ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) (วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 147 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ฉวีวรรณ อินทรกุล * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
อาจารย์ ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ * ส.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
อาจารย์ ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ * Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)
อาจารย์ ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม * Ph.D. (Public Health)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ทองนพคุณ * M.P.H. (Public Health)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 59810259
Credit : 2(1-3-2)
สุขภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 79018159
Credit : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2 วิชาเฉพาะ

Course codes : 30310759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610259
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 2

การเจริญเติบโต พัฒนาการ สรีรวิทยา และ พฤติกรรมของสัตว์

Course codes : 30810659
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 31620259
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

Course codes : 68010159
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

Course codes : 68010259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010159

Course codes : 68021459
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาเบื้องต้นของมนุษย์

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลยของร่างกาย

Course codes : 70110259
Credit : 3(3-0-6)
ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข

ปรัชญาสาธารณสุข มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข จรรยาบรรณสำหรับนักสาธารณสุข ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการปกครองที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 70134759
Credit : 3(2-2-5)
หลักการวิจัยทางสาธารณสุข

แนวคิด และการประยุกต์กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข ครอบคลุมการกำหนดปัญหาและกรอบแนวคิดการวิจัย การกำหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทางการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเขียนรายงานนำเสนอผลการวิจัย รวมทั้งการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 70231459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนสาธารณสุขและพัฒนาการด้านนโยบายสุขภาพ การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการตัดสินใจทางการบริหารงานสาธารณสุข และการประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการในระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพกับสิทธิด้านสุขภาพ

Course codes : 70320959
Credit : 3(3-0-6)
การป้องกันและควบคุมโรค

การเฝ้าระวังการเกิดโรคการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนโดยการนำความรู้ทางด้านวิทยาการระบาดและความรู้ทางด้านนิเวศน์วิทยามาประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วิเคราะห์ วางแผนป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

Course codes : 70330459
Credit : 3(3-0-6)
หลักวิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข

ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดของระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิทยาการระบาดสมัยใหม่ ความอคติของการศึกษาทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน การคัดกรองโรค การสอบสวนการระบาด กฎอนามัยระหว่างประเทศ การวิพากษ์งานวิจัยตีพิมพ์

Course codes : 70330759
Credit : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

การศึกษาลักษณะทั่วไปของจุลชีพและจุลชีพที่ทำให้เกิดโรคในคนและวงจรชีวิตของปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ ปัญหาและความสำคัญทางสาธารณสุขรวมถึงการควบคุมและป้องกัน

Course codes : 70520959
Credit : 2(1-2-3)
ชีวสถิติในงานวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิดพื้นฐานชีวสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้ ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในงานวิจัยเชิงสังเกตและงานวิจัยเชิงทดลอง

Course codes : 71110259
Credit : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น

ความเป็นมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน การตระหนักถึงปัญหาในการทำงาน การควบคุมป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

Course codes : 72020159
Credit : 3(3-0-6)
อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดการเหตุรำคาญ ที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกัน และการควบคุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

Course codes : 73020159
Credit : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น

ความหมาย แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข การวิเคราะห์ การวางแผน และการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การชี้แนะและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 73020259
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ การจัดการความรู้ นวัตกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการดำเนินงานสุขศึกษาและงานสร้างเสริมสุขภาพ

Course codes : 73020359
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพจิต

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตวิทยา อารมณ์ ความผิดปกติทางจิต ความเครียด ภาวะซึมเศร้าและ การฆ่าตัวตาย แบบคัดกรองและการประเมินทางสุขภาพจิต ขอบข่ายงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพจิต

Course codes : 73020459
Credit : 3(3-0-6)
หลักการส่งเสริมสุขภาพ

ความหมาย องค์ประกอบ แนวคิด และปรัชญาของการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายและกลยุทธ์ของการส่งเสริมสุขภาพ การรู้เท่าทันสุขภาพ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้การส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73020559
Credit : 2(2-0-4)
โภชนาการกับสุขภาพ

ความสำคัญของสารอาหารประเภทต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ การเฝ้าระวังสำรวจประเมินภาวะโภชนาการ การส่งเสริมโภชนาการในชุมชน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภค

Course codes : 73020659
Credit : 3(2-2-5)
การสื่อสารสุขภาพ

แนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ และกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารสุขภาพ การออกแบบ การผลิต การใช้สื่อสุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การอ่านอย่างผู้ประกาศ การเขียน บุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสุขภาพ การวิเคราะห์วิจารณ์สื่อ และการประยุกต์ใช้สื่อสำหรับการสื่อสารสุขภาพ

Course codes : 73030759
Credit : 2(2-0-4)
เพศศึกษา

สถานการณ์และปัญหาทางเพศตามวัยในสังคมปัจจุบัน ความหมายและความสำคัญของเพศศึกษา องค์ประกอบของความรู้เรื่องเพศ พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางเพศ ชีวเพศ เพศสภาพและเพศวิถี ลักษณะทางกายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ทฤษฎีทางเพศ ความรัก การอยู่ร่วมกัน การแต่งงานและเพศสัมพันธ์ การกระตุ้นและการตอบสนองทางเพศ การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ และทักษะชีวิตทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ความรุนแรงทางเพศและแนวทางการป้องกัน

Course codes : 73130259
Credit : 2(2-0-4)
กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1

หลักการ แนวคิด และกลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และมวลชน

Course codes : 73130359
Credit : 2(2-0-4)
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน หลักในการดำเนินงานสุขศึกษา และการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ความสำคัญของพลังสังคม หรือพลังชุมชน หลักและกระบวนการ สร้างพลังสังคม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการสร้างสุขภาวะ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73130459
Credit : 2(1-2-3)
การสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ กลยุทธ์การสื่อสารในงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เครื่องมือในการสื่อสาร เทคนิคการพูดในที่ชุมชน การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมสุขภาพ การตลาดเชิงสังคม การรณรงค์ด้านสุขภาพและประเมินผลกระทบ และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73130559
Credit : 2(1-2-3)
กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2

การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การออกแบบและวางแผนกิจกรรมสุขศึกษา ปฏิบัติการสอน และประเมินผลการสอน โดยการใช้กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73130659
Credit : 2(2-0-4)
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

แนวคิด ความเป็นมา และหลักการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนที่ครอบคุลมองค์ประกอบทั้งด้านกระบวนการและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่อาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน การป้องกันแก้ไข และส่งเสริมสุขถาพตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73130759
Credit : 2(2-0-4)
สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลและสถานที่ทำงาน

แนวคิด หลักการและการจัดการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงพยาบาล และสถานที่ทำงาน แนวคิดองค์กรสุขภาวะ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การสอนสุขศึกษาในโรงพยาบาล การประกันคุณภาพงานบริการในสถานบริการสุขภาพ

Course codes : 73230159
Credit : 3(2-2-5)
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักการพยาบาลการดูแลผู้ป่วย หลักการปฐมพยาบาลการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน หลักการฟื้นคืนชีพ และอุปกรณ์ช่วยชีวืต การตรวจประเมินสัญญานชีพ การดูแลบาดแผล การทำแผลเบื้องต้น การประเมินอาการเจ็บป่วย หัตถการเบื้องต้น และการส่งต่อ

Course codes : 73230259
Credit : 2(2-0-4)
การใช้ยาในงานสาธารณสุข

เภสัชวิทยาพื้นฐานและหลักการใช้ยาทั่วไป ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ปัญหาและอันตรายจากการใช้ยา การจัดจ่ายยาและระบบยาในระบบสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กฎหมายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การให้คำแนะนำการใช้ยาสำหรับประชาชน สิทธิผู้ป่วย

Course codes : 73230359
Credit : 2(2-0-4)
การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

อาการวิทยาของโรคระบบต่าง ๆ หลักการซักประวัติ หลักการตรวจร่างกายเบื้องต้น หลักการประเมินสภาพผู้ป่วย การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น หลักการบำบัดเบื้องต้นและทักษะหัตถการเบื้องต้น ในหน่วยบริการปฐมภูมิโดยเน้นบทบาทการดูแลบำบัดเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตที่ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล เพื่อใช้วิเคราะห์ผลทางสาธารณสุข

Course codes : 73230459
Credit : 2(0-4-2)
ปฏิบัติการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

ทักษะการซักประวัติ ทักษะการตรวจร่างกายเบื้องต้น ทักษะการประเมินสภาพผู้ป่วยและทักษะการวินิจฉัยเบื้องต้น การบำบัดเบื้องต้นและการปฏิบัติหัตถการเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล ทักษะการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้คำแนะนำและคำปรึกษา การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 73230559
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและประเมินแผนงานสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการวางแผนโครงการ สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ การวางแผนและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และปัญหาในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและในชุมชน

Course codes : 73230659
Credit : 3(1-4-4)
วิธีวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

หลักการ ระเบียบวิธีการที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การวิพากษ์บทความวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการสร้างเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

Course codes : 73240759
Credit : 3(2-2-5)
การส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย

หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมของบุคคลและครอบครัว การประเมินและการวางแผน การดูแลสุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนแต่งงาน ระยะตั้งครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด จนถึงวัยชรา การติดตามเยี่ยมบ้านและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง

Course codes : 73240859
Credit : 2(1-2-3)
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

แนวคิด หลักการ เทคนิค และทฤษฎีเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ คุณสมบัติ บทบาทของผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ปัญหาสุขภาพที่ต้องรับการปรึกษา ผู้รับการปรึกษาผ่อนคลายและจัดการปัญหาสุขภาพด้วยตนเองอย่างเหมาะสม

Course codes : 73330159
Credit : 3(2-2-5)
การฝึกปฏิบัติงานสุขศึกษาในชุมชน

กระบวนการทำงานสุขศึกษาในชุมชน การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ โดยกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ฝึกปฏิบัติกระบวนการสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนรวมทั้งแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี กลวิธี กระบวนการ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ชุมชน วินิจฉัยชุมชน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาตามบริบทของชุมชน

Course codes : 73330259
Credit : 3(0-12-3)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1

การฝึกปฏิบัติทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างทักษะในการประเมินปัญหาและความต้องการทางด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ การดำเนินการและประเมินผลการให้สุขศึกษา และวางแผนจัดทำโครงการปฏิบัติการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชน การพัฒนาสุขภาพของคนในพื้นที่

Course codes : 73340359
Credit : 3(0-12-3)
การศึกษาเฉพาะทางด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

การฝึกปฏิบัติทางด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73340459
Credit : 3(0-12-3)
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2

การฝึกปฏิบัติทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างทักษะในการประเมินปัญหาสุขภาพ และการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแล ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การปฐมพยาบาล การฟื้นฟู และการส่งต่อ การวัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระดับบุคคล องค์กร และชุมชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสุขภาพของพื้นที่โดยประยุกต์ความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปฏิบัติตามโครงการได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรตามเกณฑ์

3 วิชาเลือกเสรี

Course codes : 73020859
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพวัยรุ่น

ธรรมชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาของวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ทักษะชีวิตที่จำเป็น เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

Course codes : 73020959
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เท่าทันสุขภาพ

หลักการ แนวคิด ความรู้เท่าทันสุขภาพ การนำหลักการความรู้เท่าทันสุขภาพไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73021059
Credit : 2(2-0-4)
ชีวิตและความปลอดภัย

แนวคิด ความหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต สถานการณ์ความเสี่ยงและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน อุบัติภัย ความปลอดภัยในการเดินทาง ในเคหสถาน ในสาธารณสถาน การใช้เครื่องอุปโภคบริโภค ในการประกอบอาชีพ และภัยธรรมชาติ รวมถึงแนวโน้มความเสี่ยง และความปลอดภัยในอนาคต

Course codes : 73021559
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมทางกายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

แนวคิด หลักการ และวิธีการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางกาย สถานการณ์ และหลักการการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ประเภทของกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องมือที่ใช้คัดกรองและประเมินสมรรถนะทางกายและทางจิตสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และการประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ

Course codes : 73031259
Credit : 2(2-0-4)
การลดความเสี่ยงและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง ผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ทั้งในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ความเสี่ยงภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

Course codes : 73031459
Credit : 2(2-0-4)
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ศึกษาปัญหาด้านอาหารและโภชนาการที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทักษะในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Course codes : 73031859
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพและความอยู่ดีมีสุข

ความหมายของสุขภาพในมุมมองด้านต่าง ๆ ในบริบททางสังคมวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับความต่อเนื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วย องค์ประกอบของสุขภาพในมิติทางกายจิต อารมณ์ สังคมและวิญญาณ แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในวัยต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

Course codes : 73041159
Credit : 2(2-0-4)
สุขภาพทางเพศวัยรุ่น

ความหมาย สถานการณ์ทางเพศและสุขภาพทางเพศในวัยรุ่น ธรรมชาติของความรักและความสัมพันธ์ เพศและเพศสัมพันธ์ การกำเนิดและการคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลกระทบและวิธีป้องกัน และความรอบรู้ในเรื่องเพศ

Course codes : 73041359
Credit : 2(2-0-4)
วิถีชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิต ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพและปัญหาสุขภาพวัยทำงาน การสร้างเสริมวิถีชีวิตและสุขภาพวัยทำงาน

Course codes : 73041659
Credit : 2(2-0-4)
การแพทย์ทางเลือก

คำนิยามความหมาย ประวัติความเป็นมา สถานการณ์และแนวโน้มการดูแลสุขภาพผสมผสาน สมดุลชีวิตร่างกายจิตใจ การล้างพิษบำบัด การออกกำลังกายทางเลือก อาหารบำบัด พลังงานบำบัด จิตวิทยาและอารมณ์บำบัด นวดบำบัด การประยุกต์ใช้ในประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยเรื้อรัง

Course codes : 73041759
Credit : 2(2-0-4)
พุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพ

แนวคิดทางพุทธศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพในมิติ กาย จิต สังคม วิญญาณ ธรรมวินัยบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การกินอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน การทำสมาธิแบบพุทธ และข้อธรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างสันติสุข

Course codes : 73041959
Credit : 2(2-0-4)
วิถีชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพ

วิถีการดำเนินชีวิตและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของมนุษย์แต่ละช่วงวัยของสังคม ตลอดจนแนวคิด หลักการของการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคม

Course codes : 73042059
Credit : 2(2-0-4)
การปรับปรุงคุณภาพในสถานบริการสุขภาพ

แนวคิด ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพงาน เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพงาน ตลอดจน มาตรฐานและตัวชี้วัด มาตรฐานงานสุขศึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ

Course codes : 73042159
Credit : 2(2-0-4)
พฤติกรรมสุขภาพและวัฒนธรรมสุขภาพ

มโนทัศน์ของพฤติกรรม วัฒนธรรมและสังคม มโนทัศน์สุขภาพในมิติทางสังคมวัฒนธรรม แบบแผนวัฒนธรรมสุขภาพในสังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรมและสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมและวัฒนธรรมสุขภาพของวัยรุ่น พฤติกรรมและวัฒนธรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ แนวทางการศึกษาพฤติกรรมและวัฒนธรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพด้วยการสร้างวัฒธรรมสุขภาพ

Course codes : 73042259
Credit : 2(2-0-4)
มานุษยวิทยาสุขภาพและการดูแลสุขภาพ

ความหมายและความเป็นมาของมานุษยวิทยาการแพทย์ วัฒธรรม สุขภาพและการเจ็บป่วย แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการแพทย์ วิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาของสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและการเจ็บป่วย ระบบการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาการรักษา และการใช้บริการด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง พฤติกรรมการใช้ยา พฤติกรรมเสี่ยง การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73042359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาสุขภาพ

ความหมาย ประวัติความเป็นมาของจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต กระบวนทัศน์ชีวเวชศาสตร์ กระบวนทัศน์แบบองค์รวม และกระบวนทัศน์ชีว-จิต-สังคม มโนทัศน์ของสุขภาพ คุณภาพชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีของจิตวิทยาสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ ความเครียดและความเจ็บป่วย การจัดการความเครียด ความเจ็บปวด สุขภาพจิตสาธารณสุขและการเจ็บป่วยทางจิตเวช กลไกลการป้องกันตนเอง การประยุกต์จิตวิทยาสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73221059
Credit : 2(2-0-4)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

หลักการ แนวคิด รูปแบบกิจกรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ และการประเมินกิจกรรม ตลอดจนการประยุกต์กิจกรรมไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73240959
Credit : 2(2-0-4)
การโปรแกรมจิตใต้สำนึกและสมาธิบำบัดเพื่อสุขภาพ

ทฤษฏีและแนวคิดทางจิตใต้สำนึกและการสะกดจิตบำบัดพื้นฐาน กฎการดึงดูดทางความคิด การโปรแกรมจิตใต้สำนึกระดับพื้นฐาน เทคนิคการโปรแกรมจิตใต้สำนึก จินตนาภาพบำบัด และสมาธิบำบัด เพื่อสุขภาพ