ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี) (ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์Eungyeong Kim *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ สาโรจน์ *
อาจารย์ณัฐวรรณ สินาโรจน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี ลาภรุ่งเรือง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2 หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 23411159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 1 (Korean I)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และเรียนรู้คำศัพท์ ประมาณ 300 คำ

รหัสวิชา : 23411259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 2 (Korean II)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน และเรียนรู้คำศัพท์ เพิ่มเติมประมาณ 300 คำ

รหัสวิชา : 23412159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง - พูดภาษาเกาหลี 1 (Korean Listening - Speaking I)

ทักษะฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 23412259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 2 (Korean Listening - Speaking II)

ทักษะฟังและพูดภาษาเกาหลี โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่มีระดับยากขึ้น ซึ่ง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

รหัสวิชา : 23418159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา (Introduction to Korean Studies)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเกาหลีและชาวเกาหลีในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม สังคมและการศึกษา

รหัสวิชา : 23421359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 3 (Korean III)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีระดับกลาง และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 300 คำ

รหัสวิชา : 23421459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 4 (Korean IV)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีระดับกลางที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 300 คำ

รหัสวิชา : 23422359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 3 (Korean Listening – Speaking III)

ทักษะฟังพูดภาษาเกาหลีโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่อยู่ในระดับกลาง

รหัสวิชา : 23422459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 4 (Korean Listening – Speaking IV)

ทักษะฟังพูดภาษาเกาหลีโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่อยู่ในระดับกลางที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

รหัสวิชา : 23423159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาเกาหลี 1 (Korean Reading I)

ทักษะการอ่านภาษาเกาหลี กลวิธีการอ่านจากข้อความ นิทาน เรื่องราว บทความสั้นๆ

รหัสวิชา : 23423259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาเกาหลี 2 (Korean Reading II)

การอ่านข้อความที่มีประโยคซับซ้อนและยากขึ้น ตลอดจนความยาวของข้อความจะเพิ่มขึ้น ฝึกการอ่านเก็บใจความอย่างรวดเร็ว

รหัสวิชา : 23424159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาเกาหลี (Korean Writing)

การเขียนประโยคหลากหลายรูปแบบในโอกาสต่างๆ โดยเริ่มจากรูปแบบที่ง่ายๆ และซับซ้อนขึ้นไปตามลำดับ

รหัสวิชา : 23426159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 1 (Korean Grammar I)

กฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี

รหัสวิชา : 23431559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 5 (Korean V)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีระดับสูง การใช้สำนวนต่างๆ และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 400 คำ

รหัสวิชา : 23431659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 6 (Korean VI)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีระดับสูง การสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดี และคำศัพท์เพิ่มเติมประมาณ 400 คำ

รหัสวิชา : 23432559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 5 (Korean Listening – Speaking V)

การฟังพูดภาษาเกาหลีในการแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ นำเสนอในเชิงวิชาการได้

รหัสวิชา : 23432659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 6 (Korean Listening – Speaking VI)

การฟังพูดภาษาเกาหลีในโอกาสต่างๆ การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที และการอภิปราย

รหัสวิชา : 23433359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านสารสนเทศเกาหลี (Korean Reading for Information Technology)

การอ่านข้อเขียนลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสารสนเทศต่างๆ รูปแบบการใช้สำนวนภาษาข่าว และบทความ

รหัสวิชา : 23434259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนเชิงบูรณาการ (Integrated Writing)

ทักษะการเขียน โดยใช้ทักษะการฟัง พูด และ อ่าน ประกอบ การเขียนโดยวิเคราะห์ สังเคราะห์สารจากสื่อต่าง ๆ เพื่อแสดงทรรศนะ

รหัสวิชา : 23435159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลเกาหลี – ไทย 1 (Korean –Thai Translation I)

ทฤษฎี หลักการแปลขั้นพื้นฐาน ฝึกแปลคำ ประโยค ย่อหน้า ข้อความสั้นๆ จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย เน้นความถูกต้อง

รหัสวิชา : 23436259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี 2 (Korean Grammar II)

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับกลาง การนำไวยากรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างประโยคที่มีความหลากหลายได้

รหัสวิชา : 23436359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบเสียงและหน่วยคำภาษาเกาหลี (Korean Phonology and Morphology)

ระบบเสียง และกฎการออกเสียงภาษาเกาหลี โครงสร้างของคำ การสร้างคำใหม่ และ ความสัมพันธ์ของคำกับบริบท

รหัสวิชา : 23436459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ภาษาเกาหลี (Korean Syntax and Semantics)

โครงสร้างและความสัมพันธ์ของส่วนประกอบในประโยคภาษาเกาหลี ความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับความหมาย ความหมายของหน่วยภาษา ระดับคำ วลี ปัจจัยที่มีผลกับความหมาย

รหัสวิชา : 23438259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเกาหลี (Korean Culture)

วัฒนธรรมเกาหลีดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ในด้านประเพณี ความเชื่อ ศาสนาและปรัชญา ศิลปวัฒนธรรม ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความคิด และค่านิยมของชาวเกาหลี

รหัสวิชา : 23438359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เกาหลีปัจจุบัน (Korea Today)

เรื่องราวของประเทศและชาวเกาหลีโดยทั่วไปอันจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาวไทยและชาวเกาหลี

รหัสวิชา : 23441759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 7 (Korean VII)

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีในระดับสูงขึ้น และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 400 คำ

รหัสวิชา : 23441859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลี 8 (Korean VIII)

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาเกาหลีในระดับสูงและซับซ้อน จนสามารถใช้ภาษาสื่อในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ได้ และเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก 400 คำ

รหัสวิชา : 23441959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภาษาเกาหลี (Seminar on Korean)

สัมมนาประเด็นเกี่ยวกับประเทศเกาหลี ในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยใช้ภาษาเกาหลีเป็นหลัก

รหัสวิชา : 23442759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ 1 (Korean Communication for Careers I)

การฟังพูดภาษาเกาหลีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การแนะนำตัว แนะนำหน่วยงาน การสอบสัมภาษณ์ และมารยาทพื้นฐานในการติดต่อธุรกิจ

รหัสวิชา : 23442859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสื่อสารภาษาเกาหลีเชิงวิชาชีพ 2 (Korean Communication for Careers II)

การฟังและพูดภาษาเกาหลีโดยเน้นการเลือกใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และวิถีทางธุรกิจรวมทั้งเข้าใจการใช้ภาษา และความรู้สึกนึกคิดของชาวเกาหลี ในเชิงธุรกิจ

รหัสวิชา : 23442959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาเกาหลีสำหรับการสื่อสารทางสารสนเทศ (Korean for Information Technology Communication)

การฝึกใช้คำ สำนวน และรูปแบบภาษาเกาหลีที่ปรากฏในสารสนเทศ เพื่อให้สามารถโต้ตอบและสื่อสารได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 23444359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ (Korean Writing for Business)

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในธุรกิจ การเขียนเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจ

รหัสวิชา : 23445259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลเกาหลี – ไทย 2 (Korean-Thai Translation II)

การแปลเอกสารสิ่งพิมพ์หลากประเภท จากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย

รหัสวิชา : 23445359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลไทย – เกาหลี (Thai – Korean Translation)

เทคนิคการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี การแปลคำ ประโยค ย่อหน้า บทความสั้นๆ เน้นความถูกต้อง และได้ใจความ

รหัสวิชา : 23445459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม (Korean for Hotel Business)

สำนวนภาษาที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรมทั้งด้านผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ การใช้ภาษาในการแก้ปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้า

รหัสวิชา : 23445559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์ 1 (Korean for Tour Guides I)

หลักการมัคคุเทศก์ ภาษาเกาหลีที่จำเป็นในการทำหน้าที่มัคคุเทศก์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย และการจัดกำหนดการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 23445659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารมวลชน (Korean for Mass Communication)

การฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ในการสื่อสารของสื่อในรูปแผ่นโฆษณา สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทอื่น

รหัสวิชา : 23445759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีสำหรับมัคคุเทศก์ 2 (Korean for Tour Guides II)

การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี เทคนิคการทำหน้าที่มัคคุเทศก์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

รหัสวิชา : 23445859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีอุตสาหกรรม (Korean for Industry)

คำศัพท์เทคนิคทั่วไป และคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในบริษัท หรือ โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 23445959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการล่าม (Korean Language for Interpretation)

ทฤษฎีและศาสตร์การแปลแบบล่าม หลักการและเทคนิคการจับประเด็น การจดบันทึกย่อเพื่อช่วยจำ จรรยาบรรณของการเป็นล่าม การฝึกปฏิบัติงานล่ามในสถานการณ์จำลอง

รหัสวิชา : 23446559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ (Teaching Korean as a Foreign Language)

ทฤษฎี เทคนิค และวิธีการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 23446659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาเกาหลีกับภาษาไทย (Korean-Thai Contrastive Analysis)

การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาเกาหลีและภาษาไทยทางภาษาศาสตร์ในด้านเสียง คำ โครงสร้าง และความหมาย

รหัสวิชา : 23447159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรื่องสั้นเกาหลี (Korean Short Stories)

การอ่านและการวิเคราะห์เรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของชาวเกาหลี

รหัสวิชา : 23447259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณกรรมเกาหลี (Korean Literary Works)

ภาพรวมของวรรณกรรมเกาหลี อ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง เพื่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรม สังคม ทัศนคติ ค่านิยม วิถีชีวิต คุณธรรม และจริยธรรมของชาวเกาหลี รวมทั้งภาษาเกาหลีที่ใช้ในการประพันธ์

รหัสวิชา : 23448459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเกาหลีจากประสบการณ์ตรง (Korean Culture Self Experience)

วัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่างๆ จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง

รหัสวิชา : 23448559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Experience)

ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยใช้ภาษาเกาหลีเป็นสื่อในการสอนและได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา พร้อมมีรายงานประกอบอย่างน้อย 1 ชิ้น

รหัสวิชา : 23448659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เกาหลี (Korean History)

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชนชาติเกาหลี เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของประเทศเกาหลีตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

รหัสวิชา : 23448759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระ (Independence Study)

ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษา หรือ เกาหลีศึกษา พร้อมทั้งเขียนรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

รหัสวิชา : 23448859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คติชนวิทยาเกาหลี (Korean Folklore)

ตำนาน นิทาน เพลงพื้นบ้าน สำนวนภาษิต การละเล่นพื้นบ้าน ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นก่อนถึงรุ่นต่อไปทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมืองของชาวเกาหลี