ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 129 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ * วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2555)
อาจารย์ ปริญ หล่อพิทยากร * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ ปัทมา พอดี *
อาจารย์ ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์ * วท.ม. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2546)
อาจารย์ รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ * วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
อาจารย์ วุฒิชัย แก้วแหวน * วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 87519659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝ้าระวังติดตาม ผลกระทบ การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87519259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Geoinformatics in Daily Life)

สภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากแผนที่ การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การบริการเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 87513159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geography)

แนวความคิด ขอบข่ายความหมายภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์เชิงบูรณาการที่เกิดขึ้น บนพื้นที่ วิธีคิดและวิถีการปฏิบัติของนักภูมิศาสตร์ การประยุกต์และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 87513259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand)

ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธ์ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางภูมิศาสตร์

รหัสวิชา : 87521159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Geography I)

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการโคจรของโลก บรรยากาศ ภูมิอากาศ น้ำ สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์

รหัสวิชา : 87521359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่ายทางอากาศ (Map Reading and Aerial Photograph Interpretation)

ลักษณะรูปทรงของโลกและเส้นโครงแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง มาตราส่วน ระยะทางและทิศทาง การใช้ประโยชน์แผนที่ภูมิประเทศ ลักษณะรูปถ่ายทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ การตีความจากภาพถ่ายทางอากาศ

รหัสวิชา : 87523259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey)

องค์ความรู้ด้านตรีโกณมิติสำหรับนักสำรวจ การบันทึกข้อมูลภาคสนาม การวัดระยะราบ กล้องวัดมุม กล้องระดับ การวัดมุม การวงรอบ การสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง งานดิน งานดินตัดและงานถมดิน การวาดแผนที่

รหัสวิชา : 87531859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

หลักการระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดหัวข้อ ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงคุณลักษณะ วิธีดำเนินการวิจัย การกำหนดและวัดตัวแปรหรือปัจจัย การสุ่มตัวอย่างข้อมูล การเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเขียนโครงการวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้องต่อภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน

รหัสวิชา : 87533259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Elementary Statistics for Geoinformatics)

ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลผล หลักการของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้นเชิงเดียวและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

รหัสวิชา : 87533359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ (Geostatistical Analysis)

การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติทางภูมิสารสนเทศ การตีความค่าสถิติ และการประยุกต์

รหัสวิชา : 87533459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ธรณีสัณฐานวิทยา (Geomorphology)

หลักพื้นฐานทางทฤษฎีของธรณีสัณฐานวิทยา โครงสร้างและลักษณะ กระบวนการเกิดและวิวัฒนาการของธรณีสัณฐาน การประยุกต์เชิงธรณีสัณฐาน

รหัสวิชา : 87535159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง (Coastal Geography)

ความหมายขอบข่ายของภูมิศาสตร์ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์กับชายฝั่ง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87535259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)

ทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบและพื้นฐานด้านประชากร โครงสร้างและสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 87535359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกของประเทศไทย (Geography of Eastern Thailand)

ปัจจัยด้านกายภาพ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนของภาคตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นต่อการพัฒนาและวิเคราะห์ปัญหา

รหัสวิชา : 87535459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์โลก (Geography of the Earth)

วัฏจักรของน้ำ น้ำบนผิวดิน น้ำใต้ดิน ชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบของอากาศ การแบ่งเขตภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ์ทางกายภาพเกี่ยวกับโครงสร้างภูมิประเทศ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีกาล การกำเนิดหิน

รหัสวิชา : 87535559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะผู้สร้างวัฒนธรรมและดัดแปลงสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสำคัญของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

รหัสวิชา : 87535659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค (Regional Geography)

แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาค เกณฑ์กำหนดชนิดและวิธีศึกษาภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ความโดดเด่นและความแตกต่างของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ทั้งระดับแยกย่อยและระดับทั่วโลก

รหัสวิชา : 87535759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Geography)

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม การเลือกทำเลที่ตั้ง การกระจาย ผลกระทบเชิงบูรณาการที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์

รหัสวิชา : 87535859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การเมือง (Political Geography)

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กับพฤติกรรมทางการเมือง อำนาจรัฐ ความรุ่งเรือง การเจริญเติบโต ความเป็นเอกภาพหรือไม่เป็นเอกภาพภายในรัฐ ตลอดจนการรวมกลุ่มเป็นองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศโดยมีพื้นฐานทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก

รหัสวิชา : 87535959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยามนุษย์ (Human Ecology)

ความหมาย ขอบข่ายของนิเวศวิทยามนุษย์ ความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศธรรมชาติกับระบบนิเวศมนุษย์ การประยุกต์แนวคิดด้านโครงสร้างหน้าที่ของระบบนิเวศกับกิจกรรมของมนุษย์

รหัสวิชา : 87536159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology)

ความหมาย การจำแนก และการกำเนิดของแร่ และหิน วัฏจักรหิน กระบวนการภายใน ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว การเปลี่ยนสถานะของเปลือกโลก การกำเนิดภูเขา การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก กระบวนการภายนอก การผุพัง การพังทลาย ทางน้ำ ธารน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ทะเลทรายพื้นที่ชายฝั่ง การประยุกต์หลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 87536259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง (Urban Geography)

วิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนเมือง ระบบของเขตเมืองในด้านทำเลที่ตั้ง บทบาทหน้าที่ ลำดับขนาดและลำดับศักย์ การเป็นศูนย์กลางและทฤษฎีย่านกลาง โครงสร้างของเมืองในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ราคาที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชากรในเมือง ชานเมือง การจัดรูปที่ดิน เมืองใหม่ การพัฒนาเมืองไปสู่ความน่าอยู่

รหัสวิชา : 87536359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography)

แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบการใช้ที่ดิน สภาพสังคมเศรษฐกิจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เพื่อพิจารณาการเลือกทำเลที่ตั้ง กฎการเรียงลำดับตามขนาดเมือง โครงสร้างของเมืองและชนบท การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐาน

รหัสวิชา : 87536559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Global Climate Change)

โลกและสิ่งแวดล้อม ดวงอาทิตย์และการแผ่รังสี บรรยากาศโลก ก๊าซเรือนกระจก และสภาวะอบอ้าว โอโซนและกระบวนการดูดซับรังสี สภาวะโลกร้อนและผลกระทบ ปรากฏการณ์เอลนินโญ่-ลานินญ่า ปรากฏการณ์น้ำทะเลสูงขึ้น

รหัสวิชา : 87539159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (Tourism Geography)

หลักการและแนวคิด องค์ประกอบและแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เมืองและเชิงนิเวศ โครงสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยและรูปแบบการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

รหัสวิชา : 87539259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประชาคมอาเซียน (Geoinformatics of Asean Community)

ประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อศึกษาทำเลที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ภูมิอากาศ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในประชาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 87539359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Geography of Southeast Asia)

ทำเลที่ตั้ง ภูมิหลังประวัติศาสตร์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ภูมิอากาศ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาคมอาเซียน การร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แผนงานลำดับความสำคัญสูง ความสำคัญของการกระจายในทางพื้นที่ของลักษณะเฉพาะเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 87549159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
อุทกภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Hydro-Geoinformatics)

กระบวนการ ลักษณะเฉพาะและการวัดปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำในดิน การคายระเหย ของน้ำ การกร่อนของดินและตะกอน ความสัมพันธ์ระหว่างอุทกภูมิสารสนเทศศาสตร์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์

รหัสวิชา : 87611759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Calculus for Geoinformatics)

ค่าลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง การหาปริพัทธ์โดยการแยกส่วน ระบบพิกัดเชิงขั้ว พิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลม ที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87611859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Mathematics for Geoinformatics)

พีชคณิตของเวคเตอร์ อนุพันธ์ของเวคเตอร์ สนามสเกลาร์ สนามเวคเตอร์และเกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์กับตัวดำเนินการเดล เรขาคณิตวิเคราะห์ขั้นต้น มุมภายใน มุมภายนอก ระบบโคออดิเนท เมทริกซ์ ที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87613159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการเขียนโปรแกรม (Computer Programming)

การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดของข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบเงื่อนไข คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน ตัวชี้ ชุดตัวแปร โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ตัวประมวลผลล่วงหน้าแฟ้มข้อมูลการนำภาษาระดับสูงไปประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87613259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาบทคำสั่ง (Scripting Language)

การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาบทคำสั่งเชิงอ็อบเจกต์แบบพลวัต (ไพธอน หรือ จาวา) การจัดการข้อมูล ชนิดของข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ การกำหนดเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตัวแปร การแสดงผลข้อมูล การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87619859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geoinformatics)

ความรู้ขั้นแนะนำเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ ธรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ธรณีวิทยา การรับรู้จากระยะไกล การกำหนดตำแหน่งบนโลก ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87621159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลขั้นแนะนำ (Introduction to Remote Sensing)

หลักการและทฤษฎีของการรับรู้จากระยะไกล การได้มาซึ่งข้อมูลดาวเทียม องค์ประกอบ หลักการทำงาน และประเภทดาวเทียม รูปแบบการโคจร คุณสมบัติช่วงคลื่นของดาวเทียมสำรวจระยะไกล ข้อมูลพื้นฐานเชิงคลื่น การวัดค่าการสะท้อนของวัตถุโดยใช้มาตรรังสีสเปกตรัม การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นอาศัยแสง (Optical Remote Sensing)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม กระบวนการก่อนประมวลผลข้อมูล การปรับแก้ทางเรขาคณิต การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การซ้อนทับภาพ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ การจำแนกประเภทข้อมูล การประเมินความถูกต้อง การปรับแต่งข้อมูล การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geographic Information System)

การนำเข้า การแก้ไข การจัดเก็บ การจัดการ การค้นคืนข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การสร้างและแสดงผลแผนที่

รหัสวิชา : 87621459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Analysis by Geographic Information System)

หลักการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองเวคเตอร์และราสเตอร์ การสร้างแบบจำลองแบบหลายปัจจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างแบบจำลองทางอุทกศาสตร์ การวิเคราะห์โครงข่าย การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกขั้นแนะนำ (Introduction to Global Positioning System)

เทคโนโลยีในการกำหนดตำแหน่งบนโลกโดยใช้เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม จีพีเอส โครงสร้างข้อมูล การรังวัดด้วยระบบการกำหนดตำแหน่งบนโลกเบื้องต้น การสร้างแผนที่จากข้อมูลจีพีเอส การประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 87621659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Physics for Geoinformatics)

แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงานที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ แสงกับการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการรับรู้จากระยะไกล หลักการทางฟิสิกส์เชิงภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87623359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics Database Management System)

หลักการ ประเภท โครงสร้าง การค้นหา ความสัมพันธ์ การควบคุม ดัชนีต่างๆ การใช้งานร่วมกันของฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารฐานข้อมูล การออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลงข้อมูลฐาน การเชื่อมต่อข้อมูล การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87633459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geoinformatics Standards)

ความหมายของมาตรฐาน องค์ประกอบของมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ความสามารถในการใช้งานมาตรฐานร่วมกัน

รหัสวิชา : 87633559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่ดิจิทัล (Digital Mapping)

ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ วิธีการออกแบบและการเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลลายเส้น แผนผัง แปลงที่ดิน ข้อมูลรังวัด การสร้างแผนที่ลายเส้น การสร้างแผนที่แบบ 3 มิติ วิธีการสร้างแผนที่ใน Computer Aided Design (CAD)

รหัสวิชา : 87633659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ (Web-based Geographic Information System)

องค์ประกอบของเครื่องบริการแผนที่ กระบวนการเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับเครื่อง บริการแผนที่ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ กระบวนการสร้างมุมมองเส้นทางคมนาคม

รหัสวิชา : 87633759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Remote Sensing)

การสำรวจ และหลักการทำงานของภาพเรดาร์ การตีความจากภาพเรดาร์ การปรับแก้ข้อมูลภาพก่อนการประมวลผล การปรับแก้ทางเรขาคณิต การกรองค่าจุดกระของภาพ การนำภาพ SAR ไปประยุกต์

รหัสวิชา : 87635159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่สามมิติดิจิทัล (Digital Three Dimensions Mapping)

การใช้ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขมาจัดทำแผนที่สามมิติในรูปแบบต่างๆ เช่น ในการทำแผนที่หุ่นจำลองภูมิประเทศ แผนที่หุ่นจำลองสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำภาพตัดขวางภูมิประเทศสามมิติ การจัดแผนที่ความลาดชัน ทิศด้านลาด แผนที่แสดงความสูงแบบแสงเงา

รหัสวิชา : 87635259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเชิงอนุพันธ์ (Differential GPS)

องค์ประกอบ คุณสมบัติ ของระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) รูปแบบข้อมูล มาตรฐานของข้อมูล วิธีขจัดค่าคลาดเคลื่อนของข้อมูลเชิงอนุพันธ์ การปรับแก้โครงข่าย การหาความสูง วิธีการทำงานรังวัดรายละเอียดสูง การประมวลผลในภาคสนาม

รหัสวิชา : 87635359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการวางแผนชุมชนเมือง (Geoinformatics for Urban Planning)

สภาพลักษณะภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนเมือง การจำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการวางแผนผังชุมชนเมือง

รหัสวิชา : 87635459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Geoinformatics System for Natural Resource Management)

การจัดการ การสำรวจ การออกแบบ การประยุกต์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์ติดตามและจำลองการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นองค์ประกอบในกระบวนการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ

รหัสวิชา : 87635659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การตัดสินใจพหุปัจจัย (Geoinformatics for multiple-criteria decision analysis)

ความสำคัญของวิธีการวิเคราะห์พหุปัจจัย คำจำกัดความและแบบชนิดของพหุปัจจัย แนวความคิดพื้นฐาน กระบวนการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ การประยุกต์

รหัสวิชา : 87635759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซเพื่อภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Application of Open Source Software to Geoinformatics)

การประยุกต์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์รหัสเปิดกับงานด้านภูมิสารสนเทศ โครงสร้างและแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่เหมาะสมต่องานด้านภูมิสารสนเทศ ข้อจำกัด แนวโน้มในอนาคตของซอฟต์แวร์รหัสเปิดกับการพัฒนางานทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87635859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ขั้นแนะนำ (Introduction to Spatial Modeling)

หลักการสร้างแบบจำลองทางพื้นที่ แนวคิดในการสร้างแบบจำลอง ประเภทและลักษณะข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ วิธีการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่เบื้องต้น การกำหนดองค์ประกอบของแบบจำลองเชิงพื้นที่ โดยใช้กระบวนการทางภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87635959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Internet for Geoinformatics)

ชนิดและบริการต่าง ๆ ของภูมิสารสนเทศบนระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การจัดโครงสร้างภูมิสารสนเทศสำหรับให้บริการในระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต TCP/IP address การเชื่อมต่อและโพรโทคอล โครงสร้างของระบบให้บริการ เทคนิคของเวิลด์ไวด์เว็บ การเขียนโปรแกรมเครื่องบริการ การเขียนโปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์ (CGI) จริยธรรมในการให้บริการภูมิสารสนเทศศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 87636159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Data applications of small Unmanned Aerial System (sUAS))

หลักการ องค์ประกอบพื้นฐาน ประเภท และการพัฒนาของระบบอากาศยานไร้คนขับ ความปลอดภัยการบิน ประเภทกล้อง หลักการและวิธีควบคุมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบควบคุมโดยมนุษย์และแบบอัตโนมัติ วิธีการวางแผนแนวบินเพื่อการบันทึกข้อมูลภาพ การสร้างจุดควบคุมภาพทางพื้นดิน กระบวนการสร้างภาพออโธโมเสกและแบบจำลองภูมิประเทศสามมิติโดยการรังวัดด้วยภาพถ่ายเบื้องต้น การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87639159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Geoinformatics for Aquaculture)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการศึกษาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสำรวจข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแสดงผลและนำเสนอข้อมูลในรูปข้อมูลภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87639259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการปกครองท้องถิ่น (Geoinformatics for Local Government)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพ ในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารงาน การวางผังเมือง การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

รหัสวิชา : 87639359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการสาธารณสุข (Geoinformatics for Public Health)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุข การจัดการด้านการสาธารณสุขด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์และติดตามการกระจายตัวของโรคด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศึกษาการ กระจาย การเข้าถึง และการใช้บริการทางด้านสาธารณสุข การแสดงข้อมูลด้านการสาธารณสุขในรูปของแผนที่

รหัสวิชา : 87639459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการสำรวจ (Geoinformatics for Surveying)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง เทคนิคด้านการสำรวจ หลักการพื้นฐานในการจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านการสำรวจพื้นที่ การสร้างและวิเคราะห์เส้นชั้นความสูง การคำนวณมวลดินและพื้นที่ การทำแผนที่สองมิติ-สามมิติ

รหัสวิชา : 87639559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Geoinformatics in Tourism)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง ความหมายและประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว การใช้ภาพถ่ายระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน การสร้างฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบนเครือข่ายอินเทอร์เนต

รหัสวิชา : 87639659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geoinformatics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์ในระดับชาติและนานาชาติ การใช้ทรัพยากรของมนุษย์ มลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเฝ้าติดตามภัยพิบัติตามธรรมชาติและการจัดการ การเฝ้าสังเกตและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์สารสนเทศทางโลกในหัวข้อต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87639759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์การเกษตร (Agro-Geoinformatics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง พัฒนาการของการเกษตร ทฤษฎีที่ตั้งและระบบการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและด้านเศรษฐสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเกษตร การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจทรัพยากรด้านการเกษตร การใช้ที่ดิน การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์ดินและการวางแผน การกร่อนของดิน

รหัสวิชา : 87639859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่องานด้านโลจิสติกส์ (Applications of Geoinformatics to Logistics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง พัฒนาการของการขนส่ง ทฤษฎีที่ตั้งและระบบการขนส่ง การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในด้านการขนส่ง การพิจารณาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่การให้บริการ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการขนส่ง

รหัสวิชา : 87643259
หน่วยกิต : 3(0-30-15)
สหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Cooperative Education in Geoinformatics)

การบูรณาการความรู้ภูมิสารสนเทศที่ตามสายวิชาการและวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ

รหัสวิชา : 87643859
หน่วยกิต : 3(0-38-19)
ปฎิบัติการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Practicum in Geoinformatics)

การประยุกต์ความรู้ทางภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริงและการปรับตัว การแก้ไขปัญหาทางด้านภูมิสารสนเทศในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน การเขียนรายงานการฝึกงาน การนำเสนอผลการฝึกงาน จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 87643959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Seminar in Geoinformatics)

ทฤษฎีแนวคิดและวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการแก้ไขสภาพแวดล้อมต่างๆโดยใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษา การวางแผน การกำหนดนโยบายและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ

รหัสวิชา : 87644159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Research in Geoinformatics)

การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเขียน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้องต่อปัญหาด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน

รหัสวิชา : 87649159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Creative Innovation in Geoinformatics)

แนวคิดและทฤษฎี การออกแบบ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ ศาสตร์ การประเมินความคิดและผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87649259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำ (Geoinformatics for watershed management)

แนวคิด และขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ำ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบลุ่มน้ำ หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการจัดการลุ่มน้ำ

รหัสวิชา : 87723159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry)

ประเภทการถ่ายภาพทางอากาศและกล้องถ่ายภาพทางอากาศเรขาคณิตภาพถ่าย ทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ การรับรู้ความลึกจากการมองสามมิติ มาตราส่วนของภาพถ่ายทางดิ่ง การเลื่อนตำแหน่ง ความสูงต่ำของผิวโลก ระยะเหลื่อมของภาพคู่ทรวดทรงการวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศด้วยแท่งแพรัลแลกซ์ การปรับการสามเหลี่ยมจากภาพถ่ายทางอากาศและการแก้ไขแผนที่ การวางแผนแนวบินการกำหนดจุดควบคุมในภาพถ่าย การดัดแก้ภาพถ่าย โมเสกภาพถ่ายออร์โทการตีความภาพถ่ายทางอากาศและการทำแผนที่ การประยุกต์ในด้านต่างๆและการทำให้สมบูรณ์ในสนาม

รหัสวิชา : 87735159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรวจพื้นราบ (Plane Survey)

ประเภทการสำรวจ ประเภทของอุปกรณ์การสำรวจ หน่วยการวัด การระดับเบื้องต้น สมุดสนามและหมุดหลักฐาน การคำนวณและการปรับแก้วงรอบและการสามเหลี่ยมการวาดแผนที่ ความต่างทางละติจูดและลองจิจูด การวงรอบเปิดและการวงรอบปิด เส้นโค้งแนวราบ เส้นโค้งแนวดิ่ง การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนและความสูงต่ำของจุดระดับสูง

รหัสวิชา : 87735359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน (Land Use Mapping Techniques)

เทคนิคและเครื่องมือการทำแผนที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภท แผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การทำแผนที่ราคาที่ดิน แผนที่ภัยพิบัติ การประยุกต์ในด้าน ต่าง ๆ

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 87521159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Geography I)

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการโคจรของโลก บรรยากาศ ภูมิอากาศ น้ำ สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์

รหัสวิชา : 87521259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Geography II)

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับโครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์

รหัสวิชา : 87521359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่ายทางอากาศ (Map Reading and Aerial Photograph Interpretation)

ลักษณะรูปทรงของโลกและเส้นโครงแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง มาตราส่วน ระยะทางและทิศทาง การใช้ประโยชน์แผนที่ภูมิประเทศ ลักษณะรูปถ่ายทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ การตีความจากภาพถ่ายทางอากาศ

รหัสวิชา : 87533259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Elementary Statistics for Geoinformatics)

ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลผล หลักการของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้นเชิงเดียวและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

รหัสวิชา : 87611759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Calculus for Geoinformatics)

ค่าลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง การหาปริพัทธ์โดยการแยกส่วน ระบบพิกัดเชิงขั้ว พิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลม ที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87611859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Mathematics for Geoinformatics)

พีชคณิตของเวคเตอร์ อนุพันธ์ของเวคเตอร์ สนามสเกลาร์ สนามเวคเตอร์และเกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์กับตัวดำเนินการเดล เรขาคณิตวิเคราะห์ขั้นต้น มุมภายใน มุมภายนอก ระบบโคออดิเนท เมทริกซ์ ที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87621159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลขั้นแนะนำ (Introduction to Remote Sensing)

หลักการและทฤษฎีของการรับรู้จากระยะไกล การได้มาซึ่งข้อมูลดาวเทียม องค์ประกอบ หลักการทำงาน และประเภทดาวเทียม รูปแบบการโคจร คุณสมบัติช่วงคลื่นของดาวเทียมสำรวจระยะไกล ข้อมูลพื้นฐานเชิงคลื่น การวัดค่าการสะท้อนของวัตถุโดยใช้มาตรรังสีสเปกตรัม การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นอาศัยแสง (Optical Remote Sensing)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม กระบวนการก่อนประมวลผลข้อมูล การปรับแก้ทางเรขาคณิต การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การซ้อนทับภาพ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ การจำแนกประเภทข้อมูล การประเมินความถูกต้อง การปรับแต่งข้อมูล การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geographic Information System)

การนำเข้า การแก้ไข การจัดเก็บ การจัดการ การค้นคืนข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การสร้างและแสดงผลแผนที่

รหัสวิชา : 87621459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Analysis by Geographic Information System)

หลักการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองเวคเตอร์และราสเตอร์ การสร้างแบบจำลองแบบหลายปัจจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างแบบจำลองทางอุทกศาสตร์ การวิเคราะห์โครงข่าย การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกขั้นแนะนำ (Introduction to Global Positioning System)

เทคโนโลยีในการกำหนดตำแหน่งบนโลกโดยใช้เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม จีพีเอส โครงสร้างข้อมูล การรังวัดด้วยระบบการกำหนดตำแหน่งบนโลกเบื้องต้น การสร้างแผนที่จากข้อมูลจีพีเอส การประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 87621659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Physics for Geoinformatics)

แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงานที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ แสงกับการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการรับรู้จากระยะไกล หลักการทางฟิสิกส์เชิงภูมิสารสนเทศศาสตร์

2.2 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 87513159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geography)

แนวความคิด ขอบข่ายความหมายภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์เชิงบูรณาการที่เกิดขึ้น บนพื้นที่ วิธีคิดและวิถีการปฏิบัติของนักภูมิศาสตร์ การประยุกต์และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 87513259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand)

ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธ์ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางภูมิศาสตร์

รหัสวิชา : 87523259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey)

องค์ความรู้ด้านตรีโกณมิติสำหรับนักสำรวจ การบันทึกข้อมูลภาคสนาม การวัดระยะราบ กล้องวัดมุม กล้องระดับ การวัดมุม การวงรอบ การสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง งานดิน งานดินตัดและงานถมดิน การวาดแผนที่

รหัสวิชา : 87533359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ (Geostatistical Analysis)

การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติทางภูมิสารสนเทศ การตีความค่าสถิติ และการประยุกต์

รหัสวิชา : 87539259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประชาคมอาเซียน (Geoinformatics of Asean Community)

ประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อศึกษาทำเลที่ตั้ง ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ภูมิอากาศ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในประชาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 87613259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาบทคำสั่ง (Scripting Language)

การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาบทคำสั่งเชิงอ็อบเจกต์แบบพลวัต (ไพธอน หรือ จาวา) การจัดการข้อมูล ชนิดของข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ การกำหนดเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตัวแปร การแสดงผลข้อมูล การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87623359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics Database Management System)

หลักการ ประเภท โครงสร้าง การค้นหา ความสัมพันธ์ การควบคุม ดัชนีต่างๆ การใช้งานร่วมกันของฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารฐานข้อมูล การออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลงข้อมูลฐาน การเชื่อมต่อข้อมูล การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87633459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geoinformatics Standards)

ความหมายของมาตรฐาน องค์ประกอบของมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ความสามารถในการใช้งานมาตรฐานร่วมกัน

รหัสวิชา : 87633559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่ดิจิทัล (Digital Mapping)

ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ วิธีการออกแบบและการเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลลายเส้น แผนผัง แปลงที่ดิน ข้อมูลรังวัด การสร้างแผนที่ลายเส้น การสร้างแผนที่แบบ 3 มิติ วิธีการสร้างแผนที่ใน Computer Aided Design (CAD)

รหัสวิชา : 87633659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ (Web-based Geographic Information System)

องค์ประกอบของเครื่องบริการแผนที่ กระบวนการเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับเครื่อง บริการแผนที่ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ กระบวนการสร้างมุมมองเส้นทางคมนาคม

รหัสวิชา : 87633759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Remote Sensing)

การสำรวจ และหลักการทำงานของภาพเรดาร์ การตีความจากภาพเรดาร์ การปรับแก้ข้อมูลภาพก่อนการประมวลผล การปรับแก้ทางเรขาคณิต การกรองค่าจุดกระของภาพ การนำภาพ SAR ไปประยุกต์

รหัสวิชา : 87643859
หน่วยกิต : 3(0-38-19)
ปฎิบัติการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Practicum in Geoinformatics)

การประยุกต์ความรู้ทางภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริงและการปรับตัว การแก้ไขปัญหาทางด้านภูมิสารสนเทศในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน การเขียนรายงานการฝึกงาน การนำเสนอผลการฝึกงาน จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 87643959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Seminar in Geoinformatics)

ทฤษฎีแนวคิดและวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการแก้ไขสภาพแวดล้อมต่างๆโดยใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษา การวางแผน การกำหนดนโยบายและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ

รหัสวิชา : 87644159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Research in Geoinformatics)

การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเขียน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้องต่อปัญหาด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน

รหัสวิชา : 87723159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry)

ประเภทการถ่ายภาพทางอากาศและกล้องถ่ายภาพทางอากาศเรขาคณิตภาพถ่าย ทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ การรับรู้ความลึกจากการมองสามมิติ มาตราส่วนของภาพถ่ายทางดิ่ง การเลื่อนตำแหน่ง ความสูงต่ำของผิวโลก ระยะเหลื่อมของภาพคู่ทรวดทรงการวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศด้วยแท่งแพรัลแลกซ์ การปรับการสามเหลี่ยมจากภาพถ่ายทางอากาศและการแก้ไขแผนที่ การวางแผนแนวบินการกำหนดจุดควบคุมในภาพถ่าย การดัดแก้ภาพถ่าย โมเสกภาพถ่ายออร์โทการตีความภาพถ่ายทางอากาศและการทำแผนที่ การประยุกต์ในด้านต่างๆและการทำให้สมบูรณ์ในสนาม

2.3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 87535159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง (Coastal Geography)

ความหมายขอบข่ายของภูมิศาสตร์ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์กับชายฝั่ง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87535259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)

ทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบและพื้นฐานด้านประชากร โครงสร้างและสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 87535359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกของประเทศไทย (Geography of Eastern Thailand)

ปัจจัยด้านกายภาพ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนของภาคตะวันออก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นต่อการพัฒนาและวิเคราะห์ปัญหา

รหัสวิชา : 87535459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์โลก (Geography of the Earth)

วัฏจักรของน้ำ น้ำบนผิวดิน น้ำใต้ดิน ชั้นบรรยากาศ องค์ประกอบของอากาศ การแบ่งเขตภูมิอากาศ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ปรากฏการณ์ทางกายภาพเกี่ยวกับโครงสร้างภูมิประเทศ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีกาล การกำเนิดหิน

รหัสวิชา : 87535559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะผู้สร้างวัฒนธรรมและดัดแปลงสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสำคัญของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

รหัสวิชา : 87535659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค (Regional Geography)

แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาค เกณฑ์กำหนดชนิดและวิธีศึกษาภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ความโดดเด่นและความแตกต่างของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ทั้งระดับแยกย่อยและระดับทั่วโลก

รหัสวิชา : 87535759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Geography)

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรม การเลือกทำเลที่ตั้ง การกระจาย ผลกระทบเชิงบูรณาการที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์

รหัสวิชา : 87535859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การเมือง (Political Geography)

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กับพฤติกรรมทางการเมือง อำนาจรัฐ ความรุ่งเรือง การเจริญเติบโต ความเป็นเอกภาพหรือไม่เป็นเอกภาพภายในรัฐ ตลอดจนการรวมกลุ่มเป็นองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศโดยมีพื้นฐานทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก

รหัสวิชา : 87535959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยามนุษย์ (Human Ecology)

ความหมาย ขอบข่ายของนิเวศวิทยามนุษย์ ความแตกต่างระหว่างระบบนิเวศธรรมชาติกับระบบนิเวศมนุษย์ การประยุกต์แนวคิดด้านโครงสร้างหน้าที่ของระบบนิเวศกับกิจกรรมของมนุษย์

รหัสวิชา : 87536159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology)

ความหมาย การจำแนก และการกำเนิดของแร่ และหิน วัฏจักรหิน กระบวนการภายใน ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว การเปลี่ยนสถานะของเปลือกโลก การกำเนิดภูเขา การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก กระบวนการภายนอก การผุพัง การพังทลาย ทางน้ำ ธารน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ทะเลทรายพื้นที่ชายฝั่ง การประยุกต์หลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 87536259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง (Urban Geography)

วิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนเมือง ระบบของเขตเมืองในด้านทำเลที่ตั้ง บทบาทหน้าที่ ลำดับขนาดและลำดับศักย์ การเป็นศูนย์กลางและทฤษฎีย่านกลาง โครงสร้างของเมืองในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ราคาที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชากรในเมือง ชานเมือง การจัดรูปที่ดิน เมืองใหม่ การพัฒนาเมืองไปสู่ความน่าอยู่

รหัสวิชา : 87536359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography)

แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบการใช้ที่ดิน สภาพสังคมเศรษฐกิจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เพื่อพิจารณาการเลือกทำเลที่ตั้ง กฎการเรียงลำดับตามขนาดเมือง โครงสร้างของเมืองและชนบท การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐาน

รหัสวิชา : 87635159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่สามมิติดิจิทัล (Digital Three Dimensions Mapping)

การใช้ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขมาจัดทำแผนที่สามมิติในรูปแบบต่างๆ เช่น ในการทำแผนที่หุ่นจำลองภูมิประเทศ แผนที่หุ่นจำลองสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำภาพตัดขวางภูมิประเทศสามมิติ การจัดแผนที่ความลาดชัน ทิศด้านลาด แผนที่แสดงความสูงแบบแสงเงา

รหัสวิชา : 87635359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการวางแผนชุมชนเมือง (Geoinformatics for Urban Planning)

สภาพลักษณะภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนเมือง การจำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการวางแผนผังชุมชนเมือง

รหัสวิชา : 87635459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Geoinformatics System for Natural Resource Management)

การจัดการ การสำรวจ การออกแบบ การประยุกต์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์ติดตามและจำลองการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นองค์ประกอบในกระบวนการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ

รหัสวิชา : 87635659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การตัดสินใจพหุปัจจัย (Geoinformatics for multiple-criteria decision analysis)

ความสำคัญของวิธีการวิเคราะห์พหุปัจจัย คำจำกัดความและแบบชนิดของพหุปัจจัย แนวความคิดพื้นฐาน กระบวนการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ การประยุกต์

รหัสวิชา : 87635759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซเพื่อภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Application of Open Source Software to Geoinformatics)

การประยุกต์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์รหัสเปิดกับงานด้านภูมิสารสนเทศ โครงสร้างและแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่เหมาะสมต่องานด้านภูมิสารสนเทศ ข้อจำกัด แนวโน้มในอนาคตของซอฟต์แวร์รหัสเปิดกับการพัฒนางานทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87635859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ขั้นแนะนำ (Introduction to Spatial Modeling)

หลักการสร้างแบบจำลองทางพื้นที่ แนวคิดในการสร้างแบบจำลอง ประเภทและลักษณะข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ วิธีการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่เบื้องต้น การกำหนดองค์ประกอบของแบบจำลองเชิงพื้นที่ โดยใช้กระบวนการทางภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87635959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Internet for Geoinformatics)

ชนิดและบริการต่าง ๆ ของภูมิสารสนเทศบนระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การจัดโครงสร้างภูมิสารสนเทศสำหรับให้บริการในระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต TCP/IP address การเชื่อมต่อและโพรโทคอล โครงสร้างของระบบให้บริการ เทคนิคของเวิลด์ไวด์เว็บ การเขียนโปรแกรมเครื่องบริการ การเขียนโปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์ (CGI) จริยธรรมในการให้บริการภูมิสารสนเทศศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 87735159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรวจพื้นราบ (Plane Survey)

ประเภทการสำรวจ ประเภทของอุปกรณ์การสำรวจ หน่วยการวัด การระดับเบื้องต้น สมุดสนามและหมุดหลักฐาน การคำนวณและการปรับแก้วงรอบและการสามเหลี่ยมการวาดแผนที่ ความต่างทางละติจูดและลองจิจูด การวงรอบเปิดและการวงรอบปิด เส้นโค้งแนวราบ เส้นโค้งแนวดิ่ง การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนและความสูงต่ำของจุดระดับสูง

รหัสวิชา : 87735359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน (Land Use Mapping Techniques)

เทคนิคและเครื่องมือการทำแผนที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภท แผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การทำแผนที่ราคาที่ดิน แผนที่ภัยพิบัติ การประยุกต์ในด้าน ต่าง ๆ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 87536559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Global Climate Change)

โลกและสิ่งแวดล้อม ดวงอาทิตย์และการแผ่รังสี บรรยากาศโลก ก๊าซเรือนกระจก และสภาวะอบอ้าว โอโซนและกระบวนการดูดซับรังสี สภาวะโลกร้อนและผลกระทบ ปรากฏการณ์เอลนินโญ่-ลานินญ่า ปรากฏการณ์น้ำทะเลสูงขึ้น

รหัสวิชา : 87539159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (Tourism Geography)

หลักการและแนวคิด องค์ประกอบและแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เมืองและเชิงนิเวศ โครงสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยและรูปแบบการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

รหัสวิชา : 87539359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Geography of Southeast Asia)

ทำเลที่ตั้ง ภูมิหลังประวัติศาสตร์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ภูมิอากาศ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาคมอาเซียน การร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แผนงานลำดับความสำคัญสูง ความสำคัญของการกระจายในทางพื้นที่ของลักษณะเฉพาะเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 87549159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
อุทกภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Hydro-Geoinformatics)

กระบวนการ ลักษณะเฉพาะและการวัดปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำในดิน การคายระเหย ของน้ำ การกร่อนของดินและตะกอน ความสัมพันธ์ระหว่างอุทกภูมิสารสนเทศศาสตร์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์

รหัสวิชา : 87619859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geoinformatics)

ความรู้ขั้นแนะนำเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ ธรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ธรณีวิทยา การรับรู้จากระยะไกล การกำหนดตำแหน่งบนโลก ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87636159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Data applications of small Unmanned Aerial System (sUAS))

หลักการ องค์ประกอบพื้นฐาน ประเภท และการพัฒนาของระบบอากาศยานไร้คนขับ ความปลอดภัยการบิน ประเภทกล้อง หลักการและวิธีควบคุมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบควบคุมโดยมนุษย์และแบบอัตโนมัติ วิธีการวางแผนแนวบินเพื่อการบันทึกข้อมูลภาพ การสร้างจุดควบคุมภาพทางพื้นดิน กระบวนการสร้างภาพออโธโมเสกและแบบจำลองภูมิประเทศสามมิติโดยการรังวัดด้วยภาพถ่ายเบื้องต้น การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87639159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Geoinformatics for Aquaculture)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการศึกษาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสำรวจข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแสดงผลและนำเสนอข้อมูลในรูปข้อมูลภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87639259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการปกครองท้องถิ่น (Geoinformatics for Local Government)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพ ในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารงาน การวางผังเมือง การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

รหัสวิชา : 87639359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการสาธารณสุข (Geoinformatics for Public Health)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุข การจัดการด้านการสาธารณสุขด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์และติดตามการกระจายตัวของโรคด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศึกษาการ กระจาย การเข้าถึง และการใช้บริการทางด้านสาธารณสุข การแสดงข้อมูลด้านการสาธารณสุขในรูปของแผนที่

รหัสวิชา : 87639459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการสำรวจ (Geoinformatics for Surveying)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง เทคนิคด้านการสำรวจ หลักการพื้นฐานในการจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านการสำรวจพื้นที่ การสร้างและวิเคราะห์เส้นชั้นความสูง การคำนวณมวลดินและพื้นที่ การทำแผนที่สองมิติ-สามมิติ

รหัสวิชา : 87639559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Geoinformatics in Tourism)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง ความหมายและประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว การใช้ภาพถ่ายระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน การสร้างฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบนเครือข่ายอินเทอร์เนต

รหัสวิชา : 87639659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geoinformatics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์ในระดับชาติและนานาชาติ การใช้ทรัพยากรของมนุษย์ มลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเฝ้าติดตามภัยพิบัติตามธรรมชาติและการจัดการ การเฝ้าสังเกตและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์สารสนเทศทางโลกในหัวข้อต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87639759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์การเกษตร (Agro-Geoinformatics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง พัฒนาการของการเกษตร ทฤษฎีที่ตั้งและระบบการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและด้านเศรษฐสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเกษตร การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจทรัพยากรด้านการเกษตร การใช้ที่ดิน การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์ดินและการวางแผน การกร่อนของดิน

รหัสวิชา : 87639859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่องานด้านโลจิสติกส์ (Applications of Geoinformatics to Logistics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง พัฒนาการของการขนส่ง ทฤษฎีที่ตั้งและระบบการขนส่ง การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในด้านการขนส่ง การพิจารณาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่การให้บริการ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการขนส่ง

รหัสวิชา : 87643259
หน่วยกิต : 3(0-30-15)
สหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Cooperative Education in Geoinformatics)

การบูรณาการความรู้ภูมิสารสนเทศที่ตามสายวิชาการและวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ

รหัสวิชา : 87644059
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Advanced English for Geoinformatics)

ความรู้ในภาษาและทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียน ความเข้าใจทางโครงสร้างไวยากรณ์และวงศัพท์ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87649159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Creative Innovation in Geoinformatics)

แนวคิดและทฤษฎี การออกแบบ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ ศาสตร์ การประเมินความคิดและผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87649259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำ (Geoinformatics for watershed management)

แนวคิด และขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ำ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบลุ่มน้ำ หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการจัดการลุ่มน้ำ

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87519259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Geoinformatics in Daily Life)

สภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากแผนที่ การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การบริการเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 87521159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Geography I)

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการโคจรของโลก บรรยากาศ ภูมิอากาศ น้ำ สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์

รหัสวิชา : 87521259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Geography II)

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับโครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับการดำรงชีวิตมนุษย์

รหัสวิชา : 87521359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่ายทางอากาศ (Map Reading and Aerial Photograph Interpretation)

ลักษณะรูปทรงของโลกและเส้นโครงแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ระบบอ้างอิงในการกำหนดตำแหน่ง มาตราส่วน ระยะทางและทิศทาง การใช้ประโยชน์แผนที่ภูมิประเทศ ลักษณะรูปถ่ายทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ การตีความจากภาพถ่ายทางอากาศ

รหัสวิชา : 87531859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

หลักการระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดหัวข้อ ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงคุณลักษณะ วิธีดำเนินการวิจัย การกำหนดและวัดตัวแปรหรือปัจจัย การสุ่มตัวอย่างข้อมูล การเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเขียนโครงการวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้องต่อภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน

รหัสวิชา : 87533259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Elementary Statistics for Geoinformatics)

ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลผล หลักการของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การอนุมานเชิงสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอย เชิงเส้นเชิงเดียวและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

รหัสวิชา : 87611759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Calculus for Geoinformatics)

ค่าลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง การหาปริพัทธ์โดยการแยกส่วน ระบบพิกัดเชิงขั้ว พิกัดทรงกระบอก พิกัดทรงกลม ที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87611859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Mathematics for Geoinformatics)

พีชคณิตของเวคเตอร์ อนุพันธ์ของเวคเตอร์ สนามสเกลาร์ สนามเวคเตอร์และเกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์กับตัวดำเนินการเดล เรขาคณิตวิเคราะห์ขั้นต้น มุมภายใน มุมภายนอก ระบบโคออดิเนท เมทริกซ์ ที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87621159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลขั้นแนะนำ (Introduction to Remote Sensing)

หลักการและทฤษฎีของการรับรู้จากระยะไกล การได้มาซึ่งข้อมูลดาวเทียม องค์ประกอบ หลักการทำงาน และประเภทดาวเทียม รูปแบบการโคจร คุณสมบัติช่วงคลื่นของดาวเทียมสำรวจระยะไกล ข้อมูลพื้นฐานเชิงคลื่น การวัดค่าการสะท้อนของวัตถุโดยใช้มาตรรังสีสเปกตรัม การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นอาศัยแสง (Optical Remote Sensing)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม กระบวนการก่อนประมวลผลข้อมูล การปรับแก้ทางเรขาคณิต การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การซ้อนทับภาพ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ การจำแนกประเภทข้อมูล การประเมินความถูกต้อง การปรับแต่งข้อมูล การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geographic Information System)

การนำเข้า การแก้ไข การจัดเก็บ การจัดการ การค้นคืนข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การสร้างและแสดงผลแผนที่

รหัสวิชา : 87621459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Analysis by Geographic Information System)

หลักการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองเวคเตอร์และราสเตอร์ การสร้างแบบจำลองแบบหลายปัจจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างแบบจำลองทางอุทกศาสตร์ การวิเคราะห์โครงข่าย การประยุกต์

รหัสวิชา : 87621659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Physics for Geoinformatics)

แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงานที่ใช้ในทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ แสงกับการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการรับรู้จากระยะไกล หลักการทางฟิสิกส์เชิงภูมิสารสนเทศศาสตร์

2.2 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 87523259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรวจภูมิประเทศ (Topographic Survey)

องค์ความรู้ด้านตรีโกณมิติสำหรับนักสำรวจ การบันทึกข้อมูลภาคสนาม การวัดระยะราบ กล้องวัดมุม กล้องระดับ การวัดมุม การวงรอบ การสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง งานดิน งานดินตัดและงานถมดิน การวาดแผนที่

รหัสวิชา : 87613159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการเขียนโปรแกรม (Computer Programming)

การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดของข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบเงื่อนไข คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน ตัวชี้ ชุดตัวแปร โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ตัวประมวลผลล่วงหน้าแฟ้มข้อมูลการนำภาษาระดับสูงไปประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87613259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาบทคำสั่ง (Scripting Language)

การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาบทคำสั่งเชิงอ็อบเจกต์แบบพลวัต (ไพธอน หรือ จาวา) การจัดการข้อมูล ชนิดของข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ การกำหนดเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตัวแปร การแสดงผลข้อมูล การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87623359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics Database Management System)

หลักการ ประเภท โครงสร้าง การค้นหา ความสัมพันธ์ การควบคุม ดัชนีต่างๆ การใช้งานร่วมกันของฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารฐานข้อมูล การออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลงข้อมูลฐาน การเชื่อมต่อข้อมูล การประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87633459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geoinformatics Standards)

ความหมายของมาตรฐาน องค์ประกอบของมาตรฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศ ความสามารถในการใช้งานมาตรฐานร่วมกัน

รหัสวิชา : 87633559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่ดิจิทัล (Digital Mapping)

ทฤษฎีและเทคโนโลยีการทำแผนที่ วิธีการออกแบบและการเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลลายเส้น แผนผัง แปลงที่ดิน ข้อมูลรังวัด การสร้างแผนที่ลายเส้น การสร้างแผนที่แบบ 3 มิติ วิธีการสร้างแผนที่ใน Computer Aided Design (CAD)

รหัสวิชา : 87633659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ (Web-based Geographic Information System)

องค์ประกอบของเครื่องบริการแผนที่ กระบวนการเตรียมข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับเครื่อง บริการแผนที่ ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ กระบวนการสร้างมุมมองเส้นทางคมนาคม

รหัสวิชา : 87633759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Remote Sensing)

การสำรวจ และหลักการทำงานของภาพเรดาร์ การตีความจากภาพเรดาร์ การปรับแก้ข้อมูลภาพก่อนการประมวลผล การปรับแก้ทางเรขาคณิต การกรองค่าจุดกระของภาพ การนำภาพ SAR ไปประยุกต์

รหัสวิชา : 87643859
หน่วยกิต : 3(0-38-19)
ปฎิบัติการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Practicum in Geoinformatics)

การประยุกต์ความรู้ทางภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานจริงและการปรับตัว การแก้ไขปัญหาทางด้านภูมิสารสนเทศในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน การเขียนรายงานการฝึกงาน การนำเสนอผลการฝึกงาน จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 87643959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Seminar in Geoinformatics)

ทฤษฎีแนวคิดและวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการแก้ไขสภาพแวดล้อมต่างๆโดยใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษา การวางแผน การกำหนดนโยบายและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ

รหัสวิชา : 87644159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Research in Geoinformatics)

การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเขียน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้องต่อปัญหาด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน

รหัสวิชา : 87723159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry)

ประเภทการถ่ายภาพทางอากาศและกล้องถ่ายภาพทางอากาศเรขาคณิตภาพถ่าย ทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ การรับรู้ความลึกจากการมองสามมิติ มาตราส่วนของภาพถ่ายทางดิ่ง การเลื่อนตำแหน่ง ความสูงต่ำของผิวโลก ระยะเหลื่อมของภาพคู่ทรวดทรงการวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศด้วยแท่งแพรัลแลกซ์ การปรับการสามเหลี่ยมจากภาพถ่ายทางอากาศและการแก้ไขแผนที่ การวางแผนแนวบินการกำหนดจุดควบคุมในภาพถ่าย การดัดแก้ภาพถ่าย โมเสกภาพถ่ายออร์โทการตีความภาพถ่ายทางอากาศและการทำแผนที่ การประยุกต์ในด้านต่างๆและการทำให้สมบูรณ์ในสนาม

2.3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 87513159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geography)

แนวความคิด ขอบข่ายความหมายภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์เชิงบูรณาการที่เกิดขึ้น บนพื้นที่ วิธีคิดและวิถีการปฏิบัติของนักภูมิศาสตร์ การประยุกต์และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 87513259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand)

ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธ์ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางภูมิศาสตร์

รหัสวิชา : 87533359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ (Geostatistical Analysis)

การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติทางภูมิสารสนเทศ การตีความค่าสถิติ และการประยุกต์

รหัสวิชา : 87535159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง (Coastal Geography)

ความหมายขอบข่ายของภูมิศาสตร์ชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์กับชายฝั่ง สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87536159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology)

ความหมาย การจำแนก และการกำเนิดของแร่ และหิน วัฏจักรหิน กระบวนการภายใน ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว การเปลี่ยนสถานะของเปลือกโลก การกำเนิดภูเขา การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก กระบวนการภายนอก การผุพัง การพังทลาย ทางน้ำ ธารน้ำแข็ง น้ำใต้ดิน ทะเลทรายพื้นที่ชายฝั่ง การประยุกต์หลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 87536359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography)

แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบการใช้ที่ดิน สภาพสังคมเศรษฐกิจ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เพื่อพิจารณาการเลือกทำเลที่ตั้ง กฎการเรียงลำดับตามขนาดเมือง โครงสร้างของเมืองและชนบท การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐาน

รหัสวิชา : 87635159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำแผนที่สามมิติดิจิทัล (Digital Three Dimensions Mapping)

การใช้ข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขมาจัดทำแผนที่สามมิติในรูปแบบต่างๆ เช่น ในการทำแผนที่หุ่นจำลองภูมิประเทศ แผนที่หุ่นจำลองสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำภาพตัดขวางภูมิประเทศสามมิติ การจัดแผนที่ความลาดชัน ทิศด้านลาด แผนที่แสดงความสูงแบบแสงเงา

รหัสวิชา : 87635259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกเชิงอนุพันธ์ (Differential GPS)

องค์ประกอบ คุณสมบัติ ของระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) รูปแบบข้อมูล มาตรฐานของข้อมูล วิธีขจัดค่าคลาดเคลื่อนของข้อมูลเชิงอนุพันธ์ การปรับแก้โครงข่าย การหาความสูง วิธีการทำงานรังวัดรายละเอียดสูง การประมวลผลในภาคสนาม

รหัสวิชา : 87635359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการวางแผนชุมชนเมือง (Geoinformatics for Urban Planning)

สภาพลักษณะภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนเมือง การจำแนกการใช้ที่ดินและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการวางแผนผังชุมชนเมือง

รหัสวิชา : 87635459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Geoinformatics System for Natural Resource Management)

การจัดการ การสำรวจ การออกแบบ การประยุกต์เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์ติดตามและจำลองการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นองค์ประกอบในกระบวนการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ

รหัสวิชา : 87635659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การตัดสินใจพหุปัจจัย (Geoinformatics for multiple-criteria decision analysis)

ความสำคัญของวิธีการวิเคราะห์พหุปัจจัย คำจำกัดความและแบบชนิดของพหุปัจจัย แนวความคิดพื้นฐาน กระบวนการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ การประยุกต์

รหัสวิชา : 87635759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซเพื่อภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Application of Open Source Software to Geoinformatics)

การประยุกต์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์รหัสเปิดกับงานด้านภูมิสารสนเทศ โครงสร้างและแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสเปิดที่เหมาะสมต่องานด้านภูมิสารสนเทศ ข้อจำกัด แนวโน้มในอนาคตของซอฟต์แวร์รหัสเปิดกับการพัฒนางานทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87635859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ขั้นแนะนำ (Introduction to Spatial Modeling)

หลักการสร้างแบบจำลองทางพื้นที่ แนวคิดในการสร้างแบบจำลอง ประเภทและลักษณะข้อมูลในการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ วิธีการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่เบื้องต้น การกำหนดองค์ประกอบของแบบจำลองเชิงพื้นที่ โดยใช้กระบวนการทางภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87635959
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต (Internet for Geoinformatics)

ชนิดและบริการต่าง ๆ ของภูมิสารสนเทศบนระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ การจัดโครงสร้างภูมิสารสนเทศสำหรับให้บริการในระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต TCP/IP address การเชื่อมต่อและโพรโทคอล โครงสร้างของระบบให้บริการ เทคนิคของเวิลด์ไวด์เว็บ การเขียนโปรแกรมเครื่องบริการ การเขียนโปรแกรมต่อประสานร่วมสำหรับเกตเวย์ (CGI) จริยธรรมในการให้บริการภูมิสารสนเทศศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 87735159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรวจพื้นราบ (Plane Survey)

ประเภทการสำรวจ ประเภทของอุปกรณ์การสำรวจ หน่วยการวัด การระดับเบื้องต้น สมุดสนามและหมุดหลักฐาน การคำนวณและการปรับแก้วงรอบและการสามเหลี่ยมการวาดแผนที่ ความต่างทางละติจูดและลองจิจูด การวงรอบเปิดและการวงรอบปิด เส้นโค้งแนวราบ เส้นโค้งแนวดิ่ง การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนและความสูงต่ำของจุดระดับสูง

รหัสวิชา : 87735259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โฟโตแกรมเมตรีดิจิทัล (Digital Photogrammetry)

การได้มาของภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ค่าตรวจแก้ภาพถ่าย การเพิ่มความคมภาพถ่าย การปรับภาพถ่าย การกรองภาพถ่าย การแยกลักษณะภูมิประเทศภาพถ่าย การจับคู่ภาพถ่าย การสามเหลี่ยมจากภาพถ่ายทางอากาศ การผลิตแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข การผลิตภาพถ่ายออโธ การวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ โฟโตแกรมเมตรีระยะใกล้

รหัสวิชา : 87735359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน (Land Use Mapping Techniques)

เทคนิคและเครื่องมือการทำแผนที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภท แผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การทำแผนที่ราคาที่ดิน แผนที่ภัยพิบัติ การประยุกต์ในด้าน ต่าง ๆ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 87536559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Global Climate Change)

โลกและสิ่งแวดล้อม ดวงอาทิตย์และการแผ่รังสี บรรยากาศโลก ก๊าซเรือนกระจก และสภาวะอบอ้าว โอโซนและกระบวนการดูดซับรังสี สภาวะโลกร้อนและผลกระทบ ปรากฏการณ์เอลนินโญ่-ลานินญ่า ปรากฏการณ์น้ำทะเลสูงขึ้น

รหัสวิชา : 87539159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว (Tourism Geography)

หลักการและแนวคิด องค์ประกอบและแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เมืองและเชิงนิเวศ โครงสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยและรูปแบบการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิดจากแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

รหัสวิชา : 87539359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Geography of Southeast Asia)

ทำเลที่ตั้ง ภูมิหลังประวัติศาสตร์ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ภูมิอากาศ พืชพรรณ ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาคมอาเซียน การร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แผนงานลำดับความสำคัญสูง ความสำคัญของการกระจายในทางพื้นที่ของลักษณะเฉพาะเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 87549159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
อุทกภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Hydro-Geoinformatics)

กระบวนการ ลักษณะเฉพาะและการวัดปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำในดิน การคายระเหย ของน้ำ การกร่อนของดินและตะกอน ความสัมพันธ์ระหว่างอุทกภูมิสารสนเทศศาสตร์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์

รหัสวิชา : 87619859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Geoinformatics)

ความรู้ขั้นแนะนำเกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ ธรณีสัณฐาน ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ธรณีวิทยา การรับรู้จากระยะไกล การกำหนดตำแหน่งบนโลก ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87636159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Data applications of small Unmanned Aerial System (sUAS))

หลักการ องค์ประกอบพื้นฐาน ประเภท และการพัฒนาของระบบอากาศยานไร้คนขับ ความปลอดภัยการบิน ประเภทกล้อง หลักการและวิธีควบคุมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบควบคุมโดยมนุษย์และแบบอัตโนมัติ วิธีการวางแผนแนวบินเพื่อการบันทึกข้อมูลภาพ การสร้างจุดควบคุมภาพทางพื้นดิน กระบวนการสร้างภาพออโธโมเสกและแบบจำลองภูมิประเทศสามมิติโดยการรังวัดด้วยภาพถ่ายเบื้องต้น การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87639159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Geoinformatics for Aquaculture)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการศึกษาพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การสำรวจข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแสดงผลและนำเสนอข้อมูลในรูปข้อมูลภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87639259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการปกครองท้องถิ่น (Geoinformatics for Local Government)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพ ในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารงาน การวางผังเมือง การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น

รหัสวิชา : 87639359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการสาธารณสุข (Geoinformatics for Public Health)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุข การจัดการด้านการสาธารณสุขด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์และติดตามการกระจายตัวของโรคด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศึกษาการ กระจาย การเข้าถึง และการใช้บริการทางด้านสาธารณสุข การแสดงข้อมูลด้านการสาธารณสุขในรูปของแผนที่

รหัสวิชา : 87639459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการสำรวจ (Geoinformatics for Surveying)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง เทคนิคด้านการสำรวจ หลักการพื้นฐานในการจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านการสำรวจพื้นที่ การสร้างและวิเคราะห์เส้นชั้นความสูง การคำนวณมวลดินและพื้นที่ การทำแผนที่สองมิติ-สามมิติ

รหัสวิชา : 87639559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว (Geoinformatics in Tourism)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง ความหมายและประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว การใช้ภาพถ่ายระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน การสร้างฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว การเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบนเครือข่ายอินเทอร์เนต

รหัสวิชา : 87639659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geoinformatics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของมนุษย์ในระดับชาติและนานาชาติ การใช้ทรัพยากรของมนุษย์ มลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเฝ้าติดตามภัยพิบัติตามธรรมชาติและการจัดการ การเฝ้าสังเกตและการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม การประยุกต์สารสนเทศทางโลกในหัวข้อต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87639759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์การเกษตร (Agro-Geoinformatics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง พัฒนาการของการเกษตร ทฤษฎีที่ตั้งและระบบการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและด้านเศรษฐสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเกษตร การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจทรัพยากรด้านการเกษตร การใช้ที่ดิน การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์ดินและการวางแผน การกร่อนของดิน

รหัสวิชา : 87639859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่องานด้านโลจิสติกส์ (Applications of Geoinformatics to Logistics)

คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง พัฒนาการของการขนส่ง ทฤษฎีที่ตั้งและระบบการขนส่ง การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในด้านการขนส่ง การพิจารณาโครงข่ายคมนาคม พื้นที่การให้บริการ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการขนส่ง

รหัสวิชา : 87643259
หน่วยกิต : 3(0-30-15)
สหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Cooperative Education in Geoinformatics)

การบูรณาการความรู้ภูมิสารสนเทศที่ตามสายวิชาการและวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ

รหัสวิชา : 87644059
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
ภาษาอังกฤษขั้นสูงทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Advanced English for Geoinformatics)

ความรู้ในภาษาและทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการเขียน ความเข้าใจทางโครงสร้างไวยากรณ์และวงศัพท์ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา : 87649159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
นวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Creative Innovation in Geoinformatics)

แนวคิดและทฤษฎี การออกแบบ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ ศาสตร์ การประเมินความคิดและผลงานนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 87649259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำ (Geoinformatics for watershed management)

แนวคิด และขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ำ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบลุ่มน้ำ หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรลุ่มน้ำ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการจัดการลุ่มน้ำ