ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) (ร.ม. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ บัวหล้า *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ *
อาจารย์ อนุรัตน์ อนันทนาธร *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 67450159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง (Seminar on Strategic and Security Management)

การประเมินศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อการ กำหนดยุทธศาสตร์ เทคนิคการวางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านต่างๆ ของประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงต่างๆ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลยุทธศาสตร์ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวอย่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67450259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษาในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Security Studies)

กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมในอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหารของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน

2 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 67451159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษา (Security Studies)

ขอบข่ายและแนวทางการศึกษาด้านความมั่นคง นิยามว่าด้วยความมั่นคง นิเวศวิทยาความมั่นคง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้านความมั่นคง ความมั่นคงแบบองค์รวม ความมั่นคงทั่วไป ความมั่นคงทางธุรกรรม ความมั่นคงร่วมกัน ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ กับความมั่นคง กลไกที่เสริมสร้างความมั่นคงในระดับสากล ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ ความมั่นคงในระดับท้องถิ่น กลไกทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับความมั่นคง ปัจจัยที่เกื้อหนุนและสั่นคลอนความมั่นคง บทบาทขององค์กรต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคง แนวโน้มและทิศทางด้านความมั่นคงศึกษา และข้อจำกัดในการศึกษาด้านความมั่นคง

รหัสวิชา : 67456159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง (Theories of Public Administration for Security)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน สถานการณ์การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน วิเคราะห์แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานภาครัฐและความมั่นคง และแนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐกับความมั่นคงในอนาคต

รหัสวิชา : 67457159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research Methodology)

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลวิจัย มาประยุกต์ใช้

3 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 67452159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคง (Strategic Planning for National and Security Development)

ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ การวิเคราะห์ทรัพยากรด้าน ความมั่นคง สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทั้งในและระหว่างประเทศ หลักการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์

รหัสวิชา : 67452259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ (Public Policy and National Security)

แนวคิดนโยบายสาธารณะ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ เทคนิคการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ เทคนิคการจำแนกความต้องการทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ปัญหาการนำนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ การประเมินความสำเร็จของนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ

รหัสวิชา : 67452359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Security Resource Management)

สถานการณ์และทรัพยากรเพื่อความมั่นคง องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง กระบวนวิธีในการตัดสินใจสำหรับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้เป็นการศึกษากรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง รวมถึงยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ตลอดจนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับความมั่นคงแบบดั่งเดิมและความมั่นคงในรูปแบบใหม่

รหัสวิชา : 67468159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Seminar on Security Resource Management)

สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงต่อกรณีศึกษา การอภิปราย การศึกษาเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เชิงลึก การวางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่

4 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 67462459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม (Resource Management for Environmental Security)

สภาวะความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ องค์กรระหว่าง ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ (Resource Management for Human Security)

แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงของ มนุษย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ความเสมอภาคทางเพศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคเอกชนในการจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน (Resource Management for Energy Security)

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นทางพลังงานกับความมั่นคงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติกับความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทพลังงาน พลังงานทางเลือก พืชพลังงาน บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนในการจัดการพลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานในระดับอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment)

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

รหัสวิชา : 67462859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Strategic Leadership in Globalization Age)

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

รหัสวิชา : 67462959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Security in the Asia – Pacific)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่าง ประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

รหัสวิชา : 67463159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Contemporary Threats in Asia and Pacific Region)

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและภัยคุกคาม ลักษณะภัยคุกคามตามแบบแผนเดิมและรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ความขัดแย้งและภัยคุกคาม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การกำหนดระดับภัยคุกคาม การประเมินภัยคุกคาม การขจัดภัยคุกคาม

รหัสวิชา : 67468259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (Seminar on Peace and Conflict Study)

แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญด้านความขัดแย้ง แนวคิดเรื่องอำนาจ ความรุนแรง และความไม่รุนแรง วิธีต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และกลไกสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

รหัสวิชา : 67468359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง (Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security)

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซเบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น

5 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 67469959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 67450159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์และความมั่นคง (Seminar on Strategic and Security Management)

การประเมินศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศเพื่อการ กำหนดยุทธศาสตร์ เทคนิคการวางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านต่างๆ ของประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงต่างๆ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การประเมินผลยุทธศาสตร์ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตัวอย่างยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67450259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษาในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Security Studies)

กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมในอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหารของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน

2 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 67451159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงศึกษา (Security Studies)

ขอบข่ายและแนวทางการศึกษาด้านความมั่นคง นิยามว่าด้วยความมั่นคง นิเวศวิทยาความมั่นคง แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ด้านความมั่นคง ความมั่นคงแบบองค์รวม ความมั่นคงทั่วไป ความมั่นคงทางธุรกรรม ความมั่นคงร่วมกัน ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ กับความมั่นคง กลไกที่เสริมสร้างความมั่นคงในระดับสากล ในระดับภูมิภาค และในระดับประเทศ ความมั่นคงในระดับท้องถิ่น กลไกทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับความมั่นคง ปัจจัยที่เกื้อหนุนและสั่นคลอนความมั่นคง บทบาทขององค์กรต่างๆ ทั้งในและระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความมั่นคง แนวโน้มและทิศทางด้านความมั่นคงศึกษา และข้อจำกัดในการศึกษาด้านความมั่นคง

รหัสวิชา : 67456159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐเพื่อความมั่นคง (Theories of Public Administration for Security)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน สถานการณ์การบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน วิเคราะห์แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานภาครัฐและความมั่นคง และแนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐกับความมั่นคงในอนาคต

รหัสวิชา : 67457159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social Science Research Methodology)

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลวิจัย มาประยุกต์ใช้

3 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 67452159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคง (Strategic Planning for National and Security Development)

ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ การวิเคราะห์ทรัพยากรด้าน ความมั่นคง สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทั้งในและระหว่างประเทศ หลักการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนยุทธศาสตร์

รหัสวิชา : 67452259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ (Public Policy and National Security)

แนวคิดนโยบายสาธารณะ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ เทคนิคการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ เทคนิคการจำแนกความต้องการทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ปัญหาการนำนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ การประเมินความสำเร็จของนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ

รหัสวิชา : 67452359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Security Resource Management)

สถานการณ์และทรัพยากรเพื่อความมั่นคง องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ทรัพยากรเพื่อความมั่นคง กระบวนวิธีในการตัดสินใจสำหรับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้เป็นการศึกษากรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง รวมถึงยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ ตลอดจนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับความมั่นคงแบบดั่งเดิมและความมั่นคงในรูปแบบใหม่

รหัสวิชา : 67468159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Seminar on Security Resource Management)

สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงต่อกรณีศึกษา การอภิปราย การศึกษาเปรียบเทียบ การวิเคราะห์เชิงลึก การวางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน รวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่

4 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 67462459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม (Resource Management for Environmental Security)

สภาวะความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ องค์กรระหว่าง ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ (Resource Management for Human Security)

แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงของ มนุษย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ความเสมอภาคทางเพศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคเอกชนในการจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน (Resource Management for Energy Security)

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นทางพลังงานกับความมั่นคงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติกับความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทพลังงาน พลังงานทางเลือก พืชพลังงาน บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนในการจัดการพลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานในระดับอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment)

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

รหัสวิชา : 67462859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Strategic Leadership in Globalization Age)

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

รหัสวิชา : 67462959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Security in the Asia – Pacific)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่าง ประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

รหัสวิชา : 67463159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Contemporary Threats in Asia and Pacific Region)

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและภัยคุกคาม ลักษณะภัยคุกคามตามแบบแผนเดิมและรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ความขัดแย้งและภัยคุกคาม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การกำหนดระดับภัยคุกคาม การประเมินภัยคุกคาม การขจัดภัยคุกคาม

รหัสวิชา : 67468259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (Seminar on Peace and Conflict Study)

แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญด้านความขัดแย้ง แนวคิดเรื่องอำนาจ ความรุนแรง และความไม่รุนแรง วิธีต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และกลไกสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

รหัสวิชา : 67468359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง (Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security)

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซเบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น

5 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 67469859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การศึกษารายกรณีหรืองานเรียบเรียงหรืองานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร

1 และให้เลือกศึกษาวิชาต่อไปนี้อีก 6 หน่วยกิต (โดยไม่ให้ซ้ำกับรายวิชาที่ศึกษาในหมวดวิชาเลือก)

รหัสวิชา : 67462459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม (Resource Management for Environmental Security)

สภาวะความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ องค์กรระหว่าง ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทของรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ (Resource Management for Human Security)

แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนกับความมั่นคงของ มนุษย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ ความเสมอภาคทางเพศ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และภาคเอกชนในการจัดการทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน (Resource Management for Energy Security)

ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นทางพลังงานกับความมั่นคงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติกับความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทพลังงาน พลังงานทางเลือก พืชพลังงาน บทบาทของสถาบันทางการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนในการจัดการพลังงาน ความมั่นคงทางพลังงานในระดับอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รหัสวิชา : 67462759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment)

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

รหัสวิชา : 67462859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Strategic Leadership in Globalization Age)

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

รหัสวิชา : 67462959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Security in the Asia – Pacific)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่าง ประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

รหัสวิชา : 67463159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยคุกคามร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Contemporary Threats in Asia and Pacific Region)

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและภัยคุกคาม ลักษณะภัยคุกคามตามแบบแผนเดิมและรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ความขัดแย้งและภัยคุกคาม ประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การกำหนดระดับภัยคุกคาม การประเมินภัยคุกคาม การขจัดภัยคุกคาม

รหัสวิชา : 67468259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (Seminar on Peace and Conflict Study)

แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญด้านความขัดแย้ง แนวคิดเรื่องอำนาจ ความรุนแรง และความไม่รุนแรง วิธีต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์และกลไกสำหรับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

รหัสวิชา : 67468359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง (Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security)

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซเบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น