ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง) (ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข *
อาจารย์ สุธี ประศาสน์เศรษฐ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร ถิ่นบางเตียว *
อาจารย์ ชัยณรงค์ เครือนวน
อาจารย์ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 67350159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักรัฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง (Principle of Political Science for Political Economists)

แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

รหัสวิชา : 67350259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง (Principle Economics for Political Economist)

ลักษณะและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงินและคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 67350359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (History of Political Economic Thought)

กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของสำนักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สำนักพาณิชย์นิยม สำนักเสรีนิยม และสำนักสังคมนิยมยูโทเปีย สำนักมาร์กซิสต์ และสำนักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต

2 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 67356159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง (Theories of Political Economy)

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม

รหัสวิชา : 67356259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการปกครอง (Theory of Governance)

แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมและประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่ ตัวแสดง และบทบาทของรัฐในการจัดการปกครอง

รหัสวิชา : 67357159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (Research Methodology in Political Economy)

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประวัติศาสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การกำหนดหัวข้อ สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 67351159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย (Economic and Political History of Thailand)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถีการผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุคสมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 67354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ (Political Economy of Public Policy)

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทำการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

รหัสวิชา : 67355159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ (International Political Economy and Globalization)

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

4 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

รหัสวิชา : 67362159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics)

แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

รหัสวิชา : 67362259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทุนนิยมกับแรงงาน (Capitalism and Labour)

บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบของความเป็นสังคมทุนนิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานในประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อยต่างๆ

รหัสวิชา : 67362359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สถาบัน (Institutional Economics)

ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ พาราไดม์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์สถาบันในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม

รหัสวิชา : 67363159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม (Globalization and Localism)

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 67363259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology)

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ ศึกษาเรื่องรัฐ อำนาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม

รหัสวิชา : 67363359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ (Politics of Identity)

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้างขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ

รหัสวิชา : 67363459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย (Current Issues on Thai Economy and Politics)

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย

รหัสวิชา : 67364259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ (Political Economy of State)

การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย

รหัสวิชา : 67364359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น (Political Economy of Local)

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น การขบยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐและระบบราชการต่อชุมชน โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

รหัสวิชา : 67364459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน (Political Economy on Community)

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และสำนักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์

รหัสวิชา : 67365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา (Political Economy of Development)

ทฤษฏีการพัฒนาของสำนักคิดต่างๆ การพัฒนากระแสหลัก ผลกระทบของการพัฒนากระแสหลักต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทางการเลือกในการพัฒนา อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการพัฒนา

รหัสวิชา : 67365359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา (Political Economy and Cultural Studies)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต

รหัสวิชา : 67365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน (ASEAN Political Economy)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง วิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย ภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

รหัสวิชา : 67365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ (Political Economy of Gender)

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพของสำนักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสภาพกับการพัฒนา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอำนาจ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

รหัสวิชา : 67365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่ (Postmodern Political Economy)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมากซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง

รหัสวิชา : 67368159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง (Seminar on Research Action in Political Economy and Governance)

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 67368259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก (Seminar on Economy and Politics in Eastern Region)

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองของภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต

รหัสวิชา : 67368359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น (Seminar on Politics and Local Governance)

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

5 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 67369959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 67350159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักรัฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง (Principle of Political Science for Political Economists)

แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

รหัสวิชา : 67350259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง (Principle Economics for Political Economist)

ลักษณะและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงินและคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 67350359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (History of Political Economic Thought)

กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของสำนักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สำนักพาณิชย์นิยม สำนักเสรีนิยม และสำนักสังคมนิยมยูโทเปีย สำนักมาร์กซิสต์ และสำนักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต

2 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 67356159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง (Theories of Political Economy)

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม

รหัสวิชา : 67356259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการปกครอง (Theory of Governance)

แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมและประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่ ตัวแสดง และบทบาทของรัฐในการจัดการปกครอง

รหัสวิชา : 67357159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (Research Methodology in Political Economy)

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประวัติศาสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การกำหนดหัวข้อ สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 67351159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย (Economic and Political History of Thailand)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถีการผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุคสมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 67354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ (Political Economy of Public Policy)

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทำการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

รหัสวิชา : 67355159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ (International Political Economy and Globalization)

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

4 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

รหัสวิชา : 67362159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics)

แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

รหัสวิชา : 67362259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทุนนิยมกับแรงงาน (Capitalism and Labour)

บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบของความเป็นสังคมทุนนิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานในประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อยต่างๆ

รหัสวิชา : 67362359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สถาบัน (Institutional Economics)

ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ พาราไดม์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์สถาบันในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม

รหัสวิชา : 67363159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม (Globalization and Localism)

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 67363259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology)

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ ศึกษาเรื่องรัฐ อำนาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม

รหัสวิชา : 67363359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ (Politics of Identity)

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้างขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ

รหัสวิชา : 67363459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย (Current Issues on Thai Economy and Politics)

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย

รหัสวิชา : 67364259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ (Political Economy of State)

การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย

รหัสวิชา : 67364359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น (Political Economy of Local)

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น การขบยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐและระบบราชการต่อชุมชน โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

รหัสวิชา : 67364459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน (Political Economy on Community)

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และสำนักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์

รหัสวิชา : 67365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา (Political Economy of Development)

ทฤษฏีการพัฒนาของสำนักคิดต่างๆ การพัฒนากระแสหลัก ผลกระทบของการพัฒนากระแสหลักต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทางการเลือกในการพัฒนา อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการพัฒนา

รหัสวิชา : 67365359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา (Political Economy and Cultural Studies)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต

รหัสวิชา : 67365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน (ASEAN Political Economy)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง วิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย ภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

รหัสวิชา : 67365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ (Political Economy of Gender)

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพของสำนักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสภาพกับการพัฒนา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอำนาจ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

รหัสวิชา : 67365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่ (Postmodern Political Economy)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมากซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง

รหัสวิชา : 67368159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง (Seminar on Research Action in Political Economy and Governance)

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 67368259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก (Seminar on Economy and Politics in Eastern Region)

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองของภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต

รหัสวิชา : 67368359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น (Seminar on Politics and Local Governance)

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

5 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 67369859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การศึกษารายกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสต์การเมือง หรืองานเรียบเรียงทางเศรษฐศาสต์การเมือง หรือ งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 67350159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักรัฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง (Principle of Political Science for Political Economists)

แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

รหัสวิชา : 67350259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง (Principle Economics for Political Economist)

ลักษณะและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงินและคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 67350359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (History of Political Economic Thought)

กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของสำนักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สำนักพาณิชย์นิยม สำนักเสรีนิยม และสำนักสังคมนิยมยูโทเปีย สำนักมาร์กซิสต์ และสำนักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต

2 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 67356159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง (Theories of Political Economy)

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม

รหัสวิชา : 67356259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการปกครอง (Theory of Governance)

แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมและประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่ ตัวแสดง และบทบาทของรัฐในการจัดการปกครอง

รหัสวิชา : 67357159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (Research Methodology in Political Economy)

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประวัติศาสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การกำหนดหัวข้อ สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 67351159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย (Economic and Political History of Thailand)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถีการผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุคสมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 67354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ (Political Economy of Public Policy)

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทำการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

รหัสวิชา : 67355159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ (International Political Economy and Globalization)

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

4 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

รหัสวิชา : 67362159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics)

แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

รหัสวิชา : 67362259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทุนนิยมกับแรงงาน (Capitalism and Labour)

บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบของความเป็นสังคมทุนนิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานในประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อยต่างๆ

รหัสวิชา : 67362359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สถาบัน (Institutional Economics)

ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ พาราไดม์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์สถาบันในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม

รหัสวิชา : 67363159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม (Globalization and Localism)

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 67363259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology)

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ ศึกษาเรื่องรัฐ อำนาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม

รหัสวิชา : 67363359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ (Politics of Identity)

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้างขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ

รหัสวิชา : 67363459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย (Current Issues on Thai Economy and Politics)

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย

รหัสวิชา : 67364259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ (Political Economy of State)

การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย

รหัสวิชา : 67364359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น (Political Economy of Local)

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น การขบยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐและระบบราชการต่อชุมชน โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

รหัสวิชา : 67364459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน (Political Economy on Community)

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และสำนักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์

รหัสวิชา : 67365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา (Political Economy of Development)

ทฤษฏีการพัฒนาของสำนักคิดต่างๆ การพัฒนากระแสหลัก ผลกระทบของการพัฒนากระแสหลักต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทางการเลือกในการพัฒนา อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการพัฒนา

รหัสวิชา : 67365359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา (Political Economy and Cultural Studies)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต

รหัสวิชา : 67365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน (ASEAN Political Economy)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง วิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย ภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

รหัสวิชา : 67365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ (Political Economy of Gender)

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพของสำนักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสภาพกับการพัฒนา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอำนาจ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

รหัสวิชา : 67365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่ (Postmodern Political Economy)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมากซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง

รหัสวิชา : 67368159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง (Seminar on Research Action in Political Economy and Governance)

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 67368259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก (Seminar on Economy and Politics in Eastern Region)

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองของภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต

รหัสวิชา : 67368359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น (Seminar on Politics and Local Governance)

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

5 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 67369959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 67350159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักรัฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง (Principle of Political Science for Political Economists)

แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

รหัสวิชา : 67350259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง (Principle Economics for Political Economist)

ลักษณะและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงินและคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 67350359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (History of Political Economic Thought)

กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของสำนักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สำนักพาณิชย์นิยม สำนักเสรีนิยม และสำนักสังคมนิยมยูโทเปีย สำนักมาร์กซิสต์ และสำนักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต

2 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 67356159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง (Theories of Political Economy)

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม

รหัสวิชา : 67356259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการปกครอง (Theory of Governance)

แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมและประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่ ตัวแสดง และบทบาทของรัฐในการจัดการปกครอง

รหัสวิชา : 67357159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (Research Methodology in Political Economy)

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประวัติศาสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การกำหนดหัวข้อ สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 67351159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย (Economic and Political History of Thailand)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถีการผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุคสมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 67354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ (Political Economy of Public Policy)

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทำการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

รหัสวิชา : 67355159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ (International Political Economy and Globalization)

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

4 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

รหัสวิชา : 67362159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์ (Buddhist Economics)

แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

รหัสวิชา : 67362259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทุนนิยมกับแรงงาน (Capitalism and Labour)

บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบของความเป็นสังคมทุนนิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานในประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อยต่างๆ

รหัสวิชา : 67362359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สถาบัน (Institutional Economics)

ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ พาราไดม์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์สถาบันในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม

รหัสวิชา : 67363159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม (Globalization and Localism)

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 67363259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology)

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ ศึกษาเรื่องรัฐ อำนาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม

รหัสวิชา : 67363359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ (Politics of Identity)

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้างขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ

รหัสวิชา : 67363459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย (Current Issues on Thai Economy and Politics)

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย

รหัสวิชา : 67364259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ (Political Economy of State)

การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย

รหัสวิชา : 67364359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น (Political Economy of Local)

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น การขบยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐและระบบราชการต่อชุมชน โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

รหัสวิชา : 67364459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน (Political Economy on Community)

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และสำนักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์

รหัสวิชา : 67365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา (Political Economy of Development)

ทฤษฏีการพัฒนาของสำนักคิดต่างๆ การพัฒนากระแสหลัก ผลกระทบของการพัฒนากระแสหลักต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทางการเลือกในการพัฒนา อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการพัฒนา

รหัสวิชา : 67365359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา (Political Economy and Cultural Studies)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต

รหัสวิชา : 67365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน (ASEAN Political Economy)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง วิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย ภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

รหัสวิชา : 67365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ (Political Economy of Gender)

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพของสำนักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสภาพกับการพัฒนา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอำนาจ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

รหัสวิชา : 67365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่ (Postmodern Political Economy)

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมากซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง

รหัสวิชา : 67368159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง (Seminar on Research Action in Political Economy and Governance)

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 67368259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก (Seminar on Economy and Politics in Eastern Region)

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองของภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต

รหัสวิชา : 67368359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น (Seminar on Politics and Local Governance)

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

5 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 67369859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

การศึกษารายกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสต์การเมือง หรืองานเรียบเรียงทางเศรษฐศาสต์การเมือง หรือ งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร