ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์) (วท.ม. (จุลชีววิทยาประยุกต์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ *
รองศาสตราจารย์สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุเทพ ภาสุระ *
อาจารย์กาญจนา หริ่มเพ็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริโฉม ทุ่งเก้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรดี ปิลันธนภาคย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร ทาไธสง
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาด้านจุลชีววิทยาทั่วไปและพันธุศาสตร์

Course codes : 30550159
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคทางจุลชีววิทยา

วิธีการต่าง ๆ ในการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง การเจริญ พันธุกรรมและ เมแทบอลิซึม การจำแนกชนิด เทคนิคปลอดเชื้อในงานด้านจุลชีววิทยา วิธีการคงสภาพและการเก็บรักษาจุลินทรีย์อย่างเป็นระบบ

Course codes : 30550259
Credit : 2(2-0-4)
แนวโน้มปัจจุบันทางด้านจุลชีววิทยา

ความรู้และวิทยาการปัจจุบันด้านแบคทีเรีย ราและไวรัส ความสามารถในการก่อโรคของจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ด้านต่าง ๆ และการค้นหาข้อมูลทันสมัยทางด้านวิชาการจากระบบสืบค้นสารสนเทศ

Course codes : 30550359
Credit : 3(3-0-6)
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์

ความหลากหลายของแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส ยีสต์และรา การประมาณการ ค่าความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรจุลินทรีย์

Course codes : 30550459
Credit : 3(2-3-4)
ราทะเลวิทยา

ความรู้พื้นฐานและความสำคัญของราทะเล ความหลากหลาย สัณฐานวิทยาและการจัดจำแนก เทคนิคการศึกษาราทะเล การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

Course codes : 30550559
Credit : 3(2-3-4)
การจัดจำแนกรา

หลักการและเทคนิค ที่ใช้ในการคัดแยก จัดจำแนกรา

Course codes : 30550659
Credit : 2(2-0-4)
ราวิทยาประยุกต์

นำเสนอและอภิปรายงานวิจัย เกี่ยวกับราและกิจกรรมของราที่มีความสำคัญ การนำราและผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งทางด้านเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30551259
Credit : 3(3-0-6)
โปรติโอมิกส์ของจุลินทรีย์

โปรตีนทั้งหมดในจุลินทรีย์ วิธีและเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ โปรตีโอมิกส์กับสรีรวิทยาของเซลล์ โปรตีโอมิกส์ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมและการก่อโรค

Course codes : 30560159
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ขั้นสูง

โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการสังเคราะห์องค์ประกอบของเซลล์ และการควบคุมการทำงานของเซลล์แบคทีเรีย ยีสต์และรา ปัจจัยทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมที่มีผลต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม การเจริญและการดำรงชีวิตของแบคทีเรีย ยีสต์และรา

Course codes : 30561159
Credit : 2(2-0-4)
ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์จุลินทรีย์

ความรู้และวิทยาการปัจจุบันด้านพันธุศาสตร์จุลินทรีย์

1.2 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม

Course codes : 30552159
Credit : 3(3-0-6)
จุลินทรีย์อันตรายทางอาหาร

นิเวศวิทยา สรีรวิทยา การทำให้เกิดโรค การควบคุมและการประเมินความเสี่ยงจากแบคทีเรียก่อโรคทางอาหารรวมทั้งแบคทีเรียชนิดอุบัติใหม่

Course codes : 30552259
Credit : 3(3-0-6)
จุลินทรีย์และการเน่าเสียของอาหาร

บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการเสื่อมเสียของอาหาร จลศาสตร์การเจริญ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียในอาหาร

Course codes : 30562359
Credit : 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมจุลินทรีย์

กระบวนการและชีวเคมีในการผลิตอาหารหมัก แอลกอฮอล์ เอนไซม์ กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ สารต้านจุลชีพและผลิตภัณฑ์อื่น ที่อาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์

Course codes : 30562459
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีของเอนไซม์จากจุลินทรีย์

กระบวนการผลิต สกัดแยก ทำให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์ ในระดับอุตสาหกรรม

Course codes : 30562559
Credit : 3(2-3-4)
ชีววิทยาโมเลกุลของจุลินทรีย์อุตสาหกรรม

จุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ การพัฒนาพันธุกรรมจุลินทรีย์และการศึกษาด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์อุตสาหกรรมโดยอาศัยวิธีทางชีววิทยาโมเลกุล ความรู้และรายงานการวิจัยใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์อุตสาหกรรมในระดับโมเลกุล

1.3 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์

Course codes : 30553159
Credit : 2(2-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุลและการติดเชื้อ

หลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ก่อโรคกับเซลล์เจ้าบ้าน การรอดชีวิตและ การตั้งถิ่นฐานของจุลินทรีย์กลุ่มที่เจริญภายในเซลล์เจ้าบ้าน

Course codes : 30553259
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อ

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อ บทบาทของสารพิษ เอนไซม์และ สารเมแทบอไลท์ของจุลินทรีย์ ในการทำให้เกิดโรคติดเชื้อ การนำปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคเหล่านี้มาประยุกต์ในการวินิจฉัยโรคและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค

Course codes : 30553359
Credit : 2(2-0-4)
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่

วิวัฒนาการและแรงขับทางนิเวศวิทยาของการอุบัติขึ้นของโรค ผลกระทบของโรคอุบัติใหม่ต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และพืช วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการเกิดโรค การอภิปรายเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ที่มนุษย์ตั้งใจทำให้เกิดขึ้นมาเพื่อการทำลายล้างที่เรียกว่า ชีวภาพเพื่อก่อการร้าย

Course codes : 30563459
Credit : 2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและโรคติดเชื้อ

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างโรคติดเชื้อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านสุขภาพ

1.4 วิชาด้านจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม

Course codes : 30554159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางดินและเกษตรกรรม

ชนิดและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในดิน บทบาทของจุลินทรีย์ในดินและการเกษตรโดยเฉพาะด้านการหมุนเวียนแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง จุลินทรีย์กับพืช การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี กิจกรรมของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารประกอบเคมีที่ปนเปื้อนในดิน มลพิษทางดินที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ การคัดแยกจุลินทรีย์ในดินที่ต้องการมาใช้ประโยชน์

Course codes : 30554259
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางน้ำ

การแพร่กระจาย และบทบาทของจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ และระหว่างจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางจุลชีววิทยา การแยก การเพาะเลี้ยง โทษและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ

Course codes : 30554359
Credit : 3(2-3-4)
การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ

ลักษณะและผลกระทบของน้ำเสียจากแหล่งต่าง ๆ การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ บทบาทของจุลินทรีย์ในน้ำเสียในการย่อยสลายสารปนเปื้อนในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดกากโสโครก ผลกระทบของจุลินทรีย์ก่อโรคต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

Course codes : 30554459
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาการจัดการและควบคุมโรคพืช

กระบวนการทางจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิต งานวิจัยที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการจัดการและควบคุมโรคพืช

Course codes : 30554559
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและการจัดการโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

ชนิดของจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อุบัติการณ์การเกิดโรคและการควบคุมโรคสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญที่มีสาเหตุมาจากจุลินทรีย์ในประเทศไทยและทั่วโลก

Course codes : 30554659
Credit : 3(2-3-4)
โพรไบโอติกเทคโนโลยี

นิยาม ประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นโพรไบโอติกเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านอื่น การประยุกต์ความรู้ทางโพรไบโอติกเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบอื่น ๆ และการศึกษาค้นคว้า วิจัยใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการใช้โพรไบโอติกในประเทศไทยและระดับโลก

Course codes : 30554759
Credit : 3(2-3-4)
การบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยสารต้านจุลชีพ

ระบบนิเวศในระบบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิดของสารต้านจุลชีพและสมุนไพร การประยุกต์สมุนไพรและยาต้านจุลชีพจากสารธรรมชาติและการสังเคราะห์ในการควบคุมและจัดการระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการศึกษาค้นคว้า วิจัยใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีในการจัดการจุลินทรีย์ในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยสมุนไพรและยาต้านจุลชีพในประเทศไทยและระดับโลก

Course codes : 30564859
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของมลภาวะและการจัดการ

จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติของคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาและการจัดการระบบบำบัดของเหลว ของแข็ง ของเสียอันตราย เทคนิคการใช้สิ่งมีชีวิตในการตรวจวัดระดับความเป็นมลภาวะของระบบนิเวศ

Course codes : 30564959
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและการจัดการของเสียอันตราย

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากสารอันตรายและของเสียอันตราย การจำแนกประเภทและการจัดการของเสียอันตราย การจัดการสารอันตรายอย่างถูกวิธี เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางชีววิทยาเปรียบเทียบกับวิธีอื่น บทบาทของจุลินทรีย์ในการบำบัดของเสียอันตราย กรณีศึกษาปัญหาการจัดการสารอันตรายในประเทศไทย

Course codes : 30565159
Credit : 3(2-3-4)
การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ

การย่อยสลายสารประกอบที่ย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสาร การคัดแยก การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน วิธีการทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลายและฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30565259
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง

การใช้จุลินทรีย์หรือเมแทบอไลท์จากจุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

Course codes : 30565359
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีทางจุลชีววิทยาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านจุลชีววิทยาเพื่อประยุกต์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30565459
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและการควบคุมทางชีวภาพ

การคัดเลือก การผลิต และประยุกต์ จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช

Course codes : 30565559
Credit : 3(2-3-4)
บทบาทของจุลินทรีย์ในการรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

บทบาทของจุลินทรีย์ด้านการก่อโรคและการเน่าเสียในน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลไกของการควบคุมและการจัดการจุลินทรีย์เพื่อการรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว การศึกษาค้นคว้า วิจัยใหม่ ๆ ทางด้านการเก็บรักษาน้ำเชื้อสัตว์น้ำเศรษฐกิจในประเทศไทยและ ระดับโลก

Course codes : 30565659
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในทะเล บทบาทของจุลินทรีย์ต่อระบบนิเวศทางทะเล สัตว์ทะเล และการเปลี่ยนแปลงหรือคงสภาพ การแก้ไขมลพิษของทะเล การลดความเป็นพิษของสารพิษโดยกระบวนการทางจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ จุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลในด้านต่าง ๆ

1.5 วิชาด้านอื่น ๆ

Course codes : 30566159
Credit : 2(1-3-2)
เทคนิคการวิจัยและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เทคนิคในการทำวิจัย กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Course codes : 30566259
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา

อภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางจุลชีววิทยา โดยเน้นเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่

2. หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 30559159
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1

การนำเสนอและอภิปรายการค้นพบใหม่ทางจุลชีววิทยาอย่างลึกซึ้ง

Course codes : 30559259
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2

การนำเสนอและอภิปรายเชิงวิเคราะห์งานวิจัยทางจุลชีววิทยาระดับสูง

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 30569759
Credit : 36(0-72-36)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง งานวิจัยด้านจุลชีววิทยา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ การสืบค้นข้อมูล การเสนอโครงร่างงานวิจัย การทดลอง การเขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัย