ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 126 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ดำรัส อ่อนเฉวียง *
อาจารย์ นคร ละลอกน้ำ *
อาจารย์ ภูเบศ เลื่อมใส *
อาจารย์ อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ *
อาจารย์ เอกวิทย์ โทปุรินทร์ *
อาจารย์ ฐิติชัย รักบำรุง
อาจารย์ ดวงพร ธรรมะ
รองศาสตราจารย์ ทิพย์เกสร บุญอำไพ
อาจารย์ ธนะวัฒน์ วรรณประภา
รองศาสตราจารย์พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ มนตรี แย้มกสิกร
อาจารย์ วีระพันธ์ พานิชย์
อาจารย์ สุขมิตร กอมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทิศ บำรุงชีพ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

Course codes : 40010159
Credit : 2(2-0-4)
ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

Course codes : 40010359
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาและวัฒนธรรม

ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาความเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อความหมาย การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Course codes : 40020159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสำหรับครู

ความสำคัญของจิตวิทยาและการแนะแนว แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านพุทธิปัญญา ภาษา จิตใจ สังคมและคุณธรรม จริยธรรม จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา และการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมความถนัด ความสนใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Course codes : 40020259
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การออกแบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อการบริหารวิชาการและบริการทางการศึกษา

Course codes : 40020459
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและการเลือกใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดจิตพิสัย แบบวัดทักษะจิตพิสัย การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการทดสอบ การตัดเกรดและการรายงานผล การสร้างเส้นภาพผลการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้

Course codes : 40020659
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาหลักสูตร

หลักการ แนวคิดในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร การปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

Course codes : 40030159
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิบัติ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

Course codes : 40030259
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การออกแบบและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การกำหนดปัญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและรายงานผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2.1.2 วิชาชีพครูเลือก

Course codes : 40147459
Credit : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษา

แนวความคิด ความเชื่อ ความหมาย และความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ที่มีต่อการศึกษา วิธีการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ คุณค่าทางวิชาการ ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

Course codes : 40247859
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาและการพัฒนา

การวิเคราะห์วิกฤตของการพัฒนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีอิทธิพลต่อบทบาทและหน้าที่ของการศึกษาในฐานะกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ แนวคิดและรูปแบบการพัฒนา และผลของการพัฒนาต่อมิติด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายทางการศึกษาในบริบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืน

Course codes : 40420259
Credit : 2(2-0-4)
วาทวิทยาสำหรับครู

พื้นฐานและประวัติของการพูด หลักการพูดของครูที่ใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวัน ลักษณะการพูดและการวิเคราะห์การพูด เนื้อหาการพูด การพูดในที่ชุมนุม การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ถ้อยคำ กิริยา ท่าทาง น้ำเสียง เน้นการอธิบาย การอภิปราย การกล่าวแนะนำ การกล่าวสรุป การพูดจูงใจ การพูดให้กำลังใจ การซักถาม การพูดให้คำปรึกษา และการพูดในที่ประชุม

Course codes : 40420359
Credit : 2(2-0-4)
การสอนค่านิยม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทยอันเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติ ทั้งอดีตและปัจจุบัน แนวคิดในการสอนค่านิยม เทคนิคและวิธีสอนค่านิยม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติรักษา ส่งเสริม และพัฒนาค่านิยมที่ดีและเหมาะสมแก่ตนและสังคมไทยในปัจจุบัน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนค่านิยม

Course codes : 40420459
Credit : 2(2-0-4)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักและร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40420559
Credit : 2(2-0-4)
การสอนโครงงาน

การจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผนการศึกษาทดลอง พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นความรู้ ในรูปของโครงงาน งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงงาน

Course codes : 40420659
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาเด็ก

พื้นฐานและประวัติของการศึกษาเด็ก ลักษณะธรรมชาติ พัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ และกระบวนพัฒนาการเด็กในโรงเรียน เครื่องมือและวิธีการในการเก็บข้อมูล แหล่งความรู้เกี่ยวกับเด็ก ปัญหาพฤติกรรมเด็ก แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก

Course codes : 40420759
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมสร้างสรรค์

ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40420859
Credit : 2(2-0-4)
เด็กกับวรรณกรรม

วรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินคุณค่าของหนังสือและวรรณกรรม การเลือกหนังสือ สำหรับเด็ก การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การพัฒนารสนิยมการอ่าน การผลิตหนังสือสำหรับเด็ก

Course codes : 40420959
Credit : 2(2-0-4)
การฝึกผู้นำและกิจกรรมเยาวชน

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้นำเยาวชน การนำประเด็นทางสังคมมาเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมเยาวชน หลักการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การจัดโครงการเพื่อเยาวชน

Course codes : 40421059
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะสำหรับครู

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบ การใช้ศิลปะในการจัดห้องเรียน ศิลปะกับสื่อการเรียนการสอน และศิลปะในชีวิตประจำวัน

Course codes : 40430159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์

Course codes : 40430259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม การวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายวิทยาศาสตร์

Course codes : 40430359
Credit : 2(2-0-4)
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

หลักการ วิธีการ และรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การออกแบบกิจกรรม การวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และประเมินผลการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

Course codes : 40430459
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ความรู้ การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา กระบวนการ กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

Course codes : 40430559
Credit : 3(2-2-5)
ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญา

ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาในโรงเรียน การนำแผน การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสร้างสรรค์ปัญญา การพัฒนา และการใช้กิจกรรม การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือ และการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล

Course codes : 40430759
Credit : 2(2-0-4)
การนิเทศการศึกษา

พื้นฐานและประวัติของการนิเทศการศึกษา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขอบเขตของการนิเทศการศึกษา บทบาทของผู้นิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษาความต้องการจำเป็นเพื่อการนิเทศการศึกษา การพัฒนาโครงการนิเทศการศึกษา กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา การฝึกปฏิบัตินิเทศการเรียนการสอน ในชั้นเรียน และการให้ข้อมูลป้อนกลับ

Course codes : 40430859
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

พื้นฐานและประวัติของการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

Course codes : 40431059
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะกับการถ่ายภาพเพื่อการศึกษา

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ ตามสมัยนิยม องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายเชิงศิลปะ การถ่ายภาพกับสื่อเพื่อการศึกษาและการถ่าย ภาพกับชีวิตประจำวัน

Course codes : 40431159
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะเพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะกับสุนทรียภาพ การรับรู้สุนทรีภาพในด้านต่าง ๆ ประสบการณ์การเรียนรู้ทางสุนทรีภาพ ความสำคัญของการเรียนรู้สุนทรียภาพ การสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาสุนทรีภาพกับการจัดการศึกษา

Course codes : 40431259
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมชุมนุม

พื้นฐานและประวัติของกิจกรรมชุมนุม แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมชุมนุม แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา แหล่งความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมชุมนุม การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมชุมนุม การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมชุมนุมในสถานศึกษา

Course codes : 40530959
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก

ความหมาย และความสำคัญของทักษะชีวิต องค์ประกอบของทักษะชีวิต การเรียนรู้ ทักษะชีวิตตามวัฒนธรรมไทย ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็ก หลักการจัดกิจกรรมการสอนทักษะชีวิต การประเมินผลทักษะชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างครู ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทักษะชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 40545559
Credit : 3(2-2-5)
สิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก

หลักการและแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก หน่วยงานคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพของเด็ก การจัดประสบการณ์เพื่อดูแลคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 41130259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

มาตรฐาน องค์ประกอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี และสื่อ ในห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน การบริหารจัดการ การใช้ การจัดเก็บ การดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41130359
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

หลักการ แนวคิด และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี การวาดภาพเบื้องต้น การออกแบบและการวาดภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวาดทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41130459
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ การถ่ายภาพ ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ ภาพถ่ายวิทยาศาสตร์เชิงศิลปะ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายภาพกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 41520159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ

ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ทุกวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพัฒนาการของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการในวัยต่าง ๆ ความเข้าใจพัฒนาการมนุษย์และการปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคม

Course codes : 41530259
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพจิตในโรงเรียน

องค์ประกอบสำคัญที่มีต่อสุขภาพจิตในโรงเรียน การป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม ให้มีสุขภาพจิตดี

Course codes : 41531159
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเด็ก

พัฒนาการวัยเด็ก อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กลักษณะพิเศษ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการวัยเด็ก

Course codes : 41531259
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาวัยรุ่น

พัฒนาการวัยรุ่น อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

Course codes : 41531459
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาและหลักธรรมทางศาสนาและคติธรรมเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์

Course codes : 41531759
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสังคม

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มในสังคม การอยู่ร่วมกัน การคล้อยตาม การขัดแย้ง การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการนำเหตุการณ์และประสบการณ์จริงมาประยุกต์ใช้

Course codes : 41531959
Credit : 2(2-0-4)
พุทธจิตวิทยา

หลักคำสอนที่สำคัญทางพุทธศาสนา การฝึกสมาธิ การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพุทธศาสตร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเองและครอบครัว

Course codes : 41541259
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาครอบครัว

บทบาทหน้าที่ของครอบครัว ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ปัญหาครอบครัวการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาครอบครัว และพัฒนาครอบครัวให้มีคุณภาพ

Course codes : 41541359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการแก้ปัญหา

ลักษณะของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการคิดและการแก้ปัญหา การระดมความคิด การปรึกษากลุ่ม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 41541459
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการคิด

ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีปัญญานิยม การทำงานของสมอง การจำของมนุษย์ วิธีการคิดแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการคิด การจินตนาการ การส่งเสริมทักษะการคิด

Course codes : 41730359
Credit : 2(2-0-4)
การศึกษาพิเศษ

ความหมาย ประเภท และลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ จิตวิทยา และการใช้เทคนิคเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเปรียบเทียบแนวโน้มการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยกับต่างประเทศ

Course codes : 42320259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แนวคิดระบบการสื่อสาร และระบบการเรียนการสอน ปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ การผลิต การใช้และการเลือกสื่อการเรียนการสอน

Course codes : 42330759
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แนวคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาสนเทศทางการศึกษา แนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้เครื่องมือในความสำคัญ ความจำเป็น หลักการ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน และทักษะการสังเคราะห์อภิมานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 42541059
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนทางไกล

ลักษณะต่าง ๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนทางไกล เช่น Web-based learning, E – learning รูปแบบการจัดการเรียนบนเครือข่าย หลักการจัดการเรียนทางไกลด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนทางไกล การออกแบบระบบการจัดการเรียนทางไกลและการประเมินระบบการเรียนทางไกล ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนทางไกล

Course codes : 42543359
Credit : 3(2-2-5)
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเว็บ

แนวคิด แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ลักษณะ ประเภท และการให้บริการบนเว็บ วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ ด้วยวิธีการต่าง ๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนเว็บ ฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วยโปรแกรม Search engine ต่าง ๆ และสร้างคู่มือแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสม ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e - Library, E - Book เป็นต้น

Course codes : 43030659
Credit : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการศึกษา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การบริหารจัดการชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Course codes : 43310159
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาทักษะการคิด

การทำงานของสมอง ความหมายและความสำคัญของการคิด อุปสรรคของการคิด การคิดเป็นกระบวนการคิด ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ หลักการวิพากษ์ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การวินิจฉัยข้ออ้างและข้อสมมติ และการพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิพากษ์

Course codes : 43330359
Credit : 2(2-0-4)
การทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา

ธรรมชาติของแบบทดสอบมาตรฐาน หน้าที่ของแบบทดสอบมาตรฐานในโรงเรียน หลักการในการทดสอบและการเลือกแบบทดสอบมาตรฐาน การตีความหมายคะแนนจากแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบมาตรฐานประเภทต่าง ๆ แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจความสนใจ บุคลิกภาพ และเจตคติ เป็นต้น การวางแผนและการบริหารโครงการทดสอบในโรงเรียน

Course codes : 43330459
Credit : 2(2-0-4)
การวัดทักษะการปฏิบัติ

ลักษณะการวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการวัดทักษะการปฏิบัติ หลักการสร้างเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ การเลือกวิธีการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ประเภทของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติ และการตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบัติ

Course codes : 43330559
Credit : 2(2-0-4)
การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การวัดผลสัมฤทธิ์กับการเรียนการสอน ธรรมชาติการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การวางแผนการสร้างแบบวัด การเขียนข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบถูก - ผิด แบบจับคู่ แบบฝึกตีความหมาย แบบตอบสั้น และแบบความเรียง การประเมินทักษะการปฏิบัติงานและผลงาน แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนและการรายงาน และการตีความหมายคะแนนจากแบบวัดมาตรฐานความตรงและความเที่ยง

Course codes : 43330659
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการวัดเบื้องต้น

กระบวนการของการวัดทางจิต แนวคิดทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎี การอ้างอิงสรุป ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ ความเที่ยงและความตรง การประยุกต์ ทฤษฎีการวัดกับการวัดผลการศึกษา

Course codes : 43430159
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

วิธีวิทยาการวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ทฤษฎีการบริหารจัดการ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพครู การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและการเผยแพร่ผลการวิจัย

Course codes : 43530159
Credit : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การแจกแจงความถี่ มาตรฐานการวัดและการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดกระจาย การแจกแจงแบบปกติและคะแนนมาตรฐาน สหสัมพันธ์อย่างง่าย และสมการถดถอย การเลือกตัวอย่างและการประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐานเบื้องต้น และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า

Course codes : 43530259
Credit : 2(2-0-4)
สถิติการศึกษา 2

การทดสอบความแตกต่างระหว่างสัดส่วน การทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหนึ่งองค์ประกอบ การเปรียบเทียบพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสององค์ประกอบ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมและสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

Course codes : 43630159
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับการวัดและประเมินผล

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการวัดและประเมินผล วิธีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การประมวลผลคะแนนนักเรียน การจัดเก็บ และแสดงผลการเรียนของนักเรียน การประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียนและการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียน

Course codes : 43730359
Credit : 2(2-0-4)
หลักการและปรัชญาการอาชีวศึกษา

หลักการและปรัชญาของการอาชีวศึกษาไทย ประวัติและวิวัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านอาชีวศึกษา การเปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษาของประเทศต่าง ๆ แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สอน นักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาชีวศึกษา

Course codes : 44140859
Credit : 2(2-0-4)
นันทนาการสำหรับครู

ความเป็นมา คุณลักษณะ คุณค่า ประโยชน์ และประเภทของนันทนาการ องค์กรบริหารจัดการนันทนาการ นันทนาการกับการส่งเสริมกระบวนการศึกษา หลักการจัดการโครงการนันทนาการในโรงเรียนและการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 44920159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับครู

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและจัดการชั้นเรียน ทักษะการอ่าน การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอทางวิชาการ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับครู คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทการศึกษาในและในชั้นเรียน การคิดวิเคราะห์

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 42321059
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการศึกษาร่วมสมัย

ความหมาย พัฒนาการ แนวคิดของนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา เป้าหมาย ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายงานเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการนวัตกรรม ประยุกต์ศาสตร์ด้านหลักการทางจิตวิทยา หลักการทางศิลปะ หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในสาขานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา หลักการของสื่อและนวัตกรรมการศึกษา ศึกษาสังเคราะห์ผลที่ได้จากกานวิจัยด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42321159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน

หลักและทฤษฎีการสื่อสาร ความหมาย แนวคิด หลักการการออกแบบสารโดยใช้ภาพ เสียง ข้อความ กลุ่มข้อความ เพื่อวัตถุประสงค์การบอกกล่าว การจูงใจ การสอน ฝึกปฏิบัติการออกแบบสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

Course codes : 42321259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบการเรียนการสอน

แนวคิดของการเรียนการสอน ความหมาย แนวคิด หลักการ การออกแบบการเรียน การสอนความหมาย แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับระบบและวิธีระบบ ระบบการเรียนการสอน ของนักการศึกษาต่าง ๆ รูปแบบของการเรียนการสอน ฝึกออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบที่กำหนดให้

Course codes : 42321359
Credit : 3(3-0-6)
การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ การเข้าถึง การใช้ การประเมินแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และจัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ที่เหมาะสม

Course codes : 42323159
Credit : 3(3-0-6)
การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา

หลักการทำงานของเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษา ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นด้านไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ ระบบการฉาย ระบบการขยายเสียง ปฏิบัติการใช้วัสดุ และอุปกรณ์ เครื่องฉาย เครื่องเสียง และคอมพิวเตอร์ เน้นการฝึกปฏิบัติ ทักษะการใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกลำดับขั้นตอน

Course codes : 42331359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการ การวิจัยในชั้นเรียนด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และการทดสอบประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42333059
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อภาพนิ่ง

แนวคิดการผลิตสื่อภาพนิ่ง การวางแผน การเตรียมการ การผลิตภาพด้วยวิธี และเครื่องมือต่าง ๆ การประเมินสื่อภาพ การจัดเก็บสื่อภาพ แนวโน้มของสื่อภาพ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการผลิตสื่อภาพ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อภาพอย่างสร้างสรรค์ และประณีต

Course codes : 42333159
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อเสียง

แนวคิดสื่อเสียง ลักษณะของสื่อเสียง ประเภทของสื่อเสียง การวางแผน การเตรียมการ การผลิตสื่อเสียงด้วยวิธีการบันทึกเสียงด้วยระบบแถบบันทึกเสียง การบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ การประเมินสื่อเสียง การดูแลรักษาสื่อเสียง แนวโน้มของสื่อเสียง วัสดุอุปกรณ์เพื่อการผลิตสื่อเสียง เน้นความมานะพยายาม ในการสร้างสรรค์งานอย่างพิถีพิถัน และประณีต

Course codes : 42333259
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อวิดีทัศน์

แนวคิดสื่อวิดีทัศน์ รูปแบบทีมงาน การวางแผน การเตรียมการ การถ่ายทำ การตัดต่อการทำเทคนิคพิเศษ และการประเมินสื่อวิดีทัศน์ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการผลิตสื่อวิดีทัศน์ การดูแลรักษาสื่อวิดีทัศน์ ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีทัศน์ เน้นความมานะพยายามในการสร้างสรรค์งานอย่างพิถีพิถัน และประณีต

Course codes : 42341059
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมนักเทคโนโลยีการศึกษา บุคลิกภาพ และคุณลักษณะของ นักเทคโนโลยีการศึกษา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา แนวโน้มวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา ปัญหา อุปสรรค ของการพัฒนาวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

Course codes : 42346059
Credit : 6(0-18-9)
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

การเตรียมความพร้อมของนิสิต การเลือกหน่วยงานที่มีมาตรฐานเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่มีขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนางานที่รับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสัมมนาเพี่อสรุปผลการประเมินตนเองของนิสิต

Course codes : 42347059
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนานวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

การสำรวจสภาพปัญหา และบริบทในระบบการศึกษา การเลือกปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา และประเด็นที่นิสิตสนใจ การวางแผน การเตรียมการ ดำเนินการจัดการสัมมนาด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อการหาทางแก้ไขปัญหา และได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผล การประเมินการสัมมนา การสรุปและเผยแพร่ผลการสัมมนาต่อผู้เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณะ

Course codes : 42349159
Credit : 3(0-9-0)
โครงการเทคโนโลยีการศึกษา

การบูรณาการความรู้ด้าน เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ หรือกิจกรรม วิธีการด้านการศึกษาหรือฝึกอบรม โดยจัดทำเป็นโครงการ และดำเนินงานตามโครงการ จนสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 42349259
Credit : 3(2-2-5)
บูรณาการกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา

ความหมาย ประเภท ลักษณะของกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา การวางแผน การเตรียมการ การจัดกิจกรรม และการประเมินกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝึกปฏิบัติการ จัดกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่ การศึกษานอกสถานที่ การสาธิต นาฏการ เกมเพื่อการศึกษา และบทบาทสมมติ

Course codes : 42349359
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตและนำเสนอสื่อ

แนวคิดในผลิตและการนำเสนอสื่อหลากหลายอย่างเป็นระบบตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยใช้สื่อภาพนิ่ง สื่อเสียง สื่อวีดิทัศน์และแอนิเมชั่น การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา นำไปใช้ และประเมิน และปฏิบัติการผลิต

Course codes : 42531059
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษาการใช้โปรแกรมสำหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกอบรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน หลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกอบรม และคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฝึกอบรม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรียนการสอน

Course codes : 42543259
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบเว็บเพื่อการศึกษา

แนวคิด องค์ประกอบของเว็บ หลักการออกแบบเว็บ การวางแผน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การเตรียมการ การจัดทำ และการประเมินผล การออกแบบหน้าจอ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการจัดการเว็บบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติออกแบบเว็บด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและความรับผิดชอบในข้อเท็จจริงที่นำเสนอ

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 42433259
Credit : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพในสตูดิโอ

เทคนิคและการปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพในสตูดิโอ แสงและอุปกรณ์ด้านแสง การควบคุมคุณภาพของแสงและการสร้างเสริมความงามในองค์ประกอบของภาพถ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ภาพบุคคล ภาพแฟชั่น การถ่ายนางแบบและภาพถ่ายหุ่นชีวิต

Course codes : 42433959
Credit : 3(2-2-5)
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หลักการและเทคนิคการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การวางแผน การออกแบบ และการเตรียมการเพื่อการผลิต วิธีการประเมินคุณภาพของงาน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

Course codes : 42434259
Credit : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพบุคคล

ความหมายของการถ่ายภาพบุคคล อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการถ่ายภาพบุคคล การสรรสร้างเพื่อให้เกิดภาพบุคคลที่ดี การแต่งหน้า การแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ การแต่งฟิล์ม และการตกแต่งชิ้นงาน การใช้มุมกล้อง เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลประเภทต่างๆ

Course codes : 42434659
Credit : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพระบบดิจิตอล

ระบบการทำงานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล รูรับแสง และความเร็วชัตเตอร์ ประวัติศาสตร์ของการผลิตภาพถ่ายดิจิตอล การเลือกกล้องดิจิตอล การใช้และการเก็บรักษากล้อง และอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพระบบดิจิตอล กระบวนการถ่ายภาพในระบบดิจิตอล การบันทึกภาพ

Course codes : 42434959
Credit : 3(2-2-5)
การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพเบื้องต้น

ธรรมชาติ ทิศทาง ชนิด และประเภทของรูปแบบของแสง อุณหภูมิของแสง และการแก้ไขให้ตรงกับความสมดุลของฟิล์ม ที่ใช้ความตัดกันของแสง การควบคุมปริมาณแสงในการถ่ายภาพ การวัดแสง การใช้งานเครื่องวัดแสง อัตราส่วนของการให้แสงในการถ่ายภาพ ค่าความผิดพลาดในการรับแสงของฟิล์ม การใช้แสงธรรมชาติและแสงประดับในการถ่ายภาพ

Course codes : 42435259
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตภาพยนตร์สั้น

กระบวนการสร้างสรรค์งานผลิตภาพยนตร์ องค์ประกอบในการออกแบบภาพยนตร์สั้น ทั้งประเภทใช้เสียงบรรยายและไม่ใช้เสียงบรรยาย การเขียนบท การแสดง การเลือกสถานที่ถ่ายทำ ฉาก งานศิลป์ การกำกับภาพ การถ่ายภาพ การบันทึกเสียง และการตัดต่อ โดยเน้นการรับรู้ ของผู้ชมให้ตรงกับที่ผู้ผลิตต้องการ

Course codes : 42443259
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อสามมิติ

วิธีการศึกษาเพื่อความเข้าใจสื่อสามมิติ ได้แก่ คุณลักษณะ การวางแผน การเตรียมการผลิตและการผลิตสื่อสามมิติรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินแนวโน้มของการใช้สื่อสามมิติ

Course codes : 42443559
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา

ความหมาย และความสำคัญของสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา รูปแบบรายการวีดิทัศน์ เพื่อการศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน การเตรียมการ การถ่ายทำ และการประเมินสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา แนวโน้มของสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ประยุกต์หลักการวิจัย และพัฒนาสื่อสำหรับการผลิตสื่อวีดิทัศน์

Course codes : 42531159
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

กระบวนการพัฒนาระบบสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการผลิตภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หลักพื้นฐานการผลิตงานมัลติมีเดีย การฝึกปฏิบัติสร้างงานมัลติมีเดีย

Course codes : 42531259
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์สำหรับระบบเครือข่าย การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการจัดการเครือข่ายภายในองค์กร

Course codes : 42543059
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบฐานข้อมูล

แนวคิด องค์ประกอบของฐานข้อมูล รูปแบบและโครงสร้างฐานข้อมูล หลักการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การวางแผน เตรียมการ จัดทำ และประเมินฐานข้อมูล โปรแกรม สำหรับการสร้าง ฝึกปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลในการเรียนการสอน

Course codes : 42543559
Credit : 3(2-2-5)
ฐานข้อมูลบนเว็บ

แนวคิด องค์ประกอบและโครงสร้างฐานข้อมูล การกำหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล วิธีการจัดการข้อมูลบนเว็บ การประมวลผล และแสดงผลข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างฐานข้อมูล ภาษา PHP และ My SQL การติดต่อสื่อสารบนเว็บ ฝึกปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลบนเว็บ

Course codes : 42543759
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์กราฟิก

การออกแบบ และดำเนินงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เครื่องมือ และระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับงานกราฟิก ความรู้ความสามารถในการทำการจัดการตกแต่งภาพ รู้จักและใช้โปรแกรมกราฟิก

Course codes : 42543859
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการออกแบบ และผลิตต้นฉบับสิ่งพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์

Course codes : 42544059
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว

ลักษณะของการทำภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวลักษณะต่าง ๆ เทคโนโลยีและโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว การศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว การฝึกปฏิบัติการทำภาพเคลื่อนไหว

Course codes : 42643259
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตหนังสือพิมพ์

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบ โครงสร้างของหนังสือพิมพ์ การวางแผน การเตรียมการ การผลิต และการประเมิน การผลิตหนังสือพิมพ์ ฝึกปฏิบัติการผลิตหนังสือพิมพ์ จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์

Course codes : 42731159
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการฝึกอบรม

ความหมาย และความสำคัญของเทคนิคฝึกอบรม เทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรม การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคฝึกอบรม อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 42731559
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

แนวคิด หลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ การออกแบบ บทเรียนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ ฝึกปฏิบัติการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อการฝึกอบรมผ่านเว็บ

Course codes : 42731659
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม

แนวคิด หลักการสื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อหลายมิติ เพื่อฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินสื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อหลายมิติเพื่อการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อหลายมิติ เพื่อการฝึกอบรม