ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) (วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 147 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข *
อาจารย์ ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์ *
รองศาสตราจารย์ ปวีณา มีประดิษฐ์ * p.hd.
Fudan University (2546)
อาจารย์ พิจิตรา ปฏิพัตร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ *
รองศาสตราจารย์ นันทพร ภัทรพุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Applications)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 79018159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน (Health care related informatics in daily life)

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา : 30211359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส (Calculus)

ฟังก์ชั่นและกราฟของฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น พีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว

รหัสวิชา : 30310759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry)

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 30310859
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

รหัสวิชา : 30520259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory)

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Physics for Health Science)

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสวิชา : 30810759
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Physics Laboratory for Health Science)

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่นคลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31620259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biochemistry for Health Science)

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

รหัสวิชา : 68010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 68021459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์ (Priciple of Human Physiology)

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลยของร่างกาย

2.1.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

รหัสวิชา : 70130559
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Principles of Research in Health Sciences)

แนวคิด และการประยุกต์กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน การกำหนดปัญหาและกรอบแนวคิดการวิจัย การกำหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปรผล และการเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 70231459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ (Public Health Administration and Health management)

ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนสาธารณสุขและพัฒนาการด้านนโยบายสุขภาพ การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการตัดสินใจทางการบริหารงานสาธารณสุข และการประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการในระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพกับสิทธิด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 70322159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อและการป้องกันควบคุมโรค (Infectious and non-infectious Disease Prevention and Control)

โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิตและโรคไร้เชื้อ รวมถึงโรคที่เกิดจากการทำงาน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังจากแบคทีเรียที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข การระบาดในชุมชน การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนโดยการนำความรู้ทางด้านวิทยากรระบาดและความรู้ด้านนิเวศน์วิทยามาประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วิเคราะห์ และวางแผนป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพในชุมชน

รหัสวิชา : 70330459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักวิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข (Principle of Epidemiology for Health Sciences)

ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดของระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิทยาการระบาดสมัยใหม่ ความอคติของการศึกษาทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน การคัดกรองโรค การสอบสวนการระบาด กฎอนามัยระหว่างประเทศ การวิพากษ์งานวิจัยตีพิมพ์

รหัสวิชา : 70520159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
หลักชีวสถิติ (Principles of Biostatistics)

แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติชีพและดัชนีกำหนดสุขภาพ การประยุกต์สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสวิชา : 71040859
หน่วยกิต : 3(0-18-9)
การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (Industrial Hygiene and Safety Professional Internship)

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม การสำรวจปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การจัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามแผนงานโครงการ การประเมินผลโครงการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 71110159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Public Health, and Occupational Health and Safety Professional Ethics)

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมของวิชาชีพสาธารณสุข อาชีวอนามัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

รหัสวิชา : 71110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (Introduction to Occupational Health)

ความเป็นมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน การตระหนักถึงปัญหาในการทำงาน การควบคุมป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

รหัสวิชา : 71110459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Public Health and Environmental Law)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ประเภท การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายในระบบบริการสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

รหัสวิชา : 71120559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การบำบัดโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care)

การดำเนินการร่วมกับสหวิชาชีพทางการแพทย์ในการตรวจประเมินเพื่อการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือคนงานที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การพื้นฟูสภาพ การส่งต่อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพ

รหัสวิชา : 71131259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Research)

วิจัยประเด็นที่เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยนำหลักการ ภาคทฤษฎีกระบวนการวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 72020159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Environmental Health)

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดการเหตุรำคาญ ที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกัน และการควบคุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 73020159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Health Education and Behavioral Sciences)

ความหมาย แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข การวิเคราะห์ การวางแผน และการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การชี้แนะและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

2.2.1 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย

รหัสวิชา : 71120659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน (Occupational and Environmental Physiology)

กลไกการทำงานของร่างกายภายใต้สภาวะแวดล้อมในการทำงาน ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ขีดความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย

รหัสวิชา : 71130759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พิษวิทยาอาชีวอนามัย (Occupational Health Toxicology)

หลักการทั่วไปของการเกิดพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการรับสัมผัสสารและการตอบสนองของร่างกาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพิษ พิษจลนศาสตร์ ความเป็นพิษและอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก ตัวทำละลาย ก๊าซและอนุภาค วิธีการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการใช้งานสารเคมี ตลอดจนการจัดการกรณีสารเคมีหกและ/หรือรั่วไหลในการทำงาน

รหัสวิชา : 71130859
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Seminar in Occupational Health and Safety)

กระบวนการสัมมนา อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝึกปฏิบัติในการค้นคว้า แก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การบูรณาการเหตุผลในการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 71130959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม (Occupational Health Diseases and Control)

ผลกระทบจากการทำงานที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งทำให้เกิดโรค โดยกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมีและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกาย

รหัสวิชา : 71131059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การยศาสตร์ (Ergonomics)

ขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร เครื่องมือการประเมินทางการยศาสตร์ การออกแบบงานและสถานที่ทำงาน งานยกย้ายวัสดุที่ต้องใช้มือและแรงกาย งานซ้ำซาก งานกะ ความเมื่อยและความล้า

รหัสวิชา : 71131359
หน่วยกิต : 2(0-12-6)
การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Professional Internship)

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีว- อนามัยและความปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ จัดทำแผนงาน การปฏิบัติตามแผน ตัวชี้วัด และการประสานงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.2.2 กลุ่มวิชาความปลอดภัย

รหัสวิชา : 71220159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย (Industrial Process and Hazards)

แนวคิดการสร้างโรงงานให้ปลอดภัย การเลือกทำเลที่ตั้ง กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ องค์ประกอบวัตถุดิบสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต การสัมผัสต่อสภาพอันตรายจากการทำงาน ปัญหาและศักยภาพของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวคิดการควบคุมป้องกัน

รหัสวิชา : 71220259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety)

ทฤษฎีและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ หลักการและเทคนิคการจัดความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงาน การจัดองค์กรที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 71230459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Risk Assessment)

หลักการจัดการความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทคนิค และวิธีการของการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทำแผนงานควบคุมและลดความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยงในโรงงานและชุมชน การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

รหัสวิชา : 71230559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย (Fire Prevention and Control)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุ ชนิด และธรรมชาติของอัคคีภัย อันตรายจากอัคคีภัย หลักการทั่วไปในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย เทคนิคการดับไฟ การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย การคำนวณและออกแบบระบบจ่ายน้ำในการดับเพลิง การเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการวางแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ

รหัสวิชา : 71240859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านเคมีและการจัดการอุบัติภัย (Chemical emergency and Disaster Management)

เทคนิค ขั้นตอน ของการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเนื่องจากสารเคมี อุบัติภัยร้ายแรง คำนิยามที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบ การบ่งชี้อันตรายเกี่ยวข้องในเหตุฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การเข้าไปปฏิบัติการ การกักกันและการกักเก็บ โปรแกรมการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติการในเหตุฉุกเฉิน

รหัสวิชา : 71240959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management)

หลักการ เทคนิคในการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย การประสบอันตราย การจัดการด้านสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก การฝึกอบรม ระบบสารสนเทศ การรณรงค์ความปลอดภัย บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์การสากลที่เกี่ยวข้องกับงาน อาชีวอนามัย

2.2.3 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/เทคโนโลยีการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 71030559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม (Industrial Ventilation)

หลักการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม การระบายอากาศแบบทั่วไป การระบายอากาศเฉพาะที่ ฮูดดูดอากาศ อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศ พัดลมระบายอากาศ ขั้นตอนการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ อากาศทดแทนและหมุนเวียนเข้าสู่ระบบระบายอากาศ การทดสอบระบบระบายอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคาร

รหัสวิชา : 71230359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัย (Principles of Industrial Engineering for Occupational health and Safety)

พื้นฐานทางวิศวกรรม ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อุตสาหการ เคมี ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

รหัสวิชา : 71240659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (Industrial Safety Engineering)

มาตรการ และเทคนิคทางวิศวกรรม ในการควบคุมและ ตรวจสอบอันตรายที่เกิดจากสภาพการทำงาน เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า หม้อน้ำ ภาชนะความดัน การเชื่อมโลหะ งานก่อสร้าง และการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

รหัสวิชา : 71240759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศในงานอุตสาหกรรม (Air Pollution Control Engineering)

ประเภท แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพ และหลักการทั่วไปในการควบคุมมลพิษอากาศในงานอุตสาหกรรม การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิดด้วยการจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนอนุภาค เครื่องไซโคลน หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง สครับเบอร์ การวิเคราะห์ทางเลือกในการควบคุมป้องกันมลพิษอากาศ

2.2.4 กลุ่มวิชากฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 71131159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational Health Safety and Environmental Law)

ความสำคัญ การพัฒนา การประยุกต์ และการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีว-อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงพระราชบัญญัติ กฎกระทรวงประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัยในต่างประเทศ

รหัสวิชา : 71141659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มาตรฐานระดับชาติและสากลสำหรับการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม (National and International Standards for Occupational Health, Safety and Environmental Management)

หลักการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานสากล ในการจัดการที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักการของมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพ (ISO 9000) มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS 8800 มาตรฐานด้านแรงงานชาติและสากล TIS 18000 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO187 ISO 45001

2.2.5 กลุ่มวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 71020259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน (Fundamental of Industrial Hygiene)

การตระหนัก การประเมินการควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ วิทยาการจัดสภาพงาน รวมถึงหลักทั่วไปในการประเมินควบคุมอันตราย

รหัสวิชา : 71030359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 (Industrial Hygiene Sampling and Analysis 1)

หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สภาพความร้อน ความเย็น แสง เสียง รังสี ความดัน ความสั่นสะเทือน การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

รหัสวิชา : 71030459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (Industrial Hygiene Sampling and Analysis 2)

หลักการและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทางเคมี ฝุ่น ฟูม ละออง ก๊าซไอระเหย ทางชีวภาพ แบคทีเรีย เชื้อรา การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

รหัสวิชา : 71040759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration Control Technique)

เทคนิคและการควบคุมปัญหาทางด้านเสียงและความสั่นสะเทือนในสถานประกอบการ โดยเน้นถึงเทคนิคการควบคุมทางวิศวกรรม การบริหารจัดการ การควบคุมทางการแพทย์ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

2.2.6 กลุ่มวิชาสนับสนุนวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 71141459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology)

หลักการจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านการสื่อสาร การมีส่วนร่วม การ จูงใจ สิ่งล่อใจ การอบรม การบำรุงขวัญและกำลังใจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับต่างๆ ในองค์กร และการให้คำปรึกษาให้เกิดการเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่มีผลต่อสุขภาพกาย จิตใจของผู้ปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 71141559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ (Health Risk Assessment)

การประเมินโอกาสความรุนแรงของสิ่งคุกคามจากการทำงานต่อสุขภาพ ใช้หลักการกระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 71010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
แนวปฏิบัติวิชาชีพสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (Industrial Hygiene and Safety Professional Guideline)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนอเพื่อความปลอดภัย การจัดประชุมและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เทคนิคการพูดและการจูงใจ การเขียนและการส่งเอกสารด้านความปลอดภัยให้ทางราชการ

รหัสวิชา : 71030659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคการควบคุมและออกแบบระบบแสงสว่าง (Illumination control and Design Technique)

แหล่งกำเนิดแสง ระบบแสงสว่าง หน่วยวัดที่เกี่ยวกับแสง ชนิดและส่วนประกอบของ ระบบแสงสว่าง หลอดไฟและโคมไฟ การควบคุมแสงด้วยโคมไฟ การออกแบบระบบแสงสว่าง การบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

รหัสวิชา : 71110359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ (Health Service and Welfare Facilities in Enterprises)

แนวคิดรูปแบบการจัดบริการสุขภาพสวัสดิการในสถานประกอบการ การดูแล เฝ้าระวังสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ