ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เจริญ ชินวานิชย์เจริญ * Ph.D. (Applied Science)
Kanazawa University, Japan (2548)
อาจารย์ ชัยวัฒน์ กันหารี *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แดง แซ่เบ๊ * วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
อาจารย์ ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม * ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
อาจารย์ ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ * Ph.D. (Chemical Engineering)
The University of Queensland (2561)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ * วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 99941159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 30212159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย

Course codes : 30212259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้กำหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30222159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 3

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว

Course codes : 30810359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน

Course codes : 30810459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หลักพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 30810559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810359 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

Course codes : 30820759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810459 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

Course codes : 50210159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรม

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น

Course codes : 50210259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม

ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีสำหรับวิศวกรรม

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

Course codes : 50020159
Credit : 3(3-0-6)
สถิตยศาสตร์

ระบบของแรง การหาผลลัพธ์ สภาพสมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์เบื้องต้น

Course codes : 50123259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่าง ๆ สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การใช้กลวิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

Course codes : 50222159
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1

กฎอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสาร พลังงานและการแปลงรูปของพลังงาน วัฏจักรทางคาร์โนต์ เอนโทรปี การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้นและการอนุรักษ์พลังงาน

Course codes : 50237159
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้

การเลือกใช้วัสดุ วัสดุวิศวกรรมและคุณสมบัติของวัสดุ คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของโลหะ เซรามิก โพลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิวัฏภาค โครงสร้างมหภาคและการเปลี่ยนรูปของของแข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ กระบวนผลิตโลหะและอโลหะ ทฤษฎีเบื้องต้นทางการกัดกร่อน ประเภทของการกัดกร่อนและวิธีการป้องกันการกัดกร่อน การเลือกใช้งานวัสดุในงานออกแบบทางวิศวกรรม

Course codes : 50310159
Credit : 3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 50410159
Credit : 3(2-3-4)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน การฝึกเขียนโปรแกรม

Course codes : 50430159
Credit : 3(2-3-4)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

การวิเคราะห์ แรงดัน กระแสและกำลังของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เจนเนอเรเตอร์ มอเตอร์ และการใช้งานเครื่องกลไฟฟ้า แนวคิดของระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ปฏิบัติการในหัวข้อที่เรียน

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

Course codes : 50210359
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ

เคมีวิเคราะห์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก การไทเทรตสำหรับกรด-เบส และสารประกอบเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมเคมี โครมาโตกราฟฟี่ เครื่องสเปคโทรมิเตอร์

Course codes : 50220259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์และอินทรย์ชีวภาพ

โครงสร้างและพันธะเคมีของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชันและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและความว่องไวต่อปฏิกิริยาของโมเลกุลสารอินทรีย์ ประเภทของปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์และกลไกการเกิดปฏิกิริยา เคมีของสารประกอบอะโรมาติกและเฮทเทอโรไซคลิกเบื้องต้น กรดอะมิโน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต

Course codes : 50220359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรมเคมี

หัวข้อคัดสรรซึ่งสัมพันธ์กับเคมีวิเคราะห์และการใช้เครื่องมือ เคมีอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ และเคมีเชิงฟิสิกส์

Course codes : 50221159
Credit : 3(3-0-6)
สมดุลมวลสารและพลังงาน

หลักการคำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และการคำนวณสมดุลมวลสาร การป้อนเวียนรอบ การป้อนข้าม การเป่าทิ้ง ข้อมูลสมดุลวัฏภาคและสมดุลเคมี สมดุลพลังงาน การคำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของกระบวนการที่สภาวะหยุดนิ่ง การศึกษากระบวนการโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม

Course codes : 50221259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเคมี

สมการอนุพันธ์สามัญ วิธีการแปลงลาปาซ ระบบสมการอนุพันธ์เชิงเส้น สมการอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการประมาณฟังก์ชันและการฟิตข้อมูล การหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ในปัญหาทางวิศวกรรมเคมี การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับวิธีการเชิงตัวเลข

Course codes : 50222259
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2

อุณหพลศาสตร์ของระบบหลายองค์ประกอบ สมดุลวัฏภาคและสมดุลปฎิกิริยาเคมี

Course codes : 50223159
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมเคมี

ของไหลและคุณสมบัติของของไหล กฎความหนืดของนิวตัน สถิตยศาสตร์ของไหลและการประยุกต์ จลนศาสตร์ของของไหลและการวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม สมการแบร์นูลลีและการประยุกต์ การวิเคราะห์มิติ สมการเชิงอนุพันธ์ของการไหล การทำดุลโมเมนตัมแบบเปลือก สมการการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายเทโมเมนตัม การไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การไหลของของไหลและการสูญเสียของการไหลในท่อ การไหลผ่านวัตถุจม

Course codes : 50233159
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อนสำหรับวิศวกรรมเคมี

หลักการพื้นฐานสำคัญของการถ่ายเทความร้อน ค่าการนำความร้อนและกฎการนำความร้อนของฟูเรียร์ สมการอนุพันธ์ของการถ่ายเทความร้อน การทำดุลพลังงานแบบเปลือก สมการการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อนในสภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว การพาความร้อนและความสัมพันธ์ของการพาความร้อน การถ่ายเทความร้อนที่มีการเปลี่ยนสถานะ การแผ่รังสีเบื้องต้น

Course codes : 50233259
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทมวลสาร

หลักพื้นฐานการถ่ายเทมวล ค่าการแพร่ของมวลและกฎการแพร่ของฟิกส์ สมการอนุพันธ์ของการถ่ายเทมวล การทำดุลมวลแบบเปลือก สมการการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายเทมวล การถ่ายเทมวลแบบการแพร่ที่สภาวะคงตัวและสภาวะไม่คงตัว การถ่ายเทมวลโดยการพาและความสัมพันธ์ของการถ่ายเทมวลโดยการพา การเกิดขึ้นพร้อมกันของการถ่ายเทความร้อนและมวล การถ่ายเทมวลระหว่างวัฎภาค

Course codes : 50234159
Credit : 3(3-0-6)
จลนพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีและการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์

หลักการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมีสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี ประเภทของเครื่องปฏิกรณ์ ระบบเครื่องปฏิกรณ์เดี่ยวและเครื่องปฏิกรณ์แบบหลายตัว เครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่และไม่คงที่ ถังปฏิกรณ์แบบเอกพันธ์ แนะนำถังปฏิกรณ์แบบวิวิธพันธ์ แนะนำถังปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ

Course codes : 50236159
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 1

แนะนำอุปกรณ์ในกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การออกแบบและการทำงานของระบบฟลูอิดไดเซชั่น เครื่องมือวัดอัตราการไหล วาล์ว อุปกรณ์ส่งย้ายของเหลว อุปกรณ์ส่งย้ายแก๊ส การกวนและการผสม การกรอง การตกตะกอน การเหวี่ยงแยก ไซโคลน การลดขนาดและการกระจายขนาดอนุภาค ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน การเขียนรายงานทางวิศวกรรม

Course codes : 50236259
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 2

การออกแบบและการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องระเหย เครื่องอบแห้ง เครื่องมือลดความชื้นและหอหล่อเย็น และเครื่องตกผลึกสาร ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Course codes : 50236359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี

ทบทวนความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค การอ่านข้อมูลทางการบัญชีและงบการเงินของอุตสาหกรรมเคมี การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการเลือกกระบวนการเคมี และการลงทุนในอุตสาหกรรมเคมี

Course codes : 50236459
Credit : 3(2-2-4)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบกระบวนการสำหรับวิศวกรเคมี

ซอฟท์แวร์สำหรับจำลองกระบวนการ การออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี การสร้างแผนภาพการไหลของกระบวนการผลิต ทฤษฎีพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการ การวิเคราะห์การจำลองกระบวนการภายใต้สภาวะที่กำหนด การหากระบวนการที่เหมาะสม

Course codes : 50237359
Credit : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยในกระบวนการทางเคมี

แนวคิดและคำจำกัดความและความปลอดภัยในโรงงานเคมี กลยุทธ์การบริหารความปลอดภัยของกระบวนการเคมี พิษวิทยาและสุขลักษณะในอุตสาหกรรมเคมี รูปแบบของการกระจายและการปล่อยสารพิษ การระเบิดและการติดไฟ การออกแบบระบบป้องกันไฟและการระเบิด ระบบวาล์วนิรภัยและการคำนวณหาขนาด การบ่งชี้ความเสี่ยงอันตรายในโรงงานเคมีและการประเมินความเสี่ยง การประเมินถึงอุบัติเหตุและกรณีศึกษา อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จรรยาบรรณ กฎหมายและข้อบังคับความปลอดภัย

Course codes : 50245159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการบูรณาการทางวิศวกรรมเคมี

การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทางวิศวกรรมเคมี จลนพลศาสตร์และถังปฏิกรณ์เคมี พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม และการบูรณาการกระบวนการทางเคมี

Course codes : 50246159
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์ของกระบวนการและการควบคุม

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการควบคุม เทคนิคการแก้ปัญหาและพลศาสตร์ของระบบ การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติ หลักการควบคุมแบบย้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ การออกแบบระบบควบคุมและการตอบสนองความถี่ คุณลักษณะของเครื่องมือวัดและควบคุมแบบต่างๆ

Course codes : 50246259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบกระบวนการและโรงงานทางวิศวกรรมเคมี

หลักการในการออกแบบและสังเคราะห์กระบวนการผลิตและโรงงานในอุตสาหกรรมเคมี การเลือกระบบการทำงานของกระบวนการ โครงสร้างของ Input-output และรีไซเคิลของกระบวนการผลิต การแยกสาร การออกแบบโครงข่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน แผนภูมิราคาของกระบวนการ การเลือกกระบวนการและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสม การออกแบบที่มีความปลอดภัยและลดปริมาณของเหลือทิ้ง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โครงงานการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี

Course codes : 50246559
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบและการทำงานของอุปกรณ์ในกระบวนการ 3

การออกแบบและการทำงานของหอดูดซึมแก๊ส หอกลั่นแยกสาร เครื่องสกัดแยกสาร และเครื่องมืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Course codes : 50249759
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกประสบการณ์ทางวิศวกรรมเคมี

การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมเคมีและประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจ การปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างทักษะทางสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

Course codes : 50249859
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1

การเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคมี การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน การสืบค้นรายงานการวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการดำเนินงานตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผน การเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทางวิศวกรรมเคมี การนำเสนอการเตรียมโครงงาน จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับโครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1

Course codes : 50249959
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2

การดำเนินโครงงานทางวิศวกรรมเคมีต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรมเคมี 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ รายงานโครงงานวิศวกรรมเคมี การนำเสนอปากเปล่า จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับโครงงานทางวิศวกรรมเคมี 2

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า

Course codes : 50240159
Credit : 3(2-3-4)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์สำหรับวิศวกร

ชีววิทยาระดับโมเลกุลและเซลล์เบื้องต้น โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ จุลชีววิทยาเบื้องต้นและระบบนิเวศน์ของจุลินทรีย์ ความหลากหลายของจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ในเทคโนโลยีชีวภาพ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน

Course codes : 50240259
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับวิศวกร

หลักพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่และคุณสมบัติของโมเลกุลชีวภาพ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับหน้าที่ของโมเลกุลชีวภาพในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมตาบอลิซึม

Course codes : 50240359
Credit : 3(2-3-4)
ชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม

หลักเคมีและชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เน้นความเข้าใจเกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของระบบธรรมชาติหรือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น เนื้อหารวมถึงกรดและเบส สารประกอบเชิงซ้อน ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น-รีดักชั่น การตกตะกอนผลึก ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และปฏิกิริยาดูดซับ เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ หลักการทางแบคทีเรีย การเจริญเติบโตของประชากรและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เอ็นไซม์และเมตาโบลิซึม หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้

Course codes : 50242159
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีปิโตรเลียม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมัน กำเนิดของน้ำมันปิโตรเลียม การสำรวจค้นหาและการผลิตน้ำมันดิบ น้ำมันปิโตรเลียมดิบและองค์ประกอบของน้ำมันปิโตรเลียมดิบ วิธีทดสอบคุณภาพน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม กระบวนการการกลั่นแยกน้ำมันดิบและการแยกองค์ประกอบด้วยวิธีทางกายภาพอื่นๆ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ำมันโดยวิธีทางเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ำมันโดยวิธีทางเคมีเพื่อทำให้ขนาดของโมเลกุลเปลี่ยนแปลงไป ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์และวิธีมาตรฐานในการทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิง

Course codes : 50242259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีปิโตรเคมี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กระบวนการการผลิตปิโตรเคมีขั้นนำ วัตถุดิบ การจำแนกประเภททางเคมีของปิโตรเลียมตามสภาพแหล่งกำเนิด กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นกลาง กระบวนการผลิตโอลิฟิน กระบวนการผลิตอะโรมาติก กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นปลาย กระบวนการในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ การผลิตเม็ดพลาสติก การผลิตปุ๋ยสังเคราะห์ สารซักฟอกสังเคราะห์

Course codes : 50242359
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติ สมบัติของแก๊สธรรมชาติ พฤติกรรมทางวัฏภาคและสมดุลระหว่างไอและของเหลว พฤติกรรมทางวัฏภาคระหว่างน้ำและไฮโดรคาร์บอนและสมดุลระหว่างไอและของแข็ง สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการผลิตแก๊สธรรมชาติ สารเคมีและเชื้อเพลิงเหลวจากแก๊สธรรมชาติ

Course codes : 50242459
Credit : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดต่างๆ ของพลังงานที่ทดแทนได้และมีเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของพลังงานในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดต่างๆ ในปัจจุบัน

Course codes : 50242559
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

พลังงานชีวมวล กระบวนการแปลงสภาพชีวมวลเชิงกายภาพ กระบวนการแปลงสภาพชีวมวลเชิงชีวเคมี กระบวนการแปลงสภาพชีวมวลเชิงเคมีความร้อน กระบวนการไพโรไลซิส กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน กระบวนการเผาไหม้ กระบวนการผลิตเอทานอล กระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพและแก๊สไฮโดรเจน กระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันชีวภาพอื่น

Course codes : 50244159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา

โครงสร้างและคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาเบื้องต้น และวิศวกรรมปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเคมีและ ปิโตรเคมี การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบตัวเร่งปฏิกิริยา

Course codes : 50246359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทางวิศวกรรมเคมี

การบริหารจัดการโครงการทางวิศวกรรมเคมี การวางแผนและการทำนาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการองค์กร ภาวะความเป็นผู้นำและการควบคุม การพัฒนาแบบยั่งยืน การบริหารงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 50246659
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือวัดในกระบวนการทางเคมี

การวัดและเครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี หลักการของเครื่องมือวัด อุณหภูมิ แรง ความดัน อัตราการไหล ระดับของเหลว ความเข้มข้นของสารในของเหลวและก๊าซ ความขุ่น ความชื้น เทคนิคต่างๆ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ของระบบวัดคุม อุปกรณ์การแปลงและปรับสัญญาน หลักการอินเตอร์เฟสเครื่องมือวัดคุมกับระบบคอมพิวเตอร์

Course codes : 50247159
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม มาตรฐานเชิงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาและคุณลักษณะของของเสียอุตสาหกรรมและกระบวนการบำบัด แหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ กระบวนการควบคุมอนุภาคและก๊าซที่ปล่อยจากอุตสาหกรรม คุณลักษณะของเสียที่เป็นพิษรวมถึงวิธีการกำจัด

Course codes : 50247259
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมมลพิษทางอากาศ

แหล่งกำเนิดและผลกระทบของมลพิษทางอากาศ กฏหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับการทำนายการเคลื่อนย้ายมลพิษอากาศในบรรยากาศ การประยุกต์ใช้โมเดลการกระจายเพื่อทำนายความเข้มข้นของมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาโฟโตเคมิคัลของโซนในชั้นบรรยากาศสตราโทสเฟอริก ผลกระทบของฝนกรด การปล่อยมลพิษอากาศจากแหล่งกำเนิดแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ วิธีการวิเคราะห์มลพิษอากาศ การควบคุมมลพิษในรูปของอนุภาค ก๊าซ และไอระเหย

Course codes : 50247359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำปะปา

หลักการพื้นฐานและแนวคิดในการออกแบบและเดินระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปา เทคนิคทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปา การผสมผสานหน่วยย่อยของขบวนการที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและระบบประปา

Course codes : 50247459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการขยะและของเสียอันตราย

แหล่งกำเนิดและคุณสมบัติของขยะและของเสียอันตราย การจำแนก การบำบัดและการกำจัดของเสียอันตราย หลักการทางวิศวกรรมในการจัดการขยะและของเสียอันตราย การเก็บขนขยะ การขนถ่ายและขนส่งขยะ การกำจัด การนำขยะกลับมาใช้

Course codes : 50247559
Credit : 3(2-3-4)
หลักเคมีโพลิเมอร์

การเรียกชื่อและการแบ่งประเภทของโพลิเมอร์ พันธะเคมีและเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการสังเคราะห์โพลิเมอร์ น้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล การจัดเรียงตัวของสายโซ่โพลิเมอร์ อุณหภูมิทรานสิชัน สัณฐานของโพลิเมอร์และโครงสร้างผลึกของโพลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของโพลิเมอร์กับสมบัติด้านความร้อน สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี สมบัติทางไฟฟ้า และสมบัติทางแสง การวิเคราะห์สมบัติของโพลิเมอร์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้

Course codes : 50247659
Credit : 3(3-0-6)
กระแสวิทยาของโพลิเมอร์

ของไหลประเภทต่างๆ การถ่ายเทโมเมนตัมในของเหลวแบบยืดหยุ่นหนืด ผลของน้ำหนักโมเลกุลต่อการตอบสนองเชิงกระแสวิทยาของโพลิเมอร์ ชนิดสารละลายและบัลก์ การกระจายของน้ำหนักโมเลกุลและการแตกกิ่ง สมการที่อธิบายพฤติกรรมการไหลโดยใช้ทฤษฎีเชิงโมเลกุลและกลศาสตร์แบบต่อเนื่องหลักการของพฤติกรรมการไหล สมการโมเมนตัมและสมการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไหลของของเหลวในรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ

Course codes : 50247759
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุโพลิเมอร์และคอมโพสิท

วัสดุโพลิเมอร์ในปัจจุบัน หัวข้อใหม่ทางโพลิเมอร์ วัสดุคอมโพสิทของโพลิเมอร์ การเลือกใช้โพลิเมอร์หรือวัสดุคอมโพสิทโดยใช้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

Course codes : 50247859
Credit : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์และการขึ้นรูปโพลิเมอร์

การสังเคราะห์โพลิเมอร์ หลักการของกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ การจำแนกลักษณะของวัสดุและการออกแบบชิ้นงาน การผสมและกลไกการผสม กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปของวัสดุทางพอลิเมอร์ ได้แก่ การขึ้นรูปโดยการอัดและการถ่ายเท การอัดรีด การอัดรีดร่วม การทาฟิล์มโดยการเป่าและรีด การทาแผ่นประกบ การเคลือบ กระบวนการฉีด และกระบวนการเป่า การทาแผ่นโดยลูกกลิ้ง และกระบวนการหล่อ

Course codes : 50247959
Credit : 3(3-0-6)
การผุกร่อนและการป้องกัน

ทฤษฎีของการกัดกร่อน เคมีไฟฟ้า โลหะวิทยา สมบัติของวัสดุ อิทธิพลแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกัดกร่อน ชนิดและปัจจัยของการกัดกร่อน วิธีการทดสอบการเกิดและอัตราการกัดกร่อน การป้องกันและควบคุมการกัดกร่อน

Course codes : 50248159
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมี

การออกแบบกระบวนการทางชีวภาพและชีวเคมีโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมเคมี จลน์ศาสตร์ของเอนไซม์และจุลินทรีย์ การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ กระบวนการถ่ายโอนในกระบวนการทางชีวภาพ

Course codes : 50248259
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการแยกทางชีวภาพ

การออกแบบกระบวนการแยกสารชีวภาพและชีวเคมีโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมเคมี การทำให้สารบริสุทธิ์และการนำกลับมาใช้ของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กระบวนการแยกด้วยเมมเบรน การสกัด โครมาโตรกราฟฟี่

Course codes : 50248359
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเคมีทางทะเล

การออกแบบ ปฏิบัติการและวิเคราะห์กระบวนการทางชีวภาพโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมเคมี โดยเน้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียทางทะเล สาหร่าย กระบวนการสกัดผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

Course codes : 50248459
Credit : 3(3-0-6)
การบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1

การนำเสนอและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีในบริบททางอุตสาหกรรม เน้นการบูรณาการแนวคิดพื้นฐานกับการออกแบบกระบวนการ เน้นปัญหาที่ต้องการการสังเคราะห์ วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการออกแบบกระบวนการ

Course codes : 50248559
Credit : 3(3-0-6)
การบูรณาการกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 2

การนำเสนอและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีในบริบทของอุตสาหกรรม เน้นการบูรณาการปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการประมาณค่าวัสดุ การควบคุมกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ การบูรณาการปัจจัยทางสังคม การบูรณาการจรรยาบรรณของวิศวกร การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม

Course codes : 50248659
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเคมี

หลักวิทยาการและหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี

Course codes : 50248759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี

หัวข้อและเทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันและอนาคตสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี

Course codes : 50249159
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเคมี

บูรณาการความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมเคมี เสริมสร้างทักษะทางสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

Course codes : 50249259
Credit : 3(0-9-3)
การฝึกงานในอุตสาหกรรมเคมี

การเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมเคมีและประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเคมี เสริมสร้างทักษะทางสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการนำเสนองาน และทักษะการเขียนรายงาน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

Course codes : 50040159
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ ความเป็นผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 50040259
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

Course codes : 50040359
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางวิศวกรรม

แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม

Course codes : 50040459
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้นำทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรม การเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำของวิศวกร ความแตกต่างระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทีมงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหาร ความขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจริง