ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 49 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กุหลาบ รัตนสัจธรรม * ส.ด. (บริหารงานสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)
อาจารย์ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ * ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2513)
รองศาสตราจารย์ วสุธร ตันวัฒนกุล * Ph.D. (Biomedical Sciences)
University of Porto, Portugal (2551)
อาจารย์ชิงชัย เมธพัฒน์ Ph.D. (Medical Sociocultural Anthoropology)
University of Washington, USA (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
อาจารย์ ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)
รองศาสตราจารย์ ยุวดี รอดจากภัย ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
อาจารย์ รจฤดี โชติกาวินทร์ Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
อาจารย์ วันดี นิลสำราญจิต Ph.D. (Aquatic Science)
University of Porto, Portugal (2546)
อาจารย์ วัลลภ ใจดี Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทร์ฉาย Ph.D. (Tropical Medicine)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)
อาจารย์ สุนิศา แสงจันทร์ D.Tech.Sc. (Environmental Toxicology, Technology and Management)
Asian Institute of Technology (2552)
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก Ph.D. (Tropical Medicine)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 70989859
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการจัดการสาธารณสุข การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับ ระเบียบวิธีวิจัย คำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัยโดยคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย

1.1 วิชาแกน/วิชาชีพทางสาธารณสุข

Course codes : 70170059
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาและสถิติสำหรับการวิจัยด้านสาธารณสุข

วิธีวิทยาเกี่ยวกับความรู้และการเข้าถึงความรู้ การสังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย วิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ขั้นสูงทางด้านสถิติทั้งทางด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ด้านสาธารณสุข การค้นหาอนาคต การอภิปราย วิพากษ์ วิจารณ์ งานวิจัยรูปแบบต่างๆ และการตัดสินใจเลือกใช้สถิติขั้นสูงต่างๆ ที่สอดคล้องกับงานวิจัย เพื่อพัฒนาการสาธารณสุข

Course codes : 70770059
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาองค์ความรู้เชิงประจักษ์การสาธารณสุขผสมผสาน 1

อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่เกิดจนถึงสูงอายุ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน การใช้สหมุมมองในการเข้าใจสภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง และการจัดการระบบสุขภาพ ในแต่ละระดับภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

Course codes : 70770159
Credit : 2(2-0-4)
สัมมนาองค์ความรู้เชิงประจักษ์การสาธารณสุขผสมผสาน 2

อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มการจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่เกิดจนถึงสูงอายุ และการจัดการระบบสุขภาพ ที่มีความซับซ้อน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา และศึกษาดูงานการจัดการสาธารณสุขในประเทศที่มีการจัดการปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ใช้ในการสัมมนา

1.2 วิชาเชี่ยวชาญเฉพาะ

Course codes : 70770259
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาศาสตร์และกระบวนการคิด

ทฤษฎีบ่อเกิดความรู้ ทฤษฎีธรรมชาติของความรู้ การวิเคราะห์ธรรมชาติของความรู้และความเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในบริบทของความจริง ความเชื่อ และการอ้างเหตุผลสนับสนุนบนฐานคิดของเหตุผลนิยม ประจักษ์นิยม เพทนาการนิยม อนุมาณนิยม อัชฌัติกญาณนิยม จิตนิยมสัจนิยม และปฎิบัตินิยม และกระบวนการสร้างเพื่อก่อเกิดความคิดในรูปแบบที่สำคัญ และนำศาสตร์ที่หลากหลายไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของการพัฒนาการสาธารณสุข ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 วิชาด้านสัมมนา

Course codes : 70970059
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนดุษฎีนิพนธ์และบทความวิชาการ

สาระสำคัญและเทคนิคการเขียนดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัยและบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการสังเคราะห์งานวิจัย บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิคการประเมินงานดุษฎีนิพนธ์ บทความวิจัยและงานวิชาการอื่น ๆ และการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะต่าง ๆ การสืบค้นดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารทั้งในและต่างประเทศ เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อส่งตีพิมพ์ กระบวนการส่งบทความวิชาการ การปรับแก้ไข และการสื่อสารเพื่อการตีพิมพ์

Course codes : 70970159
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

การค้นคว้าทฤษฎีหรือหลักการเจาะลึกเฉพาะด้านทางสาธารณสุขและทบทวนอย่างเป็นระบบตามความสนใจ

Course codes : 70970259
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

การจัดทำกระบวนการตั้งโจทย์การวิจัย และญาณวิทยาในการการหาคำตอบเพื่อตอบโจทย์การวิจัยเจาะลึกเฉพาะด้านทางสาธารณสุขตามความสนใจ

Course codes : 70970359
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

กระบวนการสร้างเครื่องมือวิจัย และวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณการวิจัย ที่เจาะลึกเฉพาะด้านทางสาธารณสุขตามความสนใจ

Course codes : 70970459
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการวิจัย ที่เจาะลึกเฉพาะด้านทางสาธารณสุขตามความสนใจ

Course codes : 70970559
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5

การจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่เจาะลึกเฉพาะด้านทางสาธารณสุขตามความสนใจ และเทคนิคการนำเสนอผลการวิจัยด้วยวาจา

Course codes : 70970659
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระ 1

การค้นคว้าทฤษฎีหรือหลักการเจาะลึกเฉพาะด้านทางสาธารณสุขและการแพทย์ตามความสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์และวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม

Course codes : 70970759
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระ 2

การค้นคว้าทฤษฎีหรือหลักการเจาะลึกเฉพาะด้านทางสาธารณสุขและการแพทย์ตามความสนใจเพิ่มเติมจากการศึกษาอิสระ 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์และวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุม

2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 70170159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางด้านสาธารณสุข

เทคนิคขั้นสูงในการวิจัยเชิงปริมาณในงานสาธารณสุข การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์งานวิจัย ปัญหาและการควบคุมคุณภาพงานวิจัย การควบคุมอคติและลดความคลาดเคลื่อนในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย การบริหารงานวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณและการวิพากษ์งานวิจัย จริยธรรมงานวิจัย และกรณีศึกษา

Course codes : 70170259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงในการวิจัยด้านสังคมและสุขภาพ

เทคนิคขั้นสูงในการวิจัยเชิงคุณภาพในงานสาธารณสุข การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์งานวิจัย ปัญหาและการเพิ่มคุณภาพงานวิจัย การบริหารงานวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณและการวิพากษ์งานวิจัย จริยธรรมงานวิจัย และกรณีศึกษา

Course codes : 70170359
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติขั้นสูง

เทคนิคขั้นสูงในการวิจัยเชิงปริมาณในงานสาธารณสุข การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ปัญหาและการควบคุมคุณภาพงานวิจัย การควบคุมอคติและลดความคลาดเคลื่อนในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย หลักการเลือกวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยแต่ละรูปแบบ การบริหารงานวิจัย การอ่านงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณและการวิพากษ์งานวิจัย จริยธรรมงานวิจัย และกรณีศึกษา

Course codes : 70270059
Credit : 3(3-0-6)
ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มการสาธารณสุข

อภิปรายและรายงานประเด็น แนวโน้ม การค้นพบใหม่ และรูปแบบการพัฒนาชุมชมเพื่อสุขภาพการมีอายุที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนในการนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขมาใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็นรูปธรรม โดยมีสถานการณ์จริงประกอบ

Course codes : 70270159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการประเมินแผนงานและโครงการทางด้านสาธารณสุข

อภิปรายผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มปัญหาการประเมินแผนงานและโครงการทางด้านสาธารณสุข การใช้สหมุมมองในการเข้าใจสภาพปัญหาและสาเหตุปัญหาการประเมินแผนงานและโครงการทางด้านสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูลฐานที่สำคัญในสถานกาณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ เพื่อการจัดการประเมินแผนงานและโครงการทางด้านสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

Course codes : 70270259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการแบบกระจายอำนาจ

มิติต่างๆ ของการกระจายอำนาจ และการจัดการการกระจายอำนาจในแต่ละระดับ ปัจจัยความสำเร็จในบริบทที่สอดคล้องกับกระบวนการกระจายอำนาจแต่ละรูปแบบ กลยุทธ์การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการแบบกระจายอำนาจ เทคนิคเงื่อนไขการเลือกใช้การกระจายอำนาจในรูปแบบต่างๆ

Course codes : 70370059
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดขั้นสูงทางด้านสาธารณสุข

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาการระบาด วิทยาการระบาดเชิงพรรณนา วิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์ และวิทยาการระบาดเชิงทดลอง วิธีการทางสถิติ การวัดการเกิดโรค ความคลาดเคลื่อนและอคติในการศึกษาทางวิทยาระบาดระบาด การประเมินความเสี่ยง จริยธรรมและการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทางด้านวิทยาระบาด และกรณีศึกษา

Course codes : 70370159
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการระบาดสำหรับการป้องกันโรคจากภัยพิบัติ

การประยุกต์หลักและวิธีการทางวิทยาการระบาดเพื่อการป้องกันควบคุมผลกระทบด้านสุขภาพจากภัยพิบัติ ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ที่ส่งผลต่อสุขภาพในมิติทางด้านกาย จิต และสังคม

Course codes : 70570059
Credit : 3(3-0-6)
สถิติประยุกต์ขั้นสูงสำหรับงานวิจัยสาธารณสุข

เทคนิคขั้นสูงในการประยุกต์ใช้สถิติ หลักการเลือกวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัยแต่ละรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจและการทดลอง กรณีศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติขั้นสูงที่ใช้ในการวิจัยรูปแบบต่างๆ

Course codes : 70770359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

การเข้าถึงข่าวสารด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายสาธารณสุข การทบทวนประเด็นปัญหาเร่งด่วน เครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์สถานการณ์สาธารณสุขบนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพที่เป็นไปได้ในอนาคต สร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการการรวมหรือสังเคราะห์ผลที่ได้จากงานวิจัยเเต่ละเรื่องเข้าด้วยกัน เพื่อประสิทธิผลในการนำไปปรับปรุงสุขภาพของประชาชน

Course codes : 70770459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสุขภาพข้ามวัฒนธรรม

แนวคิดของสุขภาพข้ามวัฒนธรรม ความแตกต่างของลักษณะทางประชากรสังคม พฤติกรรมความเชื่อของประชาชนต่างวัฒนธรรม ปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม องค์ประกอบของความสามารถทางวัฒนธรรม ค่านิยมของมาตรฐานความสามารถทางวัฒนธรรม และการจัดการสุขภาพให้สอดคล้องกับสภาพบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพข้ามวัฒนธรรม

Course codes : 70770559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสุขภาพของผู้อพยพและผู้พลัดถิ่น

สถานการณ์และผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากผู้อพยพและผู้พลัดถิ่นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพและผู้พลัดถิ่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในประเทศ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และการจัดการสุขภาพของผู้อพยพและผู้พลัดถิ่น

Course codes : 70770659
Credit : 3(3-0-6)
การสาธารณสุขเพื่อการจัดการอุบัติภัย

การประยุกต์หลักและวิธีการทางสารณสุขเพื่อจัดการด้านสุขภาพจากอุบัติภัย ทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ที่ส่งผลต่อสุขภาพในมิติทางด้านกาย จิต และสังคม

Course codes : 70770759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

สถานการณ์และผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากผู้สูงอายุในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบกับครอบครัวและสังคม การเสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวผู้สูงอายุ ครอบครัวและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ในการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 70770859
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสุขภาพเพื่อความยืนยาวของชีวิตมนุษย์

หลักการส่งเสริมสุขภาพและความยืนยาวของชีวิต สาเหตุของการเกิดโรค วิธีป้องกัน และกำจัดสภาพปัญหาของร่างกาย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ความสำคัญของการจัดการความคิดเชิงบวก การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการขับถ่าย ที่มีต่อการทำงานของทุกระบบในร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างการหายใจและการใช้พลังงานในร่างกายในการทำกิจกรรม พลังงานบำบัดสำหรับความยืนยาวของสุขภาพและชีวิต บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล ครอบครัวและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ในการจัดการสุขภาพเพื่อความยืนยาวของชีวิตมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 70770959
Credit : 3(3-0-6)
สถานการณ์ปัจจุบันของสาธารณสุขนานาชาติ

บทบาทที่แตกต่างกัน ขององค์กรสาธารณสุขนานาชาติ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และหน่วยงานอาสาสมัครที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เครื่องมือในการจัดการงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศ ปัญหาสำคัญในสาธารณสุขนานาชาติ และปัญหาปัจจุบันที่สัมพันธ์กับการดำเนินการและความยั่งยืน

Course codes : 70771059
Credit : 3(3-0-6)
การสาธารณสุขโลก

มิติของการสาธารณสุขในระดับนานาชาติ ประวัติศาสตร์ของการสาธารณสุขในระดับโลก นโยบายหลักและรูปแบบในการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข ลำดับความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันในบริบทระดับชาติที่แตกต่างกัน บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขระดับนานาชาติ ระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพ ลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขระดับโลกทั้งในปัจจุบันและที่กลับมาเกิดซ้ำ การสาธารณสุขใหม่ที่ท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

Course codes : 72070059
Credit : 3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมโลกและการจัดการ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่สำคัญ การเกิดภัยพิบัติ การเกิดโรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบนิเวศ การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของมนุษย์

Course codes : 72070159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ การดัดแปลง ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ยุทธศาสตร์การวางแผนและพัฒนาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน

Course codes : 73070059
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดทางมานุษยวิทยาการแพทย์ในการวิจัยสุขภาพ

มโนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีทางด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงแนวคิดเชิงโครงสร้างหน้าที่นิยม แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง แนวคิดเชิงการตีความและ สัญลักษณ์นิยม แนวคิดเชิงโครงสร้างและการกระทำ และแนวคิดความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความรู้ รวมถึงการวิจัยปัญหาสุขภาพด้วยวิธีภาคสนามเชิงชาติพันธุ์วรรณา การอ่านและวิพากษ์บทความที่ใช้แนวคิดแบบต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 73070159
Credit : 3(3-0-6)
การขับเคลื่อนวาระสุขภาพ

แนวคิด กลวิธี การสร้างกระแสและประเด็นทางด้านสุขภาพ การวางแผนและการสร้างความร่วมมือในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษา รูปแบบการดำเนินการที่ใช้ในปัจจุบันและปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนทางด้านสาธารณสุข

Course codes : 73070259
Credit : 3(3-0-6)
คุณธรรมและความเสมอภาคทางด้านสุขภาพ

มโนทัศน์ แนวคิด ความเป็นมาของคุณธรรมและความเสมอภาค สิทธิและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ แนวคิดทางมานุษยวิทยาการแพทย์ โลกทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน มิติทางสังคม วัฒนธรรมด้านสุขภาพในบริบทสังคมต่างๆ

Course codes : 73070359
Credit : 3(3-0-6)
องค์กรพัฒนาเอกชนและระบบการดูแลสุขภาพ

รูปแบบ บทบาทของระบบการดูแลสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ปัจจัยที่มีต่อการเลือกระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยครอบคลุมทางด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู รวมถึงแนวโน้มในอนาคต

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 70999859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการสาธารณสุข การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย กำหนดคำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาระเบียบวิธีวิจัย ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัย โดยคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย