ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) (วท.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 42 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา พิบูลย์ *
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์ * Ph.D. (Epidemiology)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ * Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
คณบดียุวดี รอดจากภัย *
อาจารย์ ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)
อาจารย์ ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม Ph.D. (Public Health)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 70252059
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุข

แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ กระบวนการที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและ การวางแผนสาธารณสุข การจัดองค์การด้านสาธารณสุข ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การประเมินผลด้านสาธารณสุขและการบริหาร งานสาธารณสุขในรูปแบบและลักษณะเฉพาะต่างๆ

Course codes : 70351159
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดประยุกต์

แนวคิดพื้นฐาน หลักการ ความรู้ วิธีการทางการระบาดในการค้นหาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงของโรคทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร การควบคุมโรค การประเมินการให้บริการสาธารณสุขที่ใช้แก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ มาตรการในการลดอคติในการวางแผนศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาดและการประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาการระบาด การออกแบบการศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 70550359
Credit : 3(3-0-6)
ชีวสถิติประยุกต์สำหรับสาธารณสุข

การประยุกต์วิธีการทางชีวสถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานสำหรับข้อมูลแบบต่อเนื่องและแจงนับ การทดสอบความสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย และการใช้สถิติแบบมีพารามิเตอร์และ ไร้พารามิเตอร์สำหรับทดสอบนัยสำคัญในการศึกษาเชิงทดลอง

Course codes : 72055059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการ การบูรณาการความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน

2 หมวดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73550159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประยุกต์ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73550259
Credit : 3(3-0-6)
กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

กลวิธีที่นำมาใช้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์วิธีการทางสุขศึกษาเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73550359
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการประเมินผลทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

หลักการ ทฤษฎี ในการวางแผน และการประเมินผลโครงการทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวางแผนโครงการ การวางแผนกระบวนการและการประเมินผลลัพธ์

Course codes : 73550459
Credit : 3(2-2-5)
การสัมมนาด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

สัมมนา แนวคิด หลักการในงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคม ทฤษฎีและกลวิธีในงานวิจัยทางสุขศึกษาและ ส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73560559
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการวิจัยสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์และนิยามปัญหาในการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อจัดทำโครงการวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 73560659
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน หลักในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน ความสำคัญของพลังสังคม หรือพลังชุมชน หลักและกระบวนการ สร้างพลังสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการสร้างสุขภาวะ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73560759
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

แนวคิด และหลักการการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน กระบวนการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน การวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศการออกแบบ การพัฒนา การดำเนินการ และ การประเมินผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

Course codes : 73560859
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล

แนวคิด หลักการ การส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73560959
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

แนวคิดและหลักการการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและ องค์กรสุขภาพ การวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์สุขภาพในสถานประกอบการ การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์การส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การออกแบบ การพัฒนา การดำเนินการ และการประเมินผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

Course codes : 73561059
Credit : 3(3-0-6)
ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่

หลักการ แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเมือง การเฝ้าระวังความเสี่ยงและการบริหารความปลอดภัยในชุมชนและเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและเมืองที่เอื้อต่อสุขภาพ

Course codes : 73561159
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

การวางแผนการศึกษาความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคคลเพื่อออกแบบและพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ การประเมินผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

Course codes : 73561259
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายส่งเสริมสุขภาพและการสื่อสารสาธารณะ

การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพที่สำคัญ การตลาดและการโฆษณาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบของสื่อโฆษณาต่อสุขภาพเด็ก การตลาดและการตลาดเพื่อสังคม การพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมนโยบายสาธารณะ เพื่อการสนับสนุนสื่อสาธารณะทางสุขภาพ

Course codes : 73561359
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ การวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตลอดจน การเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุให้มีความสุขตามอัตภาพ

Course codes : 73561459
Credit : 3(3-0-6)
เพศภาวะ สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ

ความหมายและความสัมพันธ์ของมโนทัศน์เพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวิถี ปัจจัยกำหนดสุขภาวะของปัจเจกชน และสังคมตามสภาวะเพศ ปัญหาและความสำคัญของ สุขภาวะทางเพศสภาวะเชิงเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติการส่งเสริม สุขภาวะทางเพศตามกลุ่มของเพศสภาวะ

Course codes : 73561559
Credit : 3(3-0-6)
มานุษยวิทยาการแพทย์สำหรับการส่งเสริมสุขภาพ

ความหมายและความเป็นมาของศาสตร์ด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ แนวคิดทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์ มโนทัศน์ของวัฒนธรรม สุขภาพ ความเจ็บป่วยและโรค พหุลักษณะของระบบการดูแลสุขภาพในสังคม แนวคิดและการปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชนและชาติพันธุ์ วิธีการศึกษาสุขภาวะและความเจ็บป่วย และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพของปัจเจกชนและสังคมตามแนวทางของมานุษยวิทยา

Course codes : 73561659
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการประเมินทางจิตวิทยา

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด สถานการณ์โลกและประเทศไทยในด้านสุขภาพจิต ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตวิทยา อารมณ์ ความผิดปกติทางจิต ความเครียด ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย แบบคัดกรองและการประเมินทางสุขภาพจิตและจิตวิทยาและพฤติกรรม ขอบข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาล กระบวนการจิตบำบัดการประยุกต์และการส่งเสริมสุขภาพจิตในแต่ละช่วงวัย

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 73669959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาธารณสุข การผสานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในรูปของโครงการวิจัยด้านสุขภาพด้วยการเขียนโครงร่างวิจัย ออกแบบการวิจัย เก็บข้อมูล แปลความหมาย เขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัยที่แสดงถึงภูมิปัญญา และความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพของตน ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จริยธรรมการวิจัย