ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) (วท.บ. (วาริชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี * Ph.D. (Biological Sciences)
University of Queensland, Australia (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เผชิญโชค จินตเศรณี * วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
อาจารย์วันศุกร์ เสนานาญ * Ph.D. (Fisheries and Wildlife)
University of Minnesota, USA (2545)
อาจารย์ วิชญา กันบัว * วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวามินี ธีระวุฒิ * ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาวดี สุริยพันธุ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
อาจารย์ ถนอมศักดิ์ บุญภักดี D.Sc. (Agriculture)
Kyoto University, Japan (2549)
รองศาสตราจารย์ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร Ph.D. (Zoology)
University of Canterbury, New Zealand (2539)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ ประทุมชาติ Ph.D. (Aquatic Sciences)
Universidade do Porto, Portugal (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปภาศิริ บาร์เนท Ph.D. ( Aquaculture)
Clemson University, USA. (2545)
อาจารย์ ประสาร อินทเจริญ
อาจารย์ ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
รองศาสตราจารย์ วิภูษิต มัณฑะจิตร Ph.D. (Marine Biology)
James Cook University, Australia (2541)
รองศาสตราจารย์วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย Ph.D.(Marine Estuarine and Environmental Science)
University of Maryland College Park, USA (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมถวิล จริตควร Ph.D. (Biological Sciences)
University of Portsmouth, U.K. (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ Ph.D. (Geography)
University of Victoria, Canada (2550)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2 หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30325059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

รหัสวิชา : 30325159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

รหัสวิชา : 30520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

รหัสวิชา : 30520259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30922159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัตววิทยาสัตว์น้ำ

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสัตว์ทะเล โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานและสรีรวิทยา การจัดจำแนกหมวดหมู่และอนุกรมวิธานของสัตว์ทะเล

รหัสวิชา : 30922259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการสัตววิทยาสัตว์น้ำ

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเบื้องต้น ลักษณะทางสัณฐานและการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมพอริเฟอรา ไนดาเรีย แพลทิเฮลมินทิส แอนิลิดา มอลลัสกา อาร์โทโพดา เอคไคโนเดอร์มาตา ยูโรคอร์ดาตา และคอร์ดาตา

รหัสวิชา : 30924159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ทั่วไป

กำเนิดของมหาสมุทรและทะเลชายฝั่ง คุณสมบัติของน้ำและน้ำทะเล ลักษณะของกระแสน้ำและคลื่นในมหาสมุทรและผลกระทบที่เกิดขึ้นในทะเลชายฝั่ง สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร ความสำคัญของมหาสมุทรที่มีต่อมนุษย์และธรรมชาติ ภัยพิบัติทางทะเล และการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

รหัสวิชา : 30925159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางวาริชศาสตร์

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานทางวาริชศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีทางการประมงและสำรวจทรัพยากรทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การดูแลหลังการจับและแปรรูปสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30930159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
จริยธรรมทางวาริชศาสตร์

หลักจริยธรรมในการทำวิจัยด้านวาริชศาสตร์ การทำงานฐานะผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ร่วมงานที่ดี รวมถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาจิตใจและอารมณ์ การคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30932159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น สารพันธุกรรมและกลไกการถ่ายทอดทางพันธุกรรมระดับโมเลกุล การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะคุณภาพ การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ระดับเซลล์และอณูพันธุศาสตร์ เชื่อมโยงหลักพันธุศาสตร์ กับงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ หลักการจัดการพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ การใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมในการจัดการทรัพยากรทางน้ำ และตอบคำถามทางนิเวศทางน้ำ กรณีศึกษารวมถึงงานพันธุศาสตร์สัตว์น้ำทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

รหัสวิชา : 30932259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

ฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางพันธุศาสตร์สัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการมากยิ่งขึ้น การถ่ายทอดพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุศาสตร์ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ และ อณูพันธุศาสตร์ การฝึกเทคนิคในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์

รหัสวิชา : 30932359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทางทะเล

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในทะเล ตั้งแต่กลุ่มโปรแคริโอตจนถึงยูแคริโอตชั้นสูง การแพร่กระจาย ลักษณะที่อาศัยอยู่ การดำรงชีวิต และการปรับตัว ความสำคัญและประโยชน์ รวมถึงผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดังกล่าวต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล

รหัสวิชา : 30932459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สาหร่ายและพันธุ์ไม้น้ำ

คำนิยามและความสำคัญของสาหร่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่าย อนุกรมวิธานและการจัดจำแนก สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายไฟ สาหร่ายสีน้ำตาล สาหร่ายสีแดง การเพาะขยายพันธ์สาหร่าย พืชน้ำกลุ่มเฟิร์น ไบร์โอไฟต์ พืชดอก พรรณไม้น้ำเศรษฐกิจ เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 30932559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
แพลงก์ตอนวิทยา

การจัดจำแนกกลุ่มแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่าง ประโยชน์และความสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำ

รหัสวิชา : 30932659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หญ้าทะเล

ความหมาย ความสำคัญและวิวัฒนาการของระบบนิเวศหญ้าทะเล อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และการแพร่ ของหญ้าทะเล ระเบียบวิธีวิจัย การติดตามและการประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อแหล่งหญ้าทะเล

รหัสวิชา : 30933159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ความสำคัญของการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หลักการและวิธีการในการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดิน การเก็บรักษาตัวอย่าง เทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแต่ละพารามิเตอร์ ตะกอนแขวนลอย พีเอช ความเป็นด่าง ความกระด้างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ความต้องการออกซิเจนในกระบวนการทางชีวเคมี คลอโรฟิลล์ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ตะกอนดิน การประกันและการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

รหัสวิชา : 30933259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เทคนิคการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตะกอนแขวนลอย พีเอช ความเป็นด่าง ความกระด้างของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ความต้องการออกซิเจนในกระบวนการทางชีวเคมี คลอโรฟิลล์ แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต และซิลิเกต

รหัสวิชา : 30933359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลพิษทางน้ำ

แหล่งกำเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหล่งน้ำ แนวทางและหลักการในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลักการเบื้องต้นของระบบบำบัด น้ำเสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ การคำนวณและแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางน้ำ มีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 30933459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาทางน้ำ

นิยามและความสำคัญของพิษวิทยาทางน้ำ ชนิด แหล่งที่มา ของมลสาร และการแพร่กระจายในแหล่งน้ำ การเข้าสู่สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของมลสารกับความเป็นพิษ การตรวจสอบความเป็นพิษของมลสารต่อสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนย้ายของมลสารในแหล่งน้ำและปัจจัยควบคุม ความเป็นพิษและผลกระทบของมลสาร การสะสมและการถ่ายทอดมลสารผ่านห่วงโซ่อาหาร

รหัสวิชา : 30933559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล

คุณภาพน้ำพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาวะแวดล้อมทางทะเล เทคนิคการเก็บตัวอย่าง รักษาตัวอย่าง หลักการของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการวิเคราะห์ การประกันและการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล

รหัสวิชา : 30934159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์สกายะ

ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทร คุณสมบัติของน้ำทะเลทางกายภาพ การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรและชายฝั่ง การเกิดคลื่นน้ำขึ้นน้ำลง การตกตะกอน การเซาะทำลายฝั่ง การปั่นป่วนของน้ำ มวลน้ำ การประยุกต์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์สกายะต่อปรากฏการณ์ทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมในเขตน้ำตื้นและชายฝั่ง การใช้ทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งพลังงานแร่ธาตุ และทรัพยากรอื่น ๆ จากมหาสมุทร

รหัสวิชา : 30934259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์เคมี

คุณสมบัติทางเคมีของน้ำ คุณสมบัติของน้ำทะเล องค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเล การแพร่กระจายของแร่ ธาตุ ในมหาสมุทร ขบวนการต่างๆ ที่ควบคุมองค์ประกอบทางเคมีและการแพร่กระจายของแร่ ธาตุ ในมหาสมุทร ธาตุอาหารกับผลผลิตเบื้องต้นในทะเล ปัญหามลภาวะในทะเล

รหัสวิชา : 30934359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ธรณี

ลักษณะพื้นมหาสมุทร โครงสร้าง เทคโทนิค กระบวนการทางธรณีและกระบวนการตามธรรมชาติ การตกตะกอน กระบวนการเคลื่อนย้ายตะกอน ซึ่งสร้างและเปลี่ยนแปลงพื้นมหาสมุทรในอนาคต ระบบสำรวจพื้นทะเลด้วยความละเอียดสูง เครื่องมือวัดเสียงสะท้อน

รหัสวิชา : 30934459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมทางทะเล

กรอบความคิดและสถาณการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผลกระทบและการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาทางทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

รหัสวิชา : 30935359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ

ลักษณะของทรัพยากรน้ำ ระบบและวัฏจักรทางอุทกวิทยา คุณค่าของทรัพยากรน้ำต่อมนุษยชาติ การควบคุมและการจัดการทรัพยากรน้ำ ลักษณะเฉพาะทางอุทกวิทยา อุทกวิทยาเชิงปริมาณ อุทกวิทยาเชิงคุณภาพ นโยบายการใช้น้ำ ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรทางน้ำ หลักการในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ

รหัสวิชา : 30936359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

หลักเบื้องต้นทางสรีรวิทยาที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวสัตว์ ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในร่างกายของสัตว์ที่มีต่อสรีรวิทยาและการปรับตัวทางสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ เมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวสัตว์เปลี่ยนแปลงไป การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำบางชนิด เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมที่ที่อยู่รอบๆ ตัวสัตว์

รหัสวิชา : 30936459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นในแหล่งน้ำ

คำจำกัดความ และความสำคัญของการรุกรานของสิ่งมีขีวิตต่างถิ่น ขอบเขตและประเภทของการรุนรานในแหล่งน้ำ กระบวนการในการรุกราน กลไกและเส้นทางการนำเข้าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น ความต้องการทางชีววิทยา และทางนิเวศของสิ่งมีขีวิตต่างถิ่นที่สามารถรุกรานได้ ผลกระทบทางนิเวศ ทางวิวัฒนาการ และทางเศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตรุกรานในแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งมีชีวิตรุกราน กฎหมาย นโยบาย และแผนการจัดการในระดับชาติและนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นที่รุกราน

รหัสวิชา : 30937159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ

ระบบการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล อาหารและโภชนาการสำหรับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ โรค การเก็บผลผลิตและการแปรรูป และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ปฏิบัติการพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และทัศนศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30937159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ

ระบบการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล อาหารและโภชนาการสำหรับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์โรค การเก็บผลผลิตและการแปรรูป และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ

รหัสวิชา : 30937259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ ระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องการสืบพันธุ์ พฤติกรรมการผสมพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้ำ วิธีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำโดยการผสมเทียมและการเลียนแบบธรรมชาติ วิธีการฟักไข่สัตว์น้ำ การพัฒนาการของลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ การใช้ฮอร์โมนและเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการเพาะพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ การเพาะพันธุ์ และการอนุบาลสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30937359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจำพวกกุ้ง ปลา ปู หอย โดยศึกษาถึงชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียง ของกุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปูทะเล ปูม้า ปลากะพงขาว ปลากะรัง หอยนางรม และหอยเมลงภู่

รหัสวิชา : 30937459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การเพาะเลี้ยงครัสเตเชีย

เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเน้นสัตว์กลุ่มกุ้งและปูเศรษฐกิจ และไรน้ำเค็ม โดยศึกษาถึงชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียง

รหัสวิชา : 30937559
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การเพาะเลี้ยงปลา

เทคโนโลยีและวิทยาการการเพาะเลี้ยงปลาชนิดต่าง ๆ ทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำกร่อย และปลาทะเล ชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียง

รหัสวิชา : 30937659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ

ระบบทางเดินอาหารของสัตว์น้ำ ความต้องการธาตุอาหารในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ อาหารสำเร็จรูป อาหารธรรมชาติ วัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการและกรรมวิธีในการคิดค้นสูตรอาหารและผลิตอาหารสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคนิคการให้อาหารสัตว์น้ำ การประเมินประสิทธิภาพอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารเม็ด

รหัสวิชา : 30940159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวาริชศาสตร์

หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทำการวิจัยด้านวาริชศาสตร์ การวางแผนการศึกษาและเก็บข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เทคนิคการนำเสนอข้อมูลในรูปเอกสารงานวิจัยและการนำเสนอด้วยวาจา

รหัสวิชา : 30941159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์น้ำโดยการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพแขนงต่างๆ พันธุวิศวกรรมสัตว์น้ำ การเพิ่มคุณค่าทางอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตฮอร์โมนรูปแบบต่างๆ เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30941259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการดูแลหลังการจับสัตว์น้ำ

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบทางเคมีของอาหารทะเล การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป เก็บรักษา และวิธีป้องกันแก้ไข การเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้ำสด การป้องกันการเสื่อมคุณภาพสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30941359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทรอสโทไคตริดส์และการใช้ประโยชน์

ชีววิทยา การดำรงชีวิต การแพร่กระจาย และการจำแนกทรอสโทไคตริดส์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของทรอสโทไคตริดส์ ความสำคัญและการใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 30942359
หน่วยกิต : 3(2-0-4)
มีนวิทยา

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา วิวัฒนาการ และพฤติกรรม การศึกษาอนุกรมวิธานเบื้องต้นของปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม โดยเน้นเกี่ยวกับปลาในน่านน้ำไทยและบริเวณใกล้เคียง

รหัสวิชา : 30942459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาของครัสเตเชียน

ชนิดและการจำแนกชนิดสัตว์จำพวกครัสเตเชียนในน่านน้ำไทยและบริเวณใกล้เคียง ระบบโครงสร้างของร่างกาย ระบบอวัยวะภายในร่างกายต่างๆ ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบขับถ่ายและการควบคุมสมดุลของร่างกาย ระบบสืบพันธุ์ และพฤติกรรมบางอย่างของครัสเตเชียน

รหัสวิชา : 30942559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสัตว์น้ำและหน้าที่ของโครงสร้างเกี่ยวกับการกินอาหาร การย่อย การขับถ่าย การหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ กล้ามเนื้อ อวัยวะรับความรู้สึกระบบประสาท ระบบหมุนเวียนโลหิต และระบบสืบพันธุ์

รหัสวิชา : 30942659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
อนุกรมวิธานของปะการัง

หลักพื้นฐานของงานอนุกรมวิธาน หลักการ แนวความคิดและวิธีการที่ใช้ในการจัดจำแนกชนิดปะการังแข็ง ลักษณะที่ใช้ในการจำแนกชนิดปะการัง การจำแนกชนิดปะการังที่พบในน่านน้ำไทยตามหลักอนุกรมวิธาน

รหัสวิชา : 30942759
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
อนุกรมวิธานของกุ้ง ปู

หลักพื้นฐานทั่วไปของงานทางด้านอนุกรมวิธานของสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ในกลุ่ม กุ้ง-ปู ลักษณะที่ใช้ในการจำแนกชนิดกุ้งและปู การจำแนกชนิดของกุ้งและปู ที่พบในน่านน้ำไทยและบริเวณใกล้เคียง ตามหลักอนุกรมวิธาน

รหัสวิชา : 30942859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการและการกระจายตัวตามภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล

ความสำคัญของแนวความคิดและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อวิวัฒนาการ ความหลายหลายทางชีวภาพ การกระจายตัวในแต่ละภูมิภาคของโลก ความเกี่ยวพันเชื่อมโยงของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล และผลกระทบจากมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 30943159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อสิ่งแวดล้อม

รูปแบบและผลกระทบของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทต่างๆ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผลกระทบของการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังและในบ่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางและมาตรการในการควบคุมของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30943559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบบำบัดน้ำเสียและการควบคุม

การตรวจวัดและการวิเคราะห์น้ำเสีย การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม ตรวจสอบแก้ไขและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย การลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด เทคโนโลยีในการกำจัดกากตะกอนและการบำบัดน้ำเสียแบบต่างๆ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ มีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 30943659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง

ลักษณะทางธรณี หลักการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางกายภาพและเคมี และกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทะเลชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง และการเคลื่อนย้ายมลสาร การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษในทะเลชายฝั่ง

รหัสวิชา : 30943759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและการประเมินผลกระทบ

ความหมาย โครงสร้าง ความสำคัญและบทบาทของระบบนิเวศชายฝั่งและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ที่มาและแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในระบบชายฝั่ง

รหัสวิชา : 30944259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวธรณีเคมีของแหล่งน้ำเบื้องต้น

การเกิดของจักรวาลและธาตุชนิดต่างๆ การกระจาย การสะสมตัวของธาตุ และสารประกอบในธรณีภาค อากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค วงจรทางชีวธรณีเคมีของธาตุ กระบวนการอันตรกิริยา ปฏิกิริยาต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพบพื้นโลกผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่อวงจรทางชีวธรณีเคมีของธาตุ

รหัสวิชา : 30944359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์ข้อมูลสมุทรศาสตร์

ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์ การประมวลผล การนำเสนอ

รหัสวิชา : 30945159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

หลักการ ความสำคัญ วิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30945259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณสมบัติ การสกัด และการใช้ประโยชน์ของสารเคมีที่สกัดได้จากสัตว์น้ำและพืชน้ำ

รหัสวิชา : 30945359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการแนวชายฝั่งแบบบูรณาการ

กรอบและความสำคัญของแนวชายฝั่งทะเล รูปแบบการจัดการทรัพยากรทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ การจัดการชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพที่คำนึงถึง ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์ การเมือง การปกครอง และ สังคมร่วมกัน

รหัสวิชา : 30945459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โทรสัมผัสเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การซ้อนภาพ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล การปรับข้อมูล และการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

รหัสวิชา : 30945559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

การป้อนและการตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ระบบการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลระบบพิมพ์และการแสดงผล ระบบปรับเปลี่ยนและเตรียมข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

รหัสวิชา : 30945759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะสมุทรศาสตร์ที่สำคัญ ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล ทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะความเหมือนและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทะเลแต่ละแห่งกับทะเลในบริเวณอื่น แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์ของทะเลในภูมิภาคนี้ในอนาคต

รหัสวิชา : 30946159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาทางทะเล

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ประชากร ชุมนุมสิ่งมีชีวิต ผลผลิตในทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในเขตร้อน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตตลอดจนกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

รหัสวิชา : 30946259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชลธีวิทยา

การจำแนก กำเนิด และลักษณะทางอุทกวิทยาของแหล่งน้ำผิวดินที่มิใช่ทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งน้ำผิวดิน ทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ ลักษณะการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ในแหล่งน้ำผิวดิน การจัดการอย่างยั่งยืน ตลอดจนวิธีการศึกษาทางด้านชลธีวิทยา

รหัสวิชา : 30946459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาป่าชายเลน

สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน การจำแนกพืชและสัตว์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

รหัสวิชา : 30946559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาแนวปะการัง

ชีววิทยาโดยทั่ว ๆ ไป ของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง อนุกรมวิธานของปะการัง การแพร่ กระจาย ลักษณะและสภาพโดยทั่วไปของแนวปะการัง การหมุนเวียนของธาตุอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในแนวปะการัง ความสำคัญของแนวปะการังต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์ทางทะเล การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง การวางแผนจัดการอนุรักษ์ การประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในแนวปะการัง ความก้าวหน้าในการวิจัยเกี่ยวกับปะการัง

รหัสวิชา : 30946659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พันธุศาสตร์การอนุรักษ์เบื้องต้น

หลักพันธุศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนุรักษ์ประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และ ในที่สถานที่เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตที่มีสถานใกล้สูญพันธุ์ หรือมีความสำคัญในเชิงอนุรักษ์ การจัดการพันธุกรรมของประชากรขนาดเล็ก การแก้ปัญหาด้านอนุกรมวิธาน การระบุหน่วยสำหรับการจัดการทางพันธุกรรมที่มีนัยทางวิวัฒนาการ การใข้การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์ และนิเวศวิทยาทางน้ำ มาตรการในการอนุรักษ์ และการจัดการประชากร

รหัสวิชา : 30946759
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การประดาน้ำ

หลักเบื้องต้นในการดำน้ำ การใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะดำน้ำ มีการปฏิบัติการนอกสถานที่

รหัสวิชา : 30947159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โภชนาศาสตร์อาหารทะเล

สารอาหารที่จำเป็น พฤติกรรมการเลือกและกินอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ อาหารโภชนาการภาวะโภชนาการ อันตรายจากการบริโภคสัตว์น้ำ พืชน้ำ และอาหารทะเล การแพ้อาหาร

รหัสวิชา : 30947259
หน่วยกิต : 3(2-3-6)
การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

ประวัติการเลี้ยงปลาสวยงาม ชนิดปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ การสืบพันธุ์ปลาสวยงามและพฤติกรรมโภชนาการสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขนาดของตู้ปลาสวยงามและชนิดของอุปกรณ์ตู้ปลา การจัดตู้ปลาสวยงามคุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและการจัดการ สุขภาพและโรคสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30947359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจัดการฟาร์ม

หลักการทั่วไปในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผน การจัดการธุรกิจ และการบริหาร การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องต้นทุน กำไร การจัดทำบัญชี และ บันทึกกิจการฟาร์ม ปัญหา และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการฟาร์ม

รหัสวิชา : 30947459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ

การแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ หลักการและขั้นตอนในการแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน ชนิดของสารละลายที่ใช้ บทบาทของสารไครโอโพรเทคแทนท์ในการปกป้องเซลล์ ปัจจัยที่มีผลต่อการการแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ การประเมินคุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำหลังจากการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวและเทคโนโลยีการแช่แข็งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30947559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โรคและพยาธิของสัตว์น้ำ

ชนิดของโรคและพยาธิที่พบในปลา กุ้ง หอย ลักษณะรูปร่างและวงจรชีวิตของเชื้อโรค อาการของโรคที่ปรากฏ วิธีการจัดการสุขภาพและการรักษาโรค

รหัสวิชา : 30947659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ภูมิคุ้มกันวิทยาของสัตว์น้ำ

เนื้อเยื่อและอวัยวะของปลาที่เกี่ยวข้องต่อระบบ การป้องกันไม่จำเพาะ และแบบจำเพาะในระดับเซลล์ของปลา การพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันตั้งแต่วัยอ่อนจนขั้นตัวเต็มวัยของปลา ชนิดและหน้าที่ของเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในการป้องกันเชื้อโรคของกุ้ง ปู และ หอย การพัฒนาวัคซีนและประยุกต์เทคนิคในการศึกษาระบบภูมิคุ้มกันใน ปลา กุ้ง ปู และ หอย

รหัสวิชา : 30948159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ความรู้ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30948259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางนิเวศวิทยาทางน้ำ

ความรู้ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางนิเวศวิทยาทางน้ำ

รหัสวิชา : 30948359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางสมุทรศาสตร์

ความรู้ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางสมุทรศาสตร์

รหัสวิชา : 30948459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ความรู้ใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางการจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

รหัสวิชา : 30948559
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การแก้ปัญหาทางวาริชศาสตร์

วิเคราะห์วางแผนและหาแนวทางในการแก้ปัญหาทางวาริชศาสตร์ ที่ตีกรอบร่วมกันกับชุมชน หรือ องค์กรท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ โดยทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 30949159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวาริชศาสตร์

สัมมนาความรู้ด้านต่างๆที่น่าสนใจทางวาริชศาสตร์

รหัสวิชา : 30949259
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปัญหาพิเศษทางวาริชศาสตร์

วิจัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวาริชศาสตร์ โดยมีกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา : 30949559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับวาริชศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

รหัสวิชา : 31231159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 31620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

รหัสวิชา : 31622159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท