ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจโลก) (บธ.ม. (การจัดการธุรกิจโลก))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชำนาญ งามมณีอุดม *
อาจารย์ ณภัคอร ปุณยภาภัสสร *
อาจารย์ สุธาศิณี สุศิวะ *
อาจารย์ กชพร นรมาตย์
อาจารย์ ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 45351459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financing)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณ หน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45460459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านการจัดการบุคลากรในองค์กร รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมใน องค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

รหัสวิชา : 45462759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยธุรกิจขั้นสูง (Advanced Business Research)

การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การพัฒนากรอบแนวคิดทางการวิจัยที่ชัดเจน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติอย่างเป็นระบบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

รหัสวิชา : 45550459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (International Economics for Business)

แนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจัดการอุปสงค์และรายได้ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ

รหัสวิชา : 45550559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดระดับโลก (Global Strategic Marketing)

การตลาดผู้บริโภค การตลาดธุรกิจ หลักการในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก การแข่งขันที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดโลก พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศปลายทาง รูปแบบการเข้าตลาดใหม่ การวิเคราะห์วางแผนการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการ การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยตลาด บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการตลาด การกีดกันทางการค้า การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในระดับโลก การกำหนดตลาดเป้าหมาย และความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด วิธีการสร้างกลยุทธ์การตลาดโลก การแข่งขันการตลาดและผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

รหัสวิชา : 46670959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advanced E-business Management)

บทบาทของ E-commerce ความสำคัญและอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจการค้าและการพาณิชย์ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือด้านการตลาด การโฆษณาสินค้า การค้าในระบบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของอินเตอร์เน็ต ธุรกรรมทั้งในและระหว่างประเทศ

1.2.1 วิชาเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 45351359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45460759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 45550659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลก (Global Business Management)

หลักการและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนและการจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการบุคลากรระหว่างประเทศ การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบรูปแบบและโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

รหัสวิชา : 45560859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

การเข้าสู่ตลาด การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 46250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Royal Socio-Economy Thoughts and Practices)

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 46650159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการ ควบคุม และพัฒนาธุรกิจยุโรป (Management, control and Development in European Business)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจูงใจ ปัญหาการขัดแย้งและภาวะผู้นำในกลุ่มประเทศยุโรป ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาองค์กร

รหัสวิชา : 46650459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยุโรป (E-business in European Management)

การประยุกต์ใช้ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติด้านธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศยุโรป การวิเคราะห์สาระสนเทศ ด้านมิติทางกลยุทธ์ ตัวแบบธุรกิจที่สอดกับธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ มิติทางองค์กร กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร มิติทางด้านเทคโนโลยี การเกิดขึ้นและการร่วงโรยของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา : 46650659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติเพื่อการตัดสินใจ (Information System Management and Statistics for Decision Making)

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมและองค์กร รูปแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ซอฟแวร์ เอาต์ซอร์สและเน็ตเวิร์ก การแก้ไขปัญหาทางการจัดการ เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46650759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงาน (International Business and Labor Law)

องค์กรการค้าระหว่างประเทศในเรื่องของกฎหมาย การแทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยน การดำเนินการ ยอดขาย การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายด้านสิทธิบัตร การทำสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน ข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ย

รหัสวิชา : 46650859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Media Communication and Sales Promotion)

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณา และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณา หลักการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดและกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย การควบคุมและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

รหัสวิชา : 46650959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ (Organization Management)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำในองค์กรสมัยใหม่ การออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 46651359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร (Corporate and Managerial Accounting)

เทคนิคการบัญชีเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงาน และควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46651459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation)

การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมตัวก่อนการเจรจา ขั้นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจาต่อรอง การปิดการเจรจา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองของชาติต่าง ๆ การแก้ปัญหาและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 46651659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและปัญหาเศรษฐกิจโลก แนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 46651759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ (Culture, Ethics & Business Behavior)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46652759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกอบการและพลวัตทางตลาด (Entrepreneurship and Markets Dynamics)

การพัฒนาแนวคิดใหม่ทางผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มต้นดำเนินงานการลงทุนธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้าโครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนทางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์ เครือข่ายและการให้ถือสิทธิทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

รหัสวิชา : 46652859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาวิชาชีพธุรกิจยุโรป (Professional Seminar in European Business)

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อทางการบริหารธุรกิจในยุโรป การใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจในยุโรป การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46652959
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Concentration Internship)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน

รหัสวิชา : 46653659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคยุโรป (Culture, Ethics & Business Behavior in European)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมถึงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมกระแสโลก และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และพัฒนาการบริหารองค์กรที่ใส่ใจประเด็นทางจริยธรรม เช่น บรรษัทธรรมาภิบาล สิทธิของแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน ฯลฯ สำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ ในบริบทของภูมิภาคยุโรป

รหัสวิชา : 46653759
หน่วยกิต : 4(4-0-8)
วิชาชีพเฉพาะด้านธุรกิจยุโรป (Professional Concentration Course European Business Management)

การฝึกประสบการณ์จริงและเฉพาะเจาะจงในสายอาชีพนั้น ๆ

รหัสวิชา : 46654059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศยุโรป (Business Logistics in European Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ ระบบการลำเลียงสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตวัตถุดิบผ่านคนกลาง การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์เทคโนโลยีและข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่ในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า และกลยุทธ์ระบบลำเลียงสินค้าทางธุรกิจ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจยุโรป

รหัสวิชา : 46655159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
46655159 ระบบการเมืองและกฎหมายสำหรับธุรกิจยุโรป (International Politics and Law for Business in European)

ความเป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ การกำกับดูแลธุรกิจระหว่างประเทศ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) กลไกในการบริหารสหภาพยุโรป สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ธนาคารเพี่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (AIIB) ระบบการเมือง โครงสร้างของระบบการเมืองในประเทศสมาชิกของภูมิภาค ระบบกฏหมาย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดตั้งนิติบุคคล การเงิน การลงทุน การกำกับดูแลกลไกตลาด กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การส่งเสริมภาคเอกชน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 46670759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ (Seminar for Analytic Business Solution)

การสัมมนาอภิปรายปัญหาทางธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้เครื่องมือในการค้นหาวิเคราะห์ทางธุรกิจ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพจากธุรกิจ/ประสบการณ์จริง การใช้กรณีศึกษาจากปัญหาขององค์กรธุรกิจ การระบุที่มาของปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างบูรณาการ การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รหัสวิชา : 46670859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship)

การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการระดับโลก กลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจ การปรับตัว การสร้างการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การสร้างนวัตกรรม การศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงทางธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงานสำหรับธุรกิจใหม่ การระดมทุน ขั้นตอนการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากร การเข้าตลาดใหม่ การบริหารการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร

1.2.2 วิชาเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจเอเชียตะวันออก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 45351359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45460759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 45550659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลก (Global Business Management)

หลักการและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนและการจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการบุคลากรระหว่างประเทศ การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบรูปแบบและโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

รหัสวิชา : 45560859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

การเข้าสู่ตลาด การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 46250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Royal Socio-Economy Thoughts and Practices)

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 46650659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติเพื่อการตัดสินใจ (Information System Management and Statistics for Decision Making)

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมและองค์กร รูปแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ซอฟแวร์ เอาต์ซอร์สและเน็ตเวิร์ก การแก้ไขปัญหาทางการจัดการ เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46650759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงาน (International Business and Labor Law)

องค์กรการค้าระหว่างประเทศในเรื่องของกฎหมาย การแทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยน การดำเนินการ ยอดขาย การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายด้านสิทธิบัตร การทำสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน ข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ย

รหัสวิชา : 46650859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Media Communication and Sales Promotion)

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณา และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณา หลักการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดและกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย การควบคุมและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

รหัสวิชา : 46650959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ (Organization Management)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำในองค์กรสมัยใหม่ การออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 46651359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร (Corporate and Managerial Accounting)

เทคนิคการบัญชีเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงาน และควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46651459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation)

การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมตัวก่อนการเจรจา ขั้นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจาต่อรอง การปิดการเจรจา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองของชาติต่าง ๆ การแก้ปัญหาและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 46651659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและปัญหาเศรษฐกิจโลก แนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 46651759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ (Culture, Ethics & Business Behavior)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46652759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกอบการและพลวัตทางตลาด (Entrepreneurship and Markets Dynamics)

การพัฒนาแนวคิดใหม่ทางผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มต้นดำเนินงานการลงทุนธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้าโครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนทางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์ เครือข่ายและการให้ถือสิทธิทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

รหัสวิชา : 46652959
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Concentration Internship)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน

รหัสวิชา : 46654759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Culture, Ethics & Business Behavior in East Asia)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมกระแสโลก และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนาการบริหารองค์กรที่ใส่ใจประเด็นทางจริยธรรม บรรษัทธรรมาภิบาล สิทธิของแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทข้ามชาติ การเตรียมตัวบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

รหัสวิชา : 46654859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการเมืองและกฎหมายสำหรับธุรกิจเอเชียตะวันออก (International Politics and Law for Business in East Asia)

ความเป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ การกำกับดูแลธุรกิจระหว่างประเทศ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) กลไกในการบริหารสหภาพยุโรป สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ธนาคารเพี่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (AIIB) ระบบการเมืองและโครงสร้างของระบบการเมืองในประเทศสมาชิกของภูมิภาค ระบบกฏหมายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดตั้งนิติบุคคล การเงิน การลงทุน การกำกับดูแลกลไกตลาด กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การส่งเสริมภาคเอกชน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 46670259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการ ควบคุม และพัฒนาธุรกิจเอเชียตะวันออก (Management, control and Development in East Asia)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจูงใจ ปัญหาการขัดแย้งและภาวะผู้นำในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาองค์กร

รหัสวิชา : 46670559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอเชียตะวันออก (E-business in East Asia Management)

การประยุกต์ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติด้านธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก การวิเคราะห์สาระสนเทศ ด้านมิติทางกลยุทธ์ ตัวแบบธุรกิจที่สอดกับธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ มิติทางองค์กร กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร มิติทางด้านเทคโนโลยี การเกิดขึ้นและการร่วงโรยของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา : 46670659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออก (Business Logistics in East Asia Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ ระบบการลำเลียงสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตวัตถุดิบผ่านคนกลาง การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่ในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า และกลยุทธ์ระบบลำเลียงสินค้าทางธุรกิจ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเอเชียตะวันออก

รหัสวิชา : 46670759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ (Seminar for Analytic Business Solution)

การสัมมนาอภิปรายปัญหาทางธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้เครื่องมือในการค้นหาวิเคราะห์ทางธุรกิจ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพจากธุรกิจ/ประสบการณ์จริง การใช้กรณีศึกษาจากปัญหาขององค์กรธุรกิจ การระบุที่มาของปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างบูรณาการ การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รหัสวิชา : 46670859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship)

การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการระดับโลก กลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจ การปรับตัว การสร้างการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การสร้างนวัตกรรม การศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงทางธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงานสำหรับธุรกิจใหม่ การระดมทุน ขั้นตอนการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากร การเข้าตลาดใหม่ การบริหารการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร

1.2.3 วิชาเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 45351359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45460759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 45550659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลก (Global Business Management)

หลักการและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนและการจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการบุคลากรระหว่างประเทศ การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบรูปแบบและโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

รหัสวิชา : 45560859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

การเข้าสู่ตลาด การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 46250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Royal Socio-Economy Thoughts and Practices)

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 46650659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติเพื่อการตัดสินใจ (Information System Management and Statistics for Decision Making)

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมและองค์กร รูปแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ซอฟแวร์ เอาต์ซอร์สและเน็ตเวิร์ก การแก้ไขปัญหาทางการจัดการ เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46650759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงาน (International Business and Labor Law)

องค์กรการค้าระหว่างประเทศในเรื่องของกฎหมาย การแทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยน การดำเนินการ ยอดขาย การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายด้านสิทธิบัตร การทำสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน ข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ย

รหัสวิชา : 46650859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Media Communication and Sales Promotion)

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณา และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณา หลักการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดและกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย การควบคุมและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

รหัสวิชา : 46650959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ (Organization Management)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำในองค์กรสมัยใหม่ การออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 46651359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร (Corporate and Managerial Accounting)

เทคนิคการบัญชีเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงาน และควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46651459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation)

การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมตัวก่อนการเจรจา ขั้นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจาต่อรอง การปิดการเจรจา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองของชาติต่าง ๆ การแก้ปัญหาและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 46651659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและปัญหาเศรษฐกิจโลก แนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 46651759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ (Culture, Ethics & Business Behavior)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46651859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจอาเซียนศึกษา (ASEAN Business Study)

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ที่มาคำศัพท์ และที่มาของ AFTA เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจา ที่มีผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย

รหัสวิชา : 46652759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกอบการและพลวัตทางตลาด (Entrepreneurship and Markets Dynamics)

การพัฒนาแนวคิดใหม่ทางผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มต้นดำเนินงานการลงทุนธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้าโครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนทางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์ เครือข่ายและการให้ถือสิทธิทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

รหัสวิชา : 46652959
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Concentration Internship)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน

รหัสวิชา : 46653459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาวิชาชีพธุรกิจอาเซียน (Professional Seminar in ASEAN Business)

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อทางการบริหารธุรกิจในอาเซียน การใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจในอาเซียน วิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46653559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

การบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

รหัสวิชา : 46653959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Business Logistics in ASEAN Business Administration Economic Community)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ ระบบการลำเลียงสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตวัตถุดิบผ่านคนกลาง การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่ในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า และกลยุทธ์ระบบลำเลียงสินค้าทางธุรกิจ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาเซียน

รหัสวิชา : 46654259
หน่วยกิต : 4(4-0-8)
วิชาชีพเฉพาะด้านธุรกิจอาเซียน (Professional Concentration Course ASEAN Business Management)

การฝึกประสบการณ์จริงและเฉพาะเจาะจงในสายอาชีพนั้น ๆ

รหัสวิชา : 46654559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการ ควบคุม และพัฒนาธุรกิจอาเซียน (Management, control and Development in ASEAN Business)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจูงใจ ปัญหาการขัดแย้งและภาวะผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาองค์กร

รหัสวิชา : 46654659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (E-business in ASEAN Management)

การประยุกต์ใช้ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติด้านธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์สาระสนเทศ ด้านมิติทางกลยุทธ์ ตัวแบบธุรกิจที่สอดกับธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ มิติทางองค์กร กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร มิติทางด้านเทคโนโลยี การเกิดขึ้นและการร่วงโรยของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา : 46654959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการเมืองและกฎหมายสำหรับธุรกิจเอเชีย (International Politics and Law for Business in ASEAN)

ความเป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ การกำกับดูแลธุรกิจระหว่างประเทศ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) กลไกในการบริหารสหภาพยุโรป สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ธนาคารเพี่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (AIIB) ระบบการเมืองและโครงสร้างของระบบการเมืองในประเทศสมาชิกของภูมิภาค ระบบกฏหมาย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดตั้งนิติบุคคล การเงิน การลงทุน การกำกับดูแลกลไกตลาด กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการส่งเสริมภาคเอกชน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 46655059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Culture, Ethics & Business Behavior in ASEAN)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมกระแสโลก และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนาการบริหารองค์กรที่ใส่ใจประเด็นทางจริยธรรม บรรษัท ธรรมาภิบาล สิทธิของแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทข้ามชาติ การเตรียมตัวบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศในบริบทของภูมิภาคอาเซียน

รหัสวิชา : 46670759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ (Seminar for Analytic Business Solution)

การสัมมนาอภิปรายปัญหาทางธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้เครื่องมือในการค้นหาวิเคราะห์ทางธุรกิจ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพจากธุรกิจ/ประสบการณ์จริง การใช้กรณีศึกษาจากปัญหาขององค์กรธุรกิจ การระบุที่มาของปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างบูรณาการ การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รหัสวิชา : 46670859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship)

การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการระดับโลก กลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจ การปรับตัว การสร้างการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การสร้างนวัตกรรม การศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงทางธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงานสำหรับธุรกิจใหม่ การระดมทุน ขั้นตอนการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากร การเข้าตลาดใหม่ การบริหารการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร

1.3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 46669959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การค้นคว้า การเขียนงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางด้านการจัดการธุรกิจโลก จริยธรรมการวิจัยและจริยธรรมการนำเสนอรายงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 45351459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financing)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณ หน้าที่ของการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยง และผลตอบแทน การวางแผน และการควบคุมทางเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนจากแหล่งระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว ยุทธ์วิธีในการจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล การควบบริษัทและปัญหาการเงินอื่น ๆ เพื่อการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45460459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญทางด้านการจัดการบุคลากรในองค์กร รูปแบบของการจ้าง การรับเข้าและคัดเลือก การให้รางวัล ระบบการประเมินและการวัดผลการทำงาน รูปแบบขององค์กร การออกแบบงานและกลุ่มงาน อำนาจ สิทธิและความสัมพันธ์ระหว่างสถานะในองค์กร ความเป็นผู้นำและแรงจูงใจ การสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัฒนธรรมใน องค์กรและระบบพหุวัฒนธรรมในองค์กร อุตสาหกรรมสัมพันธ์

รหัสวิชา : 45462759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยธุรกิจขั้นสูง (Advanced Business Research)

การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การพัฒนากรอบแนวคิดทางการวิจัยที่ชัดเจน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติอย่างเป็นระบบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย

รหัสวิชา : 45550459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (International Economics for Business)

แนวคิด ทฤษฎี เครื่องมือและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร การจัดการอุปสงค์และรายได้ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค การตัดสินใจและวางแผนธุรกิจ

รหัสวิชา : 45550559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดระดับโลก (Global Strategic Marketing)

การตลาดผู้บริโภค การตลาดธุรกิจ หลักการในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก การแข่งขันที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดโลก พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศปลายทาง รูปแบบการเข้าตลาดใหม่ การวิเคราะห์วางแผนการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการ การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยตลาด บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการตลาด การกีดกันทางการค้า การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในระดับโลก การกำหนดตลาดเป้าหมาย และความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาด วิธีการสร้างกลยุทธ์การตลาดโลก การแข่งขันการตลาดและผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคต

รหัสวิชา : 46670959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Advanced E-business Management)

บทบาทของ E-commerce ความสำคัญและอิทธิพลในเชิงเศรษฐกิจการค้าและการพาณิชย์ในปัจจุบันและอนาคต การสร้างเว็บไซต์ เครื่องมือด้านการตลาด การโฆษณาสินค้า การค้าในระบบออนไลน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของอินเตอร์เน็ต ธุรกรรมทั้งในและระหว่างประเทศ

2.2.1 วิชาเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจยุโรป ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 45351359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45460759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 45550659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลก (Global Business Management)

หลักการและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนและการจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการบุคลากรระหว่างประเทศ การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบรูปแบบและโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

รหัสวิชา : 45560859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

การเข้าสู่ตลาด การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 46250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Royal Socio-Economy Thoughts and Practices)

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 46650159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการ ควบคุม และพัฒนาธุรกิจยุโรป (Management, control and Development in European Business)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจูงใจ ปัญหาการขัดแย้งและภาวะผู้นำในกลุ่มประเทศยุโรป ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาองค์กร

รหัสวิชา : 46650459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยุโรป (E-business in European Management)

การประยุกต์ใช้ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติด้านธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศยุโรป การวิเคราะห์สาระสนเทศ ด้านมิติทางกลยุทธ์ ตัวแบบธุรกิจที่สอดกับธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ มิติทางองค์กร กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร มิติทางด้านเทคโนโลยี การเกิดขึ้นและการร่วงโรยของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา : 46650659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติเพื่อการตัดสินใจ (Information System Management and Statistics for Decision Making)

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมและองค์กร รูปแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ซอฟแวร์ เอาต์ซอร์สและเน็ตเวิร์ก การแก้ไขปัญหาทางการจัดการ เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46650759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงาน (International Business and Labor Law)

องค์กรการค้าระหว่างประเทศในเรื่องของกฎหมาย การแทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยน การดำเนินการ ยอดขาย การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายด้านสิทธิบัตร การทำสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน ข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ย

รหัสวิชา : 46650859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Media Communication and Sales Promotion)

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณา และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณา หลักการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดและกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย การควบคุมและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

รหัสวิชา : 46650959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ (Organization Management)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำในองค์กรสมัยใหม่ การออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 46651359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร (Corporate and Managerial Accounting)

เทคนิคการบัญชีเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงาน และควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46651459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation)

การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมตัวก่อนการเจรจา ขั้นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจาต่อรอง การปิดการเจรจา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองของชาติต่าง ๆ การแก้ปัญหาและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 46651659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและปัญหาเศรษฐกิจโลก แนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 46651759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ (Culture, Ethics & Business Behavior)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46652759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกอบการและพลวัตทางตลาด (Entrepreneurship and Markets Dynamics)

การพัฒนาแนวคิดใหม่ทางผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มต้นดำเนินงานการลงทุนธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้าโครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนทางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์ เครือข่ายและการให้ถือสิทธิทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

รหัสวิชา : 46652859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาวิชาชีพธุรกิจยุโรป (Professional Seminar in European Business)

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อทางการบริหารธุรกิจในยุโรป การใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจในยุโรป การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46652959
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Concentration Internship)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน

รหัสวิชา : 46653659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคยุโรป (Culture, Ethics & Business Behavior in European)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมถึงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมกระแสโลก และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และพัฒนาการบริหารองค์กรที่ใส่ใจประเด็นทางจริยธรรม เช่น บรรษัทธรรมาภิบาล สิทธิของแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชน ฯลฯ สำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ ในบริบทของภูมิภาคยุโรป

รหัสวิชา : 46653759
หน่วยกิต : 4(4-0-8)
วิชาชีพเฉพาะด้านธุรกิจยุโรป (Professional Concentration Course European Business Management)

การฝึกประสบการณ์จริงและเฉพาะเจาะจงในสายอาชีพนั้น ๆ

รหัสวิชา : 46654059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศยุโรป (Business Logistics in European Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ ระบบการลำเลียงสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตวัตถุดิบผ่านคนกลาง การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์เทคโนโลยีและข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่ในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า และกลยุทธ์ระบบลำเลียงสินค้าทางธุรกิจ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจยุโรป

รหัสวิชา : 46655159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
46655159 ระบบการเมืองและกฎหมายสำหรับธุรกิจยุโรป (International Politics and Law for Business in European)

ความเป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ การกำกับดูแลธุรกิจระหว่างประเทศ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) กลไกในการบริหารสหภาพยุโรป สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ธนาคารเพี่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (AIIB) ระบบการเมือง โครงสร้างของระบบการเมืองในประเทศสมาชิกของภูมิภาค ระบบกฏหมาย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดตั้งนิติบุคคล การเงิน การลงทุน การกำกับดูแลกลไกตลาด กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การส่งเสริมภาคเอกชน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 46670759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ (Seminar for Analytic Business Solution)

การสัมมนาอภิปรายปัญหาทางธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้เครื่องมือในการค้นหาวิเคราะห์ทางธุรกิจ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพจากธุรกิจ/ประสบการณ์จริง การใช้กรณีศึกษาจากปัญหาขององค์กรธุรกิจ การระบุที่มาของปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างบูรณาการ การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รหัสวิชา : 46670859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship)

การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการระดับโลก กลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจ การปรับตัว การสร้างการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การสร้างนวัตกรรม การศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงทางธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงานสำหรับธุรกิจใหม่ การระดมทุน ขั้นตอนการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากร การเข้าตลาดใหม่ การบริหารการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร

2.2.2 วิชาเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจเอเชียตะวันออก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 45351359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45460759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 45550659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลก (Global Business Management)

หลักการและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนและการจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการบุคลากรระหว่างประเทศ การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบรูปแบบและโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

รหัสวิชา : 45560859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

การเข้าสู่ตลาด การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 46250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Royal Socio-Economy Thoughts and Practices)

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 46650659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติเพื่อการตัดสินใจ (Information System Management and Statistics for Decision Making)

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมและองค์กร รูปแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ซอฟแวร์ เอาต์ซอร์สและเน็ตเวิร์ก การแก้ไขปัญหาทางการจัดการ เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46650759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงาน (International Business and Labor Law)

องค์กรการค้าระหว่างประเทศในเรื่องของกฎหมาย การแทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยน การดำเนินการ ยอดขาย การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายด้านสิทธิบัตร การทำสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน ข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ย

รหัสวิชา : 46650859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Media Communication and Sales Promotion)

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณา และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณา หลักการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดและกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย การควบคุมและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

รหัสวิชา : 46650959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ (Organization Management)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำในองค์กรสมัยใหม่ การออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 46651359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร (Corporate and Managerial Accounting)

เทคนิคการบัญชีเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงาน และควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46651459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation)

การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมตัวก่อนการเจรจา ขั้นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจาต่อรอง การปิดการเจรจา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองของชาติต่าง ๆ การแก้ปัญหาและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 46651659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและปัญหาเศรษฐกิจโลก แนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 46651759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ (Culture, Ethics & Business Behavior)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46652759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกอบการและพลวัตทางตลาด (Entrepreneurship and Markets Dynamics)

การพัฒนาแนวคิดใหม่ทางผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มต้นดำเนินงานการลงทุนธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้าโครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนทางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์ เครือข่ายและการให้ถือสิทธิทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

รหัสวิชา : 46652959
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Concentration Internship)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน

รหัสวิชา : 46654759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Culture, Ethics & Business Behavior in East Asia)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมกระแสโลก และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนาการบริหารองค์กรที่ใส่ใจประเด็นทางจริยธรรม บรรษัทธรรมาภิบาล สิทธิของแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทข้ามชาติ การเตรียมตัวบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศในบริบทของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

รหัสวิชา : 46654859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการเมืองและกฎหมายสำหรับธุรกิจเอเชียตะวันออก (International Politics and Law for Business in East Asia)

ความเป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ การกำกับดูแลธุรกิจระหว่างประเทศ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) กลไกในการบริหารสหภาพยุโรป สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ธนาคารเพี่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (AIIB) ระบบการเมืองและโครงสร้างของระบบการเมืองในประเทศสมาชิกของภูมิภาค ระบบกฏหมายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดตั้งนิติบุคคล การเงิน การลงทุน การกำกับดูแลกลไกตลาด กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การส่งเสริมภาคเอกชน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 46670259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการ ควบคุม และพัฒนาธุรกิจเอเชียตะวันออก (Management, control and Development in East Asia)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจูงใจ ปัญหาการขัดแย้งและภาวะผู้นำในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาองค์กร

รหัสวิชา : 46670559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอเชียตะวันออก (E-business in East Asia Management)

การประยุกต์ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติด้านธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก การวิเคราะห์สาระสนเทศ ด้านมิติทางกลยุทธ์ ตัวแบบธุรกิจที่สอดกับธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ มิติทางองค์กร กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร มิติทางด้านเทคโนโลยี การเกิดขึ้นและการร่วงโรยของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา : 46670659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออก (Business Logistics in East Asia Management)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ ระบบการลำเลียงสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตวัตถุดิบผ่านคนกลาง การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่ในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า และกลยุทธ์ระบบลำเลียงสินค้าทางธุรกิจ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเอเชียตะวันออก

รหัสวิชา : 46670759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ (Seminar for Analytic Business Solution)

การสัมมนาอภิปรายปัญหาทางธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้เครื่องมือในการค้นหาวิเคราะห์ทางธุรกิจ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพจากธุรกิจ/ประสบการณ์จริง การใช้กรณีศึกษาจากปัญหาขององค์กรธุรกิจ การระบุที่มาของปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างบูรณาการ การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รหัสวิชา : 46670859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship)

การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการระดับโลก กลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจ การปรับตัว การสร้างการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การสร้างนวัตกรรม การศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงทางธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงานสำหรับธุรกิจใหม่ การระดมทุน ขั้นตอนการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากร การเข้าตลาดใหม่ การบริหารการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร

2.2.3 วิชาเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจอาเซียน ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 45351359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการ แนวคิดทางการบัญชี การจัดทำบัญชี และงบการเงิน การอ่านรายงานทางการเงิน การวางแผนประสานงาน การควบคุมการบัญชี การจัดทำงบประมาณและการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 45460759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

พื้นฐานในการจัดการโครงการสมัยใหม่ ความหมายของโครงการ การวางแผนโครงการ การสร้างทีม การจัดการโครงการในองค์กร การควบคุมโครงการ การบริหารโครงการ และการส่งมอบโครงการ

รหัสวิชา : 45550659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลก (Global Business Management)

หลักการและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับโลก ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนและการจัดรูปแบบองค์กร การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการบุคลากรระหว่างประเทศ การผลิตและการตลาดระหว่างประเทศ การใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การออกแบบรูปแบบและโมเดลธุรกิจระหว่างประเทศ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

รหัสวิชา : 45560859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

การเข้าสู่ตลาด การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดต่างประเทศ รูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาดระหว่างประเทศ แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน นโยบายและกลยุทธ์ การเลือกตลาด การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการส่งออกและโอกาสในตลาดปัจจุบัน ระบบการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 46250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ (Royal Socio-Economy Thoughts and Practices)

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 46650659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติเพื่อการตัดสินใจ (Information System Management and Statistics for Decision Making)

การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมและองค์กร รูปแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี ซอฟแวร์ เอาต์ซอร์สและเน็ตเวิร์ก การแก้ไขปัญหาทางการจัดการ เครื่องมือทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46650759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายแรงงาน (International Business and Labor Law)

องค์กรการค้าระหว่างประเทศในเรื่องของกฎหมาย การแทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยน การดำเนินการ ยอดขาย การแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างประเทศ กฎหมายด้านสิทธิบัตร การทำสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายแรงงาน ข้อพิพาทขัดแย้งระหว่างประเทศ อนุญาโตตุลาการไกล่เกลี่ย

รหัสวิชา : 46650859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขาย (Media Communication and Sales Promotion)

วิธีการใช้ทฤษฎีทางการโฆษณาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเลือกช่องทางการสื่อสารและการทำกลยุทธ์การตลาดและงบประมาณโฆษณา การวิจัยและประเมินผลของโฆษณา และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการโฆษณา หลักการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์การตลาดและกระบวนการและวิธีการส่งเสริมการขาย ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการขาย การควบคุมและประเมินผลการส่งเสริมการขาย

รหัสวิชา : 46650959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการองค์การ (Organization Management)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ความรับผิดชอบ คุณธรรม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การจูงใจ ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเป็นผู้นำในองค์กรสมัยใหม่ การออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาในองค์กร

รหัสวิชา : 46651359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีองค์กรและบัญชีบริหาร (Corporate and Managerial Accounting)

เทคนิคการบัญชีเพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผน ประสานงาน และควบคุมงาน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อประโยชน์ด้านการบริหาร การจัดทำงบประมาณและการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 46651459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองธุรกิจ (Business Negotiation)

การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมตัวก่อนการเจรจา ขั้นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจาต่อรอง การปิดการเจรจา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่ละประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ตัวอย่างของการเจรจาต่อรองของชาติต่าง ๆ การแก้ปัญหาและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 46651659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยและปัญหาเศรษฐกิจโลก แนวทางการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตร์กายภาพของไทย กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียน เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 46651759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจ (Culture, Ethics & Business Behavior)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการสำหรับบริษัทข้ามชาติ และการเตรียมตัวสำหรับบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46651859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจอาเซียนศึกษา (ASEAN Business Study)

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ที่มาคำศัพท์ และที่มาของ AFTA เขตการค้าเสรีและสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานประชาคมอาเซียนและเหตุผล องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจา ที่มีผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย

รหัสวิชา : 46652759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกอบการและพลวัตทางตลาด (Entrepreneurship and Markets Dynamics)

การพัฒนาแนวคิดใหม่ทางผู้ประกอบการ วิธีการเริ่มต้นดำเนินงานการลงทุนธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ศักยภาพส่วนบุคคลในการจ้างงาน การประเมินโอกาสทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสู่การค้า การวางแผนธุรกิจใหม่ การวิจัยการตลาด การพัฒนาสินค้า บัญชีและการเงิน การตลาดของสินค้าโครงสร้างทางการจัดการ การเริ่มต้นทางธุรกิจและการจัดการการเติบโต การลงทุนทางด้านการเงิน ความร่วมมือทางกลยุทธ์ เครือข่ายและการให้ถือสิทธิทางการค้า บทบาทของภาครัฐ

รหัสวิชา : 46652959
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Concentration Internship)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชน

รหัสวิชา : 46653459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาวิชาชีพธุรกิจอาเซียน (Professional Seminar in ASEAN Business)

อภิปรายและบรรยายในหัวข้อทางการบริหารธุรกิจในอาเซียน การใช้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแก้ปัญหาธุรกิจในอาเซียน วิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 46653559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการบริหารธุรกิจในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Seminar in ASEAN Business Administration Economic Community)

การบริหารธุรกิจในอาเซียน 10 ประเทศ โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน การวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษา/วิเคราะห์ตลาดอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การบูรณาการอาเซียนกับตลาดโลก

รหัสวิชา : 46653959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Business Logistics in ASEAN Business Administration Economic Community)

แนวคิด ทฤษฎี และการจัดการกิจกรรมหลักระบบสินค้าทางธุรกิจ ระบบการลำเลียงสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตวัตถุดิบผ่านคนกลาง การลดต้นทุนและการจัดการต้นทุนรวมทั้งระบบสินค้าทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพระดับมาตรฐานการบริการ การพิจารณาความสมดุลค่าใช้จ่ายระบบสินค้าทางธุรกิจกับความพึงพอใจของลูกค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและข่าวสาร และอุปทานห่วงโซ่ในระบบสินค้าทางธุรกิจ เงื่อนไขการค้า การประกันภัยสินค้า และกลยุทธ์ระบบลำเลียงสินค้าทางธุรกิจ โดยเน้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาเซียน

รหัสวิชา : 46654259
หน่วยกิต : 4(4-0-8)
วิชาชีพเฉพาะด้านธุรกิจอาเซียน (Professional Concentration Course ASEAN Business Management)

การฝึกประสบการณ์จริงและเฉพาะเจาะจงในสายอาชีพนั้น ๆ

รหัสวิชา : 46654559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการ ควบคุม และพัฒนาธุรกิจอาเซียน (Management, control and Development in ASEAN Business)

หลักการและทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ จริยธรรม ความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การจูงใจ ปัญหาการขัดแย้งและภาวะผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน ระบบแนวคิดที่เป็นระบบที่ใช้ในการออกนโยบายที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาองค์กร

รหัสวิชา : 46654659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (E-business in ASEAN Management)

การประยุกต์ใช้ทางทฤษฎี และทางปฏิบัติด้านธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์สาระสนเทศ ด้านมิติทางกลยุทธ์ ตัวแบบธุรกิจที่สอดกับธุรกิจพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ มิติทางองค์กร กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร มิติทางด้านเทคโนโลยี การเกิดขึ้นและการร่วงโรยของซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์

รหัสวิชา : 46654959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการเมืองและกฎหมายสำหรับธุรกิจเอเชีย (International Politics and Law for Business in ASEAN)

ความเป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ การกำกับดูแลธุรกิจระหว่างประเทศ ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษีศุลกากร (GATT) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (World Bank) กลไกในการบริหารสหภาพยุโรป สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ธนาคารเพี่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย (AIIB) ระบบการเมืองและโครงสร้างของระบบการเมืองในประเทศสมาชิกของภูมิภาค ระบบกฏหมาย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดตั้งนิติบุคคล การเงิน การลงทุน การกำกับดูแลกลไกตลาด กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการส่งเสริมภาคเอกชน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รหัสวิชา : 46655059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Culture, Ethics & Business Behavior in ASEAN)

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมกระแสโลก และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม การพัฒนาการบริหารองค์กรที่ใส่ใจประเด็นทางจริยธรรม บรรษัท ธรรมาภิบาล สิทธิของแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทข้ามชาติ การเตรียมตัวบุคลากรสำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบในต่างประเทศในบริบทของภูมิภาคอาเซียน

รหัสวิชา : 46670759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ (Seminar for Analytic Business Solution)

การสัมมนาอภิปรายปัญหาทางธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้เครื่องมือในการค้นหาวิเคราะห์ทางธุรกิจ เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาทางธุรกิจอย่างมืออาชีพจากธุรกิจ/ประสบการณ์จริง การใช้กรณีศึกษาจากปัญหาขององค์กรธุรกิจ การระบุที่มาของปัญหา การประยุกต์ใช้ความรู้อย่างบูรณาการ การต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รหัสวิชา : 46670859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship)

การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการระดับโลก กลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำหรับธุรกิจ การปรับตัว การสร้างการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การสร้างนวัตกรรม การศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงทางธุรกิจ การวางแผนการดำเนินงานสำหรับธุรกิจใหม่ การระดมทุน ขั้นตอนการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากร การเข้าตลาดใหม่ การบริหารการขาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร

2.3 วิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 46560559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับสากล (Global Public Relations and Mass Communication)

การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนระดับสากล รวมถึงการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ของนานาชาติ ที่มีผลต่อการวางแผน การออกแบบ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนระดับสากลให้มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 46650359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินการทางการตลาด (Marketing Implementation)

กระบวนการทางการตลาด และการวางแผนการตลาด การวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้ซื้อ เพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์การตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การสร้างความแตกต่างและการวางตำแหน่งทางการตลาด การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การบริหารช่องทางการตลาด การบริการการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการ การประเมินผลและการควบคุม

2.4 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 46669859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

ค้นคว้าทางด้านบริหารธุรกิจ จะเป็นหัวข้อในหน่วยงานใด ๆ ก็ตามที่เหมาะสม นอกเหนือไปจากหัวข้อที่ได้เคยศึกษามาจากงานวิชาการต่าง ๆ และได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วทำส่งรายงานเป็นเล่มพร้อมกับสอบปากเปล่า