ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 143 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ อาษารัฐ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี ลีลัคนาวีระ *
อาจารย์ วชรีกร อังคประสาทชัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา เชื้อหอม *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 59810259
Credit : 2(1-3-2)
สุขภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 87519659
Credit : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝ้าระวังติดตาม ผลกระทบ การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)

Course codes : 10710159
Credit : 1(1-0-2)
จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล

แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา และพัฒนาการของมนุษย์ กระบวนการของความคิด อารมณ์ การรับรู้ และการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การปรับตัว และการพัฒนาตนเอง

Course codes : 10720259
Credit : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล

ศึกษาโครงสร้างและกลไกการทำงานของร่างกายในภาวะที่ผิดปกติจากการเกิดโรค ส่งผลกระทบต่อสมดุลของร่างกาย รวมทั้งความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงที่ร่างกายตอบสนองต่อภาวะผิดปกตินั้น ได้แก่ เซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ความสมดุลของน้ำ อิเล็คโทรลัยท์ และกรด-ด่าง ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์

Course codes : 10720359
Credit : 2(2-0-4)
โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ โภชนาการกับภาวะสุขภาพ และการเจ็บป่วย ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสำหรับคนปกติในแต่ละช่วงวัย อาหารเฉพาะโรคและการเจ็บป่วย

Course codes : 10720459
Credit : 2(2-0-4)
สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล

แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อย่างมีสุนทรียะ เรียนรู้เงื่อนไข ของการสร้างสัมพันธภาพจากความแตกต่างระหว่างบุคคล การฟังอย่างใส่ใจ การสร้างความเข้าใจ การแสดงออกอย่างแท้จริง การจัดการกับความขัดแย้งในใจ สู่ความเข้าใจในเงื่อนไขของภาวะสุขภาพ และการใช้สัมพันธภาพอย่างสุนทรียะเพื่อการพยาบาล

Course codes : 10730559
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล

แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การสืบค้นและการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย การพัฒนาการพยาบาลและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล และการนำผลการวิจัยมาใช้

Course codes : 30510159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

โครงสร้างของจุลินทรีย์และปรสิตบางชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์ การรุกราน กลไก การป้องกันตนเองของมนุษย์ต่อเชื้อก่อโรค วิธีการติดต่อและการควบคุมการติดเชื้อ

Course codes : 30811659
Credit : 2(2-0-4)
ฟิสิกส์สำหรับการพยาบาล

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และกำลัง สมบัติเชิงความร้อนของสสาร ความดัน เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมกัมมันตภาพรังสี การประยุกต์ทางการพยาบาล

Course codes : 31620259
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

Course codes : 68010159
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

Course codes : 68010259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010159

Course codes : 68011159
Credit : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับการพยาบาล

หน้าที่และกลไกการทำงานอย่างละเอียดของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุล ของร่างกาย

Course codes : 79223559
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกัน ของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.2.1 รายวิชาทฤษฎี

Course codes : 10120159
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชน 1

แนวคิดระบบสุขภาพ วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาลชุมชน กลวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย และอนามัย สิ่งแวดล้อม บทบาทพยาบาลในงานสร้างเสริมและป้องกันโรค ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

Course codes : 10140259
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชน 2

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การประเมิน ภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษาโรคเบื้องต้น ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การให้คำแนะนำตามปัญหาสุขภาพ การส่งต่อ การบรรเทาสาธารณภัย บทบาทและขอบเขตเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมในการให้การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

Course codes : 10140359
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชน 3

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชน กลยุทธ์การดำเนินงานสาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน กลวิธีในการดำเนินงานชุมชน บทบาทพยาบาลในการดูแลชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการดำเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 10230159
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ และการคลอด การพยาบาลแบบองค์รวม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10230259
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2

แนวคิดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดที่ครอบครัวมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10330159
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ ภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วยเฉียบพลัน การตอบสนอง ผลกระทบ และการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลัน

Course codes : 10330259
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง การตอบสนอง ผลกระทบ และการพยาบาล แบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว การดูแลแบบประคับประคอง การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

Course codes : 10330359
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลผู้ใหญ่ 3

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยวิกฤต การตอบสนอง ผลกระทบ และการพยาบาล แบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยวิกฤตและครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

Course codes : 10420159
Credit : 1(1-0-2)
กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 1

หลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ค่านิยมในวิชาชีพการพยาบาล หลักและทฤษฎีจริยศาสตร์ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 10420359
Credit : 1(1-0-2)
บริหารการพยาบาล 1

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงาน หลักการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎี ภาวะผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีมภายในและระหว่างวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมหลักในการจัดการทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล การจัดองค์การที่เอื้อต่อบริบทของการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และการสื่อสารทางการพยาบาล โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 10430259
Credit : 2(2-0-4)
กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 2

กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล องค์กรวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประเด็น แนวโน้ม และการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 10440459
Credit : 2(2-0-4)
บริหารการพยาบาล 2

การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล การใช้กิจกรรมหลักในการจัดการทางการพยาบาล เพื่อการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานการณ์ทางการพยาบาล การบริหารทรัพยากรในการดูแลสุขภาพ และการใช้แนวคิดธุรกิจในการบริการพยาบาล โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 10520159
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลผู้สูงอายุ

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ แนวคิดการดูแลและผู้ดูแล แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุต่างวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงตามวัยด้านชีว จิต สังคม ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย และระยะสุดท้ายของชีวิต กระบวนการพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล และการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 10620159
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1

แนวคิด หลักการพื้นฐานทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การประยุกต์ทฤษฎีทางชีวประสาทวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และทฤษฎีทางการพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต กระบวนการพยาบาลในการคัดกรอง สร้างเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง หรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 10630259
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2

หลักการประเมินสุขภาพจิต การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การให้การปรึกษา ด้านสุขภาพ และการพยาบาลผู้ที่อยู่ในภาวะเบี่ยงเบน และเจ็บป่วยทางจิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 10630359
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3

พยาธิสภาพของการเจ็บป่วยทางจิต การจำแนกโรคทางจิตเวชและการรักษา รูปแบบ การพยาบาลเพื่อการบำบัดทางจิตเวชรายบุคคลและรายกลุ่มในผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิต ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การฟื้นฟูทางจิตเวช ที่เน้นครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 10710659
Credit : 2(2-0-4)
แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล

มโนมติหลักของการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาล และองค์ความรู้ทางการพยาบาล กรอบแนวคิดและรูปแบบการพยาบาล สถานการณ์การพยาบาล การคิดและการตัดสินใจเชิงวิชาชีพอย่างมีวิจารณญาณ การปลูกฝังให้เกิดความซาบซึ้งในวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 10720759
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีทางการพยาบาล

ประวัติ และการพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล ความสำคัญขององค์ความรู้ ทางการพยาบาลต่อวิชาชีพ ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาล ในสถานการณ์ต่าง ๆ การส่งเสริมการเห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในองค์ความรู้ ทางการพยาบาล

Course codes : 10720859
Credit : 3(1-4-4)
การพยาบาลพื้นฐาน 1

แนวคิดการพยาบาลพื้นฐาน กระบวนการพยาบาล องค์ประกอบของทีมการพยาบาล และบทบาทของสมาชิก การประเมินภาวะสุขภาพ วิธีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการทำหน้าที่และดำรงกิจวัตรประจำวัน การจัดการความเครียด และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

Course codes : 10720959
Credit : 4(2-4-6)
การพยาบาลพื้นฐาน 2

แนวคิด หลักวิธีการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยคาสายระบายต่าง ๆ ผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน การบริหารยา การเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ และเก็บสิ่งส่งตรวจ การได้รับสารน้ำทางหลอดโลหิตดำ การเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรมและครอบครัว

Course codes : 10820159
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ

แนวคิดในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง ทฤษฎีพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการ โภชนาการและการประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย ที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิทธิเด็ก กฎหมาย และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10830259
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

แนวคิดการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันวิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิตที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางเพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ

2.2.2 รายวิชาปฏิบัติ

Course codes : 10120459
Credit : 1(0-4-1)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยความต้องการด้านสุขภาพ วางแผน ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม และประเมินผล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แบบองค์รวม ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ที่บ้าน โรงเรียน และสถานประกอบการ ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 10140559
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคเบื้องต้น ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ทำหัตถการ ให้คำแนะนำตามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัดสินใจทางคลินิก เพื่อการส่งต่อ การจัดการสาธารณภัย การปฏิบัติตามบทบาทและขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 10140659
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยความต้องการด้านสุขภาพ วางแผน ปฏิบัติ การพยาบาลแบบองค์รวมและประเมินผลการดำเนินงานการดูแลสุขภาพครอบครัว และสุขภาพชุมชนที่มีความหลากหลายของปัญหาและความต้องการตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 10230359
Credit : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม รายที่มีภาวะปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ฝึกทักษะการตรวจครรภ์ การเฝ้าคลอด การทำคลอด การตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด การให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัวในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10240459
Credit : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม รายที่มีภาวะปกติ และภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การเฝ้าคลอด และการทำคลอดในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 10330459
Credit : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

ปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และครอบครัวที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

Course codes : 10340559
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

ปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และครอบครัวที่เจ็บป่วยวิกฤตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

Course codes : 10440559
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล

ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยโดยประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหาร การปฏิบัติงานแบบทีมการพยาบาลในบทบาทสมาชิกทีม หัวหน้าทีม และหัวหน้าเวร เพื่อพัฒนา ภาวะผู้ตาม ภาวะผู้นำ และคุณภาพบริการการพยาบาล โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วย

Course codes : 10530259
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย และระยะสุดท้าย ของชีวิต ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ บูรณาการแนวคิดสุขภาพองค์รวม ทฤษฎีการสูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเด็นทางจริยธรรม

Course codes : 10640459
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรอง ประเมินภาวะเสี่ยง ภาวะเบี่ยงเบน ทางสุขภาพจิต และภาวะเจ็บป่วยทางจิตอย่างเป็นองค์รวม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กระบวนการพยาบาล การใช้รูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทางจิต ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมของครอบครัวบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 10640559
Credit : 1(0-4-1)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง และสร้างเสริมศักยภาพของผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตในบริบทของครอบครัวและชุมชน ประเมินและสร้างเสริมความสามารถของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริม และการป้องกันการเกิดปัญหาทางจิตในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเบี่ยงเบนทางสุขภาพจิตอย่างเป็นองค์รวม และคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 10721059
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

ปฏิบัติการพยาบาลที่มุ่งเน้นทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ และการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาล การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณภายใต้บทบาทของวิชาชีพ และเคารพในสิทธิของผู้รับบริการ

Course codes : 10820359
Credit : 1(0-4-1)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง การเจริญเติบโต และพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 10830459
Credit : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

3.1 รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์

Course codes : 10120759
Credit : 2(1-3-2)
การพยาบาลอาชีวอนามัย

ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน พิษวิทยาประยุกต์ การยศาสตร์ โรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

Course codes : 10420659
Credit : 2(2-0-4)
แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การตลาด คุณธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

Course codes : 10420759
Credit : 2(2-0-4)
วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพทั้งภาวะปกติ และเจ็บป่วย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 10520359
Credit : 2(2-0-4)
วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ ในวัฒนธรรมต่าง ๆ บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุภายใต้วัฒนธรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในวัฒนธรรมต่าง ๆ

Course codes : 10610759
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต

สุขภาพจิต ทักษะชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพจิตและจิตวิญญาณของบุคคลและกลุ่มบุคคล ทักษะชีวิตที่จำเป็นในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพจิตและจิตวิญญาณเพื่อการดูแลตนเองและบุคคลอื่น

Course codes : 10620659
Credit : 2(2-0-4)
วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

แนวคิดวิถีธรรมชาติบำบัด แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์ ปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอันสัมพันธ์กับกลไกของชีวิตตามรูปแบบองค์รวม การปรับสมดุลสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติภายนอกตามภาวะปัจจุบัน คิดวิจารณญาณเพื่อสามารถปรับสมดุลของสุขภาพแบบองค์รวม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในจิตวิญญาณแห่งตน

Course codes : 10711259
Credit : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 10711359
Credit : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 10721159
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง กับศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล

Course codes : 10741459
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลสาธารณภัย

แนวคิด หลักการการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล ในการจัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม ฟื้นฟูชุมชน บุคคล และครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

Course codes : 10810559
Credit : 2(2-0-4)
การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเล่นและพัฒนาการเด็กเล็ก ความสำคัญ ประเภท และประโยชน์ของการเล่น การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น เทคโนโลยีกับการเล่น การจัดกิจกรรมการเล่นและของเล่นตามวัย และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

3.2 รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตคณะอื่นในมหาวิทยาลัย

Course codes : 10310659
Credit : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

แนวคิดและหลักการความปลอดภัย การปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาอาการ ในภาวะเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สรรพคุณยาสามัญประจำบ้านและหลักการใช้ยา การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษา