ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล ปัญญ์บุศยกุล * วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
อาจารย์นิสานารถ กระแสร์ชล * วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล * ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
อาจารย์สิริมา ชินสาร * วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
อาจารย์ ศนิ จิระสถิตย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2556)
อาจารย์ สามารถ สายอุต ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
อาจารย์ อโนชา สุขสมบูรณ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอง จันทร์ประสาทสุข วท.ด. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 31161159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

วิธีทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมของนักวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย วิธีทางสถิติเพื่อการค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ การใช้เทคนิคในการออกแบบการทดลองเพื่อการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและบทความทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 31161259
Credit : 1(1-0-2)
การวิจัยด้านอาหารจากทรัพยากรทางทะเลและ ทรัพยากรของภาคตะวันออก

ศักยภาพและความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรของภาคตะวันออก งานวิจัยด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของภาคตะวันออก โดยเน้น วัตถุดิบทางทะเล ป่าชายเลน และผักผลไม้

Course codes : 31169159
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 1

การนำเสนองานวิจัยที่ผ่านมาและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ

Course codes : 31169259
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 2

การนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผลงาน ที่กำหนดไว้

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 31169759
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย (สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก1)

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 31161159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

วิธีทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมของนักวิจัย การเขียนโครงร่างวิจัย วิธีทางสถิติเพื่อการค้นคว้าทดลองอย่างเป็นระบบ การใช้เทคนิคในการออกแบบการทดลองเพื่อการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและบทความทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 31161259
Credit : 1(1-0-2)
การวิจัยด้านอาหารจากทรัพยากรทางทะเลและ ทรัพยากรของภาคตะวันออก

ศักยภาพและความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรของภาคตะวันออก งานวิจัยด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของภาคตะวันออก โดยเน้น วัตถุดิบทางทะเล ป่าชายเลน และผักผลไม้

Course codes : 31162159
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร

ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหารในปัจจุบันกระบวนการแยกโดยใช้เยื่อแผ่น กระบวนการใช้ความดันสูง กระบวนการทำแห้งโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปเล็กน้อย และเทคโนโลยีนาโน

Course codes : 31163159
Credit : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์อาหารขั้นสูง

ทฤษฎีหลักการวิเคราะห์การประยุกต์เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์อาหารประกอบด้วย การวิเคราะห์ด้วยโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์ด้านกระแสวิทยา การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ การวิเคราะห์ด้วยสเปกโตรสโคปี การวิเคราะห์ด้วยอิเลกโตโฟรีซิส การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคและภาพถ่าย และเทคนิคการวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคด้วยวิธีรวดเร็ว รวมทั้งวิธีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์อาหาร

Course codes : 31169159
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 1

การนำเสนองานวิจัยที่ผ่านมาและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจ

Course codes : 31169259
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนา 2

การนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของผลงาน ที่กำหนดไว้

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 31162259
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีอาหารเส้น

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเส้น องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารเส้น เทคโนโลยีการผลิตอาหารเส้นประเภทพาสต้า บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว และอื่นๆ การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีกการบรรจุ เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับอาหารเส้น

Course codes : 31162359
Credit : 3(3-0-6)
การบรรจุอาหารขั้นสูง

หลักการบรรจุอาหารและวัสดุบรรจุ การประยุกต์ระบบการบรรจุสําหรับผลิตภัณฑ?อาหาร กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ? การออกแบบบรรจุภัณฑ? เทคโนโลยีการบรรจุขั้นสูง

Course codes : 31162459
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหาร โดยใช?ความรู?พื้นฐานทาง ด?านปฏิกิริยาจลนพลศาสตร? อันดับปฏิกิริยา ผลของอุณหภูมิต?ออัตราปฏิกิริยา ป?จจัยที่มีผลต?ออายุการเก็บ บรรจุภัณฑ์และความสัมพันธ?ของบรรจุภัณฑ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ? การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหารในสภาวะเร่?งและการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ?อาหารในกรณีตัวอย?าง

Course codes : 31163259
Credit : 3(3-0-6)
วัตถุเจือปนในอาหาร

ความหมายและชนิดของวัตถุเจือปน สมบัติทางเคมีและสมบัติการใช้งานของวัตถุเจือปนวัตถุเจือปนในอาหารจากธรรมชาติ เกณฑ์การเลือกวัตถุเจือปนที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ข้อบังคับการใช้วัตถุเจือปนในอาหารการประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนในอาหาร

Course codes : 31163359
Credit : 3(2-3-4)
คาร์โบไฮเดรทในอาหาร

ชนิด แหล่ง และสมบัติของคาร์โบไฮเดรทในอาหาร เทคโนโลยีการผลิตและการประยุกต์ใช้คาร์โบไฮเดรทในอุตสาหกรรมอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของอาหารคาร์โบไฮเดรทในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรทที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

Course codes : 31163459
Credit : 3(2-3-4)
โปรตีนในอาหาร

สมบัติทางเคมีกายภาพของกรดอะมิโนและโปรตีน แหล่งของอาหารโปรตีน การสกัดและการทำให้โปรตีนบริสุทธิ์ การเสียสภาพของโปรตีน สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน และการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาเทคโนโลยีโปรตีนที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

Course codes : 31163559
Credit : 3(3-0-6)
ลิปิดในอาหาร

องค์ประกอบและโครงสร้างของลิปิด สมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ในอาหาร การแยกลิปิด การดัดแปร และการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม การเสื่อมเสียคุณภาพ เทคโนโลยีลิปิดที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน

Course codes : 31164159
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมจุลชีววิทยาทางอาหาร

จุลินทรีย์บ่งชี้คุณภาพด้านสาธารณสุข การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร วิธีตรวจสอบจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารแบบรวดเร็วและอัตโนมัติ เทคนิคการจัดจำแนกและวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารและการถนอมอาหาร อาหารหมักและสุขภาพ จุลชีววิทยาการหมัก คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหมัก การควบคุมการสร้างสารพิษในอาหารหมัก การปรับปรุงคุณภาพและควบคุมการหมักของผลิตภัณฑ์

Course codes : 31164259
Credit : 3(3-0-6)
เอนไซม์ในอาหาร

ธรรมชาติและสมบัติของเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์ในอุตสาหกรรม การนำเอนไซม์ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การเสียของอาหารอันเนื่องมาจากเอนไซม์

Course codes : 31164359
Credit : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยอาหารทางจุลชีววิทยาและเคมี

บทนำเรื่องความปลอดภัยอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเป็นพิษ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในอาหาร การควบคุมสุขอนามัยกระบวนการผลิต การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต สารพิษในอาหาร สารปนเปื้อนในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สารพิษที่เกิดในระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาและเคมีในอาหาร เรื่องในปัจจุบันและทิศทางใหม่ด้านความปลอดภัยอาหาร

Course codes : 31165159
Credit : 3(2-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง

แนวคิดและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสำรวจความต้องการของผู้บริโภคและการตลาด การใช้คณิตศาสตร์และเทคนิคสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการนำสินค้าสู่ตลาด และประเมินผลผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว

Course codes : 31165259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร

บทบาทความสำคัญของการตลาดที่มีต่อการเจริญและพัฒนาการของอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาระบบข้อมูลทางการตลาด กลยุทธ์ และการดำเนินการวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

Course codes : 31166159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

หัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Course codes : 31166259
Credit : 3(2-3-4)
การประเมินผลิตภัณฑ์อาหารโดยประสาทสัมผัส

เทคนิคที่ใช้ในการประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร การวัด การวิเคราะห์และการแปลผลการสนองตอบของผู้ทดสอบชิมต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหารในการควบคุมคุณภาพและการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

Course codes : 31166359
Credit : 3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร

แหล่งและองค์ประกอบของวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการวัสดุเศษเหลือและการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร

Course codes : 31166459
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทาง

บทนำเรื่องเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทางการคัดเลือกส่วนผสมของเครื่องดื่มเชิงหน้าที่การยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่มเชิงหน้าที่ เครื่องดื่มเชิงหน้าที่จากน้ำนม เครื่องดื่มเชิงหน้าที่จากพืช เครื่องดื่มโปรไบโอติก การพัฒนาเครื่องดื่มเชิงหน้าที่โดยมุ่งเน้นผู้บริโภค บทบาทของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทิศทางของเครื่องดื่มเชิงหน้าที่และเฉพาะทางในอนาคต

Course codes : 31166559
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพวิวัฒนาการและแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาด เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหารและสาระสำคัญ

Course codes : 31166659
Credit : 3(3-0-6)
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ทะเล

ความสำคัญทางโภชนาการและการทำหน้าที่ของอาหารทะเล การสกัด และอธิบายลักษณะของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากแหล่งทะเล บทบาทในการป้องกันของผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาหารจากทะเล การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์ที่ได้มาจากโปรตีนปลาทะเล การประยุกต์ใช้คอลลาเจนและเจลาตินทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาหาร ไขมันปลาและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของกรดไขมันโอเมก้า 3 การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารไคติน ไคโตซาน และสารoligomers แหล่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียทะเล

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 31169959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย (สำหรับนิสิตแผน ก แบบ ก2)