ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) (ปร.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 60 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์ * ศศ.ด. (จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
รองศาสตราจารย์ เพ็ญนภา กุลนภาดล * กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์ * Ed.D. (Psychology, Counseling & Guidance)
University of Northern Colorado, USA (2514)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ แหนจอน Ph.D. (Sciences de’l Education)
University of Montpellier III, FRANCE (2554)
อาจารย์ ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล Ph.D. (Counseling Studies)
The University of Edinburgh (2557)
อาจารย์ ประชา อินัง Ph.D. (Psychology)
Gorakhpur University, India (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพินทร์ ฉายวิมล ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553)
อาจารย์ ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ กศ.ด. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 - วิชาแกน

Course codes : 41570159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา

การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นต้น กลยุทธ์ในการเลือกใช้สถิติขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพหุระดับและโมเดลเชิงสาเหตุ

Course codes : 41570259
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางจิตวิทยา

แบบแผนการวิจัย และ ความคิดปรัชญาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาแบบแผนการวิจัย ทางจิตวิทยา วิเคราะห์ วิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และ คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอภิมาน ปัญหาการใช้สถิติการวิจัย ตลอดจนจรรยาบรรณของการวิจัยทางจิตวิทยา

1.2 - วิชาเฉพาะ

Course codes : 41570359
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาการรู้คิดและประสาทวิทยา

อภิปราย และวิพากษ์ หลักการ ที่เกี่ยวกับระบบประสาท และพฤติกรรม สมอง การจำ เหตุผล การรับรู้ เป็นต้น ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล

Course codes : 41671159
Credit : 3(2-2-5)
การทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง

แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคการทดสอบและการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา แนวทาง ในการพัฒนาแบบทดสอบ หลักการการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ในการประเมินทางจิตวิทยาการปรึกษา และ จรรยาบรรณในการทดสอบและประเมินทางจิตวิทยา

Course codes : 41671259
Credit : 3(3-0-6)
การบูรณาการทางการปรึกษาและการบำบัดทางจิตวิทยา

อภิปราย และ วิพากษ์ นำเทคนิคต่าง ๆ จากทฤษฎีการปรึกษาสู่การปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสภาพปัญหาทางจิตวิทยาปัจจุบัน

Course codes : 41672159
Credit : 3(1-4-4)
ฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยาการปรึกษาขั้นสูง

ฝึกปฏิบัติงานจิตวิทยาการปรึกษาในองค์การ ชุมชน สถาบัน หรือ หน่วยงาน ภายใต้การนิเทศของอาจารย์

Course codes : 41674159
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวิจัยและประเด็นปัญหาการปรึกษา

อภิปรายเชิงวิพากษ์ทฤษฎี กลยุทธ์ เทคนิคการปรึกษาในสังคมพลวัต การวิจัยและนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษา แนวโน้มและอนาคตในการใช้เทคโนโลยีในการปรึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้รูปแบบต่างๆ ของการปรึกษาและการพัฒนาผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพนี้ ตลอดจนการสริมสร้างจริยธรรมในการปรึกษาของผู้ให้คำปรึกษา ด้านความรับผิดชอบ การรักษาความลับ และสวัสดิภาพของผู้รับบริการ มาตรฐานทางศีลธรรมและกฎหมาย ตลอดทั้งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไข

1.3 - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 41570459
Credit : 3(3-0-6)
ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา

อภิปรายเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ระบบ ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยา องค์ความรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้ทาง จิตวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทิศทางใหม่ทางจิตวิทยาในการพัฒนาบุคคล และคุณภาพชีวิตของบุคคล

Course codes : 41571359
Credit : 3(3-0-6)
การปรึกษา การดำเนินชีวิตและอาชีพ

เรียนรู้และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏี การประเมินการดำเนินชีวิตและอาชีพ เพื่อนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้การปรึกษาในด้านการวางแผนชีวิตของแต่ละบุคคล และ การตัดสินใจในการดำเนินชีวิตและอาชีพ

Course codes : 41571459
Credit : 3(3-0-6)
นิติจิตวิทยา

ประยุกต์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และ วิธีการทางด้านจิตวิทยา ให้เข้ากับระบบกฎหมาย การวินิจฉัยอาชญากรรม การประเมินความรุนแรง สภาวการณ์เสี่ยงทางเพศ ทางการกระทำรุนแรง หรือ พฤติกรรมร้ายแรงต่าง ๆ การประเมินสภาวะทางอาชญากรรมและการช่วยเหลือ

Course codes : 41574259
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาจิตวิทยาพัฒนาการ

พัฒนา และ ทำความเข้าใจ ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ ปัจจัยทาง ด้านพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจและการปรับตัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในแต่ละช่วงวัย

Course codes : 41575159
Credit : 3(1-4-4)
การศึกษาอิสระขั้นสูง

การค้นคว้า และ วิเคราะห์ประเด็นที่สนใจประเด็นใดประเด็นหนึ่งทางจิตวิทยาที่สอดคล้องกับความสนใจและนำเสนอผลงานในเชิงประยุกต์

Course codes : 41575259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการปรึกษา

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางการปรึกษา กรอบแนวคิดทางปรัชญาในการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และประเด็นจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการปรึกษา

Course codes : 41671359
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอปกติขั้นสูง

เรียนรู้ทฤษฏีภาวะผิดปกติทางจิตวิทยาในทัศนะที่หลากหลาย ธรรมชาติของการเกิด ความผิดปกติ สาเหตุ การรักษา จิตพยาธิสภาพ ทั้งในความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก วัยรุ่น และ ผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการที่สำคัญ ทั้งชีววิทยาทางด้านจิตเวช และ สภาวะทางจิตสังคมของผู้ที่มีภาวะผิดปกติ โดยเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงหลักการเกิดภาวะความผิดปกติทางจิต และ วิธีการที่จะทำให้กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของบุคคล ที่จะจัดการกับภาวะความผิดปกติทางจิต ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากภาวะทางจิต ยิ่งไปกว่านั้นผู้เรียนจะต้องทำความเข้าใจกับจิตพยาธิสภาพ และ เกณฑ์การวินิจฉัยสภาพจิต ด้วย DSM – IV รวมทั้งการรักษาในสภาวะที่ต่าง ๆ ของผู้ที่มีภาวะผิดปกติด้วย

Course codes : 41671459
Credit : 3(2-2-5)
การเล่นบำบัด

หลักการ ทฤษฏี และ เทคนิคในการเล่นบำบัด เพื่อให้การปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน และสามารถปฏิบัติการ การเล่นบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังศึกษาและอธิบายตลอดจนทำความเข้าใจกับทฤษฏีการ และสามารถทำความเข้าใจกับบทบาทของนักบำบัดเด็ก โดยใช้การเล่น และ สามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้

Course codes : 41671559
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชจิตวิทยา

พื้นฐานทางเภสัชวิทยา ในประเด็นแง่มุมต่าง ๆ การใช้ยาทางจิตวิทยา ผลกระทบจาก การใช้ยา การเลือกใช้ยาสำหรับอาการป่วยทางจิตเวช โรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ ภาวะความวิตกกังวล ภาวะทางจิต การติดสารเสพติด โรคสมาธิสั้น หรือ อาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่น ตลอดจนประเด็นในการใช้ยาในวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง

Course codes : 41671659
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักการ กลยุทธ์ และการฝึกปฏิบัติการปรึกษาในการนำตนเองและพัฒนาตนเอง และสามารถให้การปรึกษาเพื่อการปฏิบัติตนในกรอบวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมไทย

Course codes : 41674359
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาจิตวิทยาแนวพุทธ

อภิปราย วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของศาสนา การนำหลักศาสนามาประยุกต์ในการปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 41674459
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษาพหุวัฒนธรรม

อภิปรายเชิงวิพากษ์ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ปกติและไม่ปกติของแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิต ครอบครัว การศึกษา และการประกอบอาชีพ

Course codes : 41674559
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการปรึกษาในภาวะวิกฤต

การศึกษาและวิเคราะห์หลักการ กลยุทธ์ กรอบแนวคิดในการปรึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤต ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในสังคม การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การกดขี่ทางเพศ การแปลกแยกทางสังคม และการแก้ปัญหาชีวิตในภาวะวิกฤต ตลอดทั้งการหาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์

Course codes : 41674659
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในการปรึกษา

จริยธรรมในการปรึกษาของผู้ให้การปรึกษา ด้านความรับผิดชอบ การรักษาความลับ และสวัสดิภาพของผู้รับบริการ ข้อจำกัดในการพิมพ์และเผยแพร่ผลงานการให้การปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ การเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณะ มาตรฐานทางศีลธรรมและกฎหมาย ตลอดทั้งการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายและแนวทางแก้ไขป้องกัน

Course codes : 41674759
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาแนวคิดทางศาสนาในการปรึกษา

การอภิปราย วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของศาสนาต่าง ๆ การนำหลักศาสนามาประยุกต์ในการปรึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 41599859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรม ที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3 วิชาปรับพื้นฐาน

Course codes : 41571559
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีบุคลิกภาพสำหรับการปรึกษา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ กลยุทธ์ กรอบแนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีสนาม ทฤษฎีองค์ประกอบทฤษฎีมนุษย์นิยม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม และการประยุกต์

Course codes : 41571659
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นและแนวโน้มการปรับพฤติกรรม

วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวโน้ม แนวคิด หลักการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวทัศนะพฤติกรรม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 41671759
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการปรึกษาขั้นสูง

หลักการและกระบวนการปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีมนุษย์นิยม บูรณาการ และการประยุกต์

Course codes : 41671859
Credit : 3(2-2-5)
การปรึกษากลุ่มขั้นสูง

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ ทฤษฎีและประเภทของการปรึกษากลุ่ม บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณของสมาชิกกลุ่ม การจัดกระบวนการและการฝึกทักษะต่าง ๆ ของการปรึกษากลุ่ม

Course codes : 41671959
Credit : 3(2-2-5)
การปรึกษาครอบครัวและชุมชนขั้นสูง

การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัว ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีความสัมพันธ์ ทฤษฎีระบบครอบครัว ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ ปัญหาสังคมที่ส่งผล ต่อครอบครัว การปรึกษาครอบครัวและชุมชน สังเคราะห์วิวัฒนาการเพื่อนำไปประยุกต์อย่างสร้างสรรค์

Course codes : 41672259
Credit : 3(1-4-4)
ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาคขั้นสูง

พัฒนาทักษะการปรึกษาโดยใช้วิธีการฝึกการให้การปรึกษาแบบจุลภาค (Micro Counseling) ทั้งการปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึกบทบาทสมมติ จัดสถานการณ์จำลอง สังเกต และวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ โดยใช้แถบบันทึกเสียง และวีดีทัศน์, วิเคราะห์และประเมินผลการฝึกทักษะให้การปรึกษา ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

4 วิชาฝึกประสบการณ์

Course codes : 41672359
Credit : 2(1-3-8)
การฝึกงานดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา (1)

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความเป็นวิชาชีพทางการปรึกษา โดยการประยุกต์ทฤษฎี ที่ศึกษา มาลงมือปฏิบัติจริง ตามความสนใจของผู้ศึกษา หรือแล้วแต่จะกำหนดร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของทฤษฎีและทักษะการเป็นวิชาชีพทางการปรึกษา ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

Course codes : 41672459
Credit : 2(1-3-8)
การฝึกงานดุษฎีบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา (2)

ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาความเป็นวิชาชีพทางการปรึกษา โดยการประยุกต์ทฤษฎี ที่ศึกษา มาลงมือปฏิบัติจริง ตามความสนใจของผู้ศึกษา หรือแล้วแต่จะกำหนดร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ จุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของทฤษฎีและทักษะการเป็นวิชาชีพทางการปรึกษา ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง