ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) (ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 127 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ มัทนา เกษกมล *
อาจารย์เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท *
อาจารย์ ศรัญญา ประสพชิงชนะ *
อาจารย์ ศศิธร โอเจริญ *
อาจารย์ อำพิกา สวัสดิ์วงศ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22220159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทักษะการฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่องานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Course codes : 22821159
Credit : 3(2-2-5)
การอ่านเชิงวิเคราะห์

หลักและวิธีการอ่านที่นำไปสู่ความเข้าใจในการอ่านวิเคราะห์ อ่านตีความ ฝึกวิเคราะห์เขียนประเภทต่าง ๆ

Course codes : 22823159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษากับวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม การใช้ภาษาที่สะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ ระบบความคิด ความเชื่อ ปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรม

Course codes : 22825359
Credit : 3(3-0-6)
วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม

องค์ประกอบของสังคม วัฒนธรรม และวรรณกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อกัน เลือกศึกษาวรรณกรรมแต่ละยุคสมัยบางเรื่อง

Course codes : 22831159
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงวิชาการ

ความมุ่งหมาย ลักษณะ ส่วนประกอบของการเขียนงานเชิงวิชาการ การใช้ภาษา หลักการและขั้นตอนการเขียน ฝึกปฏิบัติการเขียนและวิเคราะห์งานเขียนเชิงวิชาการแต่ละประเภท

Course codes : 22838259
Credit : 3(3-0-6)
คติชนในภาษาและวรรณกรรม

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภท การสืบทอดของคติชน วิเคราะห์คติชนที่ปรากฏในภาษาและวรรณกรรมไทย

Course codes : 24111159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป

ประวัติและแนวคิดทางจิตวิทยา การวิจัยทางจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาที่มีต่อพฤติกรรม การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา พัฒนาการ บุคลิกภาพ การจูงใจ อารมณ์ ความเครียด และความผิดปกติทางจิต

Course codes : 24921159
Credit : 3(3-0-6)
ชาติพันธุ์วิทยา

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในทั่วทุกภาคของประเทศ ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่และ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ อันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาสังคมเมือง

Course codes : 25021559
Credit : 3(3-0-6)
อารยธรรมไทย

วิวัฒนาการของสังคมและอารยธรรมไทย ปัจจัยและเงื่อนไขทางด้านภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมที่กำหนดต่อแบบแผนการดำเนินชีวิต โลกทัศน์ ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ วรรณคดี เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25721559
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

Course codes : 25721659
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Course codes : 25735359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจอาเซียน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ความเหมือนและความแตกต่างของทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาเซียนกับประเทศหรือกลุ่มเศรษฐกิจอื่นภายนอกอาเซียน

Course codes : 26221359
Credit : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และ บทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

Course codes : 26532359
Credit : 3(3-0-6)
ศาสนาเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบประวัติ หลักคำสอน หลักปฏิบัติ ปรัชญาของศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อชีวิตและสังคม

Course codes : 67215159
Credit : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นแนะนำ

พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบระหว่างประเทศ ขอบเขตของเนื้อหาและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลกและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกาภิวัฒน์

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 25022159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้น

ความเป็นมาของคนในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงก่อนการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 4 ในด้านการตั้งถิ่นฐาน จนพัฒนาขึ้นมาเป็นรัฐ ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการติดต่อกับต่างประเทศ

Course codes : 25022259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งแต่เริ่มปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาการปรับตัวของประเทศ ท่ามกลางเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 25023159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การก่อตัวของอาณาจักรในยุคโบราณ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ในการสร้างแนวคิดพื้นฐานด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการรับอิทธิพลจากภายนอก และผลกระทบของลัทธิอาณานิคมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25023259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยโบราณ จนกระทั่งถึงคริสตศตวรรษที่ 19

Course codes : 25023359
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

ความเป็นมาของดินแดน และวิวัฒนาการของชนชาติในเอเชียใต้ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นอิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดู อิสลาม อิทธิพลของชาติตะวันตก บทบาทและความสำคัญของเอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25024159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 1

วิวัฒนาการของมนุษย์ก่อนอารยธรรม และการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอารยธรรมในโลกตะวันตก การพัฒนาของอารยธรรมตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งสิ้นสุดยุคกลาง ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ ภูมิปัญญา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเจริญในยุคปัจจุบัน

Course codes : 25024259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 2

การพัฒนาเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่ อันเป็นผลจากสงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ความเจริญรุ่งเรือง ความขัดแย้งทางด้านแนวความคิดที่เกิดขึ้นตามมา ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจและแนวคิดปรัชญา การปฏิวัติฝรั่งเศส ลัทธิเสรีนิยม ชาตินิยม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลที่ตามมา ลัทธิสังคมนิยม การล่าอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2

Course codes : 25032159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเน้นวิธีการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยใช้ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นกรณีศึกษา

Course codes : 25032259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย

พัฒนาการของชุมชนในภาคตะวันออกของประเทศ ในด้านกายภาพ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนทางด้านกายภาพ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ผลกระทบของนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครองจากส่วนกลางต่อชุมชนภาคตะวันออก ตั้งแต่สมัยก่อนการก่อตั้งราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25034459
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

รากฐานของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีส่วนหล่อหลอมความเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

Course codes : 25035159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางประวัติศาสตร์

แนวคิด ความหมายและจุดมุ่งหมายของประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ จริยธรรมของนักประวัติศาสตร์ในการศึกษาและสร้างผลงานวิจัยในศาสตร์ของตน

Course codes : 25042159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย

สัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ไทย โดยเลือกศึกษากรณีเฉพาะที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ การใช้เหตุผลและความมีขันติธรรมเพื่อโต้แย้งประเด็นปัญหาเหล่านั้น

Course codes : 25045159
Credit : 3(1-4-4)
สารนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์

วิธีค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานต่างๆ เพื่อการเขียนงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 25136159
Credit : 3(3-0-6)
โบราณคดีในประเทศไทย

ความหมายของวิชาโบราณคดี ประวัติความเป็นมาของวิชาโบราณคดีในประเทศไทย วิธีการทำงาน การสำรวจและการขุดค้นทางโบราณคดี วัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ที่ค้นพบตามภาคต่างๆ ตลอดจนแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 24936259
Credit : 3(3-0-6)
พิพิธภัณฑ์ศึกษา

ประวัติ แนวคิด วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ วิธีการจัดแสดง การเก็บรักษา และการให้การศึกษาเกี่ยวกับวัตถุทางวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชน

Course codes : 25032559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยอาณาจักรต่างๆ ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ของการเมืองการปกครองต่อโครงสร้าง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย

Course codes : 25032659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวไทย

ความหมายและความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแต่ละช่วงเวลาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมไทย

Course codes : 25032759
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย

ประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมไทยในด้านความหมาย รูปทรง การออกแบบ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง อันเป็นผลสะท้อนของแบบแผนการใช้ชีวิต การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาของคนไทย รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกาลเวลา

Course codes : 25033559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง

ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนปัญหาและความสำคัญของตะวันออกกลางในปัจจุบัน

Course codes : 25034559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ประวัติศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการทำความเข้าใจผลกระทบของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสภาวการณ์ระหว่างประเทศตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบัน

Course codes : 25034659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา

ประวัติและพัฒนาการของระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา อิทธิพลของมหาอำนาจ และบทบาทของประเทศละตินอเมริกาในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25035559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติการเขียนประวัติศาสตร์

แนวทางการเขียนประวัติศาสตร์ในดินแดนอารยธรรมต่างๆ แนวคิดและปรัชญาประวัติศาสตร์ ซึ่งมีส่วนปรุงแต่งทัศนคติ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน

Course codes : 25036559
Credit : 3(3-0-6)
วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในดินแดนส่วนต่างๆ ของโลก บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในระดับโลก ระดับภูมิภาค และเลือกศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสำคัญต่าง ๆ เป็นรายกรณี

Course codes : 25036659
Credit : 3(3-0-6)
โลกอิสลาม

กำเนิด พัฒนาการ การเผยแพร่ศาสนาอิสลาม แนวคิดทางศาสนาและอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งผลักดันให้เกิดการก่อตั้งจักรวรรดิ การขยายดินแดนของชนผู้นับถืออิสลาม ผลงานสร้างสรรค์อารยธรรมในด้านต่าง ๆ อิทธิพลและบทบาทของประเทศผู้นับถือศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25036759
Credit : 3(3-0-6)
อารยธรรมเปรียบเทียบ

ประวัติและพัฒนาการของอารยธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก วิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละอารยธรรม คุณลักษณะร่วม การเรียนรู้และการให้อิทธิพลความเจริญซึ่งกันและกันในระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ

Course codes : 25036859
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งความรู้ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

Course codes : 25036959
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติการค้าข้ามวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์

ประวัติการค้าข้ามวัฒนธรรมจากยุคเริ่มแรกจนถึงสมัยใหม่ คุณูปการที่มีต่อการค้านานาชาติ และโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน

Course codes : 25042559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย

พัฒนาการของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ยุคแสวงหาอาหารจากธรรมชาติจนถึงปัจจุบันที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ต่อการเมือง สังคม และวัฒนธรรมไทย

Course codes : 25042659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย

วิวัฒนาการของสังคมไทยด้านอุดมการณ์ โลกทัศน์ และแนวคิด ในส่วนที่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในบริบทของแต่ละยุคสมัย อิทธิพลแนวคิดจากภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและภูมิปัญญาไทย

Course codes : 25042759
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การทูตไทย

แนวคิดและพัฒนาการของแบบแผนการทูตไทยตั้งแต่ยุคบรรณาการจนถึงปัจจุบัน สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของภูมิภาค และของโลกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายและกิจกรรมทางการทูต

Course codes : 25042859
Credit : 3(3-0-6)
เพศสภาพในประวัติศาสตร์ไทย

สถานภาพและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายในสังคมไทย แนวคิดและทัศนคติเรื่องเพศ ที่ปรากฏในศาสนา ภูมิปัญญา วรรณกรรม การเมือง ระบบครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่ส่งผลให้ทัศนคติในเรื่องเพศและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิงทั้งในสังคมและในระบบครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป

Course codes : 25042959
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในประวัติศาสตร์ไทย

หัวข้อพิเศษซึ่งเป็นที่สนใจและมีการวิพากษ์ในวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านวิธีการศึกษาและเนื้อหาสาระที่นำมาใช้เป็นกรณีศึกษา

Course codes : 25043559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของจีน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1842 จนถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมถึงบทบาท ความสำคัญของจีนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

Course codes : 25043659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยการปฏิรูปเมจิ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศักยภาพและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ญี่ปุ่นพัฒนาชาติจนประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25043759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิเคราะห์ผลงานประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแนวทาง และวิธีการต่างๆ ผลงานชิ้นดีเด่นที่มีส่วนเสริมสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษา การวิจัย และการขยายพรมแดนแห่งความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยส่วนรวม

Course codes : 25043859
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

ปัจจัยอันมีผลต่อการหล่อหลอมรูปแบบสังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณลักษณะร่วมและความแตกต่างทางสังคม และวัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรมในท่ามกลางอิทธิพลของชาติตะวันตก แนวโน้มของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคโลกาภิวัตน์ การพยายามสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความปลอดภัยของภูมิภาค

Course codes : 25043959
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน

การก่อตัวและพัฒนาการความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของภูมิภาค ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรมของประชาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25044559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของโลกตะวันตก

พัฒนาการทางความคิดและอุดมการณ์ ซึ่งมีส่วนหล่อหลอมรูปแบบ และโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของโลกตะวันตก ตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25044659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์นวัตกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก

วิวัฒนาการของการคิดค้น การค้นพบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกตะวันตกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25044759
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่

วิวัฒนาการของรัสเซียทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพยายามปรับปรุงประเทศให้เป็นตะวันตกในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนถึงการปฏิวัติบอลเชวิค บทบาทของเลนินและสตาลินในการสร้างรัฐสังคมนิยม กอร์บาชอฟกับการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย และสภาพของรัสเซียในปัจจุบัน

Course codes : 25045559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์

วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านวิธีการศึกษาและเนื้อหาสาระ

Course codes : 25046559
Credit : 3(3-0-6)
กุศโลบายของประเทศมหาอำนาจ

บทบาทและวิธีการขยายอำนาจของประเทศมหาอำนาจ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่เสริมสร้างความเป็นมหาอำนาจ บทบาทและความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาของนานาชาติในด้านต่าง ๆ ภววิสัยของความเสื่อมและการสิ้นบทบาทของความเป็นประเทศมหาอำนาจ

Course codes : 25046659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สันติภาพ

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพต่อสังคมมนุษย์ ขบวนการสร้างสันติภาพของโลก บทบาทขององค์การเพื่อสันติภาพ ความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสันติภาพในสังคมไทย แนวทางการศึกษาและการรักษาสันติภาพของโลกปัจจุบัน

Course codes : 25046759
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการองค์การระหว่างประเทศ

กำเนิดและพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศสมัยใหม่ การขยายตัวขององค์การระหว่างประเทศจากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ บทบาทองค์การระหว่างประเทศ ด้านความร่วมมือ การระงับความขัดแย้ง ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านต่างๆ ผลกระทบขององค์การระหว่างประเทศที่มีต่อนานาประเทศ

Course codes : 25132159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

ศิลปะแขนงต่างๆ ในประเทศไทย จากหลักฐานประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม โดยสัมพันธ์กับรูปแบบทางศิลปะที่สะท้อนถึง ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ

Course codes : 25132259
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน

สำรวจงานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านอัน ประเทศอินโดจีนและประเทศพม่า ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและแนวความคิดของกลุ่มชนโบราณในประเทศเหล่านี้

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 25010759
Credit : 3(3-0-6)
สถานการณ์โลกปัจจุบัน

สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ภูมิปัญญาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ

Course codes : 25010859
Credit : 2(2-0-4)
มรดกทางภูมิปัญญาไทย

มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมชาติ ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม

Course codes : 25010959
Credit : 2(2-0-4)
อาเซียนศึกษา

กำเนิดอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกำหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

1. วิชาโทบังคับ

Course codes : 25022259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์ของไทย ตั้งแต่เริ่มปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาการปรับตัวของประเทศ ท่ามกลางเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 25023159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การก่อตัวของอาณาจักรในยุคโบราณ อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน ในการสร้างแนวคิดพื้นฐานด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการรับอิทธิพลจากภายนอก และผลกระทบของลัทธิอาณานิคมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25023259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยโบราณ จนกระทั่งถึงคริสตศตวรรษที่ 19

Course codes : 25024259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 2

การพัฒนาเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่ อันเป็นผลจากสงครามครูเสด การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ความเจริญรุ่งเรือง ความขัดแย้งทางด้านแนวความคิดที่เกิดขึ้นตามมา ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจและแนวคิดปรัชญา การปฏิวัติฝรั่งเศส ลัทธิเสรีนิยม ชาตินิยม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลที่ตามมา ลัทธิสังคมนิยม การล่าอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2

2. วิชาโทเลือก

Course codes : 25022159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้น

ความเป็นมาของคนในประเทศไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงก่อนการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกสมัยรัชกาลที่ 4 ในด้านการตั้งถิ่นฐาน จนพัฒนาขึ้นมาเป็นรัฐ ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการติดต่อกับต่างประเทศ

Course codes : 25023359
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

ความเป็นมาของดินแดน และวิวัฒนาการของชนชาติในเอเชียใต้ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นอิทธิพลของวัฒนธรรมฮินดู อิสลาม อิทธิพลของชาติตะวันตก บทบาทและความสำคัญของเอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25024159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 1

วิวัฒนาการของมนุษย์ก่อนอารยธรรม และการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นอารยธรรมในโลกตะวันตก การพัฒนาของอารยธรรมตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งสิ้นสุดยุคกลาง ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศิลปวิทยาการ ภูมิปัญญา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเจริญในยุคปัจจุบัน

Course codes : 25032159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยเน้นวิธีการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยใช้ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นกรณีศึกษา

Course codes : 25032259
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย

พัฒนาการของชุมชนในภาคตะวันออกของประเทศ ในด้านกายภาพ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของชุมชนทางด้านกายภาพ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต ผลกระทบของนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครองจากส่วนกลางต่อชุมชนภาคตะวันออก ตั้งแต่สมัยก่อนการก่อตั้งราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25032559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยอาณาจักรต่างๆ ในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ของการเมืองการปกครองต่อโครงสร้าง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย

Course codes : 25032659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวไทย

ความหมายและความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแต่ละช่วงเวลาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมไทย

Course codes : 25032759
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย

ประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมไทยในด้านความหมาย รูปทรง การออกแบบ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง อันเป็นผลสะท้อนของแบบแผนการใช้ชีวิต การใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมและภูมิปัญญาของคนไทย รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกาลเวลา

Course codes : 25033559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง

ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนปัญหาและความสำคัญของตะวันออกกลางในปัจจุบัน

Course codes : 25034459
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

รากฐานของระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีส่วนหล่อหลอมความเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน รวมทั้งบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่สิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

Course codes : 25034559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ประวัติศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการทำความเข้าใจผลกระทบของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อสภาวการณ์ระหว่างประเทศตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบัน

Course codes : 25034659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา

ประวัติและพัฒนาการของระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา อิทธิพลของมหาอำนาจ และบทบาทของประเทศละตินอเมริกาในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25035159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางประวัติศาสตร์

แนวคิด ความหมายและจุดมุ่งหมายของประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ และตีความข้อมูลจากหลักฐานต่าง ๆ จริยธรรมของนักประวัติศาสตร์ในการศึกษาและสร้างผลงานวิจัยในศาสตร์ของตน

Course codes : 25035559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติการเขียนประวัติศาสตร์

แนวทางการเขียนประวัติศาสตร์ในดินแดนอารยธรรมต่างๆ แนวคิดและปรัชญาประวัติศาสตร์ ซึ่งมีส่วนปรุงแต่งทัศนคติ และวิธีการทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน

Course codes : 25036559
Credit : 3(3-0-6)
วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในดินแดนส่วนต่างๆ ของโลก บทบาทขององค์การระหว่างประเทศในระดับโลก ระดับภูมิภาค และเลือกศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสำคัญต่าง ๆ เป็นรายกรณี

Course codes : 25036659
Credit : 3(3-0-6)
โลกอิสลาม

กำเนิด พัฒนาการ การเผยแพร่ศาสนาอิสลาม แนวคิดทางศาสนาและอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งผลักดันให้เกิดการก่อตั้งจักรวรรดิ การขยายดินแดนของชนผู้นับถืออิสลาม ผลงานสร้างสรรค์อารยธรรมในด้านต่าง ๆ อิทธิพลและบทบาทของประเทศผู้นับถือศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25036759
Credit : 3(3-0-6)
อารยธรรมเปรียบเทียบ

ประวัติและพัฒนาการของอารยธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก วิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละอารยธรรม คุณลักษณะร่วม การเรียนรู้และการให้อิทธิพลความเจริญซึ่งกันและกันในระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ

Course codes : 25036859
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว

แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งความรู้ ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

Course codes : 25036959
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติการค้าข้ามวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์

ประวัติการค้าข้ามวัฒนธรรมจากยุคเริ่มแรกจนถึงสมัยใหม่ คุณูปการที่มีต่อการค้านานาชาติ และโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน

Course codes : 25042159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย

สัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ไทย โดยเลือกศึกษากรณีเฉพาะที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ การใช้เหตุผลและความมีขันติธรรมเพื่อโต้แย้งประเด็นปัญหาเหล่านั้น

Course codes : 25042559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย

พัฒนาการของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ยุคแสวงหาอาหารจากธรรมชาติจนถึงปัจจุบันที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ต่อการเมือง สังคม และวัฒนธรรมไทย

Course codes : 25042659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย

วิวัฒนาการของสังคมไทยด้านอุดมการณ์ โลกทัศน์ และแนวคิด ในส่วนที่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในบริบทของแต่ละยุคสมัย อิทธิพลแนวคิดจากภายนอกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและภูมิปัญญาไทย

Course codes : 25042759
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์การทูตไทย

แนวคิดและพัฒนาการของแบบแผนการทูตไทยตั้งแต่ยุคบรรณาการจนถึงปัจจุบัน สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของภูมิภาค และของโลกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายและกิจกรรมทางการทูต

Course codes : 25042859
Credit : 3(3-0-6)
เพศสภาพในประวัติศาสตร์ไทย

สถานภาพและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายในสังคมไทย แนวคิดและทัศนคติเรื่องเพศ ที่ปรากฏในศาสนา ภูมิปัญญา วรรณกรรม การเมือง ระบบครอบครัว ความเปลี่ยนแปลงในสังคม ที่ส่งผลให้ทัศนคติในเรื่องเพศและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิงทั้งในสังคมและในระบบครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป

Course codes : 25042959
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในประวัติศาสตร์ไทย

หัวข้อพิเศษซึ่งเป็นที่สนใจและมีการวิพากษ์ในวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านวิธีการศึกษาและเนื้อหาสาระที่นำมาใช้เป็นกรณีศึกษา

Course codes : 25043559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของจีน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1842 จนถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจ รวมถึงบทบาท ความสำคัญของจีนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

Course codes : 25043659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่

ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยการปฏิรูปเมจิ จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศักยภาพและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ญี่ปุ่นพัฒนาชาติจนประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25043759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิเคราะห์ผลงานประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแนวทาง และวิธีการต่างๆ ผลงานชิ้นดีเด่นที่มีส่วนเสริมสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษา การวิจัย และการขยายพรมแดนแห่งความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยส่วนรวม

Course codes : 25043859
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

ปัจจัยอันมีผลต่อการหล่อหลอมรูปแบบสังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณลักษณะร่วมและความแตกต่างทางสังคม และวัฒนธรรม การปรับตัวทางวัฒนธรรมในท่ามกลางอิทธิพลของชาติตะวันตก แนวโน้มของวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคโลกาภิวัตน์ การพยายามสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความปลอดภัยของภูมิภาค

Course codes : 25043959
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน

การก่อตัวและพัฒนาการความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของภูมิภาค ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรมของประชาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนในโลกปัจจุบัน

Course codes : 25044559
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของโลกตะวันตก

พัฒนาการทางความคิดและอุดมการณ์ ซึ่งมีส่วนหล่อหลอมรูปแบบ และโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของโลกตะวันตก ตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25044659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์นวัตกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก

วิวัฒนาการของการคิดค้น การค้นพบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกตะวันตกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน

Course codes : 25044759
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่

วิวัฒนาการของรัสเซียทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพยายามปรับปรุงประเทศให้เป็นตะวันตกในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนถึงการปฏิวัติบอลเชวิค บทบาทของเลนินและสตาลินในการสร้างรัฐสังคมนิยม กอร์บาชอฟกับการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย และสภาพของรัสเซียในปัจจุบัน

Course codes : 25046559
Credit : 3(3-0-6)
กุศโลบายของประเทศมหาอำนาจ

บทบาทและวิธีการขยายอำนาจของประเทศมหาอำนาจ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่เสริมสร้างความเป็นมหาอำนาจ บทบาทและความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาของนานาชาติในด้านต่าง ๆ ภววิสัยของความเสื่อมและการสิ้นบทบาทของความเป็นประเทศมหาอำนาจ

Course codes : 25046659
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์สันติภาพ

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพต่อสังคมมนุษย์ ขบวนการสร้างสันติภาพของโลก บทบาทขององค์การเพื่อสันติภาพ ความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างสันติภาพในสังคมไทย แนวทางการศึกษาและการรักษาสันติภาพของโลกปัจจุบัน

Course codes : 25132159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

ศิลปะแขนงต่างๆ ในประเทศไทย จากหลักฐานประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม โดยสัมพันธ์กับรูปแบบทางศิลปะที่สะท้อนถึง ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ

Course codes : 25132259
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน

สำรวจงานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศเพื่อนบ้านอัน ประเทศอินโดจีนและประเทศพม่า ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและแนวความคิดของกลุ่มชนโบราณในประเทศเหล่านี้

Course codes : 25136159
Credit : 3(3-0-6)
โบราณคดีในประเทศไทย

ความหมายของวิชาโบราณคดี ประวัติความเป็นมาของวิชาโบราณคดีในประเทศไทย วิธีการทำงาน การสำรวจและการขุดค้นทางโบราณคดี วัฒนธรรมและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ที่ค้นพบตามภาคต่างๆ ตลอดจนแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย