ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) (ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา นันทวรศิลป์ * ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนา ใจดี * ส.ด.
มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทร์ฉาย * Ph.D. (Tropical Medicine)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)
อาจารย์ สุนิศา แสงจันทร์ * D.Tech.Sc. (Enviromental Toxicology, Technology and anagement)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2552)
อาจารย์ อิงฟ้า สุนทราวิรัตน์ * ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันปาสเตอร์ (2560)
อาจารย์อุษา ฮกยินดี * ปร.ด. (ระบาดวิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)
รองศาสตราจารย์ วสุธร ตันวัฒนกุล Ph.D. (Biomedical Sciences)
University of Porto, Portugal (2551)
อาจารย์ วัลลภ ใจดี Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 68019359
Credit : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 87519259
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

สภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากแผนที่ การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การบริการเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

Course codes : 30211359
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส

ฟังก์ชั่นและกราฟของฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น พีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว

Course codes : 30310759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 30310859
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

Course codes : 30520159
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30520259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810659
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 31620259
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

Course codes : 68010159
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

Course codes : 68010259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010159

Course codes : 68021159
Credit : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

Course codes : 70021659
Credit : 2(2-0-4)
ภูมิคุ้มกันวิทยา

ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์และการตอบสนองเมื่อมีการติดเชื้อการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา พยาธิ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ภาวะผิดปกติของภูมิคุ้มกันและวัคซีน พยาธิสภาพจากการเป็นมะเร็งและภูมิคุ้มกัน การอักเสบและการซ่อมแซมของเซลและเนื้อเยื่อ การเสื่อมและการตายของเซล ความผิดปกติของการไหลเวียนจากแร่ธาตุ สารสีและเมตาบอลิซึม

Course codes : 70021759
Credit : 3(2-2-5)
ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข

วงจรชีวิตปรสิตและแมลงที่มีความสำคัญเป็นปัญหาทางสาธารณสุข อาการ อาการแสดง การตอบสนองทางภูมิคุมกันจากการติดเชื้อ พยาธิสภาพ การวินิจฉัยและแนวทางรักษา การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ของปรสิตและพาหะนำโรค

2.2 วิชาชีพสาธารณสุข

Course codes : 70123759
Credit : 2(2-0-4)
การสาธารณสุขทั่วไป ปรัชญา และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

บทนำของการสาธารณสุข ความหมายและประวัติวิชาชีพสาธารณสุข ปรัชญาสาธารณสุข มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จรรยาบรรณสำหรับนักสาธารณสุข ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ หลักประกันสุขภาพไทย

Course codes : 70222459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนสาธารณสุขและพัฒนาการด้านนโยบายสุขภาพ การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการตัดสินใจทางการบริหารงานสาธารณสุข และการประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการในระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพกับสิทธิด้านสุขภาพ

Course codes : 70222559
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมายสาธารณสุข

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับที่มา ประเภท การบังคับใช้ กฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข กฎหมายในระบบบริการสุขภาพ กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายปกครองท้องถิ่น และการประยุกต์ในทางการบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

Course codes : 70332659
Credit : 3(3-0-6)
หลักวิทยาการระบาดสำหรับงานสาธารณสุข

แนวคิดพื้นฐานและหลักการทางวิทยาการระบาด ในการค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บป่วย วิธีการในการค้นหาสาเหตุในระดับบุคคลและระดับประชากร แนวทางในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาการระบาดในการตรวจค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรค ในการป้องกันและควบคุมโรคและความเสี่ยงต่างๆในยุคหลังสมัยใหม่ การประเมินการให้บริการทางสาธารณสุขที่ใช้แก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ กฎอนามัยระหว่างประเทศ การประยุกต์มาตรการในการลดอคติและความคลาดเคลื่อน ในการวางแผนการศึกษาด้วยวิธีทางวิทยาการระบาดและการประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด แนวการวิจัยด้านวิทยาการระบาดอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัยในการสื่อสารให้ผู้อื่นรับทราบ หลักคุณธรรม และจริยธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 70332759
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกันและควบคุมโรค

การเฝ้าระวังการเกิดโรค การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน โดยการนำความรู้ทางด้านวิทยาการระบาดและความรู้ทางด้านนิเวศน์วิทยามาประยุกต์ในการติดตามสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วิเคราะห์ วางแผนป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

Course codes : 70520759
Credit : 3(2-2-5)
ชีวสถิติสำหรับสาธารณสุข

หลักสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในงานด้านสาธารณสุข ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเขิงอนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการฝึกปฏิบัติ การแปลผลและการนำสถิติไปใช้ทางสาธารณสุข

Course codes : 70630359
Credit : 2(2-0-4)
อนามัยชุมชน 1

แนวคิด หลักการ การดำเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม หลักการอนามัยชุมชน ชุมชนและหลักการทำงานในชุมชน กระบวนการดำเนินงานอนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน และรายละเอียดการดำเนินงานในชุมชน

Course codes : 70630459
Credit : 2(0-6-2)
อนามัยชุมชน 2

การฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน การปรับประยุกต์แนวคิด หลักการอนามัยชุมชนและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน พัฒนาอนามัยชุมชนได้อย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละชุมชน

Course codes : 71110259
Credit : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

ความเป็นมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน การตระหนักถึงปัญหาในการทำงาน การควบคุมป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

Course codes : 72020159
Credit : 3(3-0-6)
อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดการเหตุรำคาญ ที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกัน และการควบคุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Course codes : 73020159
Credit : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น

ความหมาย แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข การวิเคราะห์ การวางแผน และการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การชี้แนะและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 73230159
Credit : 3(2-2-5)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักการพยาบาลการดูแลผู้ป่วย หลักการปฐมพยาบาลการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หลักการฟื้นคืนชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวืต การตรวจประเมินสัญญานชีพ การดูแลบาดแผล การทำแผลเบื้องต้น การประเมินอาการเจ็บป่วย หัตถการเบื้องต้น และการส่งต่อ

Course codes : 73230359
Credit : 2(2-0-4)
การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

อาการวิทยาของโรคระบบต่าง ๆ หลักการซักประวัติ หลักการตรวจร่างกายเบื้องต้น หลักการประเมินสภาพผู้ป่วย การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น หลักการบำบัดเบื้องต้นและทักษะหัตถการเบื้องต้น ในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยเน้นบทบาทการดูแลบำบัดเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตที่ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล เพื่อใช้วิเคราะห์ผลทางสาธารณสุข

Course codes : 73230459
Credit : 2(0-4-2)
ปฏิบัติการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

ทักษะการซักประวัติ ทักษะการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทักษะการประเมินสภาพผู้ป่วยและทักษะการวินิจฉัยเบื้องต้น การบำบัดเบื้องต้นและการปฏิบัติหัตถการเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล ทักษะการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้คำแนะนำและคำปรึกษา การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

Course codes : 70232659
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ความรู้พื้นฐาน แนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตร์กับงานสาธารณสุข ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์กับสาธารณสุข การเงินการคลังสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ การวิเคราะห์และการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับโครงการด้านสาธารณสุข สิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ต่อระบบสาธารณสุข ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้านค่าใช้จ่ายและเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข

Course codes : 70430959
Credit : 3(2-2-5)
โภชนาการสาธารณสุข

ความหมาย ความสำคัญของอาหาร สารอาหาร และภาวะโภชนาการต่อสุขภาพ การจำแนกชนิด และคุณสมบัติของอาหารและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการสาธารณสุข การจัดการปัญหาโภชนาการสาธารณสุขในชุมชน

Course codes : 70530859
Credit : 2(2-0-4)
ประชากรวิทยา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างขนาดของประชากร องค์ประกอบของประชากร การกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่ ภาวะการตาย ภาวะเจริญพันธุ์ และการย้ายถิ่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ทางประชากรกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

2.3.2 การประยุกต์ การตรวจประเมินสุขภาวะและการบำบัดเบื้องต้น

Course codes : 70031959
Credit : 3(3-0-6)
โรคไร้เชื้อ

โรคไร้เชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค อาการ อาการแสดง การตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัยโรค การบำบัดเบื้องต้น

Course codes : 70032059
Credit : 3(3-0-6)
โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่สำคัญเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขประเทศไทยและของโลก ลักษณะทางคลินิก การสร้างภูมิคุ้มกัน การเก็บสิ่งส่งตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาโรค

Course codes : 70242859
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ความหมาย ประเภท กระบวนการ การประเมินและผลกระทบของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ ระบบการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน วงจรการจัดการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

Course codes : 79234159
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชกรรมในงานสาธารณสุข

การจัดประเภทยาทางกฎหมายความรู้ทั่วไปการใช้ยารวมถึงพื้นฐานทางเภสัชวิทยาและที่เกี่ยวข้องการจัดการด้านยาในระบบสุขภาพเพื่อการเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาลปัญหาการใช้ยาในชุมชนและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2.3.3 การประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน

Course codes : 70031859
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยาสาธารณสุข

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารพิษ หลักการและขอบเขตของพิษวิทยาทางสาธารณสุข แหล่งกำเนิดสารพิษ ชนิด คุณสมบัติ กระบวนการ/กลไกการเกิดพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่ร่างกายได้รับกับการตอบสนองต่อสารพิษ ของสารพิษที่สำคัญ ผลกระทบของสารพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกายและสิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจวิเคราะห์ การประเมินผลของสารพิษและการจัดการสารพิษ

Course codes : 70232759
Credit : 3(2-2-5)
การบริหารและประเมินโครงการสาธารณสุข

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาแผนงานโครงการทางด้านสาธารณสุข การประเมินและคัดเลือกโครงการ การนำโครงการสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์และความเป็นไปได้ การจัดโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรต่างๆของโครงการ เทคนิคการติดตามควบคุมกำกับ และการประเมินผลโครงการ การยุติโครงการ

Course codes : 70242959
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

หลักการ เทคนิค วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การรายงาน มาตรการการลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ การเฝ้าระวังทางสุขภาพ รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสุขภาพ

Course codes : 70640559
Credit : 4(0-20-4)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การประยุกต์ความรู้และทฤษฎีในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว นำไปใช้ในการฝึกบทบาทจริงในการจัดการสุขภาพชุมชน รวมทั้งการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

2.3.4 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน

Course codes : 70143959
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ

บันทึกและรายงานในระบบสารสนเทศทางสุขภาพ สถิติและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในระดับต่างๆหลากหลาย รายบุคคล ข้อมูลสารสนเทศทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ระดับประเทศและนานาชาติ การประยุกต์ในการจัดการสุขภาพในชุมชน แนวโน้มของระบบสารสนเทศทางสุขภาพ

Course codes : 70144059
Credit : 1(0-3-1)
สัมมนาทางสาธารณสุข

การค้นคว้า วิจารณ์ ความรู้ในหัวข้อทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมีความทันสมัยเพื่อนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า

Course codes : 70144159
Credit : 2(0-6-2)
การศึกษาอิสระ

ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านสาธารณสุข องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร การดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนและวิธีการตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.3.5 วิจัยหรือโครงการพัฒนาสาธารณสุขชุมชน

Course codes : 70133859
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปัญหาสุขภาพในชุมชน การศึกษาทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ การบริหารโครงการวิจัยและการบริหารวิชาการ กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยหรือโครงงานวิจัยจากปัญหาสาธารณสุขในชุมชน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิจัย การจัดเตรียมต้นฉบับรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ การประยุกต์ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนางานสาธารณสุข

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 70110459
Credit : 2(2-0-4)
พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัย

การให้ความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงเรื่องเพศของหญิงและชายก่อนที่จะมีประสบการณ์ทางเพศ พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ ศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติเพื่อความสุขทางเพศในแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสมและปลอดภัย การป้องกัน แก้ไข ภยันตรายในเรื่องเพศรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 70114259
Credit : 2(2-0-4)
นโยบายและแผนด้านสุขภาพ

หลักการ แนวคิด ความสำคัญและประเภทของนโยบาย องค์ประกอบของนโยบายสุขภาพ การก่อตัวและการกำหนดนโยบายสุขภาพ การตัดสินใจเลือกนโยบาย การนำนโยบายสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ ความหมายและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

Course codes : 70114359
Credit : 2(2-0-4)
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

ความหมาย วิวัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงสิทธิและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Course codes : 70114459
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและวิถีชีวิต

นิยาม ความหมาย และองค์ประกอบของสุขภาพ การกำเนิดของชีวิต การเจริญและพัฒนาการแต่ละช่วงวัย สุขภาพของบุคคลแต่ละช่วงวัย การดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

Course codes : 70114559
Credit : 2(2-0-4)
สารพิษในชีวิตประจำวัน

นิยามและความหมายของสารพิษ รูปแบบและวิธีการได้รับพิษในชีวิตประจำวัน การจำแนกประเภทของสารพิษ สารพิษจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน อาหาร สัตว์ พืช ของใช้ภายในบ้าน สภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพ แนวทางการป้องกัน และจัดการสารพิษในชีวิตประจำวัน

Course codes : 70114659
Credit : 2(2-0-4)
อาหารและสารพิษ

นิยามและความหมายของอาหารและสารพิษ แหล่งของอาหารและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การจำแนกสารพิษในอาหารและการเกิดความเป็นพิษในกระบวนการของอาหาร การทดสอบสารพิษในอาหารเบื้องต้น ความปลอดภัยของอาหาร แนวทางการจัดการความปลอดภัยในอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค

Course codes : 70114759
Credit : 2(1-2-3)
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ หลักการเลือกซื้อวัตถุดิบ และเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการประกอบอาหาร หลักการสุขาภิบาลอาหาร การเตรียม การปรุงประกอบและการเก็บรักษาอาหาร มารยาทในการรับประทานอาหาร

Course codes : 70122959
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพทางเลือก

หลักการและแนวคิดด้านสุขภาพทางเลือก การวิเคราะห์วิถีการดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยม การคิดเชิงวิพากษ์และการบริโภคอย่างฉลาด แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ แนวคิดด้านสุขภาพทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชนและบริบทในสังคมไทย