ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) (ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 131 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กมลมาลย์ พลโยธา * วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา-สื่อสารมวลชนทางกีฬา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
อาจารย์ วัชชริน ผดุงรัชดากิจ * ปร.ด. (วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา-สื่อสารมวลชนทางกีฬา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์ สมพร ส่งตระกูล *
อาจารย์ สราลี พุ่มกุมาร * นศ.ม. (สื่อสารการตลาด)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
อาจารย์ อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 67110459
Credit : 3(3-0-6)
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์

แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบัน ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ความรู้ทั่วไปในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรู้ทางการบริหารและภาวะผู้นำ ระบบราชการไทยในกระแสธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารระดับโลก และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพลเมือง

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 วิชาบังคับ

Course codes : 85128259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการแข่งขันกีฬา

ธรรมชาติของกีฬาแต่ละชนิด ขั้นตอนการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา รูปแบบและวิธีการ จัดการแข่งขันแบบต่างๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การบันทึกและรายงานผลกีฬาชนิดต่าง ๆ

Course codes : 85134159
Credit : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 1

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมาจากการออกกำลังกาย และการฝึกการแปรสภาพของพลังงาน ขณะออกกำลังกาย การทำงานของระบบการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่าง ๆ

Course codes : 85134559
Credit : 2(1-2-3)
การทดสอบและประเมินผลทางการออกกำลังกายและการกีฬา

การทดสอบ การวัด การประเมินผลออกกำลังกายและกีฬา การฝึกการปฏิบัติการใช้ และการสร้างแบบทดสอบทางการออกกำลังกายและกีฬา และการวิเคราะห์ผลการทดสอบและรายงานผลโดยใช้สถิติเบื้องต้น

Course codes : 85313359
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับสื่อสารมวลชนทางกีฬา

ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ขอบข่าย และความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา ความสัมพันธ์ของสาขาวิชานี้กับสาขาอื่น ๆ องค์กร และงานทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และการกีฬา ทั้งใน และต่างประเทศ สื่อสารมวลชนทางกีฬาในฐานะสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์การกีฬา ลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในวงการกีฬา

Course codes : 85313459
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพของการออกกำลังกายและการกีฬาสำหรับ สื่อสารมวลชนทางกีฬา

ธรรมชาติเชิงชีวภาพของร่างกายมนุษย์ หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

Course codes : 85315159
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกรีฑา

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง กรีฑาประเภทลู่ และลาน ทศกรีฑา สัตกรีฑา ไตรกีฬา

Course codes : 85315259
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬาลูกบอล 1

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล แฮนด์บอล เนตบอล

Course codes : 85315359
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬาทางน้ำ

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ ระบำใต้น้ำ โปโลน้ำ เรือใบ เรือพาย เรือแคนนู เรือประเพณี สกีน้ำ วินเซิร์ฟ เจ็ตสกี

Course codes : 85315459
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬายิมนาสติกส์

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง ยิมนาสติกส์ประเภทต่างๆ

Course codes : 85323759
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานกายวิภาคและสรีรวิทยาสำหรับสื่อสารมวลชนทางกีฬา

ลักษณะรูปร่างและโครงสร้างของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายมนุษย์ และหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

Course codes : 85325159
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬาลูกบอล 2

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง ฟุตบอล ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล

Course codes : 85325259
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬาไทย

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง มวยไทย กระบี่กระบอง ตะกร้อลอดห่วง เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้านไทย

Course codes : 85325359
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬาต่อสู้ป้องกันตัว

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง มวยสากล ยูโด เทควันโด ดาบสากล ปันจักสีลัต มวยปล้ำ คาราเต้ วูซู

Course codes : 85325459
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬาด๊านซ์

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง แอโรบิกดานช์ ลีลาศ

Course codes : 85335159
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬายิงเป้า

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง ยิงปืน ยิงธนู โบว์ลิ่ง ซอฟท์บอล เบสบอล คริกเก็ต เปตอง

Course codes : 85335259
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬาแร็กเกต

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง เทนนิส ซอฟ์ทเทนนิส สควอช เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน

Course codes : 85335359
Credit : 1(0-2-1)
กลุ่มกีฬาอื่น ๆ

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ทักษะพื้นฐาน วิธีการเล่น/ แข่งขัน กฎ กติกา มารยาท ความปลอดภัยในการเล่น กีฬาในกลุ่มนี้รวมถึง จักรยาน ยกน้ำหนัก กอล์ฟ ขี่ม้า ฮอกกี้ เพาะกาย สนุ๊กเกอร์ บิลเลียด กาบัดดี้

Course codes : 85418159
Credit : 2(2-0-4)
พื้นฐานจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

พื้นฐานบทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา รวมทั้งประวัติและวิวัฒนาการของจิตวิทยาการกีฬาในและต่างประเทศ

2.1.2 วิชาเลือก

Course codes : 85123259
Credit : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลบาดเจ็บทางกีฬา

การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ หยุดหายใจ การห้ามเลือด การตกแต่งบาดแผลทุกประเภท การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกประหลาดเข้าสู่ร่างกาย การเข้าเฝือกชั่วคราวและการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นหรือแข่งขันกีฬา

Course codes : 85127159
Credit : 2(2-0-4)
โภชนาการสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ความสำคัญและเมตตาโบลิซึ่มของอาหารแต่ละชนิดที่มีต่อร่างกาย ทั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารที่ให้พลังงาน หลักการในการรับประทานอาหารของนักกีฬาชนิดต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน หลักการควบคุมปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม คงไว้ หรือลดน้ำหนักในนักกีฬา

Course codes : 85128159
Credit : 2(2-0-4)
สังคมวิทยาการกีฬาในโลกปัจจุบัน

วิวัฒนาการของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในเชิงสังคมวิทยา วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อสภาพการออกกำลังกายและมาตรฐานทางกีฬา ความมุ่งหวังและการลงทุนของสังคมในด้านการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา สภาพของผู้ให้และผู้รับบริการทางการออกกำลังกายและการกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาการศึกษาและความมั่นคง

Course codes : 85133359
Credit : 2(2-0-4)
หลักวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา

การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ พฤติกรรมศาสตร์ ความปลอดภัยทางกีฬา และศาสตร์สาขาอื่น ๆ มาใช้ในการสร้างแบบแผนการฝึกร่างกายในกีฬาประเภทต่างๆ การจัดการสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน

Course codes : 85528259
Credit : 2(2-0-4)
กีฬากับการพัฒนาชุมชน

การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม

Course codes : 85533259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการการเงิน การตลาดและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา

ทฤษฏี หลักการ การจัดการการเงิน การตลาด และสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดการกีฬา การบริหารส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ แปลความหมายงบการเงิน การดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา การนำข้อมูลทางการเงินและการตลาดไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา

Course codes : 85538159
Credit : 2(2-0-4)
กระบวนการโอลิมปิก

ประวัติ ปรัชญา จุดมุ่งหมายโอลิมปิก โครงสร้างองค์กรคณะกรรมการโอลิมปิกสากลระดับทวีปและระดับประเทศ อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ การบริหารและหารจัดการองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์และซีเกมส์

Course codes : 85538259
Credit : 2(1-2-3)
มนุษย์สัมพันธ์ทางกีฬา

วิธีการใช้กิจกรรมกีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาการแสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการกีฬา

Course codes : 85548259
Credit : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณ กฎหมาย และสมรรถนะวิชาชีพทางการกีฬา

จรรยาบรรณที่บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในวิชาชีพพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ต้องรู้และยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาเกียรติยศและความเจริญก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ

2.2.1 วิชาบังคับ

Course codes : 85313159
Credit : 2(2-0-4)
หลักการสื่อสารมวลชนกับการกีฬา

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน กระบวนการสื่อสารระดับต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และวิวัฒนาการ ของการสื่อสารมวลชน ทฤษฎี กระบวนการ โครงสร้าง และระบบการสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ลักษณะ ประเภทของสื่อสารมวลชนทางกีฬา บทบาทและหน้าที่การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อถ่ายทอดข่าวสารการกีฬาให้กับผู้รับสาร บทบาทหน้าที่และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนทางกีฬาต่อสังคม การใช้การสื่อสารมวลชนทางกีฬาเพื่อการศึกษา และพัฒนาสังคม

Course codes : 85313259
Credit : 2(2-0-4)
สื่อใหม่กับการกีฬา

ความเป็นมา และวิวัฒนาการของสื่อใหม่ ความสำคัญของสื่อใหม่ การหลอมรวมสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ ผลกะทบของสื่อใหม่ และการใช้สื่อใหม่ในงานสื่อสารมวลชนทางกีฬา การประยุกต์ระบบสารสนเทศ นวัตกรรมในระบบการสื่อสารสมัยใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต การฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการสื่อสารสมัยใหม่ในงานสื่อสารมวลชนทางกีฬา การเลือกใช้ และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนองานสื่อสารมวลชนทางกีฬาผ่านสื่อใหม่

Course codes : 85323159
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวารสารศาสตร์

ประวัติ และวิวัฒนาการของงานวารสารศาสตร์ ประเภทของสื่อสาร แนวคิดการจัดองค์กรและสื่อ ความคิดทางวารสารศาสตร์ในสังคมระบบข่าวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร บทบาทงานข่าวและข้อเขียนทางวารสารศาสตร์ต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม หลักจริยธรรมทางวิชาชีพวารสารศาสตร์

Course codes : 85323259
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์

ประวัติ และวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ลักษณะของการสื่อสารและเทคโนโลยีการส่งกระจายเสียง คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล การวางแผน การเขียนบทการพูดทางสื่อมวลชน การจัดทำรายการ การนำเสนอรายการ และการประเมินผล อุปกรณ์และเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

Course codes : 85323359
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ บทบาท หน้าที่ และวิวัฒนาการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง องค์ประกอบ เทคนิค และวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การออกแบบสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมวลชนต่าง ๆ

Course codes : 85323459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน

ปรัชญา และกฎหมายสื่อสารมวลชน ประเภทของกฎหมายสื่อสารมวลชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิ และเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการสื่อสาร และจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ

Course codes : 85323559
Credit : 2(2-0-4)
หลักการรายงานและการเขียนข่าว

ความหมาย หลักการ และทฤษฎีขั้นพื้นฐานของข่าว ลักษณะ ประเภทของข่าวแนวคิดในการเขียนและการรายงานข่าว การเลือกประเด็นข่าว วิธีการแสวงหาข่าว การเข้าถึงแหล่งข่าว การรวบรวมข้อมูลการเขียนข่าวตามโครงสร้างประเภทต่าง ๆ คุณลักษณะของนักข่าว บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการเสนอข่าว

Course codes : 85323659
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนทางกีฬา 1

ฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน และจับใจความโดยเน้นในงานทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนทางกีฬาประเภทต่าง ๆ

Course codes : 85326159
Credit : 2(2-0-4)
การใช้ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชนทางกีฬา

ศิลปะ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสาร เช่น การเขียนข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี และการเขียนทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการสื่อความหมาย การโน้มน้าว ชักจูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 85326259
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับสื่อมวลชนทางกีฬา

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสื่อมวลชนทางกีฬา เพื่อการออกแบบ การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง การตกแต่งภาพ การสืบหาข้อมูล เทคนิคการส่งข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลผ่านทางบริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมนำเสนอที่ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน

Course codes : 85326359
Credit : 3(2-2-5)
การถ่ายภาพทางกีฬา

หลักและวิธีการถ่ายภาพ ทั้งในร่ม กลางแจ้ง ด้วยระบบดิจิตอล การใช้ภาพถ่ายเพื่อ การสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม และในสังคม แนวทางการถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ เทคนิควิธีในการเลือกภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางกีฬา จริยธรรมและความรับผิดชอบในข้อเท็จจริงของภาพถ่าย ภาพถ่ายกับทัศนคติ อารมณ์กับการถ่ายภาพ จิตวิทยากับการถ่ายภาพ ภาพถ่ายในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลในสังคม

Course codes : 85330259
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมการช่วยสร้างและปรับปรุงเว็บไซต์

โปรแกรมการช่วยสร้างเว็บไซต์ การออกแบบและการปรับปรุงเว็บไซต์ หลักการ มัลติมิเดีย องค์ประกอบอื่น ๆ ในการสร้างเว็บไซต์ที่ได้รูปแบบมาตรฐานสากล

Course codes : 85330559
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตรายการกีฬาสำหรับสื่ออิเล็กโทรนิกส์

ประวัติ พัฒนาการของสื่ออิเล็คโทรนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการ ผลิตรายการ รูปแบบรายการทางกีฬา กระบวนการผลิตรายการทางกีฬา การประเมินผล วิชานี้มีการฝึกปฏิบัติรวมอยู่ด้วย

Course codes : 85336259
Credit : 3(2-2-5)
สื่อสิ่งพิมพ์ทางการกีฬา

กระบวนการ รูปแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ทางด้านการกีฬา การวางแผนการผลิต การจัดเตรียมเนื้อหา การดำเนินการผลิต ระบบการพิมพ์ การจัดทำต้นฉบับ และการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

Course codes : 85336359
Credit : 2(1-2-3)
การรายงานและการเขียนข่าวกีฬา

หลักการและวิธีการหาข่าวกีฬา เขียนข่าว การเรียบเรียงข่าว และการนำเสนอข่าว ในสื่อมวลชน แขนงต่าง ๆ การหาข่าวกีฬา การวิเคราะห์ การจับประเด็น เทคนิคการเข้าถึงแหล่งข่าว เทคนิคการสัมภาษณ์ การเขียนข่าว การเรียบเรียงข่าว การเขียนคอลัมน์กีฬา และการนำเสนอข่าวในสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ การฝึกปฏิบัติการออกทำข่าวกีฬา และออกหนังสือพิมพ์กีฬาในมหาวิทยาลัย

Course codes : 85336459
Credit : 2(1-2-3)
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานสื่อสารมวลชนทางกีฬา

หลักการ แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม การแต่งกายและทักษะในการสื่อสาร ฯลฯ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนักสื่อสาร มวลชนทางกีฬาและประยุกต์ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 85336659
Credit : 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการแปลและการเขียนข่าวกีฬา

ทบทวนหลักภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักพื้นฐานของการแปล เทคนิคการจับใจความ แปลสรุป และเรียบเรียงข่าวกีฬา ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ - ภาษาไทยเกี่ยวกับกีฬา การฝึกแปลข่าวและ บทวิเคราะห์ทางกีฬาจากแหล่งข่าวต่างๆ ฝึกการเขียนข่าวกีฬาเป็นภาษาอังกฤษ

Course codes : 85339159
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยเบื้องต้นทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎีการวิจัยทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา เพื่อให้สามารถร่วมมือทำการวิจัยหรือทำการขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง ติดตาม เข้าใจและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางสื่อสารมวลชนทางกีฬาที่มีอยู่แล้วได้

Course codes : 85346159
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีการสื่อสารทางการกีฬา

หลักการ วิธีการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสารยุคปัจจุบัน ชนิดต่าง ๆ ในสื่อต่าง ๆ เพื่อการรายงานผล ติดตามผล การเก็บรวบรวมผลและข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ การนำเสนอผลการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ วิทยุ

Course codes : 85346259
Credit : 3(2-2-5)
นักพากย์และผู้ประกาศทางกีฬา

หลักการการพูดเพื่อสื่อสารมวลชนกีฬาแขนงต่างๆ เทคนิค ลีลาการใช้ภาษาในการประกาศ บรรยาย สัมภาษณ์ วิเคราะห์ และการพากย์การแข่งขันกีฬาทางสื่อสารมวลชนที่ปรากฏอยู่ในสังคม การเตรียมตัวและการฝึกปฏิบัติในการดำเนินรายการกีฬาในฐานะเป็นนักพากย์ โฆษก ผู้ประกาศ พิธีกร และ ผู้สัมภาษณ์

Course codes : 85346359
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจการสื่อสารมวลชนทางการกีฬา

หลักและวิธีการทำธุรกิจด้านการสื่อสาร ธุรกิจด้านการสื่อสารทางการกีฬาซึ่งเกี่ยวโยงถึงวิธีดำเนินการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ

Course codes : 85349259
Credit : 2(1-2-3)
โครงงานเฉพาะเรื่อง

การศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ในหัวข้อเลือกสรรพิเศษเกี่ยวกับสื่อสาร มวลชนทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ไม่มีวิชาใดในหลักสูตรกล่าวถึงไว้ในรายละเอียด แต่นิสิตมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติม ซึ่งโครงการเฉพาะเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

Course codes : 85349359
Credit : 6(0-18-9)
การฝึกงาน

ฝึกปฏิบัติงานจริงในองค์กรที่มีหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีทัศน์ อยู่ภายใต้ความร่วมมือและการวางแผน การฝึกประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานฝึกกับมหาวิทยาลัย

2.2.2 วิชาเลือก

Course codes : 85330159
Credit : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อวิดีทัศน์ทางกีฬา

พื้นฐานการออกแบบ การผลิต การใช้ การพัฒนา และการประเมินการผลิตสื่อวิดีทัศน์ทางกีฬา กระบวนการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการผลิต อุปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องในการผลิต เช่น กล้องโทรทัศน์ วีดิทัศน์แบบต่าง ๆ มุมกล้องรูปแบบรายการ การเขียนบท การออกแบบฉาก การจัดแสง ระบบเสียง ระบบภาพ การสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานกราฟิก

Course codes : 85331459
Credit : 3(2-2-5)
การถ่ายทำภาพสารคดีทางกีฬา

หลักการถ่ายทำและการนำเสนอสารคดีทางกีฬาในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ การวิเคราะห์เนื้อหา การวางแผนการผลิตภาพถ่ายประกอบสารคดีตามวัตถุประสงค์ การเขียนบทและฝึกปฏิบัติการถ่ายทำภาพสารคดีทางกีฬา

Course codes : 85336559
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนสร้างสรรค์เพื่อการกีฬา

รูปแบบและวิธีการเขียน คอลัมน์ บทความ บทวิจารณ์ วิเคราะห์ สารคดี และบทบรรณาธิการทางการกีฬา เทคนิคการเขียนเพื่อเร้าความสนใจ เทคนิคการหาข้อมูล ฝึกปฏิบัติการเขียนรูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 85336859
Credit : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานสื่อสารมวลชนทางกีฬา

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของงานกราฟิก หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบสำหรับงานสื่อมวลชนทางกีฬาต่าง ๆ หลักและเทคนิคการออกแบบงานกราฟิก การเลือกและการประดิษฐ์ตัวอักษรกราฟิก การเลือกภาพประกอบ หลักการใช้สีการจัดองค์ประกอบของงานกราฟิก การผลิตต้นแบบ และการประเมินผลงาน

Course codes : 85341659
Credit : 3(2-2-5)
ระบบงานหลังการถ่ายทำข่าวกีฬา

ความหมาย และความสำคัญของงานหลังการถ่ายทำ ลักษณะต่าง ๆ ของงานหลังการถ่ายทำ หลักการตัดต่อ ลำดับภาพ ผสมเสียง และการทำเทคนิคพิเศษที่ใช้ในงานข่าวกีฬา

Course codes : 85341759
Credit : 3(2-2-5)
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อผลิตโปรแกรมทางกีฬา

การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบงานพื้นฐานทั่วไป และสิ่งพิมพ์ต่างๆทางกีฬา

Course codes : 85341859
Credit : 3(2-2-5)
การคิดสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาทางกีฬา

ความหมาย ความสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาทางกีฬา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผู้บริโภค การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาการเขียนบทโฆษณา การออกแบบโฆษณา การวิเคราะห์โฆษณาทางกีฬา

Course codes : 85346559
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชนทางกีฬา 2

ฝึกการอ่าน การฟัง การเขียน การจับใจความและการพูด เพื่อแสดงความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การเป็นผู้รายงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยเน้นในงานทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนทางกีฬาประเภทต่าง ๆ

Course codes : 85346659
Credit : 2(2-0-4)
กีฬาศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

ศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกายของประชาชนและการกีฬา หัวข้อหลักที่จะทำการศึกษารวมถึงภูมิหลังทางด้าน การพลศึกษา และการกีฬาของประเทศ สถานภาพปัจจุบันของการพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาสมรรถภาพทางกายของประชาชน และการกีฬา องค์กร การบริหารจัดการ และการกำกับอง องค์กรกีฬา การแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านบางชนิด กีฬาระดับแข่งขันที่ประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาค ทวีป และระดับโลก

Course codes : 85346759
Credit : 2(2-0-4)
ประเด็นทางสื่อสารมวลชนทางกีฬา

ศึกษา วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการกีฬา และวงการสื่อสารมวลชนทางกีฬาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันหาทางออกเพื่อนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นไปสู่ข้อยุติที่เป็นเหตุ เป็นผล สร้างสรรค์

Course codes : 85346859
Credit : 2(2-0-4)
สื่อมวลชนสัมพันธ์

ความหมาย ความสำคัญ และหลักการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสื่อมวลชน ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เทคนิคและวิธีการเผยแพร่ข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ความชัดเจน ต่อเนื่อง และเชื่อถือได้ การเขียนใบบอกข่าว การจัดการแถลงข่าว การอำนวยความสะดวกการประสานงานกับผู้บริหารสโมสร ทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือผู้เกี่ยวข้องตามการร้องขอของสื่อมวลชน