ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) (พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์พลอยชนก ปทุมานนท์ * วท.ม. (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)
อาจารย์วรัมพา สุวรรณรัตน์ * วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554)
อาจารย์ศิริวดี บุญมโหตม์ * วท.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 59810259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Travel Medicine)

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 79018159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน (Health care related informatics in daily life)

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

2.1.2 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสวิชา : 65110159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ศัพท์แพทย์ (Medical terminology)

ศัพท์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้บ่อย นิรุกติศาสตร์ ความหมาย คำจำกัดความ การอ่าน และการใช้ศัพท์แพทย์

รหัสวิชา : 65110259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Pharmaceutical Botany and Ethnobotany)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของพืช อนุกรมวิธานพืช การระบุ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และการจำแนกพืช พืชพรรณท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืช การใช้ประโยชน์จากพืชเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ในมิติทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม แนวทาง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รหัสวิชา : 65124359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (Microbiology Parasitology and Immunology)

ชนิด ลักษณะ และวงจรชีวิต ของจุลชีพและปรสิตที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยในคน การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ วิทยาภูมิคุ้มกัน และโรคระบบภูมิคุ้มกัน

รหัสวิชา : 65130359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชเวท (Pharmacognosy)

พืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พฤกษเคมีเบื้องต้น สารสำคัญที่ได้จากพืช ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาและอาหาร การสกัดสารสำคัญ การตรวจเอกลักษณ์สารสำคัญ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย พิษวิทยาและการขจัดพิษของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการทดลองทางคลินิก

รหัสวิชา : 79223559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น (Principle of Pharmacology)

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกัน ของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.1.3 วิทยาศาสตร์การแพทย์

รหัสวิชา : 65110459
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
มานุษยวิทยาการแพทย์ (Medical Anthropology)

ปัจจัย กลไก วัฒนธรรมและกระบวนการที่เป็นสาเหตุให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาทางด้านการแพทย์ แบบแผนพฤติกรรมสุขภาพ การแสวงหาบริการสุขภาพ ระบบการรักษาพยาบาลรูปแบบต่าง ๆ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก โดยเน้นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยและประเทศอื่น ๆ

รหัสวิชา : 65110559
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
บทนำการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Introduction to Applied Thai Traditional Medicine)

ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ลักษณะงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การเตรียมความพร้อมในการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

รหัสวิชา : 65120659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะการให้คำปรึกษาและสื่อสารในการบริการแพทย์แผนไทย (Counseling and Communication skill in Thai Traditional Medicine)

หลักการและแนวคิดของกระบวนการสื่อสารกับผู้รับบริการ การถ่ายทอดความรู้ การให้คำปรึกษา และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการสุขภาพ

รหัสวิชา : 65124259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาหารและโภชนาการวิถีไทย (Thai Style of Food and Nutrition)

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารสมุนไพร การจัดอาหารตามธาตุเจ้าเรือนและตามหลักโภชนาการสำหรับกลุ่มวัยต่างๆ และผู้ป่วยเฉพาะโรค การส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารไทย วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร

รหัสวิชา : 65130759
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค (Physical Examination and Diagnosis)

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการตรวจร่างกาย อาการวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยโรค การบันทึกเวชระเบียน การจัดเก็บเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วย ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ มารยาทในการซักประวัติและการตรวจร่างกาย

รหัสวิชา : 65130859
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
เวชศาสตร์ทั่วไป (General Medicine)

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก หลักการวินิจฉัยโรค และแนวทางการรักษาเบื้องต้นของโรค ทางอายุรศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และหลักการบำบัดทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รหัสวิชา : 65130959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic Health Care)

ระบบสุขภาพในประเทศ การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เคหะพยาบาล การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคม และธรรมานามัย สมาธิเพื่อสุขภาพ การดูแลรักษาแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก

รหัสวิชา : 65131059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Research in Thai Traditional Medicine)

หลักการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย การเขียนโครงร่างวิจัย การวางแผน และดำเนินการวิจัย จริยธรรม การวิจารณ์งานวิจัย การประยุกต์หลักการทางระบาดวิทยา การเก็บข้อมูล สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล แนวทางการเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย

รหัสวิชา : 65131159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การสืบค้นทางเวชศาสตร์ทั่วไป (Common Investigations in General Medicine)

หลักการสืบค้นทางเวชศาสตร์ทั่วไป โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้าน โลหิตวิทยา การตรวจสารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ น้ำเหลืองวิทยา ปรสิตวิทยาและการให้เลือด หลักการวินิจฉัย และการรักษาทางรังสีวิทยา เทคนิคการสืบค้น เครื่องมือทางรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี หลักการและเทคนิคในการอ่านผลฟิล์มเอ็กซเรย์

รหัสวิชา : 65131259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์ (Moral, Medical Ethics and Law)

ความหมายของจริยธรรมและศีลธรรม การวิเคราะห์ทางกฎหมาย การตระหนักและสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หลักเกณฑ์ ข้อจำกัดและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

2.2.1 วิชาชีพ

รหัสวิชา : 65121359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทยประยุกต์ 1 (Applied Thai Traditional Medicine I)

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย์แผนไทย ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย หลักการ แนวคิดและสาระสำคัญทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ คัมภีร์วรโยคสาร คัมภีร์สรรพคุณ คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา หลักการ แนวคิดและสาระสำคัญของคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ป่วย การวิเคราะห์โรค การวินิจฉัยโรค และการบำบัดรักษาโรค การให้คำแนะนำ การเทียบเคียงโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65121659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 1 (Applied Thai Traditional Pharmacy I)

ประวัติและวิวัฒนาการของการใช้ยาสมุนไพร จรรยาของเภสัชกรรมไทย หลักเภสัชกรรมไทย๔ประการ หลักการใช้ยาสมุนไพร และข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจำบ้าน และสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน

รหัสวิชา : 65121959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 1 (Applied Thai Traditional Massage I)

ประวัติความเป็นมาและคำจำกัดความของหัตถเวชกรรมไทย ศีลธรรมจรรยา หลักการ วิธีการ และการฝึกปฏิบัตินวดขั้นพื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์กับการนวดราชสำนัก การฝึกกำลังนิ้วมือ การแต่งรสมือ ประโยชน์ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด และการประคบสมุนไพร

รหัสวิชา : 65122059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 2 (Applied Thai Traditional Massage II)

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค ที่รักษาได้ด้วยการนวดแผนไทย อาการและอาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ความหมายของจุดสัญญาณและเส้นประธานสิบ ตำแหน่ง ความสัมพันธ์กับกายวิภาคศาสตร์ การฝึกปฏิบัตินวดกดจุดสัญญาณและเส้นประธานสิบ เพื่อรักษาโรคร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การฝึกการให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65131459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทยประยุกต์ 2 (Applied Thai Traditional Medicine II)

หลักการ แนวคิดและสาระสำคัญทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์ประถมจินดา คัมภีร์ มหาโชตรัตน์ คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร คัมภีร์มุขโรค การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ป่วย การวิเคราะห์โรค การวินิจฉัยโรค และการบำบัดรักษาโรค การเทียบเคียงโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65131559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทยประยุกต์ 3 (Applied Thai Traditional Medicine III)

หลักการ แนวคิดและสาระสำคัญทางการแพทย์แผนไทยที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์กษัย คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์ คัมภีร์ทิพย์มาลา คัมภีร์อภัยสันตา การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ป่วย การวิเคราะห์โรค การวินิจฉัยโรค และการบำบัดรักษาโรค การเทียบเคียงโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65131759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 2 (Applied Thai Traditional Pharmacy II)

การเตรียมยาไทย การปรุงยารูปแบบต่างๆ ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง น้ำกระสายยา ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน เภสัชตำรับต่างๆ การตั้งตำรับยา และการวิเคราะห์ ตำรับยาตามหลักเภสัชกรรมไทย

รหัสวิชา : 65131859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 3 (Applied Thai Traditional Pharmacy III)

เครื่องมือในการผลิตยา การผลิตยาจากสมุนไพร ยาเตรียมรูปแบบต่าง ๆ การประเมินคุณภาพยา การบรรจุ วิธีเก็บและรักษายา เทคนิคการควบคุมคุณภาพสมุนไพรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา

รหัสวิชา : 65132159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 3 (Applied Thai Traditional Massage III)

สาเหตุ กลไกการเกิดโรค อาการและอาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์โรคเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การนวดรักษา เทคนิคการนวดรักษาโรคที่มีความซับซ้อนตามหลักทฤษฏีหัตถเวชกรรมไทยร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การให้คำแนะนำและการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65132259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์ (Midwifery for Applied Thai Traditional Medicine)

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การดูแลหญิงในระยะตั้งครรภ์ด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ กลไกการคลอด หลักและวิธีการทำคลอด หลักการและวิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หลักการดูแลทารกแรกคลอด การให้นมบุตร การวางแผนครอบครัว และการส่งต่อผู้ป่วย

2.2.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 65142359
หน่วยกิต : 5(0-15-8)
ฝึกประสบการณ์เวชกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine Practice)

การฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมแผนไทย ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถานบริการสาธารณสุขรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ฝึกการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ การให้คำแนะนำ การบันทึกข้อมูล การผสมผสานการรักษากับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65142459
หน่วยกิต : 5(0-15-8)
ฝึกประสบการณ์เภสัชกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Pharmacy Practice)

ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทย ในโรงพยาบาล และหน่วยงานเภสัชกรรม ฝึกปฏิบัติในกระบวนการผลิต งานบริการเภสัชกรรมแผนไทย การจัดและจ่ายยาสมุนไพรตามคำสั่งใช้ยา การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ยาสมุนไพร ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาสมุนไพร ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์แผนไทยประยุกต์

รหัสวิชา : 65142559
หน่วยกิต : 5(0-15-8)
ฝึกประสบการณ์หัตถเวชกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Massage Practice)

การฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทย ฝึกการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยและการเทียบเคียงโรคกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65142659
หน่วยกิต : 2(0-12-6)
ฝึกประสบการณ์การผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์ (Midwifery Practice for Applied Thai Traditional Medicine)

ฝึกประสบการณ์การตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การทำคลอดหรือช่วยทำคลอดในรายปกติ การดูแลมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด โดยผสมผสานหลักการแพทย์แผนไทยในการดูแลมารดาและทารกในทุกระยะการตั้งครรภ์และการคลอด และส่งต่อเมื่อพบภาวะผิดปกติ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 65113159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สมุนไพรในชีวิตประจำวัน (Herbal in Daily Life)

ความหมายและประเภทของสมุนไพร การดูแลสุขภาพและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพร อาหารสมุนไพร สมุนไพรสำหรับผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า และเส้นผม ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร

รหัสวิชา : 65113259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย (Health care with Thai Traditional Medicine)

ความรู้ และสาเหตุการเจ็บป่วยทางการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น ด้วยการแพทย์แผนไทย (การนวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร อาหารสมุนไพร ยาสมุนไพร ฤๅษีดัดตน)

รหัสวิชา : 65113359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรรมชาติบำบัดกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Natural Therapy for Medical Tourism)

ประวัติและประเภทของธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพ แสงแดด ดิน-โคลน น้ำ กลิ่น อาหาร การล้างพิษ ดนตรี การออกกำลังกาย การแพทย์พื้นบ้านในประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจ

รหัสวิชา : 65113459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฤาษีดัดตนเพื่อสุขภาพ (Rue-si dotton for Health)

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ ของการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน การฝึกลมหายใจ การบริหารร่างกายแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน ๑๕ ท่า

รหัสวิชา : 65113559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพความงามและสปา (Beauty health and Spa)

แนวคิดในการดูแลสุขภาพความงาม การดูแลความงามด้วยสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง การดูแลสุขภาพผิวพรรณ การดูแลสุขภาพความงามด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี การผ่าตัดเสริมความงาม และการดูแลสุขภาพในสปา

รหัสวิชา : 65113659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เภสัชภัณฑ์จากสมุนไพร (Medical supplies from herb)

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร การผลิตยาจากสมุนไพร ยาเตรียมในรูปแบบต่างๆ การเก็บรักษายาแผนไทย และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

รหัสวิชา : 65113759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทย (Health care with Thai massage)

ประวัติ องค์ความรู้ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ กฎหมายกับวิชาชีพการนวดไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การนวดรักษาและส่งเสริมสุขภาพ การใช้ยาไทยประกอบการนวด

รหัสวิชา : 65114159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแพทย์แผนไทยเพื่อความงาม (Thai Traditional Medicine for beauty)

ประวัติการแพทย์แผนไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การควบคุมน้ำหนักตามธาตุเจ้าเรือน ฤาษีดัดตนเพื่อการดูแลรูปร่าง การนวดเพื่อสุขภาพผิวพรรณ สมุนไพรเพื่อความงาม

รหัสวิชา : 65122759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)

การแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นที่นิยม ประสิทธิผลในการรักษา การนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ การใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาและแนะนำแนวทางการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65132859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ (Organic Agricultural Herb)

ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการและขั้นตอนพื้นฐาน การทำเกษตรอินทรีย์ ผลกระทบของเกษตรกรรมเคมีที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในครัวเรือน การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดินและปุ๋ย การแปรรูป และ การจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์

รหัสวิชา : 65132959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น (Basic epidemiology and biostatistics)

หลักการ และแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค การกระจายของปัญหาสุขภาพ ดัชนีอนามัย การศึกษาปัญหาสุขภาพ หลักชีวสถิติเบื้องต้น วิธีการทางชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การฝึกปฏิบัติทางด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ

รหัสวิชา : 65133859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบำบัดด้วยเครื่องหอม (Aromatherapy)

ประวัติของเครื่องหอม และน้ำมันหอมระเหย การสกัดและควบคุมคุณภาพ ของน้ำมันหอมระเหย องค์ประกอบทางเคมี ที่สำคัญของน้ำมันหอมระเหย ผลของกลิ่นหอมต่อภาวะร่างกาย และ จิตใจ คุณสมบัติและประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหย หลักการใช้และการผสมน้ำมันหอมระเหย สำหรับการรักษาโรค และความงาม เครื่องหอมไทยที่ใช้ทดแทนน้ำมันหอมระเหยจากต่างประเทศ การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยให้เหมาะกับธาตุเจ้าเรือน

รหัสวิชา : 65133959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตและสมาธิเพื่อสุขภาพ (Mental and Meditation for Health)

ความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตและสมาธิกับสุขภาพ การผ่อนคลาย การฝึกประสาทอัตโนมัติ สมาธิเพื่อสุขภาพ ไบโอฟีดแบค และการประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพในการแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา : 65143059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการบริการสุขภาพแผนไทย (Thai Traditional Health Service Management)

ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ประเด็นทางจริยธรรมและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แนวคิด การวางแผน และการจัดการในการประกอบวิชาชีพ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การตลาด การประชาสัมพันธ์การหาแหล่งทุน การจัดการด้านบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากร การประเมินผลประกอบการ

รหัสวิชา : 65144059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Seminar in Applied Thai Traditional Medicine)

การบูรณาการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การนำเสนอ การอภิปราย การแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจ และการจัดการสัมนา