ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) (บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จุรีรัตน์ สารรัตน์ *
อาจารย์ ดวงกมล เพ็ชร์ชะ *
อาจารย์ ธวัชชัย ตุลาพรชัย *
อาจารย์ สหรัฐ ณ น่าน *
อาจารย์ อัครเดช ฐิศุภกร *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น ๆ

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99930259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Reading)

กลวิธีและทักษะการอ่านที่ใช้ในการอ่านเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการทำงาน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจ

รหัสวิชา : 99930459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Applications)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 17010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 30815059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต (Energy for Life)

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

1.4.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 17010259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

1.4.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 15110159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology)

ประวัติ การกำเนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมีของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินและแร่ธาตุที่สำคัญ ธรณีกาล ทรัพยากรแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 15320159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อัญมณีวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Gemology)

กระบวนการเกิดอัญมณี ความหมายและการจัดประเภทอัญมณี สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น ปรากฏการณ์ทางแสงของอัญมณี คุณสมบัติของอัญมณีที่พบทั่วไปในท้องตลาด

รหัสวิชา : 15320259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอัญมณีวิทยา (Gemological Laboratory)

ปฏิบัติการจำแนกชนิดของอัญมณีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 16010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการ (Principle of Management)

แนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรขององค์การ หน้าที่ในการจัดการ ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 16010259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Introduction to Economics for Gems and Jewelry Business)

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค การกำหนดราคาในตลาด ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทยและต่างประเทศ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 16120159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการบัญชี (Principle of Accounting)

การบัญชีและแม่บทการบัญชี กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจผลิตสินค้า การใช้ประโยชน์ทางการบัญชีในการตัดสินใจทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 16130359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ลักษณะเฉพาะและบทบาทของสถิติในการบริหารธุรกิจ วิธีเก็บข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 16410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Business Law and Taxation for Gems and Jewelry Business)

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและหลักกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 16640159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น (Introduction to International Business)

แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเด็น ในด้านวิวัฒนาการทางการค้า ทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายการค้า ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงินของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนระบบการเงินระหว่างประเทศ กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การการค้าโลกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่อการค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 16710159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Computer in Business)

ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ หลักการออกแบบโปรแกรมสำหรับธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำหรับการนำเสนอเพื่อธุรกิจ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การใช้งานกูเกิ้ลแอพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจ

รหัสวิชา : 17320159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับสำหรับธุรกิจ 1 (Jewelry Design for Business I)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ หลักการเขียนแบบภาพร่างเครื่องประดับ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการเขียนแบบเบื้องต้น หลักการวาดเส้นและการใช้สีเพื่อสื่อสาร การออกแบบและการเขียนแบบร่าง สำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 18420159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วัสดุศาสตร์และงานรูปพรรณเบื้องต้น (Introduction to Material Science and Jewelry Making)

โลหะ และข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ทำเครื่องประดับ เรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์ การขึ้นรูปโลหะด้วยมือ การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแวกซ์ การประดับอัญมณี การหล่อโลหะ และการ ตรวจสอบคุณภาพ

รหัสวิชา : 27132659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารด้านธุรกิจ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 15520159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อัญมณีสำหรับธุรกิจ (Gems Identification for Business)

คุณสมบัติและมลทินเฉพาะของอัญมณีธรรมชาติที่สำคัญ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการสังเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพอัญมณีที่สำคัญ

รหัสวิชา : 15520259
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการการวิเคราะห์อัญมณีสำหรับธุรกิจ (Gems Identification Laboratory for Business)

ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15520159 การวิเคราะห์ อัญมณีสำหรับธุรกิจ ตรวจสอบมลทินภายในของอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณี ปรับปรุงคุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อัญมณี

รหัสวิชา : 15530359
หน่วยกิต : 4(2-6-2)
การประเมินคุณภาพและราคาอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Grading and Appraisal)

หลัก 4c’s ในการประเมินคุณภาพเพชรและพลอย สี ความสะอาด การเจียระไน น้ำหนัก ความประณีตในการเจียระไน ความสมมาตร การประเมินราคาเครื่องประดับ การจัดซื้อเพชรและพลอย

รหัสวิชา : 16030259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Strategic Management for Gems and Jewelry Business)

แนวความคิดพื้นฐานของการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานของบริษัทแบบธรรมา ภิบาลและการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกและวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจและบริษัท การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร การกำหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธ์ของผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร และนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 16040259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Export-Import Management)

หลักการและการปฏิบัติพื้นฐานในการส่งออกและนำเข้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติ ความรู้เบื้องต้นห่วงโซ่อุปทาน สิทธิประโยชน์ทางการค้า ข้อกำหนดในการส่งออกและนำเข้า การเตรียมเอกสารและการทำสัญญาซื้อขาย วิธีการด้าน ศุลกากร การตั้งราคา การบรรจุหีบห่อ การจัดการ การขนส่ง ชำระเงิน บทบาทของสถาบันการเงินต่อการชำระเงิน การประกันภัย บทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกต่อการจัดการส่งออกและการนำเข้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รหัสวิชา : 16120259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Managerial Accounting for Gems and Jewelry Business)

แนวความคิดและประเภทของต้นทุน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนกิจกรรม การควบคุมต้นทุนการผลิต การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการกำหนดราคา การวิเคราะห์โครงการลงทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 16130159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Finance for Gems and Jewelry Business)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการเงินของธุรกิจทั่วไปและธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ การบริหารหนี้สิน นโยบายเงินปันผล การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 16220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Marketing)

ระบบการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับตลอดจนบทบาทของรัฐที่มีต่อตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 16220259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางการศึกษาและการนำความรู้ของพฤติกรรมผู้บริโภค ไปประยุกต์ใช้ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 16230259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารกลยุทธ์ตราสินค้า (Strategic Brand Management)

ความหมายและคำจำกัดความของตราสินค้าและการบริหารตราสินค้า การพัฒนากลยุทธ์ตราสินค้า คุณค่าในตราสินค้าในสายตาผู้บริโภค ตำแหน่งตราสินค้า ความผูกพันในตราสินค้าและห่วงโซ่คุณค่าตราสินค้า การเลือกส่วนประกอบของตราสินค้าเพื่อสร้างคุณค่าในตราสินค้า การออกแบบกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างคุณค่าในตราสินค้า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าในตราสินค้า การพัฒนาการประเมินผลคุณค่าในตราสินค้าและระบบการจัดการ การวัดแหล่งข้อมูลคุณค่าในตราสินค้า การออกแบบและการนำกลยุทธ์ตราสินค้าไปปฏิบัติ การแนะนำและการกำหนดชื่อตราสินค้าสำหรับสินค้าใหม่และการขยายตราสินค้า

รหัสวิชา : 16520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล การวางแผนงานบุคคล การสรรหาบุคคล การบรรจุ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 16640259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (Global Marketing)

ความหมาย ความสำคัญ ของการตลาดระหว่างประเทศ ความจำเป็นที่ก่อให้เกิดการตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยที่ส่งผลให้การตลาดระหว่างประทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ส่วนประสมทางการตลาด คู่แข่ง เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การใช้กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 16730659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Electronic Commerce)

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์

รหัสวิชา : 16740159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานขายสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Sales Management for Gems and Jewelry Business)

ลักษณะของการจัดการการขาย การจัดองค์การ การกำหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย การรับสมัคร การคัดเลือก การให้ค่าตอบแทน การสร้างขวัญและกำลังใจ การวางแผนและการวิเคราะห์การขาย งบประมาณและค่าใช้จ่ายทางการขาย การประเมินผลและการควบคุมสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 16920359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Ethical for Gems and Jewelry Business)

แนวคิดและคุณค่าทางจริยธรรม บทบาทความสำคัญ วิธีการของการใช้จริยธรรม ในการดำเนินการทางธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระเจ้าอยู่หัว เน้นกรณีศึกษา สร้างแนวคิดในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

รหัสวิชา : 16930159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)

ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยธุรกิจ การออกแบบการวิจัย การดำเนินการวิจัย การเขียนรายงาน การนำเสนอผลการวิจัยธุรกิจ แนวทางการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ

รหัสวิชา : 16940259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Seminar in Gems and Jewelry Business)

กรณีศึกษาเป็นแบบในการศึกษาถึงสภาพของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปัญหาในการดำเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปัญหาด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และอื่นๆ แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการตัดสินใจ ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 19040559
หน่วยกิต : 3(0-9-4)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การศึกษาด้วยตนเองในหัวข้อพิเศษทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ การจัดทำแผนธุรกิจ การเสนอผลงานด้วยการบรรยาย การทำรายงานสรุป

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 15341059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อัญมณีอินทรีย์ (Organic Gems)

คุณสมบัติทางอัญมณี แหล่ง การปรับปรุงคุณภาพ หลักการประเมินคุณภาพของ มุก ปะการัง งา อำพัน เจท แอมโมไลท์ แอมโมไนท์

รหัสวิชา : 16040459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises Management)

ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับธุรกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การลงทุน การเงิน การดำเนินงาน การขาย ปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจ วิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 16220359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Service Marketing for Gems and Jewelry Business)

ความหมายของการการตลาดบริการ ลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการ กระบวนการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ การตั้งราคาสำหรับการบริการ การส่งมอบบริการสำหรับธุรกิจบริการ การส่งเสริมการตลาด การติดต่อสื่อสารทางการตลาด การจัดการความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างตราผลิตภัณฑ์ คุณภาพในการบริการ การตลาดสัมพันธภาพสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 16240259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion)

ความหมายและความสำคัญของการส่งเสริมการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 16740359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการ (Project Management)

ความหมายของการบริหารโครงการ การกำหนดโครงการหรือการคัดเลือกโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการเขียนโครงการ การวางแผนการโครงการ การปฏิบัติ การติดตามผล ควบคุม ประเมินผล ปิดโครงการ

รหัสวิชา : 16740759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Managing Information System)

การออกแบบระบบปฏิบัติการและการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในกระบวนการทางธุรกิจ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการ เช่น ระบบ ERP ในการผลิต การตลาด การเงินและการบัญชี และการบริหารงานบุคคล

รหัสวิชา : 16740959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Selected Topics in Gems and Jewelry Business)

หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาอาชีพด้านธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17630259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 2 (Computer – Aided Design for Jewelry II)

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางสำหรับการออกแบบเครื่องประดับ หลักการสร้างตัวเรือนเครื่องประดับ การวางอัญมณีบนพื้นผิวเครื่องประดับ การสร้างกระเปาะฝังหุ้ม การสร้างหนามเตย และการสร้างไข่ปลา การสร้างตัวเจาะพลอย การสร้างเครื่องประดับที่มีรูปแบบอิสระโดยคำสั่งเฉพาะ การสร้างอุปกรณ์ประกอบเครื่องประดับ การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริงสำหรับการนำเสนอ

รหัสวิชา : 18430159
หน่วยกิต : 2(0-6-3)
ปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Laboratory)

ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจียระไนเพชรพลอย การผลิตตัวเรือน การชุบเคลือบ การทำต้นแบบเครื่องประดับตามสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง