ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง) (ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข *
อาจารย์ สุธี ประศาสน์เศรษฐ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร ถิ่นบางเตียว *
อาจารย์ ชัยณรงค์ เครือนวน
อาจารย์ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67350159
Credit : 2(2-0-4)
หลักรัฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

Course codes : 67350259
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

ลักษณะและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงินและคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ

Course codes : 67350359
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของสำนักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สำนักพาณิชย์นิยม สำนักเสรีนิยม และสำนักสังคมนิยมยูโทเปีย สำนักมาร์กซิสต์ และสำนักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต

2 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 67356159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม

Course codes : 67356259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการปกครอง

แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมและประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่ ตัวแสดง และบทบาทของรัฐในการจัดการปกครอง

Course codes : 67357159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประวัติศาสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การกำหนดหัวข้อ สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67351159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย

วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถีการผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุคสมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

Course codes : 67354159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทำการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

Course codes : 67355159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

4 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

Course codes : 67362159
Credit : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์

แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

Course codes : 67362259
Credit : 3(3-0-6)
ทุนนิยมกับแรงงาน

บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบของความเป็นสังคมทุนนิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานในประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อยต่างๆ

Course codes : 67362359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สถาบัน

ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ พาราไดม์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์สถาบันในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม

Course codes : 67363159
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์

Course codes : 67363259
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ ศึกษาเรื่องรัฐ อำนาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม

Course codes : 67363359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้างขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ

Course codes : 67363459
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย

Course codes : 67364259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ

การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย

Course codes : 67364359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น การขบยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐและระบบราชการต่อชุมชน โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

Course codes : 67364459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และสำนักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์

Course codes : 67365259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา

ทฤษฏีการพัฒนาของสำนักคิดต่างๆ การพัฒนากระแสหลัก ผลกระทบของการพัฒนากระแสหลักต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทางการเลือกในการพัฒนา อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการพัฒนา

Course codes : 67365359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต

Course codes : 67365459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง วิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย ภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

Course codes : 67365559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพของสำนักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสภาพกับการพัฒนา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอำนาจ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

Course codes : 67365659
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมากซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง

Course codes : 67368159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 67368259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองของภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต

Course codes : 67368359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

5 วิทยานิพนธ์

Course codes : 67369959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67350159
Credit : 2(2-0-4)
หลักรัฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

Course codes : 67350259
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

ลักษณะและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงินและคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ

Course codes : 67350359
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของสำนักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สำนักพาณิชย์นิยม สำนักเสรีนิยม และสำนักสังคมนิยมยูโทเปีย สำนักมาร์กซิสต์ และสำนักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต

2 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 67356159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม

Course codes : 67356259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการปกครอง

แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมและประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่ ตัวแสดง และบทบาทของรัฐในการจัดการปกครอง

Course codes : 67357159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประวัติศาสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การกำหนดหัวข้อ สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67351159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย

วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถีการผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุคสมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

Course codes : 67354159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทำการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

Course codes : 67355159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

4 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

Course codes : 67362159
Credit : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์

แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

Course codes : 67362259
Credit : 3(3-0-6)
ทุนนิยมกับแรงงาน

บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบของความเป็นสังคมทุนนิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานในประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อยต่างๆ

Course codes : 67362359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สถาบัน

ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ พาราไดม์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์สถาบันในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม

Course codes : 67363159
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์

Course codes : 67363259
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ ศึกษาเรื่องรัฐ อำนาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม

Course codes : 67363359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้างขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ

Course codes : 67363459
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย

Course codes : 67364259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ

การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย

Course codes : 67364359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น การขบยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐและระบบราชการต่อชุมชน โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

Course codes : 67364459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และสำนักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์

Course codes : 67365259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา

ทฤษฏีการพัฒนาของสำนักคิดต่างๆ การพัฒนากระแสหลัก ผลกระทบของการพัฒนากระแสหลักต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทางการเลือกในการพัฒนา อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการพัฒนา

Course codes : 67365359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต

Course codes : 67365459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง วิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย ภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

Course codes : 67365559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพของสำนักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสภาพกับการพัฒนา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอำนาจ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

Course codes : 67365659
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมากซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง

Course codes : 67368159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 67368259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองของภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต

Course codes : 67368359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

5 งานนิพนธ์

Course codes : 67369859
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษารายกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสต์การเมือง หรืองานเรียบเรียงทางเศรษฐศาสต์การเมือง หรือ งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67350159
Credit : 2(2-0-4)
หลักรัฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

Course codes : 67350259
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

ลักษณะและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงินและคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ

Course codes : 67350359
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของสำนักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สำนักพาณิชย์นิยม สำนักเสรีนิยม และสำนักสังคมนิยมยูโทเปีย สำนักมาร์กซิสต์ และสำนักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต

2 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 67356159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม

Course codes : 67356259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการปกครอง

แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมและประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่ ตัวแสดง และบทบาทของรัฐในการจัดการปกครอง

Course codes : 67357159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประวัติศาสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การกำหนดหัวข้อ สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67351159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย

วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถีการผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุคสมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

Course codes : 67354159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทำการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

Course codes : 67355159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

4 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

Course codes : 67362159
Credit : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์

แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

Course codes : 67362259
Credit : 3(3-0-6)
ทุนนิยมกับแรงงาน

บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบของความเป็นสังคมทุนนิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานในประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อยต่างๆ

Course codes : 67362359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สถาบัน

ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ พาราไดม์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์สถาบันในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม

Course codes : 67363159
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์

Course codes : 67363259
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ ศึกษาเรื่องรัฐ อำนาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม

Course codes : 67363359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้างขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ

Course codes : 67363459
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย

Course codes : 67364259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ

การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย

Course codes : 67364359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น การขบยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐและระบบราชการต่อชุมชน โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

Course codes : 67364459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และสำนักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์

Course codes : 67365259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา

ทฤษฏีการพัฒนาของสำนักคิดต่างๆ การพัฒนากระแสหลัก ผลกระทบของการพัฒนากระแสหลักต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทางการเลือกในการพัฒนา อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการพัฒนา

Course codes : 67365359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต

Course codes : 67365459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง วิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย ภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

Course codes : 67365559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพของสำนักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสภาพกับการพัฒนา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอำนาจ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

Course codes : 67365659
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมากซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง

Course codes : 67368159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 67368259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองของภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต

Course codes : 67368359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

5 วิทยานิพนธ์

Course codes : 67369959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

1 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 67350159
Credit : 2(2-0-4)
หลักรัฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวความคิดเรื่องการเมือง รัฐ สถาบันทางการเมือง ระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง กลุ่มผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อุดมการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

Course codes : 67350259
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเมือง

ลักษณะและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต แนวความคิดเกี่ยวกับส่วนเกินของผู้ผลิต ต้นทุน กลไกราคา และการจัดสรรทรัพยากรภายใต้โครงสร้างตลาดแข่งขันสมบูรณ์ การแข่งขันไม่สมบูรณ์และการผูกขาด การป้องกันการผูกขาด ตลาดเงินและตลาดแรงงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เป้าหมายรวมของระบบเศรษฐกิจ บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน การออม การค้าระหว่างประเทศและการไหลของเงินทุนระหว่างประเทศ ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐบาล นโยบายการเงินและคลังและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิด การคลังสาธารณะ ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขัน และการระหว่างประเทศ

Course codes : 67350359
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง บริบททางสังคมและพัฒนาการของสำนักความคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่สำนักพาณิชย์นิยม สำนักเสรีนิยม และสำนักสังคมนิยมยูโทเปีย สำนักมาร์กซิสต์ และสำนักเคนส์ กระแสความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในปัจจุบันกับสำนักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองในอดีต

2 วิชาบังคับทั่วไป

Course codes : 67356159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ สถาบันนิยม ทางเลือกสาธารณะ มนุษยนิยม สตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อำนาจ ความรู้ และชนชั้น แนวคิดโพสด์โมเดิร์นและการวิเคราะห์วาทกรรม

Course codes : 67356259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการจัดการปกครอง

แนวคิดว่าด้วยการจัดการปกครอง การจัดความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐกับสังคมและประชาสังคม กระบวนการของการจัดการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการปกครองรัฐสมัยใหม่ ตัวแสดง และบทบาทของรัฐในการจัดการปกครอง

Course codes : 67357159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงประวัติศาสตร์ ในแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง การกำหนดหัวข้อ สมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลวิจัย และประยุกต์ใช้

3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา

Course codes : 67351159
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย

วิวัฒนาการเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน แนวคิดแบบวิถีการผลิตและการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองกับการปกครองในยุคสมัยต่างๆในประเทศไทย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง และระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

Course codes : 67354159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของนโยบายสาธารณะ

วิธีวิทยาของเศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ แนวนโยบายศึกษาและวิเคราะห์นโยบายในการศึกษานโยบายสาธารณะ บทบาทของปัจจัยและผู้กระทำการทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

Course codes : 67355159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อาทิ ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบทุนนิยมโลกและระบบอำนาจของโลก ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกฝ่ายเหนือและโลกฝ่ายใต้ การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ บทบาทและผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการโลกาภิวัตน์ กระแสการต่อต้านจากท้องถิ่น

4 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

Course codes : 67362159
Credit : 3(3-0-6)
พุทธเศรษฐศาสตร์

แนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่อมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ การวิพากษ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักบนฐานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

Course codes : 67362259
Credit : 3(3-0-6)
ทุนนิยมกับแรงงาน

บทบาทและความสัมพันธ์ของแรงงานในสภาวการณ์ของการผลิตแบบทุนนิยม ผลกระทบของความเป็นสังคมทุนนิยมต่อแรงงาน ทั้งแรงงานชนบทและแรงงานเมือง สถานภาพของแรงงานในประเทศที่ยังอยู่ในระบบการผลิตแบบล้าหลัง โดยเฉพาะแรงงานอิสระและแรงงานในภาคการผลิตย่อยต่างๆ

Course codes : 67362359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สถาบัน

ปรัชญาการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวเก่า และ เศรษฐศาสตร์สถาบันแนวใหม่ พาราไดม์และวิธีวิทยาใหม่ๆ ของเศรษฐศาสตร์สถาบันในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องการวิเคราะห์แนวสถาบันนิยม

Course codes : 67363159
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม

แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดท้องถิ่นนิยม ความสัมพันธ์ของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยมทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การกลับมาของท้องถิ่นนิยมท่ามกลางการขยายตัวของโลกาภิวัตน์ การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ท้องถิ่นนิยมต่อศูนย์กลางอำนาจรัฐ ทุน และการครอบงำของกระแสโลกาภิวัตน์

Course codes : 67363259
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาการเมือง

ความคิดทางนิเวศวิทยาและการเมือง แนวคิดอำนาจนิยมทางนิเวศ การปฎิรูปนิยมแนวนิเวศ และสำนักมาร์ซิสม์ต่าง ๆ ศึกษาเรื่องรัฐ อำนาจรัฐ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาของสำนักคิดต่างๆ ที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและพิทักษ์ธรรมชาติของประเทศโลกที่สาม

Course codes : 67363359
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์

การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติ กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ การสร้างขยาย และแย่งชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงอัตลักษณ์และตัวตนในความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่นๆและรัฐ

Course codes : 67363459
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองไทย

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธ์กับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองไทยในยุคต่างๆ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวของทุนนิยมและโลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจการเมืองไทย

Course codes : 67364259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยรัฐ

การก่อตัวของรัฐในสังคมตะวันตก รัฐสมัยใหม่ ลัทธิล่าอาณานิคม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย

Course codes : 67364359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น

วิธีวิทยาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การสะสมทุนในระดับท้องถิ่น การขบยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างทุน รัฐและท้องถิ่น บทบาทของรัฐและระบบราชการต่อชุมชน โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน อัตลักษณ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางสังคม สิทธิชุมชน การสร้างประชาธิปไตยในชุมชน และท้องถิ่นนิยม

Course codes : 67364459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน

ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชนของสำนักคิดต่างๆ ในตะวันตก และสำนักคิดในตะวันออก วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เช่น แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน การเมืองเรื่องพื้นที่ โครงสร้างอำนาจและอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชน สิทธิชุมชน การจัดสรรและจัดการทรัพยากรของชุมชน การเคลื่อนไหวทางสังคมในระดับชุมชน ความเป็นชาติพันธุ์และอัตลักษณ์

Course codes : 67365259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา

ทฤษฏีการพัฒนาของสำนักคิดต่างๆ การพัฒนากระแสหลัก ผลกระทบของการพัฒนากระแสหลักต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ทางการเลือกในการพัฒนา อาทิ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนถึงการก้าวข้ามพ้นแนวคิดการพัฒนา

Course codes : 67365359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและการวิพากษ์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์เชิงวาทกรรมและโพสต์มาร์กซิสม์ การวิพากษ์ทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาและแนวโน้มในอนาคต

Course codes : 67365459
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองอาเซียน

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของอาเซียนตั้งแต่ยุคก่อตั้ง วิวัฒนาการของอาเซียนจนกลายมาเป็นมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชีย ภูมิหลังในบริบททางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

Course codes : 67365559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเพศสภาพ

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกียวกับเพศสภาพของสำนักคิดต่างๆ เช่น แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดเพศสภาพกับการพัฒนา เพศสภาพในบริบททางสังคมของวัฒนธรรมและอำนาจ วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวข้องกับเพศสภาพ

Course codes : 67365659
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยแนวคิดลัทธิมากซ์แบบหลังโครงสร้างนิยม หรือ ลัทธิมากซ์หลังสมัยใหม่ การวิพากษ์แนวคิดลัทธิมาร์กซ์ของนักคิดสายโพสต์โมเดิร์น คุณูปการของแนวคิดหลังสมัยใหม่ต่อเศรษฐศาสตร์การเมือง

Course codes : 67368159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 67368259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองในภาคตะวันออก

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองของภาคตะวันออก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออก ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองของรัฐและนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่น แนวโน้มภาคตะวันออกในอนาคต

Course codes : 67368359
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น

ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่น และการบริหารบุคลากรของท้องถิ่น

5 งานนิพนธ์

Course codes : 67369859
Credit : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษารายกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสต์การเมือง หรืองานเรียบเรียงทางเศรษฐศาสต์การเมือง หรือ งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร