ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 143 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ์ * น.ม.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550)
อาจารย์ ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล * น.ม.(กฎหมายธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
อาจารย์ พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา * LL.M.(Public International Law)
Universite’ Jean Moulin Lyon 3, France (2553)
อาจารย์ มุกกระจ่าง จรณี * LL.M. (Droit Public/Droits De L’Homme)
Universit? Paris Ouest Nanterre La De’fense (Paris X), France (2555)
อาจารย์ รัชนี แตงอ่อน * Doutora em Ci?ncias Jur?dicas
Universidade do Minho, Portugal (2559)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 67110459
Credit : 3(3-0-6)
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์

แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบัน ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ความรู้ทั่วไปในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรู้ทางการบริหารและภาวะผู้นำ ระบบราชการไทยในกระแสธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารระดับโลก และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพลเมือง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 67811159
Credit : 3(3-0-6)
หลักกฎหมายเอกชน

ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคิดพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่งตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

Course codes : 67811259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ระยะเวลา อายุความ และหลักสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67813159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญา 1

หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบท หรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

Course codes : 67813259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญา 2

บทบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

Course codes : 67814159
Credit : 3(3-0-6)
หลักกฎหมายมหาชน

ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิด พื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและบทบาทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน

Course codes : 67814259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง รวมทั้งหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ใช้ในปัจจุบัน

Course codes : 67821359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะหนี้

ความหมาย และหลักทั่วไปของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วงของลูกหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67821459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67821559
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 1 และบรรพ 4 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

Course codes : 67821659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67821759
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67821859
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67821959
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

Course codes : 67822159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะครอบครัว

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67828159
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

คำศัพท์พื้นฐาน ประเภท รูปแบบ และถ้อยคำทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสัญญาที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน รวมถึงเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ

Course codes : 67828259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

แนวคิด เหตุผล ประวัติและความจำเป็น เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ การดำเนินการในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

Course codes : 67832259
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

Course codes : 67832359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะมรดก

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67832459
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายลักษณะประกันภัย

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 67835159
Credit : 2(2-0-4)
ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

รูปแบบการจัดองค์การของศาล อำนาจของศาลต่างๆและอำนาจของผู้พิพากษา และหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความ

Course codes : 67835259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

บทวิเคราะห์ศัพท์ บทบัญญัติในการดำเนินคดีแพ่ง การยื่นและส่งคำคู่ความ วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้นในลักษณะต่างๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Course codes : 67835359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีพิจารณาความในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Course codes : 67835459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

บทวิเคราะห์ศัพท์ บทบัญญัติในการดำเนินคดีอาญา อำนาจในการจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Course codes : 67835559
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

การพิจารณาความในศาลชั้นต้น คำพิพากษาของศาล หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีพิจารณาความในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา การบังคับตามคำพิพากษา และการขออภัยโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Course codes : 67836159
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1

แนวคิด วิวัฒนาการ ความหมาย ที่มา และขอบเขตของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ทำความเข้าใจปัญหากฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับคดี สัญญาประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันของสัญญาเหล่านั้น ข้อกำหนดต่างๆที่สำคัญในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ในส่วนที่เกี่ยวข้องและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 67836259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

ความหมาย ลักษณะ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ องคภาวะในกฎหมายระหว่างประเทศ การใช้อํานาจรัฐ ความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ

Course codes : 67842759
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายล้มละลาย

หลักเกณฑ์ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542

Course codes : 67844759
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายปกครอง

บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง การจัดระบบควบคุมฝ่ายปกครอง คดีปกครอง ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง รวมถึงการจัดระบบการบริหารงานบุคคลและทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง

Course codes : 67845659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ความหมาย ขอบเขต ตลอดจนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Course codes : 67846359
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2

บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยรับขน เก็บของในคลังสินค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประเภทต่างๆ ของสัญญาว่าด้วยการรับขนของทางทะเล ความหมาย และผลทางกฎหมายของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่งและผู้ส่งของทางทะเลตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ และอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ และหลักกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับประกันภัยสินค้า กฎหมายพ่อค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยสินค้า

Course codes : 67846459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสัญชาติ สถานะของคนชาติและคนต่างด้าว การขัดกันแห่งกฎหมาย การดำเนินคดีที่มีองค์ประกอบต่างชาติเข้ามาพัวพัน

Course codes : 67849159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายภาษีอากร

ประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีรายได้ นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินภาษี รวมทั้งวิธีพิจารณาความในศาลภาษีอากรกลาง

Course codes : 67849259
Credit : 2(2-0-4)
นิติปรัชญา

บ่อเกิดของกฎหมายตามแนวคิดปรัชญาของสำนักกฎหมายที่สำคัญตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน หลักความยุติธรรม หลักนิติธรรม และปัญหารากฐานของกฎหมาย

Course codes : 67849359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงาน

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงาน จ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเงินทดแทน ความรู้เกี่ยวกับศาลแรงงาน รวมถึงสิทธิของผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม

Course codes : 67849459
Credit : 2(2-0-4)
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ มารยาทและวินัย อุดมคติ องค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

2.2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 67810159
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมาย ลักษณะทั่วไป ระบบกฎหมายที่ สำคัญของโลก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

Course codes : 67810259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายในชีวิตประจำวัน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมาย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

Course codes : 67810359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์การธุรกิจและการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เอกเทศสัญญา

Course codes : 67832559
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายพาณิชยนาวีภาคเอกชน

ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนในเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเรือ หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรือเดินทะเล การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล ความรับผิดและการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ การชาเตอร์เรือ การประกันภัยทางทะเล ความรับผิดทางแพ่งจากเรือโดนกัน การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล

Course codes : 67832659
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

แนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภคภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

Course codes : 67833359
Credit : 2(2-0-4)
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน

ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจมาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเน้นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

Course codes : 67833459
Credit : 2(2-0-4)
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

ลักษณะของอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา ลักษณะของอาชญากร เหยื่ออาชญากรรม ทฤษฎีการลงโทษ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด

Course codes : 67833559
Credit : 2(2-0-4)
นิติวิทยาศาสตร์

หลักการและวิทยาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หลักฐานทางคดี

Course codes : 67834359
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายพณิชยนาวีภาคมหาชน

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเล สิทธิหน้าที่และความรับผิดระหว่างรัฐกับเอกชน หลักเกณฑ์ในการเดินเรือทางทะเลที่รัฐกำหนด การลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ประกอบธุรกิจการเดินเรือ คนประจำเรือ การได้รับสัญชาติของเรือ การควบคุมความปลอดภัยของเรือ และการเดินเรือ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Course codes : 67834459
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

แนวความคิดและประวัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกัน การควบคุม และการแก้ไขเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตามหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายแห่งรัฐ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลักกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ตลอดจนรูปแบบการดำเนินคดี มาตรการในการคุ้มครอง และการเยียวยาความเสียหายในกรณีที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Course codes : 67834559
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายศุลกากร

ที่มาและวิวัฒนาการของการศุลกากร รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 67834659
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายอุตสาหกรรม

บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการลงทุน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 67838359
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายแองโกลและอเมริกัน

ที่มาของระบบกฎหมายแองโกลอเมริกันในลักษณะต่างๆ คือ ทฤษฎีกฎหมายของระบบคอมมอนลอว์ หลักอิควิตี้ รัฐบัญญัติ และจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น นิติวิธี ในการใช้กฎหมายประเภทต่างๆ ทฤษฎีทางนิติปรัชญาที่เกี่ยวข้อง และระเบียบประเพณีของศาลในการใช้นิติวิธี

Course codes : 67838459
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส

ประวัติความเป็นมาของระบบกฎหมายฝรั่งเศส การเกิดขึ้นของประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส สถาบันสำคัญๆทางกฎหมาย นิติวิธี หลักกฎหมายลักษณะต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระบบกฎหมายฝรั่งเศส

Course codes : 67838559
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมาประมวลกฎหมายญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำประมวลกฎหมายและอิทธิพลของระบบกฎหมายตะวันตกต่อกฎหมายญี่ปุ่น เน้นนิติวิธีและสถาบันสำคัญๆในระบบกฎหมายญี่ปุ่น หลักกฎหมายสำคัญๆ รวมทั้งพัฒนาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น

Course codes : 67838659
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายขนส่ง

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศที่อาจมีอิทธิพลต่อกฎหมายขนส่งของไทย

Course codes : 67838759
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายตลาดหลักทรัพย์

ความเป็นมา โครงสร้าง และการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์ สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Course codes : 67838859
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

หลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Course codes : 67842859
Credit : 2(2-0-4)
การระงับข้อพิพาททางเลือก

แนวคิด วิวัฒนาการ ทฤษฎี หลักกฎหมาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติและเทคนิควิธีที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก การใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ รูปแบบต่างๆของการอนุญาโตตุลาการ ข้อพิจารณาในการเจรจาและยกร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการ การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการระงับข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมของไทยกับการระงับข้อพิพาททางเลือก กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือก

Course codes : 67842959
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบกฎหมายแพ่งของไทย และกฎหมายแพ่งของประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย ตลอดจนที่มา แนวคิด และนิติวิธี

Course codes : 67843659
Credit : 2(2-0-4)
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

หลักเกณฑ์และเทคนิค ในการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญา การแสวงหาพยานหลักฐาน และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา และผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ

Course codes : 67843759
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์การในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวโน้มของระบบงานยุติธรรมทางอาญา

Course codes : 67844859
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายองค์การมหาชน

การจัดตั้งและวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน ทุน รายได้ และทรัพย์สินขององค์การมหาชน รวมทั้งการตรวจสอบการประเมินผลงาน การกำกับดูแล และการยกเลิกองค์การมหาชน

Course codes : 67844959
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ

วิวัฒนาการ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

Course codes : 67845759
Credit : 2(2-0-4)
การว่าความและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินคดี การสืบพยาน การเจรจาต่อรอง การให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีและธรรมเนียมทางศาล

Course codes : 67846559
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

วิวัฒนาการของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสถาบันดังกล่าวในการดูแลระเบียบเศรษฐกิจโลก และความสัมพันธ์กับไทย ข้อตกลงปลีกย่อยที่สำคัญขององค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการค้า ข้อตกลง และสถาบันเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

Course codes : 67846659
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ

วิวัฒนาการของการลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรง ลักษณะของการลงทุนระหว่างประเทศ พัฒนาการของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับประเทศผู้รับการลงทุน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ กลไกการระงับข้อพิพาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทความสำคัญของสถาบันระหว่างประเทศในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน (ICSID) สนธิสัญญาทวิภาคีเกี่ยวกับการลงทุน (Bilateral Investment Treaties: BITs)

Course codes : 67846759
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหภาพยุโรป

แนวคิดทางประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประชาคมยุโรป พัฒนาการความร่วมมือทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม องค์การต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป แนวทางการดำเนินคดีต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป และการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกกลุ่มสหภาพยุโรป

Course codes : 67846859
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

ที่มา การก่อตั้ง อำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ภายในองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การระหว่างประเทศระดับสากล กล่าวคือ สหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่สำคัญอื่นๆ นโยบายทางด้านการเงิน ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และความเป็นประชาธิปไตยภายในองค์การระหว่างประเทศ

Course codes : 67846959
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

ประวัติความเป็นมา นิติฐานะของอาเซียน โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และปัญหา กฎหมายต่างๆรวมทั้งข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม ทั้งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายในระหว่างรัฐสมาชิก และความร่วมมือระหว่างสมาคม(อาเซียน) กับรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆโดยเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ของไทยต่ออาเซียน

Course codes : 67847159
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายสิทธิมนุษยชน

ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน ตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กลไกสิทธิมนุษยชนตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม และประเด็นข้อท้าทายต่างๆ ด้านสิทธิมนุษยชน

Course codes : 67847259
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

แนวคิดของกฎหมายสงคราม ทั้งในระดับระหว่างประเทศ และสงครามภายในภายใต้อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949, พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 1-2 ค.ศ.1977 และพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ค.ศ. 2005 สนธิสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านและจำกัดการใช้อาวุธบางประเภท ข้อยกเว้นในการทำสงคราม และประเด็นความซับซ้อนในการทำสงครามระหว่างรัฐ

Course codes : 67847359
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายทะเล

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐเกี่ยวกับอาณาเขตทางทะเล หลักเกี่ยวกับรัฐที่เป็นเกาะและรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล การแสวงหาและการนำทรัพยากรในทะเลมาใช้ประโยชน์ การระงับข้อพิพาท และท่าทีทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีต่อกฎเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทย

Course codes : 67847459
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

ความหมายของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ อำนาจศาลในคดีอาญาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ขอบเขตของอำนาจศาลในคดีอาญาเหนือดินแดนและบุคคล อำนาจศาลในการลงโทษสากล ความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศทางคดีอาญา

Course codes : 67849559
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายเด็กและเยาวชน

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนคดีครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 67849659
Credit : 2(2-0-4)
การใช้และการตีความกฎหมาย

แนวคิดและวิวัฒนาการการใช้และการตีความกฎหมายของประเทศที่ใช้ Civil Law และ Common Law การใช้กฎหมายใกล้เคียง การใช้กฎหมายจารีตประเพณี และการใช้หลักกฎหมายทั่วไป

Course codes : 67849759
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

วิวัฒนาการของกฎหมายไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจัดทำประมวลกฎหมายเป็นต้นมา โดยเน้นกฎหมายเปรียบเทียบ

Course codes : 67849859
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

การแข่งขันทางการค้า และผลกระทบจากการจำกัดการแข่งขันทางการค้าต่อผู้บริโภค เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ และประเภทต่างๆ ของการจำกัดการแข่งขันทางการค้า วิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาตร์เพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สังคม การดูแลกำกับการใช้อำนาจเหนือตลาดของกิจกรรมทางธุรกิจ วิเคราะห์พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ และการบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. วิชาโทบังคับ

Course codes : 67811159
Credit : 3(3-0-6)
หลักกฎหมายเอกชน

ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวความคิดพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมายเอกชน หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่งตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1

Course codes : 67811259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ระยะเวลา อายุความ และหลักสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67813159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญา 1

หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบท หรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

Course codes : 67814159
Credit : 3(3-0-6)
หลักกฎหมายมหาชน

ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิด พื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและบทบาทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ของรัฐ บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน

2. วิชาโทเลือก

Course codes : 67813259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายอาญา 2

บทบัญญัติกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ

Course codes : 67814259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง รวมทั้งหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ใช้ในปัจจุบัน

Course codes : 67821359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะหนี้

ความหมาย และหลักทั่วไปของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วงของลูกหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้อง และความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67821459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67821559
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 1 และบรรพ 4 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน

Course codes : 67821659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67822159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะครอบครัว

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67832359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะมรดก

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Course codes : 67835259
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

บทวิเคราะห์ศัพท์ บทบัญญัติในการดำเนินคดีแพ่ง การยื่นและส่งคำคู่ความ วิธีพิจารณาความในศาลชั้นต้นในลักษณะต่างๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Course codes : 67835359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีพิจารณาความในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Course codes : 67835459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

บทวิเคราะห์ศัพท์ บทบัญญัติในการดำเนินคดีอาญา อำนาจในการจับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว สอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Course codes : 67835559
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

การพิจารณาความในศาลชั้นต้น คำพิพากษาของศาล หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ และฎีกา วิธีพิจารณาความในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา การบังคับตามคำพิพากษา และการขออภัยโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Course codes : 67844759
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายปกครอง

บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง สัญญาทางปกครอง การจัดระบบควบคุมฝ่ายปกครอง คดีปกครอง ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝ่ายปกครอง รวมถึงการจัดระบบการบริหารงานบุคคลและทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง

Course codes : 67845659
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ความหมาย ขอบเขต ตลอดจนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา