัสวิชา : 765371
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product Chemistry)

การจำแนกประเภท วิธีการแยกและศึกษาโครงสร้าง การสังเคราะห์และชีวสังเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสัตว์ แร่ธาตุและสารประกอบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 765372
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Principles of Food and Natural Product Analysis)

การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยวิธีพื้นฐานปละการใช้เครื่องมือ หลักและวิธีการหาสารอาหาร วัตถุเจือปนในอาหารและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสกัด การวิเคราะห์อันตรายทางเคมี

รหัสวิชา : 765391
หน่วยกิต : 1(0-90-0)
การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและการฝึกงาน (Preparation for Cooperative Education and)

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิคภาพเพื่อสังคมการทำงานและการเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ

รหัสวิชา : 765491
หน่วยกิต : 6(0-300-0)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

รหัสวิชา : 765492
หน่วยกิต : 3(0-300-0)
ฝึกงาน (Professional Trainning)

การฝึกงานในสถานประกอบการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า300 ชั่วโมง

รหัสวิชา : 765493
หน่วยกิต : 3(0-6-3)
ปัญหาพิเศษ (Special Problem)

การวิจัยและการค้นคว้?าเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาที่สนใจ และการเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ

รหัสวิชา : 765494
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

การศึกษา ค้นคว้า ตรวจเอกสารและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการนำเสนอต่อที่ประชุม

2.2.2.1 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสวิชา : 765321
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Product Technology)

แหล่งและประเภทของทรัพยากรสัตว์น้ำ การผลิตและการใช้ประโยชน์ องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการจับ การเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำ กรรมวิธีต่าง ๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง ระบบควบคุมคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศ

รหัสวิชา : 765322
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผักและผลไม้ (Fruit and vegetable Technology)

หลักเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทางชีวเคมี ทางกายภาพ และเคมีของผักและผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ การทำแห้ง การหมักดอง การใช้ความร้อน การแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง คุณภาพ การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและการตรวจสอบสำหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 765323
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล (Marine Natural Products)

สารประกอบธรรมชาติจากพืชและสัตว์น้ำที่ได้การจับ หรือการเพาะเลี้ยง กระบวนการสกัด คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารเหล่านี้ การใช้สารเหล่านี้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลชนิดต่างๆ

รหัสวิชา : 765326
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช (Functional Foods and Nutraceuticals)

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ วิวัฒนาการและแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและสารสำคัญ นิยามของโภชนเภสัชภัณฑ์ต่อสุขภาพ พฤติกรรมด้านสุขภาพ การเกิดโรคของบุคคลและชุมชนในอดีตและปัจจุบัน ภาวะโภชนาการโดยการประเมินอาหารที่บริโภค การประยุกต์หลักการและเทคนิคความรู้ด้านโภชนาการในการให้ความรู้และคำปรึกษากับผู้บริโภค

รหัสวิชา : 765331
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาดและการวิจัยตลาด (Principle of Marketing and Marketing Research)

ความหมาย แนวคิดส่วนประสม และกลยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด กรณีศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รหัสวิชา : 765332
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Business Management in Food and Natural Products)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การจัดการโรงงานผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การจัดการต้นทุน สินเชื่อ การจัดการด้านโลจิสติกส์และกระจายสินค้า

รหัสวิชา : 765365
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Sensory Evaluation of Foods and Natural Products)

สรีรวิทยาของประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประเมินค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยวิธีทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ การพัฒนาแบบสอบถาม วิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนาสำหรับผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการประเมินผลโดยวิธีทางสถิติ การทดสอบผู้บริโภค

รหัสวิชา : 765366
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร (Shelf-Life Evaluation of Foods)

ลักษณะเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร สมบัติทางภายภาพ และวิธีการตรวจวัด เกณฑ์การเลือกวิธีในการตรวจวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินอายุการเก็บ

รหัสวิชา : 765373
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Principles and Applications of Food Additives)

ความสำคัญของวัตถุเจือปนในอาหาร มาตรฐานและข้อกำหนดการใช้ ชนิดของวัตถุเจือปนในอาหาร การเลือกใช้วัตถุเจือปนในอาหาร วัตถุกันเสีย วัตถุกันหืน สารป้องกันการเกิดสีน้ำตาล สารให้สี สารปรุงแต่งกลิ่นรส

รหัสวิชา : 765421
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ (Cereal Product Technology)

ชนิด ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของธัญชาติ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 765422
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (Meat and Poultry Technology)

ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ หน้าที่ กายวิภาค และสรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ การจัดการก่อนการฆ่า ผลกระทบของกรรมวิธีการฆ่าและการหีบห่อ ที่มีต่อคุณภาพซากและเนื้อสัตว์ เคมีและชีวเคมีของอาหารจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ กรรมวิธีการ แปรรูป การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่

รหัสวิชา : 765423
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Dairy Products and Beverage Technology)

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของเครื่องดื่ม สารประกอบทางเคมีที่มีความสำคัญต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ/หรือการเสริมสุขภาพ ชนิดของเครื่องดื่ม สมบัติและส่วนประกอบต่างๆ ของนํ้านมดิบ การผลิต การเก็บรักษาและการควบคุม คุณภาพนํ้านมพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์นมเข้มข้น นมผง ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์นมหมัก

รหัสวิชา : 765424
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมันที่บริโภคได้ (Technology of Edible Fats and Oils)

สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ำมันบริโภค การสกัดและการทำน้ำมันให้บริสุทธิ์ การเสื่อมเสีย การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 765425
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุ วัสดุบรรจุ วัสดุทางธรรมชาติ การขึ้นรูปภาชนะบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ หน้าที่และความสำคัญของภาชนะบรรจุ ระบบของการบรรจุ ผลกระทบของภาชนะบรรจุต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด และมาตรฐานการบรรจุ

2.2.2.2 แขนงวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

รหัสวิชา : 765323
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล (Marine Natural Products)

สารประกอบธรรมชาติจากพืชและสัตว์น้ำที่ได้การจับ หรือการเพาะเลี้ยง กระบวนการสกัด คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารเหล่านี้ การใช้สารเหล่านี้ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลชนิดต่างๆ

รหัสวิชา : 765324
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชและสมุนไพร (Natural Product from Plants and Medical Plants)

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชและสมุนไพร สารปฐมภูมิ และสารทุติยภูมิบางจำพวก คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ และการใช้ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 765325
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Cosmetics from Natural Products)

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ และการแก้ปัญหาในการตั้งตำรับ การเตรียมและการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆสารจากธรรมชาติที่นำมาใช้ในเครื่องสำอาง การเตรียมเครื่องสำอางจากสารธรรมชาติและการควบคุมคุณภาพ

รหัสวิชา : 765326
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช (Functional Foods and Nutraceuticals)

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ วิวัฒนาการและแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและสารสำคัญ นิยามของโภชนเภสัชภัณฑ์ต่อสุขภาพ พฤติกรรมด้านสุขภาพ การเกิดโรคของบุคคลและชุมชนในอดีตและปัจจุบัน ภาวะโภชนาการโดยการประเมินอาหารที่บริโภค การประยุกต์หลักการและเทคนิคความรู้ด้านโภชนาการในการให้ความรู้และคำปรึกษากับผู้บริโภค

รหัสวิชา : 765331
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาดและการวิจัยตลาด (Principle of Marketing and Marketing Research)

ความหมาย แนวคิดส่วนประสม และกลยุทธ์ทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด กรณีศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รหัสวิชา : 765332
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Business Management in Food and Natural Products)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การจัดการโรงงานผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ การจัดการต้นทุน สินเชื่อ การจัดการด้านโลจิสติกส์และกระจายสินค้า

รหัสวิชา : 765342
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์และเทคโนโลยี (Microbial Products and Technology)

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ การผลิตกล้าเชื้อ ชนิดของถังหมัก และการควบคุมกระบวนการแยกและทำให้บริสุทธิ์ การควบคุมการผลิตโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และวิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลายในการผลิต มีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 765365
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Sensory Evaluation of Foods and Natural Products)

สรีรวิทยาของประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประเมินค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยวิธีทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและฝึกฝนผู้ทดสอบ การพัฒนาแบบสอบถาม วิธีการวิเคราะห์แบบพรรณนาสำหรับผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการประเมินผลโดยวิธีทางสถิติ การทดสอบผู้บริโภค

รหัสวิชา : 765425
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุ วัสดุบรรจุ วัสดุทางธรรมชาติ การขึ้นรูปภาชนะบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ หน้าที่และความสำคัญของภาชนะบรรจุ ระบบของการบรรจุ ผลกระทบของภาชนะบรรจุต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด และมาตรฐานการบรรจุ

รหัสวิชา : 765426
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม (Medicinal Plants for Health and Beauty)

การนำสมุนไพรมาประยุกต์เป็นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยศึกษาขั้นตอนการเตรียมพืชสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ การตั้งตำรับ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของตำรับ

รหัสวิชา : 765427
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Selected Topics in Natural Product Technology)

หัวข้อเฉพาะที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิต ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระบบการประกันคุณภาพ ข้อกำหนดหรือมาตรฐานใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่

รหัสวิชา : 765471
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Toxicology of Natural Products)

หลักการเบื้องต้นของพิษวิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กลไกของร่างกายต่อสารอาหาร สารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอม หลักการของจลนพลศาสตร์ทางพิษวิทยา สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิธีการทดสอบทางพิษวิทยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงของสารพิษ