ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล ปัญญ์บุศยกุล * วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
อาจารย์นิสานารถ กระแสร์ชล * วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล * ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
อาจารย์สิริมา ชินสาร * วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
อาจารย์ ศนิ จิระสถิตย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2556)
อาจารย์ สามารถ สายอุต ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
อาจารย์ อโนชา สุขสมบูรณ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอง จันทร์ประสาทสุข วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 31161159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Research Methodology in Food Science and Technology)

วิธีทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมของนักวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย วิธีทางสถิติเพื่อการค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ การใช้เทคนิคในการออกแบบการทดลองเพื่อการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและบทความทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 31161259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การวิจัยด้านอาหารจากทรัพยากรทางทะเลและ ทรัพยากรของภาคตะวันออก (Food Research from Resources of Marine and Eastern Region)

ศักยภาพและความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรของภาคตะวันออก งานวิจัยด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของภาคตะวันออก โดยเน้น วัตถุดิบทางทะเล ป่าชายเลน และผักผลไม้

รหัสวิชา : 31169159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การนำเสนองานวิจัยที่ผ่านมาและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ

รหัสวิชา : 31169259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผลงาน ที่กำหนดไว้

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 31169759
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย (สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก1)

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 31161159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Research Methodology in Food Science and Technology)

วิธีทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมของนักวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย วิธีทางสถิติเพื่อการค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ การใช้เทคนิคในการออกแบบการทดลองเพื่อการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและบทความทางวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 31161259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การวิจัยด้านอาหารจากทรัพยากรทางทะเลและ ทรัพยากรของภาคตะวันออก (Food Research from Resources of Marine and Eastern Region)

ศักยภาพและความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรของภาคตะวันออก งานวิจัยด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของภาคตะวันออก โดยเน้น วัตถุดิบทางทะเล ป่าชายเลน และผักผลไม้

รหัสวิชา : 31162159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovations in Food Processing)

ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารในปัจจุบันกระบวนการแยกโดยใช้เยื่อแผ่น กระบวนการใช้ความดันสูง กระบวนการทำแห้งโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปเล็กน้อย และเทคโนโลยีนาโน

รหัสวิชา : 31163159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง (Advanced Food Analysis)

ทฤษฎีหลักการวิเคราะห์การประยุกต์เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์อาหารประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้วยโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์ด้านกระแสวิทยา การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ การวิเคราะห์ด้วยสเปกโตรสโคปี การวิเคราะห์ด้วยอิเลกโตโฟรีซิส การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและภาพถ่าย และเทคนิคการวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคด้วยวิธีรวดเร็ว รวมทั้งวิธีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์อาหาร

รหัสวิชา : 31169159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การนำเสนองานวิจัยที่ผ่านมาและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ

รหัสวิชา : 31169259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผลงาน ที่กำหนดไว้

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 31162259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีอาหารเส้น (Pasta and Noodle Technology)

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเส้น องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารเส้น เทคโนโลยีการผลิตอาหารเส้นประเภทพาสต้า บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว และอื่นๆ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีกการบรรจุ เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับอาหารเส้น

รหัสวิชา : 31162359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบรรจุอาหารขั้นสูง (Advanced Food Packaging)

หลักการบรรจุอาหารและวัสดุบรรจุ การประยุกต์ระบบการบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ?อาหาร กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ? การออกแบบบรรจุภัณฑ? เทคโนโลยีการบรรจุขั้นสูง

รหัสวิชา : 31162459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf Life Evaluation of Food Products)

หลักการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหาร โดยใช?ความรู?พื้นฐานทาง ด?านปฏิกิริยาจลนพลศาสตร? อันดับปฏิกิริยา ผลของอุณหภูมิต?ออัตราปฏิกิริยา ป?จจัยที่มีผลต?ออายุการเก็บ บรรจุภัณฑ์และความสัมพันธ?ของบรรจุภัณฑ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ? การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหารในสภาวะเร่?งและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหารในกรณีตัวอย?าง

รหัสวิชา : 31163259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัตถุเจือปนในอาหาร (Food Additives)

ความหมายและชนิดของวัตถุเจือปน สมบัติทางเคมีและสมบัติการใช้งานของวัตถุเจือปนวัตถุเจือปนในอาหารจากธรรมชาติ เกณฑ์การเลือกวัตถุเจือปนที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ข้อบังคับการใช้วัตถุเจือปนในอาหารการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนในอาหาร

รหัสวิชา : 31163359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
คาร์โบไฮเดรทในอาหาร (Carbohydrate in Foods)

ชนิด แหล่ง และสมบัติของคาร์โบไฮเดรทในอาหาร เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรทในอุตสาหกรรมอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหารคาร์โบไฮเดรทในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรทที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 31163459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรตีนในอาหาร (Protein in Foods)

สมบัติทางเคมีกายภาพของกรดอะมิโนและโปรตีน แหล่งของอาหารโปรตีน การสกัดและการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ การเสียสภาพของโปรตีน สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน และการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาเทคโนโลยีโปรตีนที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 31163559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลิปิดในอาหาร (Lipid in Foods)

องค์ประกอบและโครงสร้างของลิปิด สมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ในอาหาร การแยกลิปิด การดัดแปร และการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม การเสื่อมเสียคุณภาพ เทคโนโลยีลิปิดที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 31164159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมจุลชีววิทยาทางอาหาร (Innovation in food microbiology)

จุลินทรีย์บ่งชี้คุณภาพด้านสาธารณสุข การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีตรวจสอบจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารแบบรวดเร็วและอัตโนมัติ เทคนิคการจัดจำแนกและวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารและการถนอมอาหาร อาหารหมักและสุขภาพ จุลชีววิทยาการหมัก คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหมัก การควบคุมการสร้างสารพิษในอาหารหมัก การปรับปรุงคุณภาพและควบคุมการหมักของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 31164259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เอนไซม์ในอาหาร (Enzyme in Foods)

ธรรมชาติและสมบัติของเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์ในอุตสาหกรรม การนำเอนไซม์ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การเสียของอาหารอันเนื่องมาจากเอนไซม์

รหัสวิชา : 31164359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยอาหารทางจุลชีววิทยาและเคมี (Microbiological and chemical food safety)

บทนำเรื่องความปลอดภัยอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเป็นพิษ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในอาหาร การควบคุมสุขอนามัยกระบวนการผลิต การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต สารพิษในอาหาร สารปนเปื้อนในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สารพิษที่เกิดในระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาและเคมีในอาหาร เรื่องในปัจจุบันและทิศทางใหม่ด้านความปลอดภัยอาหาร

รหัสวิชา : 31165159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง (Advanced Food Product Development)

แนวคิดและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสำรวจความต้องการของผู้บริโภคและการตลาด การใช้คณิตศาสตร์และเทคนิคสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการนำสินค้าสู่ตลาด และประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว

รหัสวิชา : 31165259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร (Marketing Research in Food Industry)

บทบาทความสำคัญของการตลาดที่มีต่อการเจริญและพัฒนาการของอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาระบบข้อมูลทางการตลาด กลยุทธ์ และการดำเนินการวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

รหัสวิชา : 31166159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Selected Topics in Area of Food Science and Technology)

หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รหัสวิชา : 31166259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การประเมินผลิตภัณฑ์อาหารโดยประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation of Food Products)

เทคนิคที่ใช้ในการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร การวัด การวิเคราะห์และการแปลผลการสนองตอบของผู้ทดสอบชิมต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารในการควบคุมคุณภาพและการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 31166359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร (Utilization of By-Product from Food Industry)

แหล่งและองค์ประกอบของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการวัสดุเศษเหลือและการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสวิชา : 31166459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทาง (Functional and Specialty Beverage Technology)

บทนำเรื่องเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทางการคัดเลือกส่วนผสมของเครื่องดื่มเชิงหน้าที่การยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่มเชิงหน้าที่ เครื่องดื่มเชิงหน้าที่จากน้ำนม เครื่องดื่มเชิงหน้าที่จากพืช เครื่องดื่มโปรไบโอติก การพัฒนาเครื่องดื่มเชิงหน้าที่โดยมุ่งเน้นผู้บริโภค บทบาทของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทิศทางของเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทางในอนาคต

รหัสวิชา : 31166559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods Technology)

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพวิวัฒนาการและแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและสาระสำคัญ

รหัสวิชา : 31166659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ทะเล (Bioactive Compounds from Marine Products)

ความสำคัญทางโภชนาการและการทำหน้าที่ของอาหารทะเล การสกัด และอธิบายลักษณะของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากแหล่งทะเล บทบาทในการป้องกันของผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาหารจากทะเล การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์ที่ได้มาจากโปรตีนปลาทะเล การประยุกต์ใช้คอลลาเจนและเจลาตินทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาหาร ไขมันปลาและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของกรดไขมันโอเมก้า 3 การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไคติน ไคโตซาน และสารoligomers แหล่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียทะเล

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 31169959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย (สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก2)