ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา) (ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 57 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ไพรัตน์ วงษ์นาม *
อาจารย์ สมโภชน์ อเนกสุข *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร อนุศาสนนันท์ * ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์เทพ จิระโร ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ปั้นหุ่น
อาจารย์ เสกสรรค์ ทองคำบรรจง วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2545)

หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 43370059
Credit : 3(3-0-6)
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการศึกษา การวางแผน การประเมินและสร้างข้อสอบ แบบสอบประเภทต่างๆ การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินปฏิบัติ ความตรงและความเที่ยง แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ

Course codes : 43470059
Credit : 3(3-0-6)
หลักการวิจัยเชิงปริมาณ

หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของงานวิจัยเชิงปริมาณ ปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการวิจัย การประเมินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 43570059
Credit : 3(3-0-6)
หลักการสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

หลักการของสถิติทางพฤติกรรมศาสตร์ สถิติบรรยาย และสถิติสรุปอ้างอิง และ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.2 วิชาบังคับ

Course codes : 43371159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัดขั้นสูง

ทฤษฎีการวัดดั้งเดิม โมเดลการวัด ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การประยุกต์ทฤษฎีการวัดเข้ากับปัญหาต่าง ๆ ทางการวัดผลการศึกษา ได้แก่ การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบทดสอบ การปรับเทียบคะแนนต่างฉบับ โดยเน้นการศึกษาองค์ประกอบของโมเดลต่าง ๆ ใน แต่ละทฤษฎีในเชิงคณิตศาสตร์ การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ

Course codes : 43371259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการประเมินขั้นสูงทางการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีและหลักการการประเมินทางการศึกษา รูปแบบการประเมินทางการศึกษา การวางแผนประเมิน ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการวัดและทฤษฎีการประเมิน การกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน การประเมินอภิมาน การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ การประเมินคุณภาพทางการศึกษา

Course codes : 43471159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยาขั้นสูง

หลักการและแนวคิดของการออกแบบการวิจัยขั้นสูง การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสม การสังเคราะห์งานวิจัย การบริหารงานวิจัย การวิจัยเชิงประเมิน การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับหลักการทางการศึกษาและจิตวิทยาอย่างเป็นระบบและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการวิจัย

Course codes : 43571159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางสถิติขั้นสูง

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยและการวิเคราะห์ความแปรปรวนขั้นสูงและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคโนนิคัล การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม โมเดลสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์มาตรพหุมิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 43778159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์

หลักการสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาหัวข้อปัญหาวิจัยจากผลการสังเคราะห์งานวิจัย การค้นหาและการประเมินวรรณกรรมที่สนับสนุนปัญหาวิจัย การบรรยายผลการวิเคราะห์ทางสถิติและการเชื่อมโยงกับปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของผลการวิจัย และการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนเชิงวิชาชีพ เช่น บทความปริทัศน์ บทความวิชาการ และบทความวิจัย เป็นต้น การวางแผนและการเขียนบทความ การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเขียนบทความ ฝึกการเขียนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Course codes : 43778259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

การตรวจสอบและอภิปรายประเด็นปัญหาทางการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ในปัจจุบันที่สำคัญ ๆ ซึ่งพบในงานวิจัยและสื่อทางวิชาชีพ

1.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 43371359
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัด

ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการวัด สถิติพื้นฐานที่ใช้กับทฤษฎีการสอบ การสร้างมาตรวัดและการสร้างแบบสอบ การวัดคุณลักษณะของมนุษย์โดยใช้ทฤษฎีการวัด ความเที่ยง โมเดลคะแนนจริงแบบดั้งเดิม การประมาณค่าความเที่ยง ทฤษฎีการอ้างอิงสรุป สัมประสิทธิ์ความเที่ยงสำหรับแบบสอบอิงเกณฑ์ ความตรง วิธีการทางสถิติที่ใช้ทำนายและจำแนกความตรง ความลำเอียงในการคัดเลือก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ การตรวจสอบความลำเอียงของข้อสอบ วิธีการให้และการตีความหมายคะแนน วิธีการแก้ไขการเดาและการให้คะแนนแบบต่าง ๆ การกำหนดมาตรฐานปกติวิสัยและคะแนนมาตรฐาน การปรับเทียบคะแนนจากแบบสอบต่างฉบับ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อสอบ

Course codes : 43371459
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการวัดและทดสอบทางจิตวิทยา

ประวัติการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา ทฤษฎีการวัดเชาวน์ปัญญา ความถนัด ผลสัมฤทธิ์ เจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และบุคลิกภาพ การวัดและทดสอบทางคลินิกและการให้คำปรึกษา การวัดและทดสอบเด็กพิเศษ และการศึกษาเครื่องมือทางจิตวิทยามาตรฐาน

Course codes : 43371559
Credit : 3(2-2-5)
การวัดทางการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์

ลักษณะของการวัดทางการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ การวัดต่อเนื่อง และการวัดทางปัญญา แบบจำลองการวัดที่ใช้ในการสร้างระบบการสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาคลังข้อสอบ การฝึกผู้เข้าสอบให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับ การสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการเลือกข้อสอบและกฎการหยุดการทดสอบ วิธีการรักษาความปลอดภัยของแบบทดสอบและผลการทดสอบ การตีความหมายผลการทดสอบและแนวโน้มการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคต

Course codes : 43371659
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินและการสร้างเครื่องมือวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา การทดสอบเพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดความถนัด การทดสอบทางจิตวิทยา การหาคุณภาพของการวัดคือ ความเที่ยงและความตรง การตีความและการรายงานผลการทดสอบ

Course codes : 43371759
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างมาตรวัดมิติเดียวและหลายมิติ

หลักการสร้างมาตรวัดตัวแปรมิติเดียวและหลายมิติ การสร้างมาตรวัดตัวแปรมิติเดียวและหลายมิติ แบบจำลองมาตรวัด ตัวแปรมิติเดียวและหลายมิติ การประเมินความเหมาะสมของมาตรวัดตัวแปร การประยุกต์แบบจำลองมิติเดียวและหลายมิติไปใช้ทางการศึกษาและจิตวิทยา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์มาตรวัด

Course codes : 43371859
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินโครงการ

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมิน มโนทัศน์และรูปแบบการประเมิน การวิจัยเชิงประเมิน หลักการประเมินโครงการทางการศึกษา วิธีการประเมินโครงการแบบต่าง ๆ มาตรฐานในการประเมินโครงการ แนวปฏิบัติในการวางแผนการประเมิน แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมิน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การรายงานผลการประเมิน และการใช้ผลการประเมิน

Course codes : 43371959
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษา

หลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประเมินคุณภาพภายนอกและระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ผลการประเมิน

Course codes : 43372159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการวัดทางการศึกษาขั้นสูง

หัวข้อใหม่ ๆ ของการวัดทางการศึกษาขั้นสูง นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 43372259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการประเมินทางการศึกษาขั้นสูง

หัวข้อใหม่ ๆ ของการประเมินทางการศึกษาขั้นสูง นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 43471259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณ

หลักการวิจัยการศึกษา การออกแบบการวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ปัญหาการวิจัย และวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง แบบวิจัยและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ แบบวิจัยที่ไม่ใช้การทดลอง แบบวิจัยเชิงทดลองและแบบวิจัยหนึ่งหน่วยตัวอย่าง แบบวิจัยและวิธีการวิจัยเชิงประเมินการเผยแพร่รายงานการวิจัย

Course codes : 43471359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพ

หลักการพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณลักษณะที่ใช้ในทางการศึกษา การออกแบบการวิจัย เชิงคุณลักษณะ งานภาคสนาม ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะและการเขียนรายงาน ความเที่ยงและความตรงของการวิจัยเชิงคุณลักษณะ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัย เชิงนโยบาย การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคุณลักษณะ วิธีประยุกต์การวิจัยเชิงคุณลักษณะมาใช้ในทางการศึกษา

Course codes : 43471459
Credit : 2(2-0-4)
วิธีการวิจัยขั้นสูงสำหรับตัวอย่างเดียว

ลักษณะและความสำคัญของการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว การออกแบบการวิจัยแบบเส้นฐานเดียวและพหุเส้นฐาน การประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยสำหรับตัวอย่างเดียว สำหรับปัญหาการวิจัยที่มีความซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การแปลความหมายและนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 43471559
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยปฏิบัติการหลักสูตร วิธีการสังเกตและการบรรยาย การสำรวจแบบไม่มี การสังเกตและเทคนิคการรายงานตัวเอง วิธีการแก้ปัญหา วิธีการประเมิน การวิเคราะห์และประเด็นในทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ จริยธรรมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Course codes : 43471659
Credit : 2(2-0-4)
ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยสถาบัน

สภาพแวดล้อมของสถาบัน ประเภทของข้อมูลสำหรับงานวิจัยสถาบัน แบบของการวิจัยสถาบัน การจัดระบบสารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการด้าน การลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา และอาจารย์ ความร่วมมือระหว่างสถาบัน การจัดการคุณภาพโดยรวม การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุน ปัญหาของการวิจัยสถาบันและระบบสารสนเทศ

Course codes : 43471759
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยสถาบันและการประกันคุณภาพ

แนวคิดและหลักการวิจัยสถาบัน และการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์ปัญหา และการเลือกระเบียบวิธีวิจัย แหล่งข้อมูลและการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อการกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจระบบการประกันคุณภาพกับการวิจัยสถาบัน

Course codes : 43471859
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต

ลักษณะและขอบเขตของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะของนักวิจัยทางอินเทอร์เน็ตข้อควรระวังของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การออกแบบวิจัย กระบวนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางอินเทอร์เน็ต จริยธรรมของนักวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มทางอินเทอร์เน็ต การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารออนไลน์ การเผยแพร่งานวิจัยทางอินเทอร์เน็ต และอนาคตของการวิจัยทางอินเทอร์เน็ต

Course codes : 43471959
Credit : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์งานวิจัย

หลักและวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์งานวิจัย ประเภทแบบแผนและวิธีการวิจัยเชิงอภิมาน การสืบค้นงานวิจัยและวิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความเที่ยงตรง การประเมินงานวิจัยเชิงอภิมาน

Course codes : 43472159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิจัยการศึกษาขั้นสูง

หัวข้อใหม่ๆ ทางวิจัยการศึกษาขั้นสูง นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 43571259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติอนุมาน

หลักและวิธีการทางสถิติ วิธีการทางสถิติอนุมาน เซตและความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่าเฉลี่ย สัดส่วนและค่ากลางอื่นๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทางและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการถดถอย การเตรียมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 43571359
Credit : 3(3-0-6)
โมเดลสมการโครงสร้าง

หลักการของโมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและการวิเคราะห์เส้นทาง ความเป็นสาเหตุและโมเดลเชิงสาเหตุ โมเดลสมการโครงสร้างตัวแปรสังเกตได้ ผลของความคลาดเคลื่อนของการวัด โมเดลการวัด ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตัวแปรแฝงและโมเดลการวัด การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง

Course codes : 43571459
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท

การทบทวนแบบจำลองสมการถดถอยเชิงเส้นตรง แบบจำลองโลจิทและโปรบิทสำหรับข้อมูลทวิภาค แบบจำลองล็อกลิเนียร์สำหรับตารางการณ์จร แบบจำลองทางสถิติต่าง ๆ สำหรับข้อมูลจัดประเภทแบบจำลองสำหรับตัวแปรตามที่จัดอันดับ แบบจำลองสำหรับตัวแปรตามที่ไม่จัดอันดับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท

Course codes : 43571559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์พหุระดับ

พื้นฐานของการวิเคราะห์พหุระดับ แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์พหุระดับ โมเดลของพหุระดับ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล 2 ระดับ และหลายระดับ การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับ การประยุกต์การวิเคราะห์พหุระดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 43571659
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อนุกรมวิธาน

มโนทัศน์และตรรกะของคุณลักษณะแฝง การจำแนกคุณลักษณะแฝงเชิงกลุ่ม และ เชิงต่อเนื่อง หลักการทางวิธีอนุกรมวิธานเชิงจำนวน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวัดอนุกรมวิธาน ได้แก่ ข้อมูลสำหรับการวัดอนุกรมวิธาน ค่าความชันสูงสุด (MAXSLOPE) ผลต่างของค่าเฉลี่ยบนกับจุดตัดล่าง (MAMBAC) การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะแฝง (L-MODE) ค่าความแปรปรวนร่วมสูงสุด (MAXCOV) ค่าไอเกนสูงสุด (MAXEIG) การทดสอบความสอดคล้อง (Consistency Test) และการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวัดอนุกรมวิธาน

Course codes : 43571759
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง

แนวคิดหลักเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้ข้อมูลทางการศึกษาและจิตวิทยาที่สอดคล้องกับแผนการทดลอง ได้แก่ แบบแผนสุ่มสมบูรณ์ แบบแผนแฟคตอเรียล แบบแผนวัดซ้ำ แบบแผนผสม (Mixed design) แบบแผนจัตุรัสลาติน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม เป็นต้น การทดสอบตามที่วางแผน (planned comparison) การทดสอบภายหลัง (post hoc) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผลการทดลอง

Course codes : 43671259
Credit : 2(1-2-3)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยการศึกษา

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม วิธีการทางคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผล

Course codes : 43671359
Credit : 3(3-0-6)
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

หลักการประมวลผลข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์และ แปลผล

Course codes : 43671459
Credit : 2(1-2-3)
ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ

ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การออกแบบระบบโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบ การเรียกใช้โปรแกรม และการตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 43671559
Credit : 2(1-2-3)
การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึมการจำลองแบบการใช้โปรแกรมจำลองแบบ การแจกแจงทางสถิติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การสร้างค่าตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยวิธีมอนติคาร์โล กระบวนการจำลองแบบ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมจำลองแบบ

Course codes : 43671659
Credit : 2(2-0-4)
การค้นพบความรู้ขั้นสูง และการทำเหมืองข้อมูล

หลักการและอัลกอริทึมเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล การค้นหาสารสนเทศ และความรู้ในระบบฐานข้อมูลหรือคลังข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ การใช้เทคนิคทางสถิติต่างๆ เพื่อค้นพบองค์ความรู้ต่าง ๆ จากฐานข้อมูล หรือคลังข้อมูล มาตรวัดทางพฤติกรรมศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอข้อมูลแบบอัตโนมัติ เพื่อการตัดสินใจทางการศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์

Course codes : 43671759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยการศึกษาขั้นสูง

หัวข้อใหม่ๆ ของวิธีการทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับวิจัยการศึกษา นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Course codes : 43771959
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระด้านการวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและผลการวิจัยทางด้านวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องการทำดุษฎีนิพนธ์หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษากำหนด วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานเชิงหลักการ การเขียนบทความวิชาการและการนำเสนอ

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 43799859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

กำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ