ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) (วท.บ. (จุลชีววิทยา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 133 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริโฉม ทุ่งเก้า *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สวนจิตร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี ปิลันธนภาคย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร ทาไธสง *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 (Calculus II)

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1 (Chemistry I)

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2 (Chemistry II)

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 (Physics I)

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2 (Physics II)

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (Introductory Physics Laboratory I)

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 303250
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry)

การคำนวณข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การหาปริมาณสารโดยการชั่งน้ำหนัก การหาปริมาณสารโดยการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคของสเปกโตโฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

รหัสวิชา : 30325159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory)

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

รหัสวิชา : 30627059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ (Genetics)

ยีนและโครโมโซม การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์ การกำหนดเพศและพันธุกรรมและพันธุกรรที่เกี่ยวข้องกับเพศ พันธุกรรมหลายอัลลิล พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ พันธุกรรมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและการทำแผนที่โครโมโซม สารพันธุกรรมและกิจกรรม โครงสร้างและกลไกการควบคุมการทำงานของยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ มิวเตชันในระดับของโครโมโซมและยีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร และข้อมูลสารสนเทศทางพันธุศาสตร์

รหัสวิชา : 31139159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพ (Quality Management)

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ

รหัสวิชา : 31231159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (Statistical Methods for Sciences)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 31620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

รหัสวิชา : 31622159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 30520359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introductory Microbiology)

ประวัติจุลชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์และหน้าที่ พันธุกรรมของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ เทคนิคพื้นฐานสำหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและการควบคุม ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อจุลินทรีย์ โรคและการติดเชื้อ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์และสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30520459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introductory Microbiology Laboratory)

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นเน้นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญของการศึกษาทางจุลชีววิทยา

รหัสวิชา : 30520559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องมือทางจุลชีววิทยา (Instruments in Microbiology)

หลักการทำงาน วิธีใช้และดูแลรักษาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

รหัสวิชา : 30520659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การจัดจำแนกแบคทีเรีย (Determinative Bacteriology)

หลักการจัดจำแนกแบคทีเรียกลุ่มต่างๆ วิธีการทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเพื่อใช้ในการจำแนกแบคทีเรีย วิธีการใหม่ในการจัดจำแนกแบคทีเรีย

รหัสวิชา : 30530759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ราวิทยา (Mycology)

ลักษณะทั่วไปของราและจุลินทรีย์คล้ายรา ความสำคัญ ความหลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่าง รากับสิ่งมีชีวิตอื่น สายวิวัฒนาการและการจัดหมวดหมู่

รหัสวิชา : 30530859
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
วิชาชีพจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Profession and Biosafety in Microbiology Laboratory)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ระดับความเสี่ยงของจุลินทรีย์ก่อโรคและระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ กฏระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

รหัสวิชา : 30531059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ (Microbial Genetics)

ลักษณะโครงสร้างกรดนิวคลีอิค การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ การควบคุมการแสดงออกของจีนในแบคทีเรียและไวรัสทำลายแบคทีเรีย การกลายและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ พันธุศาสตร์ของรา พื้นฐานทางด้านพันธุวิศวกรรม

รหัสวิชา : 30531259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (Microbial Physiology)

องค์ประกอบทางเคมีและหน้าที่ของโครงสร้างเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหารและการขนส่ง การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกทางสรีรวิทยา เมแทบอลิซึม และการสร้างพลังงาน เอนไซม์และ การควบคุมเมแทบอลิซึม

รหัสวิชา : 30532159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

กลไกการตอบสนองทางภูมิต้านทานของร่างกาย ทั้งแบบจำเพาะและไม่จำเพาะต่อ สิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและ แอนติบอดีชนิดต่าง ๆ การนำหลักการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การรักษาโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 30532259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ไวรัสวิทยา (Virology)

โครงสร้าง การเพิ่มจำนวน และอนุกรมวิธานไวรัสของสัตว์ ไวรัสของพืช และไวรัสของแบคทีเรีย กลไกการก่อโรค อาการโรค การแพร่ระบาดของไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่สำคัญบางชนิดในมนุษย์ วิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 30538159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
จริยธรรมนักวิทยาศาสตร์ (Ethics for Scientists)

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศีลธรรมและจริยธรรม จริยธรรมพื้นฐาน จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใช้สัตว์ การวิจัยในมนุษย์

รหัสวิชา : 30539159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางจุลชีววิทยา (Seminar in Microbiology)

การค้นคว้าและวิเคราะห์บทความวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา เขียนรายงานและนำเสนอ

รหัสวิชา : 30549259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โครงงานทางจุลชีววิทยา 1 (Projects in Microbiology I)

การสืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การวางแผนการทดลอง เขียนและนำเสนอโครงร่างงานวิจัยที่สนใจทางด้านจุลชีววิทยา

รหัสวิชา : 30549359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
โครงงานทางจุลชีววิทยา 2 (Projects in Microbiology II)

การดำเนินการทดลองเพื่อตอบปัญหาทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์ วิจารณ์ เขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย

2.3.2.1 วิชาด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30530959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ และการควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ (Maintenance of Microorganisms and Quality Control of Culture Media)

วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ การเตรียม การเก็บรักษา การใช้งานและวิธีการควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ

รหัสวิชา : 30531159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล (Basic Techniques in Molecular Genetics)

การเตรียมจีโนมิกและพลาสมิดดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อิเลคโตรโฟริซีส การตัดดีเอ็นเอด้วยเรสทริกชันเอนไซม์และการเชื่อมต่อดีเอ็นเอ การถ่ายทอดดีเอ็นเอ ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส

รหัสวิชา : 30541359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การจัดจำแนกราเบื้องต้น (Introductory Determinative Mycology)

หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการแยกเชื้อและจัดจำแนกรา จัดหมวดหมู่และจำแนกชนิดรา

รหัสวิชา : 30541459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ราทะเลเบื้องต้น (Introductory Marine Fungi)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับราทะเล ชนิดและแหล่งที่อยู่ การเจริญ การสืบพันธุ์และปัจจัยควบคุม ความหลากหลาย สัณฐานวิทยาและการจัดจำแนก บทบาทในสิ่งแวดล้อมและการนำมาประยุกต์ในด้านต่างๆ

รหัสวิชา : 30541559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการราทะเลเบื้องต้น (Introductory Marine Fungi Laboratory)

การสำรวจราทะเลในสิ่งแวดล้อม การแยกราทะเลจากแหล่งอาศัยและการจัดจำแนกทางสัณฐานวิทยา การศึกษาบทบาทและคุณสมบัติที่สำคัญในการประยุกต์ด้านต่างๆ

รหัสวิชา : 30541659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

เทคนิคการโคลนระดับโมเลกุล การสร้างห้องสมุดยีน การโคลนผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ การคัดเลือก รีคอมบิแนนท์โคลน ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ไฮบริไดเซชันของกรดนิวคลิอิก การวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แนวการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30541759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การจัดจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธีพันธุศาสตร์โมเลกุล และการวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการ (Molecular Identification of Microorganisms and Phylogenetic Analysis)

วิวัฒนาการและความหลากหลายของจุลินทรีย์ หลักการจัดจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธี ทางพันธุศาสตร์โมเลกุล โมเลกุลเครื่องหมายสำหรับจำแนกและศึกษาวิวัฒนาการของจุลินทรีย์ สารสนเทศชีวภาพสำหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลระดับโมเลกุล วงศ์วานวิวัฒนาการของจุลินทรีย์และการสร้างแผนภูมิต้นไม้ การวิเคราะห์สายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและระบุตำแหน่งทางอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30541859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โปรตีโอมิกส์พื้นฐานของจุลินทรีย์ (Fundamental Microbial Proteomics)

การศึกษาโปรตีนทั้งหมดในจุลินทรีย์ วิธีและเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ โปรตีโอมิกส์กับสรีรวิทยาของเซลล์ โปรตีโอมิกส์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม โปรตีโอมิกส์ของจุลินทรีย์ก่อโรค

2.3.2.2 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข

รหัสวิชา : 30532359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
แบคทีเรียทางการแพทย์ (Medical Bacteriology)

แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ แหล่งอาศัยตามธรรมชาติ รังโรค การติดต่อ ปัจจัยการก่อโรคและพยาธิกำเนิด การป้องกันและควบคุมโรค เทคนิคทางจุลชีววิทยาสำหรับการจัดจำแนกชนิดของแบคทีเรียก่อโรคและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 30532459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
แบคทีเรียวินิจฉัย (Diagnostic Bacteriology)

กายวิภาคศาสตร์ กลไกป้องกันตนเองของระบบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิต เชื้อประจำถิ่น เชื้อก่อโรคในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ อาการโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

รหัสวิชา : 30532559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรโตซัวทางการแพทย์ (Medical Protozoology)

โรคโปรโตซัวที่พบบ่อยในประเทศไทย ความรู้แบบองค์รวมในด้านระบาดวิทยา สัณฐานวิทยา วัฏจักรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิต พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพ วิทยาภูมิคุ้มกัน อาการและอาการแสดง ทักษะพื้นฐานการวินิจฉัยทางปฏิบัติการโปรโตซัว การรักษาและเภสัชวิทยาของยารักษาโรค การควบคุมป้องกันโรคโปรโตซัวทั้งส่วนบุคคลและชุมชน

รหัสวิชา : 30542659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ราทางการแพทย์ (Medical Mycology)

ชนิดของราที่มีความสำคัญทางการแพทย์ กลไกในการก่อโรค อาการโรค การแพร่ระบาด และวิธีการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 30542759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติ (Antimicrobial Agents from Nature)

แหล่งที่มาและประเภทของสารต้านจุลชีพจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สมบัติ กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการสกัดสาร การทดสอบฤทธิ์ และการใช้ประโยชน์ของสารต้านจุลชีพ

2.3.2.3 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 30533159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)

บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีวิตและการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหารจุลชีววิทยาของอาหารประเภทต่างๆ การถนอมอาหาร อาหารหมัก จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคผ่านทางอาหาร การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของอาหาร

รหัสวิชา : 30533259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร (Microbiological Food Analyses)

การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีวิเคราะห์แบบเดิมและวิธีรวดเร็วในการตรวจจุลินทรีย์ที่สำคัญในอาหารทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 30534159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

การแยกและการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม การเก็บรักษาและการปรับปรุงสายพันธุ์ กระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการทำให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30534259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เอนไซม์จากจุลินทรีย์ (Microbial Enzymes)

สมบัติและกลไกการทำงานของเอนไซม์ แหล่งผลิต กระบวนการผลิต การแยกสกัดและการทำบริสุทธิ์เอนไซม์จากจุลินทรีย์โดยเน้นเอนไซม์ที่ผลิตเป็นการค้า การตรึงเอนไซม์และเซลล์จุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30543359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร (Food Safety and Hygiene)

ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร จุลินทรีย์อันตรายด้านความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหาร สุขลักษณะอาหาร และการควบคุมจุลินทรีย์อันตราย ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

รหัสวิชา : 30543459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของอาหารทะเล (Seafood Microbiology and Technology)

ชนิดของจุลินทรีย์ที่สำคัญในอาหารทะเล ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคที่พบในอาหารทะเล เทคโนโลยีการแปรรูปและถนอมอาหารทะเล การประเมินคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล

รหัสวิชา : 30544359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์ (Yeast and Yeast Technology)

ชีววิทยาของยีสต์ การจัดหมวดหมู่ การเจริญและเมแทบอลิซึม การเก็บรักษา ชีววิทยาโมเลกุลและการปรับปรุงพันธุ์ยีสต์ เทคโนโลยีการผลิตเซลล์ยีสต์และผลิตภัณฑ์จากยีสต์ทางอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 30544459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
อุตสาหกรรมอาหารหมักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Fermented Food and Alcoholic Beverage Industry)

ประเภทของอาหารหมักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและชีวเคมีของการหมัก กระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม การปรับปรุงและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 30544559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาสำหรับพลังงานทางเลือก (Microbiology for Alternative Energy)

สถานการณ์และผลกระทบจากการผลิตและการใช้พลังงาน พลังงานทางเลือกประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการสร้างพลังงานทางเลือก เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30544659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของเครื่องสำอาง (Cosmetic Microbiology)

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชนิดของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง กรรมวิธีที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยา ประสิทธิภาพต้านจุลินทรีย์ของสารกันเสีย กลไกต้านจุลินทรีย์ของสารกันเสียบางชนิดและการตอบสนองของจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30544759
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological Testing Laboratory Standard)

ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

2.3.2.4 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30535159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)

การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม บทบาทของจุลินทรีย์ในการเปลี่ยนแปลงมลพิษของสิ่งแวดล้อม การลดความเป็นพิษของสารพิษโดยกระบวนการทางจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30545259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การย่อยสลายและการพื้นฟูสภาพทางชีวภาพเบื้องต้น (Fundamental Biodegradation and Bioremediation)

สารก่อมลพิษจากสิ่งแวดล้อม กลไกและการย่อยสลายสสารด้วยวิธีทางชีวภาพ การย่อยสลายและพื้นฟูสภาพด้วยจุลินทรีย์ภายใต้กระบวนการที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน

รหัสวิชา : 30545359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางน้ำ (Aquatic Microbiology)

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ ลักษณะเฉพาะของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ และระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน แหล่งน้ำ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อวัฎจักรของสารต่างๆ การย่อยสลายสารอินทรีย์ จุลินทรีย์กับมลพิษทางน้ำ เทคนิคสำหรับปฏิบัติการจุลินทรีย์ทางน้ำ

รหัสวิชา : 30545459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของน้ำเสีย (Wastewater Microbiology)

ประเภท และลักษณะของน้ำเสีย แหล่งกำเนิดและแนวทางการควบคุมการเกิดน้ำเสีย หลักการและวิธีการในการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี และกายภาพของน้ำเสีย จุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานของน้ำเสียประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 30545559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของดินและการประยุกต์ (Soil Microbiology and Application)

กลุ่มของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน การแพร่กระจายและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรของสารในดิน การเปลี่ยนแปลงของสารก่อมลพิษประเภทต่างๆ ในดิน กิจกรรมของจุลินทรีย์ การนำเทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาทางดินมาใช้

รหัสวิชา : 30545659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบำบัดของเสียอันตรายทางชีวภาพ (Biological Treatment of Hazardous Wastes)

ปัญหาที่เกิดจากของเสียอันตราย การจำแนกประเภท การจัดการ เทคโนโลยีการบำบัด การบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางชีวภาพ

2.3.2.5 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม

รหัสวิชา : 30536159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางเกษตรกรรม (Agricultural Microbiology)

กลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญทางเกษตรกรรม การประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาเพื่อจัดการสุขภาพพืชและการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคพืชด้วยวิธีทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30546259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของโรคพืช (Microbiology of Plant Disease)

กลุ่มของจุลินทรีย์ก่อโรคในพืช กลไกและพัฒนาการการเกิดโรค การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรค การควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30546359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด (Mushrooms and Mushroom Technology)

อนุกรมวิธานของเห็ด ความหลากหลายทางชีวภาพ การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ เทคโนโลยีการเพาะเห็ด การเก็บรักษาสายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์และประโยชน์ของเห็ด

รหัสวิชา : 30546459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (Fundamental of Aquaculture Microbiology)

ลักษณะของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัญหาของการเกิดโรคระบาดในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บทบาทของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่อสัตว์น้ำและการป้องกัน บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การนำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การป้องกันผลกระทบระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30546559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลินทรีย์และการรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจเบื้องต้น (Fundamental of Microorganisms and Semen Preservation of Economic Aquatic Animals)

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย์ด้านการก่อโรค การเน่าเสียในน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลไกของการควบคุมและการจัดการจุลินทรีย์ในน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว

รหัสวิชา : 30546659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและการจัดการโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจเบื้องต้น (Fundamental of Microbiology and Management of Economic Aquatic Animals’ Disease)

การศึกษาถึงชนิดของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อุบัติการณ์การเกิดโรคและการควบคุมโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีสาเหตุมาจากจุลินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 30546759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยสารต้านจุลชีพเบื้องต้น (Fundamental of Management of Aquaculture with Antimicrobial Therapy)

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศในระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิดของสารต้านจุลชีพ ชนิดของสมุนไพร การใช้สมุนไพร การใช้ยาต้านจุลชีพจากสารธรรมชาติ การใช้สารสังเคราะห์ในการควบคุม การจัดการระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30546859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โพรไบโอติกเทคโนโลยีเบื้องต้น (Fundamental of Probiotic Technology)

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับนิยาม ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นโพรไบโอติก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านอื่น การประยุกต์ความรู้ทางโพรไบโอติกเทคโนโลยี ให้เกิดความยั่งยืน การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบอื่นๆ

รหัสวิชา : 30546959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระบาดวิทยาทางโรคพืชเบื้องต้น (Introductory Plant Disease Epidemiology)

หลักการด้านระบาดวิทยา การพยากรณ์โรคพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค การตอบสนองของพืชต่อการเข้าทำลายของจุลินทรีย์ก่อโรค

รหัสวิชา : 30547159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืช (Microbiology and Plant Disease Management)

หลักการในการจัดการโรคพืชด้วยจุลินทรีย์ปฎิปักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืชในการจัดการโรคพืช การจัดการจุลินทรีย์ในระบบเพาะปลูกพืชเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดและการระบาดของโรคพืช

รหัสวิชา : 30547259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อก่อโรคพืช (Microbial Agent Products for Controlling Plant Pathogens)

การคัดเลือกและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ปฎิปักษ์ การผลิต การพัฒนาสูตรและรูปแบบชีวภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการควบคุมเชื้อก่อโรคพืช กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวภัณฑ์จุลินทรีย์

2.3.2.6 วิชาด้านจุลชีววิทยาอื่น

รหัสวิชา : 30538259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยา (Listening and Speaking English for Microbiologists)

การฝึกฟังและพูด บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ของนักจุลชีววิทยาเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 30538359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยา (Reading and Writing English for Microbiologists)

การฝึกอ่านเอกสารและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีและทักษะการอ่านและการเขียน ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของนักจุลชีววิทยา

รหัสวิชา : 30538459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศัพท์เฉพาะทางจุลชีววิทยา (Specific Terms in Microbiology)

ศัพท์ที่ใช้ในการอ่าน เขียนและพูดทางจุลชีววิทยาด้านต่างๆ

รหัสวิชา : 30538559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ราวิทยาประยุกต์ (Applied Mycology)

การนำราและผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร การแพทย์ อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 30548659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา (Selected Topics in Microbiology)

ความรู้ใหม่และทิศทางความก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา

2.3.2.7 วิชาด้านการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 30549559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การฝึกปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน