ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) (พทป.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พลอยชนก ปทุมานนท์ * วท.ม. (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2549)
อาจารย์ วรัมพา สุวรรณรัตน์ * วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554)
อาจารย์ ศิริวดี บุญมโหตม์ * วท.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 59810259
Credit : 2(1-3-2)
สุขภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 79018159
Credit : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

2.1.2 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Course codes : 65110159
Credit : 1(1-0-2)
ศัพท์แพทย์

ศัพท์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้บ่อย นิรุกติศาสตร์ ความหมาย คำจำกัดความ การอ่าน และการใช้ศัพท์แพทย์

Course codes : 65110259
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของพืช อนุกรมวิธานพืช การระบุ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และการจำแนกพืช พืชพรรณท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืช การใช้ประโยชน์จากพืชเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ในมิติทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม แนวทาง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Course codes : 65124359
Credit : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

ชนิด ลักษณะ และวงจรชีวิต ของจุลชีพและปรสิตที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยในคน การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ วิทยาภูมิคุ้มกัน และโรคระบบภูมิคุ้มกัน

Course codes : 65130359
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชเวท

พืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พฤกษเคมีเบื้องต้น สารสำคัญที่ได้จากพืช ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาและอาหาร การสกัดสารสำคัญ การตรวจเอกลักษณ์สารสำคัญ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย พิษวิทยาและการขจัดพิษของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการทดลองทางคลินิก

Course codes : 79223559
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกัน ของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.1.3 วิทยาศาสตร์การแพทย์

Course codes : 65110459
Credit : 1(1-0-2)
มานุษยวิทยาการแพทย์

ปัจจัย กลไก วัฒนธรรมและกระบวนการที่เป็นสาเหตุให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาทางด้านการแพทย์ แบบแผนพฤติกรรมสุขภาพ การแสวงหาบริการสุขภาพ ระบบการรักษาพยาบาลรูปแบบต่าง ๆ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก โดยเน้นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยและประเทศอื่น ๆ

Course codes : 65110559
Credit : 1(1-0-2)
บทนำการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ลักษณะงานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การเตรียมความพร้อมในการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Course codes : 65120659
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการให้คำปรึกษาและสื่อสารในการบริการแพทย์แผนไทย

หลักการและแนวคิดของกระบวนการสื่อสารกับผู้รับบริการ การถ่ายทอดความรู้ การให้คำปรึกษา และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับบริการสุขภาพ

Course codes : 65124259
Credit : 2(2-0-4)
อาหารและโภชนาการวิถีไทย

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารสมุนไพร การจัดอาหารตามธาตุเจ้าเรือนและตามหลักโภชนาการสำหรับกลุ่มวัยต่างๆ และผู้ป่วยเฉพาะโรค การส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารไทย วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร

Course codes : 65130759
Credit : 4(2-4-6)
การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการตรวจร่างกาย อาการวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยโรค การบันทึกเวชระเบียน การจัดเก็บเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วย ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ มารยาทในการซักประวัติและการตรวจร่างกาย

Course codes : 65130859
Credit : 4(2-4-6)
เวชศาสตร์ทั่วไป

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก หลักการวินิจฉัยโรค และแนวทางการรักษาเบื้องต้นของโรค ทางอายุรศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และหลักการบำบัดทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Course codes : 65130959
Credit : 2(1-2-3)
การดูแลรักษาแบบองค์รวม

ระบบสุขภาพในประเทศ การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เคหะพยาบาล การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกาย จิต สังคม และธรรมานามัย สมาธิเพื่อสุขภาพ การดูแลรักษาแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก

Course codes : 65131059
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย การเขียนโครงร่างวิจัย การวางแผน และดำเนินการวิจัย จริยธรรม การวิจารณ์งานวิจัย การประยุกต์หลักการทางระบาดวิทยา การเก็บข้อมูล สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล แนวทางการเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย

Course codes : 65131159
Credit : 2(1-2-3)
การสืบค้นทางเวชศาสตร์ทั่วไป

หลักการสืบค้นทางเวชศาสตร์ทั่วไป โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้าน โลหิตวิทยา การตรวจสารชีวเคมีในเลือด ปัสสาวะ การตรวจอุจจาระ น้ำเหลืองวิทยา ปรสิตวิทยาและการให้เลือด หลักการวินิจฉัย และการรักษาทางรังสีวิทยา เทคนิคการสืบค้น เครื่องมือทางรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี หลักการและเทคนิคในการอ่านผลฟิล์มเอ็กซเรย์

Course codes : 65131259
Credit : 1(1-0-2)
คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์

ความหมายของจริยธรรมและศีลธรรม การวิเคราะห์ทางกฎหมาย การตระหนักและสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หลักเกณฑ์ ข้อจำกัดและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

2.2.1 วิชาชีพ

Course codes : 65121359
Credit : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทยประยุกต์ 1

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย์แผนไทย ความรู้เบื้องต้นสำหรับแพทย์แผนไทย หลักการ แนวคิดและสาระสำคัญทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ คัมภีร์วรโยคสาร คัมภีร์สรรพคุณ คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา หลักการ แนวคิดและสาระสำคัญของคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ป่วย การวิเคราะห์โรค การวินิจฉัยโรค และการบำบัดรักษาโรค การให้คำแนะนำ การเทียบเคียงโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65121659
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 1

ประวัติและวิวัฒนาการของการใช้ยาสมุนไพร จรรยาของเภสัชกรรมไทย หลักเภสัชกรรมไทย๔ประการ หลักการใช้ยาสมุนไพร และข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจำบ้าน และสมุนไพรในการสาธารณสุขมูลฐาน

Course codes : 65121959
Credit : 3(2-3-4)
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 1

ประวัติความเป็นมาและคำจำกัดความของหัตถเวชกรรมไทย ศีลธรรมจรรยา หลักการ วิธีการ และการฝึกปฏิบัตินวดขั้นพื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์กับการนวดราชสำนัก การฝึกกำลังนิ้วมือ การแต่งรสมือ ประโยชน์ ข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวด และการประคบสมุนไพร

Course codes : 65122059
Credit : 3(2-3-4)
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 2

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค ที่รักษาได้ด้วยการนวดแผนไทย อาการและอาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ความหมายของจุดสัญญาณและเส้นประธานสิบ ตำแหน่ง ความสัมพันธ์กับกายวิภาคศาสตร์ การฝึกปฏิบัตินวดกดจุดสัญญาณและเส้นประธานสิบ เพื่อรักษาโรคร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การฝึกการให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65131459
Credit : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทยประยุกต์ 2

หลักการ แนวคิดและสาระสำคัญทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์ประถมจินดา คัมภีร์ มหาโชตรัตน์ คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์ชวดาร คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร คัมภีร์มุขโรค การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ป่วย การวิเคราะห์โรค การวินิจฉัยโรค และการบำบัดรักษาโรค การเทียบเคียงโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65131559
Credit : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทยประยุกต์ 3

หลักการ แนวคิดและสาระสำคัญทางการแพทย์แผนไทยที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์กษัย คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค คัมภีร์ไพจิตรมหาวงศ์ คัมภีร์ทิพย์มาลา คัมภีร์อภัยสันตา การประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของคัมภีร์แพทย์แผนไทยในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การบันทึกประวัติผู้ป่วย การวิเคราะห์โรค การวินิจฉัยโรค และการบำบัดรักษาโรค การเทียบเคียงโรคตามหลักการแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65131759
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 2

การเตรียมยาไทย การปรุงยารูปแบบต่างๆ ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง น้ำกระสายยา ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน เภสัชตำรับต่างๆ การตั้งตำรับยา และการวิเคราะห์ ตำรับยาตามหลักเภสัชกรรมไทย

Course codes : 65131859
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทยประยุกต์ 3

เครื่องมือในการผลิตยา การผลิตยาจากสมุนไพร ยาเตรียมรูปแบบต่าง ๆ การประเมินคุณภาพยา การบรรจุ วิธีเก็บและรักษายา เทคนิคการควบคุมคุณภาพสมุนไพรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา

Course codes : 65132159
Credit : 3(2-3-4)
หัตถเวชกรรมไทยประยุกต์ 3

สาเหตุ กลไกการเกิดโรค อาการและอาการแสดง หลักการตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์โรคเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การนวดรักษา เทคนิคการนวดรักษาโรคที่มีความซับซ้อนตามหลักทฤษฏีหัตถเวชกรรมไทยร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การให้คำแนะนำและการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65132259
Credit : 3(2-3-4)
ผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ์ การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การดูแลหญิงในระยะตั้งครรภ์ด้านร่างกายและจิตใจ ภาวะแทรกซ้อนที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ กลไกการคลอด หลักและวิธีการทำคลอด หลักการและวิธีการดูแลหญิงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หลักการดูแลทารกแรกคลอด การให้นมบุตร การวางแผนครอบครัว และการส่งต่อผู้ป่วย

2.2.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 65142359
Credit : 5(0-15-8)
ฝึกประสบการณ์เวชกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์

การฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมแผนไทย ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถานบริการสาธารณสุขรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ฝึกการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ การให้คำแนะนำ การบันทึกข้อมูล การผสมผสานการรักษากับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน และการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65142459
Credit : 5(0-15-8)
ฝึกประสบการณ์เภสัชกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์

ฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทย ในโรงพยาบาล และหน่วยงานเภสัชกรรม ฝึกปฏิบัติในกระบวนการผลิต งานบริการเภสัชกรรมแผนไทย การจัดและจ่ายยาสมุนไพรตามคำสั่งใช้ยา การให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการใช้ยาสมุนไพร ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาสมุนไพร ภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์แผนไทยประยุกต์

Course codes : 65142559
Credit : 5(0-15-8)
ฝึกประสบการณ์หัตถเวชกรรมแพทย์แผนไทยประยุกต์

การฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมแผนไทย ฝึกการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยและการเทียบเคียงโรคกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การให้คำปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วย

Course codes : 65142659
Credit : 2(0-12-6)
ฝึกประสบการณ์การผดุงครรภ์แผนไทยประยุกต์

ฝึกประสบการณ์การตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การทำคลอดหรือช่วยทำคลอดในรายปกติ การดูแลมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด โดยผสมผสานหลักการแพทย์แผนไทยในการดูแลมารดาและทารกในทุกระยะการตั้งครรภ์และการคลอด และส่งต่อเมื่อพบภาวะผิดปกติ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 65113159
Credit : 2(1-2-3)
สมุนไพรในชีวิตประจำวัน

ความหมายและประเภทของสมุนไพร การดูแลสุขภาพและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพร อาหารสมุนไพร สมุนไพรสำหรับผิวหน้า ผิวกาย มือ เท้า และเส้นผม ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร

Course codes : 65113259
Credit : 2(1-2-3)
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

ความรู้ และสาเหตุการเจ็บป่วยทางการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น ด้วยการแพทย์แผนไทย (การนวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร อาหารสมุนไพร ยาสมุนไพร ฤๅษีดัดตน)

Course codes : 65113359
Credit : 3(3-0-6)
ธรรมชาติบำบัดกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประวัติและประเภทของธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพ แสงแดด ดิน-โคลน น้ำ กลิ่น อาหาร การล้างพิษ ดนตรี การออกกำลังกาย การแพทย์พื้นบ้านในประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจ

Course codes : 65113459
Credit : 1(0-2-1)
ฤาษีดัดตนเพื่อสุขภาพ

ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ ของการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน การฝึกลมหายใจ การบริหารร่างกายแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน ๑๕ ท่า

Course codes : 65113559
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพความงามและสปา

แนวคิดในการดูแลสุขภาพความงาม การดูแลความงามด้วยสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง การดูแลสุขภาพผิวพรรณ การดูแลสุขภาพความงามด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี การผ่าตัดเสริมความงาม และการดูแลสุขภาพในสปา

Course codes : 65113659
Credit : 2(1-2-3)
เภสัชภัณฑ์จากสมุนไพร

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร การผลิตยาจากสมุนไพร ยาเตรียมในรูปแบบต่างๆ การเก็บรักษายาแผนไทย และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Course codes : 65113759
Credit : 2(1-2-3)
การดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทย

ประวัติ องค์ความรู้ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ กฎหมายกับวิชาชีพการนวดไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การนวดรักษาและส่งเสริมสุขภาพ การใช้ยาไทยประกอบการนวด

Course codes : 65114159
Credit : 2(1-2-3)
การแพทย์แผนไทยเพื่อความงาม

ประวัติการแพทย์แผนไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การควบคุมน้ำหนักตามธาตุเจ้าเรือน ฤาษีดัดตนเพื่อการดูแลรูปร่าง การนวดเพื่อสุขภาพผิวพรรณ สมุนไพรเพื่อความงาม

Course codes : 65122759
Credit : 2(1-2-3)
การแพทย์ทางเลือก

การแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นที่นิยม ประสิทธิผลในการรักษา การนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ การใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาและแนะนำแนวทางการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย

Course codes : 65132859
Credit : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์

ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการและขั้นตอนพื้นฐาน การทำเกษตรอินทรีย์ ผลกระทบของเกษตรกรรมเคมีที่มีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในครัวเรือน การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดินและปุ๋ย การแปรรูป และ การจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์

Course codes : 65132959
Credit : 2(1-2-3)
ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น

หลักการ และแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค การกระจายของปัญหาสุขภาพ ดัชนีอนามัย การศึกษาปัญหาสุขภาพ หลักชีวสถิติเบื้องต้น วิธีการทางชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การฝึกปฏิบัติทางด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ

Course codes : 65133859
Credit : 2(2-0-4)
การบำบัดด้วยเครื่องหอม

ประวัติของเครื่องหอม และน้ำมันหอมระเหย การสกัดและควบคุมคุณภาพ ของน้ำมันหอมระเหย องค์ประกอบทางเคมี ที่สำคัญของน้ำมันหอมระเหย ผลของกลิ่นหอมต่อภาวะร่างกาย และ จิตใจ คุณสมบัติและประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหย หลักการใช้และการผสมน้ำมันหอมระเหย สำหรับการรักษาโรค และความงาม เครื่องหอมไทยที่ใช้ทดแทนน้ำมันหอมระเหยจากต่างประเทศ การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยให้เหมาะกับธาตุเจ้าเรือน

Course codes : 65133959
Credit : 2(2-0-4)
จิตและสมาธิเพื่อสุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างกาย จิตและสมาธิกับสุขภาพ การผ่อนคลาย การฝึกประสาทอัตโนมัติ สมาธิเพื่อสุขภาพ ไบโอฟีดแบค และการประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพในการแพทย์แผนไทย

Course codes : 65143059
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการบริการสุขภาพแผนไทย

ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ประเด็นทางจริยธรรมและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แนวคิด การวางแผน และการจัดการในการประกอบวิชาชีพ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การตลาด การประชาสัมพันธ์การหาแหล่งทุน การจัดการด้านบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากร การประเมินผลประกอบการ

Course codes : 65144059
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์

การบูรณาการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การนำเสนอ การอภิปราย การแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจ และการจัดการสัมนา