ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ปร.ด. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 74 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ชิงชัย เมธพัฒน์ *
รองศาสตราจารย์ นันทพร ภัทรพุทธ *
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก * Ph.D. (Tropical Medicine)
Mahidol University (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์ Ph.D. (Statistics)
Newcastle University ,UK (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552 (2552)
อาจารย์ ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์
รองศาสตราจารย์ ปวีณา มีประดิษฐ์
อาจารย์ พิจิตรา ปฏิพัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลพงศ์ สุขสว่าง
อาจารย์ รจฤดี โชติกาวินทร์
รองศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
อาจารย์ วัลลภ ใจดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา เจริญวัฒนะ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

Course codes : 70170359
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง

เทคนิคขั้นสูงในการวิจัยเชิงปริมาณในงานสาธารณสุข การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ปัญหาและการควบคุมคุณภาพงานวิจัย การควบคุมอคติและลดความคลาดเคลื่อนในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย หลักการเลือกวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยแต่ละรูปแบบ การบริหารงานวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณและการวิพากษ์งานวิจัย จริยธรรมงานวิจัย และกรณีศึกษา

1.2 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

Course codes : 71372059
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและระบาดวิทยาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอตามหลักการทางด้านวิจัยและวิทยาการระบาดเพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัย

Course codes : 71372159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาองค์ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มการจัดการเพื่อแก้ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การใช้มุมมองแบบสหวิชาชีพในการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 71372259
Credit : 3(3-0-6)
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สหวิทยาการในประเด็นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ ในด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงานที่มีต่อสุขภาพของคนทำงาน ในมุมมองของสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วย นักอาชีวอนามัย พยาบาล และแพทย์

Course codes : 71372359
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินและควบคุมสิ่งคุกคามทางกายภาพและเคมี

การประเมินความเสี่ยงคนงานจากการสัมผัสสิ่งคุกคามทางกายภาพและเคมี โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบในการอธิบายลักษณะความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งคุกคามทางกายภาพและเคมี การจัดการความเสี่ยงของสิ่งคุกคามในการทำงานที่คนงานได้รับอย่างสมบูรณ์ การใช้ทรัพยากรทางด้าน อาชีวอนามัยมาจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน

Course codes : 71372459
Credit : 3(3-0-6)
การยศาสตร์และความปลอดภัย

การควบคุมของสาเหตุของการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน โดยการออกแบบและการดำเนินการด้วยโปรแกรมการยศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ วิธีการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์บริเวณที่ทำงานอย่างเหมาะ การประเมินและการจัดระดับสิ่งคุกคาม และการเลือกวิธีการควบคุม

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 71399859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดหัวข้อวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การวางแผนงานวิจัย การดำเนินการการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

1.1 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

Course codes : 70170359
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง

เทคนิคขั้นสูงในการวิจัยเชิงปริมาณในงานสาธารณสุข การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ปัญหาและการควบคุมคุณภาพงานวิจัย การควบคุมอคติและลดความคลาดเคลื่อนในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย หลักการเลือกวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยแต่ละรูปแบบ การบริหารงานวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณและการวิพากษ์งานวิจัย จริยธรรมงานวิจัย และกรณีศึกษา

Course codes : 71350759
Credit : 2(2-0-4)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์

ขอบเขตของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์หลักการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน และตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

Course codes : 71350859
Credit : 2(2-0-4)
การประยุกต์การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย การจัดการควบคุมการสูญเสีย การจัดการการประกันการประสบอันตรายจากการทำงาน การจัดฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย และการประยุกต์เทคนิคในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 71372059
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและระบาดวิทยาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอตามหลักการทางด้านวิจัยและวิทยาการระบาดเพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นปัญหาด้านอาชีวอนามัย

1.2 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

Course codes : 71350959
Credit : 3(1-6-2)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอาชีวอนามัย

เทคนิควิธีการตรวจวัด การประเมิน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางด้านกายภาพ ได้แก่ เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน และรังสี ทางด้านเคมี ได้แก่ ฝุ่น ฟูม ละออง ควัน ไอระเหย และของเหลว การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง และบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

Course codes : 71351059
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยาประยุกต์

หลักการทางพิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลไกการเกิดพิษ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษด้านจลนศาสตร์การดูดซึม การกระจาย เมตาบอลิซึมและการขับสารสารเคมีออกจากร่างกาย และการประยุกต์ในการเฝ้าระวังสุขภาพของคนทำงาน ตลอดจนด้านการจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการกรณีฉุกเฉินของการหกและรั่วไหลของสารเคมี

Course codes : 71361159
Credit : 3(3-0-6)
การยศาสตร์ประยุกต์

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความแตกต่างของความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ การออกแรง การใช้พลังงานของมนุษย์ในรูปแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหว การประยุกต์หลักการยศาสตร์ในการออกแบบสถานีงาน, อุปกรณ์, เครื่องมือ, และป้ายสื่อสัญลักษณ์ การป้องกัน แก้ไข ควบคุมอันตรายจากความเสี่ยงด้านการยศาสตร์

Course codes : 71361259
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประยุกต์เทคโนโลยีในการตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน การรวบรวมสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการวิเคราะห์และการประเมินแผนงานโครงการ

Course codes : 71361359
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1

ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ

Course codes : 71361459
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2

ทฤษฎีหรือหลักการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อจัดทำในรูปของโครงการวิจัย

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 71372259
Credit : 3(3-0-6)
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สหวิทยาการในประเด็นที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ ในด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงานที่มีต่อสุขภาพของคนทำงาน ในมุมมองของสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วย นักอาชีวอนามัย พยาบาล และแพทย์

Course codes : 71372359
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินและควบคุมสิ่งคุกคามทางกายภาพและเคมี

การประเมินความเสี่ยงคนงานจากการสัมผัสสิ่งคุกคามทางกายภาพและเคมี โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบในการอธิบายลักษณะความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งคุกคามทางกายภาพและเคมี การจัดการความเสี่ยงของสิ่งคุกคามในการทำงานที่คนงานได้รับอย่างสมบูรณ์ การใช้ทรัพยากรทางด้าน อาชีวอนามัยมาจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน

Course codes : 71372459
Credit : 3(3-0-6)
การยศาสตร์และความปลอดภัย

การควบคุมของสาเหตุของการบาดเจ็บในสถานที่ทำงาน โดยการออกแบบและการดำเนินการด้วยโปรแกรมการยศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ วิธีการรับรู้ปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์บริเวณที่ทำงานอย่างเหมาะ การประเมินและการจัดระดับสิ่งคุกคาม และการเลือกวิธีการควบคุม

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 71399959
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทางด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย กำหนดคำถามการวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย