ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจพาณิชยนาวี) (บธ.บ.(ธุรกิจพาณิชยนาวี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 126 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ สุภาภรณ์ บึงบูรพสกุล *
อาจารย์ สุรินทร์ วิชชุวงศ์ * วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์ สุริยะ สวนเดช * วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์ ยุทนา สมสอน
อาจารย์ วสวัตติ์ ทองจู
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 ด้านภาษา

Course codes : 228101
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 918201
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้าน โลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

Course codes : 999041
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 999042
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 999043
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

Course codes : 999044
Credit : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

Course codes : 999151
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

Course codes : 999161
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

Course codes : 999171
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

1.2 ด้านคอมพิวเตอร์

Course codes : 885101
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.3 ด้านมนุษยศาสตร์

Course codes : 228102
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

Course codes : 245101
Credit : 3(3-0-6)
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาทักษะการแสวงหาสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น เทคนิคการปรับแต่งสารสนเทศสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการนำเสนอสารสนเทศในเชิงสร้างสรรค์

Course codes : 250105
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 262121
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับวัฒนธรรม

กำเนิดและการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ ความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และความ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

Course codes : 265109
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

การพัฒนาจิตสำนึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ ความสำคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในชีวิตประจำวันที่มีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

Course codes : 423103
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

Course codes : 610101
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทาง ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

Course codes : 875194
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและสังคม พฤติกรรม แรงผลักดันของมนุษย์ที่สามารถกระตุ้น เร่ง ชะลอ สร้าง ทำลาย และเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน

1.4 ด้านสังคมศาสตร์

Course codes : 201101
Credit : 3(3-0-6)
สื่อในชีวิตประจำวัน

ลักษณะทั่วไปของสื่อในสังคมประเภทต่างๆ การจัดโครงสร้างของสื่อ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสื่อที่มีต่อสังคม การใช้ประโยชน์และการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน รวมทั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต

Course codes : 241101
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

การประยุกต์แนวคิดที่สำคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และเจตคติ ในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 250107
Credit : 3(3-0-6)
สถานการณ์โลกปัจจุบัน

สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอำนาจและองค์กรระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ

Course codes : 262213
Credit : 3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมไทย

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย การจัดระเบียบและโครงสร้างสังคม ความสำคัญ หน้าที่และบทบาทของสถาบันต่างๆในสังคมไทย ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย และแนวทางการอยู่รอดของสังคมไทย

Course codes : 414101
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการพลวัตกลุ่ม เทคนิควิธีการในการจัดกลุ่ม ภาวะผู้นำ หน้าที่ของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหากลุ่มและการตัดสินใจ

Course codes : 671101
Credit : 3(3-0-6)
สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ

การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม การประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

Course codes : 678101
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไป ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

Course codes : 875196
Credit : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติชนิดต่างๆ ลักษณะภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลก สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ และผลที่ตามมา การสังเกตลักษณะที่เตือนถึงการเกิดภัยพิบัติ รวมไปถึงวิธีการเฝ้าระวัง และการเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกที่ส่งผลต่อโลกในอนาคต

1.5 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Course codes : 302102
Credit : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Course codes : 309102
Credit : 2(2-0-4)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพในทะเล ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

1.6 ด้านวิชาเลือกด้านสุขภาพ

Course codes : 107101
Credit : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 107103
Credit : 2(2-0-4)
ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ

สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ พิษภัย แนวทางการป้องกัน การบริโภค การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์ กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและต่างประเทศ การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล์

Course codes : 107106
Credit : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

แนวคิด หลักการการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์

Course codes : 107107
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงาม

แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย

Course codes : 250108
Credit : 2(2-0-4)
มรดกทางภูมิปัญญาไทย

มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมชาติเกิดเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม

Course codes : 250109
Credit : 2(2-0-4)
อาเซียนศึกษา

กำเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกำหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

Course codes : 257102
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 265108
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับศาสนา

ความหมาย บ่อเกิด ประเภทของศาสนา ศาสนสัมพันธ์ ทัศนะของศาสนาที่มีต่อชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อใช้แก้ปัญหาชีวิต

Course codes : 265127
Credit : 2(2-0-4)
ความจริงและความหมายของชีวิต

ความหมาย วิธีการทางปรัชญา และความสำคัญของปรัชญาต่อชีวิตมนุษย์ ปัญหาทางปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ

Course codes : 402402
Credit : 2(2-0-4)
รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

ความหมาย หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมในระบบสังคมลักษณะต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเภทและองค์ประกอบของวัฒนธรรม ความ สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต การวิเคราะห์เหตุผลของปัญหา และแนวทางแก้ไข ระบบพหุวัฒนธรรม การเตรียมตัว การปรับตัว และการประยุกต์ในชีวิตประจำวันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

Course codes : 402403
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 402404
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 441110
Credit : 2(1-2-3)
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

Course codes : 700110
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 700111
Credit : 2(2-0-4)
ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์

ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุขและสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการดำเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่าของชีวิต

Course codes : 710101
Credit : 2(2-0-4)
วัยรุ่นกับความปลอดภัย

ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนวัยรุ่นจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร การใช้ชีวิตทั่วไป เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่น

Course codes : 731101
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 850101
Credit : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

Course codes : 850102
Credit : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

Course codes : 850103
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

Course codes : 850104
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

Course codes : 850105
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

Course codes : 850106
Credit : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

Course codes : 850107
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

Course codes : 850108
Credit : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

Course codes : 850109
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

Course codes : 850110
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Course codes : 850111
Credit : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

Course codes : 850112
Credit : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

Course codes : 850113
Credit : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

Course codes : 850114
Credit : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

Course codes : 850115
Credit : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

Course codes : 850116
Credit : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

Course codes : 850117
Credit : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

Course codes : 850118
Credit : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

Course codes : 850119
Credit : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

Course codes : 850120
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

Course codes : 850121
Credit : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

Course codes : 850122
Credit : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

Course codes : 850123
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

Course codes : 850124
Credit : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

Course codes : 850125
Credit : 0(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 257101
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

แนวคิดและประวัติความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง การค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ

Course codes : 664111
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะจัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานประจำปี

Course codes : 665201
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ตลอดจนส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก และ จริยธรรมทางการตลาด และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 668101
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่างๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความเปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

Course codes : 668111
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 668202
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และหลักกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 668203
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ สำนวนการสื่อสาร ในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ และ การเขียนจดหมายในโอกาสต่างๆ

Course codes : 901332
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากรและการจัดการด้านศุลกากร

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรข้อกำหนดและพิธีการทางศุลกากรพิธีการเกี่ยวกับการส่งสินค้าออกและนำสินค้าเข้าพิกัดอัตราศุลกากรระบบภาษีและพิธีการศุลกากรนานาชาติ

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 901352
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชยนาวี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีโดยศึกษาทั้งบริบทและวิธีพิจารณาความขอบเขตและอำนาจศาลในการพิจารณาคดีสิทธิในการยึดอายัดเรือหรือสินค้ากฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยการช่วยกู้เรือหรือสินค้าเรือโดนกันตลอดจนการเรียกค่าชดเชยค่าเสียหายและความรับผิดชอบในการชดใช้การบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์การทะเลระหว่างประเทศความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่งสินค้า

Course codes : 901353
Credit : 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล

ประวัติความเป็นมาของการป้องกันภัยทางทะเลลักษณะประกันภัยทาง ทะเลต่างๆการประกันภัยสินค้าทางทะเลกฎหมายประกันภัย การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักรการปกป้องและคุ้มครองความรับผิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการโอนสิทธิและการรับช่วงสิทธิ์การคิดอัตราค่าประกันภัยการคำนวณค่าสินไหมทดแทนการป้องกันการฉ้อฉล

Course codes : 902211
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์พาณิชยนาวี

อุปสงค์และอุปทานของการขนส่งทางทะเลประเภทขององค์การทางเรือตลอดจนหน่วยงานสนับสนุนการเดินเรือค่าใช้จ่ายการขนส่งทางทะเลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและหลักการกำหนดอัตราค่าระวางตลาดค่าระวางการขนส่งทางทะเลกลไกกำหนดค่าใช้จ่ายการขนส่งเศรษฐศาสตร์การขนส่งแนวโน้มของการพัฒนาการเดินเรือในอนาคต

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 903121
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก การคำนวณทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 903211
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีเบื้องต้น

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญในธุรกิจการขนส่งทางเรือประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือหลักความปลอดภัยบนเรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลเรือจรและเรือประจำเส้นทางตัวกลางในธุรกิจการขนส่งทางเรือการเช่าเรือการจัดโครงสร้างของบริษัทเรือการพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต

Course codes : 903321
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น

แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกรรมระหว่างชาติและการค้านานาชาติ ประเด็นการเรียนรู้ได้แก่: ทฤษฎีการค้านานาชาติ สมดุลการชำระหนี้นานาชาตินโยบายเศรษฐกิจนานาชาติและผลกระทบกลไกของการเงินนานาชาติกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การเคลื่อนย้ายเงินทุน การประกอบธุรกรรมระหว่างชาติระบบการค้าโลกกลุ่มทางการค้าองค์การระหว่างประเทศภาวการณ์เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจากการค้าและการขนส่ง และประเด็นปัจจุบันระดับนานาชาติเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

Course codes : 903331
Credit : 2(2-0-4)
การเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี 1

ทฤษฎีแนวคิด แนวปฏิบัติด้านการเงินเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชยนาวีสถาบันการเงินและแหล่งเงินที่เกี่ยวข้องประเภทของทุนแนวคิดด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 903371
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจการเช่าเรือ

ตลาดการเช่าเรือประเภทของการเช่าเรือแบบสัญญามาตรฐานการเช่าเรือเงื่อนไขการเช่าเรือแบบต่างๆปัจจัยกำหนดค่าเช่าเรือการประเมินค่าใช้จ่ายในการเดินเรือจรตลาดซื้อขายค่าระวางล่วงหน้าการคิดค่าระวางในการขนส่งทางเรือการคิดค่าใช้จ่ายเลย์ไทม์เอกสารและการติดต่อเช่าเรือการซ่อมบำรุงและสัญญาซ่อมเรือ

Course codes : 903372
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ จัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน สำหรับกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานประจำปีสำหรับธุรกิจพาณิชนาวี

Course codes : 903432
Credit : 2(2-0-4)
การเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี 2

กรอบแนวคิด ทฤษฎีแนวทางและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจพาณิชยนาวี เครื่องมือทางการเงินสำหรับการประเมินโครงการด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวีตลอดจนแนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี และกรณีศึกษา

Course codes : 903471
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกรรมธุรกิจพาณิชยนาวี

เอกสารและรายละเอียดของเอกสารที่ใช้ในธุรกิจพาณิชยนาวีธุรกรรมในการ ส่งสินค้าออกและการนำสินค้าเข้าการชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเขตการค้าเสรีในประเทศไทยและการตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 904271
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติการพาณิชยนาวีไทย

การขนส่งทางน้ำเป็นรากฐานการพัฒนาการค้าของประเทศไทย บทบาทของเรือสินค้าในประวัติศาสตร์การค้าทางน้ำของไทยเรือสินค้าชนิดต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเภทของสินค้าที่มีการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆวิถีชีวิตชาวเรือในประเทศไทยรวมถึงประวัติศาสตร์พาณิชยนาวีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และของโลก

Course codes : 904272
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการท่าเรือและเทคโนโลยี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้าการกำหนดราคาค่าภาระกฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ แนวคิดในการจัดการท่าเรือประสิทธิภาพของท่าเรือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศองค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่าเรือและวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ

Course codes : 904372
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2

พื้นฐานความรู้ลมทะเลคลื่นและการจำแนกความรุนแรงเรืออนุพันธุ์ในวงการพาณิชยนาวีความต้านทานและการขับเคลื่อนของเรือวัฎจักรการออกแบบเรือพัฒนาการและแนวโน้มของเรือในอนาคตระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ การซ่อมเรือจุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย

Course codes : 904373
Credit : 2(2-0-4)
ปฏิบัติการท่าเรือ

กระบวนการความสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าเทียบเรือของระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเทียบเรือได้แก่การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้นจากเรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้า และการเก็บสินค้าในคลังสินค้าการรับและส่งมอบสินค้าการวางแผนและการจัดการเพื่อการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้าการติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือและการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการปฏิบัติการ

Course codes : 904382
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์

รูปแบบและวิธีการขนส่งทางทะเลกฎข้อบังคับต่างๆในการจองระวาง และการเช่าเรือการวางแผนและการดำเนินงานขนส่งสินค้าองค์กรและผู้รับจัดการขนส่งสินค้าทางเรือการบริหารงานของบริษัทเดินเรือพาณิชย์การจัดการโซ่อุปทานการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยต้นทุนที่ประหยัด การวางแผนระบบการจัดส่งกำลังบำรุง

Course codes : 904471
Credit : 2(2-0-4)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ

องค์การในการจัดหาสินค้าจัดเก็บดูแลและจัดส่งของเจ้าของเรือความรับผิดชอบต่อสินค้าหลักการจัดเก็บสินค้าอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าลงเรือและการขนถ่ายสินค้าลงและขึ้นจากเรือ

Course codes : 904481
Credit : 3(3-0-6)
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ลักษณะทั่วไปของการขนส่งในแต่ละรูปแบบได้แก่ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางบกและการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา

Course codes : 905341
Credit : 2(2-0-4)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางพาณิชยนาวี

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การเสนอขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการสั่งซื้อสินค้าและการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 905371
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 1

สมุทรทานุภาพเรขาคณิตของเรือการจำแนกประเภทเรือองค์กรทางเรือ เสถียรภาพและการลอยการบ่งบอกความจุและขนาดของเรือความแข็งแรงของเรือโครงสร้างหลักและโครงสร้างของส่วนประกอบตัวเรือ

Course codes : 905421
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษาระบบการสื่อสารระบบข้อมูลภูมิศาสตร์เทคโนโลยีการขนส่งทางเรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีระบบการควบคุมการจราจรทางทะเลอุปกรณ์การสื่อสาร การนำทางและการหาพิกัด

Course codes : 905441
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปด้านพาณิชยนาวี

ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆกับงานธุรกิจพาณิชยนาวีฐานข้อมูลเบื้องต้นและการออกแบบฐานข้อมูลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจพาณิชยนาวีนิสิตจะต้องจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการธุรกิจพาณิชยนาวีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกของตน

Course codes : 907331
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการแนวคิดปัจจัยแวดล้อมทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรกลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนการสรรหาการคัดเลือกการพัฒนาและการฝึกอบรมการบริหารค่าตอบแทนการวิเคราะห์และประเมินค่างานการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารแรงงานสัมพันธ์ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 907421
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ

การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิตกลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 907422
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้าการสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทางระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

Course codes : 908453
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี

หัวข้อพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านการจัดการ

Course codes : 909401
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ ด้านต่างๆ อาทิ บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

Course codes : 909402
Credit : 6(0-30-6)
สหกิจศึกษา

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกนิสิตการเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

Course codes : 909403
Credit : 3(0-15-3)
ฝึกงาน 1

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 909404
Credit : 3(0-15-3)
ฝึกงาน 2

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีเพิ่มเติม

Course codes : 909458
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

วิเคราะห์วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางพาณิชยนาวีโดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางพาณิชยนาวีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 917324
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 917431
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์

การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การหาค่าที่เหมาะสม เทคนิคการพยากรณ์

2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 918371
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 1

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 918372
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 2

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 908203

Course codes : 918373
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 3

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 908204เพื่อใช้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 903321
Credit : 3(3-0-6)
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น

แนวคิดและวิธีการประกอบธุรกรรมระหว่างชาติและการค้านานาชาติ ประเด็นการเรียนรู้ได้แก่: ทฤษฎีการค้านานาชาติ สมดุลการชำระหนี้นานาชาตินโยบายเศรษฐกิจนานาชาติและผลกระทบกลไกของการเงินนานาชาติกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา การเคลื่อนย้ายเงินทุน การประกอบธุรกรรมระหว่างชาติระบบการค้าโลกกลุ่มทางการค้าองค์การระหว่างประเทศภาวการณ์เจริญเติบโตของเศรษฐกิจจากการค้าและการขนส่ง และประเด็นปัจจุบันระดับนานาชาติเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

Course codes : 903372
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

ลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ จัดทำงบทดลองการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน สำหรับกิจการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น การอ่านรายงานประจำปีสำหรับธุรกิจพาณิชนาวี

Course codes : 903432
Credit : 2(2-0-4)
การเงินสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี 2

กรอบแนวคิด ทฤษฎีแนวทางและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจพาณิชยนาวี เครื่องมือทางการเงินสำหรับการประเมินโครงการด้านการลงทุนในธุรกิจพาณิชยนาวีตลอดจนแนวโน้มและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี และกรณีศึกษา

Course codes : 904372
Credit : 3(3-0-6)
เรือสินค้าและลักษณะของเรือ 2

พื้นฐานความรู้ลมทะเลคลื่นและการจำแนกความรุนแรงเรืออนุพันธุ์ในวงการพาณิชยนาวีความต้านทานและการขับเคลื่อนของเรือวัฎจักรการออกแบบเรือพัฒนาการและแนวโน้มของเรือในอนาคตระบบนำขึ้นและปล่อยเรือลงน้ำ การซ่อมเรือจุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย

Course codes : 904373
Credit : 2(2-0-4)
ปฏิบัติการท่าเรือ

กระบวนการความสัมพันธ์ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในท่าเทียบเรือของระบบการปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าในท่าเทียบเรือได้แก่การปฏิบัติงานขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้นจากเรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและการจัดพื้นที่สำหรับการจัดวางสินค้า และการเก็บสินค้าในคลังสินค้าการรับและส่งมอบสินค้าการวางแผนและการจัดการเพื่อการปฏิบัติการขนถ่ายสินค้าการติดตั้งและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือและการเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการปฏิบัติการ

Course codes : 904471
Credit : 2(2-0-4)
การปฏิบัติงานสินค้าสำหรับเรือ

องค์การในการจัดหาสินค้าจัดเก็บดูแลและจัดส่งของเจ้าของเรือความรับผิดชอบต่อสินค้าหลักการจัดเก็บสินค้าอุปกรณ์ในการบรรจุสินค้าลงเรือและการขนถ่ายสินค้าลงและขึ้นจากเรือ

Course codes : 905341
Credit : 2(2-0-4)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางพาณิชยนาวี

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การเสนอขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการสั่งซื้อสินค้าและการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 905441
Credit : 3(2-2-5)
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปด้านพาณิชยนาวี

ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆกับงานธุรกิจพาณิชยนาวีฐานข้อมูลเบื้องต้นและการออกแบบฐานข้อมูลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจพาณิชยนาวีนิสิตจะต้องจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการธุรกิจพาณิชยนาวีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเอกของตน

Course codes : 907331
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการแนวคิดปัจจัยแวดล้อมทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กรกลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนการสรรหาการคัดเลือกการพัฒนาและการฝึกอบรมการบริหารค่าตอบแทนการวิเคราะห์และประเมินค่างานการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารแรงงานสัมพันธ์ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

Course codes : 907422
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้าการสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทางระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้าอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

Course codes : 908453
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจพาณิชยนาวี

หัวข้อพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีโดยเน้นด้านการจัดการ

Course codes : 909401
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ ด้านต่างๆ อาทิ บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

Course codes : 909402
Credit : 6(0-30-6)
สหกิจศึกษา

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกนิสิตการเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี

Course codes : 909403
Credit : 3(0-15-3)
ฝึกงาน 1

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 909404
Credit : 3(0-15-3)
ฝึกงาน 2

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจพาณิชยนาวีเพิ่มเติม

Course codes : 918371
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 1

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี

Course codes : 918372
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 2

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 908203

Course codes : 918373
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษธุรกิจพาณิชยนาวี 3

การฝึกฟัง-พูด และบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในงานอาชีพโดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านธุรกิจพาณิชยนาวี ที่สูงขึ้นกว่ารายวิชา 908204เพื่อใช้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ