ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 143 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวรรณ อาษารัฐ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี ลีลัคนาวีระ *
อาจารย์ วชรีกร อังคประสาทชัย *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษา เชื้อหอม *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 59810259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
สุขภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel Health)

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 87519659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝ้าระวังติดตาม ผลกระทบ การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)

รหัสวิชา : 10710159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล (Psychology for Nursing)

แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา และพัฒนาการของมนุษย์ กระบวนการของความคิด อารมณ์ การรับรู้ และการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การปรับตัว และการพัฒนาตนเอง

รหัสวิชา : 10720259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล (Pathophysiology for Nursing)

ศึกษาโครงสร้างและกลไกการทำงานของร่างกายในภาวะที่ผิดปกติจากการเกิดโรค ส่งผลกระทบต่อสมดุลของร่างกาย รวมทั้งความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงที่ร่างกายตอบสนองต่อภาวะผิดปกตินั้น ได้แก่ เซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ความสมดุลของน้ำ อิเล็คโทรลัยท์ และกรด-ด่าง ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์

รหัสวิชา : 10720359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล (Nutrition for Nurses)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ โภชนาการกับภาวะสุขภาพ และการเจ็บป่วย ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการสำหรับคนปกติในแต่ละช่วงวัย อาหารเฉพาะโรคและการเจ็บป่วย

รหัสวิชา : 10720459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล (Aesthetic Relationship for Nursing)

แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อย่างมีสุนทรียะ เรียนรู้เงื่อนไข ของการสร้างสัมพันธภาพจากความแตกต่างระหว่างบุคคล การฟังอย่างใส่ใจ การสร้างความเข้าใจ การแสดงออกอย่างแท้จริง การจัดการกับความขัดแย้งในใจ สู่ความเข้าใจในเงื่อนไขของภาวะสุขภาพ และการใช้สัมพันธภาพอย่างสุนทรียะเพื่อการพยาบาล

รหัสวิชา : 10730559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล (Nursing Research and Inquiry)

แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การสืบค้นและการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย การพัฒนาการพยาบาลและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล และการนำผลการวิจัยมาใช้

รหัสวิชา : 30510159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)

โครงสร้างของจุลินทรีย์และปรสิตบางชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์ การรุกราน กลไก การป้องกันตนเองของมนุษย์ต่อเชื้อก่อโรค วิธีการติดต่อและการควบคุมการติดเชื้อ

รหัสวิชา : 30811659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ฟิสิกส์สำหรับการพยาบาล (Physics for Nursing)

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และกำลัง สมบัติเชิงความร้อนของสสาร ความดัน เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอมกัมมันตภาพรังสี การประยุกต์ทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 31620259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biochemistry for Health Science)

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

รหัสวิชา : 68010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 68010259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010159

รหัสวิชา : 68011159
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับการพยาบาล (Human Physiology for Nursing)

หน้าที่และกลไกการทำงานอย่างละเอียดของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุล ของร่างกาย

รหัสวิชา : 79223559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น (Principle of Pharmacology)

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกัน ของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.2.1 รายวิชาทฤษฎี

รหัสวิชา : 10120159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชน 1 (Community Nursing I)

แนวคิดระบบสุขภาพ วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาลชุมชน กลวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย และอนามัย สิ่งแวดล้อม บทบาทพยาบาลในงานสร้างเสริมและป้องกันโรค ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

รหัสวิชา : 10140259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชน 2 (Community Nursing II)

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การประเมิน ภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษาโรคเบื้องต้น ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การให้คำแนะนำตามปัญหาสุขภาพ การส่งต่อ การบรรเทาสาธารณภัย บทบาทและขอบเขตเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมในการให้การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

รหัสวิชา : 10140359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชน 3 (Community Nursing III)

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชน กลยุทธ์การดำเนินงานสาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน กลวิธีในการดำเนินงานชุมชน บทบาทพยาบาลในการดูแลชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผนการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการดำเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10230159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 (Maternity Nursing and Midwifery I)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ และการคลอด การพยาบาลแบบองค์รวม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10230259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 (Maternity Nursing and Midwifery II)

แนวคิดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดที่ครอบครัวมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10330159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Adult Nursing I)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ ภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วยเฉียบพลัน การตอบสนอง ผลกระทบ และการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลัน

รหัสวิชา : 10330259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Adult Nursing II)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง การตอบสนอง ผลกระทบ และการพยาบาล แบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยเรื้อรังและครอบครัว การดูแลแบบประคับประคอง การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

รหัสวิชา : 10330359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 (Adult Nursing III)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยวิกฤต การตอบสนอง ผลกระทบ และการพยาบาล แบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยวิกฤตและครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

รหัสวิชา : 10420159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 1 (Law, Ethics and Professional Nursing I)

หลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล ค่านิยมในวิชาชีพการพยาบาล หลักและทฤษฎีจริยศาสตร์ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10420359
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
บริหารการพยาบาล 1 (Nursing Administration I)

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงาน หลักการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎี ภาวะผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีมภายในและระหว่างวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมหลักในการจัดการทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล การจัดองค์การที่เอื้อต่อบริบทของการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และการสื่อสารทางการพยาบาล โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 10430259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 2 (Law, Ethics and Professional Nursing II)

กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล องค์กรวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประเด็น แนวโน้ม และการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 10440459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
บริหารการพยาบาล 2 (Nursing Administration II)

การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล การใช้กิจกรรมหลักในการจัดการทางการพยาบาล เพื่อการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานการณ์ทางการพยาบาล การบริหารทรัพยากรในการดูแลสุขภาพ และการใช้แนวคิดธุรกิจในการบริการพยาบาล โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 10520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ แนวคิดการดูแลและผู้ดูแล แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุต่างวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงตามวัยด้านชีว จิต สังคม ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย และระยะสุดท้ายของชีวิต กระบวนการพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล และการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 10620159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 (Mental Health and Psychiatric Nursing I)

แนวคิด หลักการพื้นฐานทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การประยุกต์ทฤษฎีทางชีวประสาทวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และทฤษฎีทางการพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต กระบวนการพยาบาลในการคัดกรอง สร้างเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง หรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10630259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 (Mental Health and Psychiatric Nursing II)

หลักการประเมินสุขภาพจิต การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การให้การปรึกษา ด้านสุขภาพ และการพยาบาลผู้ที่อยู่ในภาวะเบี่ยงเบน และเจ็บป่วยทางจิตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10630359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 (Mental Health and Psychiatric Nursing III)

พยาธิสภาพของการเจ็บป่วยทางจิต การจำแนกโรคทางจิตเวชและการรักษา รูปแบบ การพยาบาลเพื่อการบำบัดทางจิตเวชรายบุคคลและรายกลุ่มในผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิต ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การฟื้นฟูทางจิตเวช ที่เน้นครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10710659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Concepts in Nursing)

มโนมติหลักของการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาล และองค์ความรู้ทางการพยาบาล กรอบแนวคิดและรูปแบบการพยาบาล สถานการณ์การพยาบาล การคิดและการตัดสินใจเชิงวิชาชีพอย่างมีวิจารณญาณ การปลูกฝังให้เกิดความซาบซึ้งในวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10720759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีทางการพยาบาล (Nursing Theory)

ประวัติ และการพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล ความสำคัญขององค์ความรู้ ทางการพยาบาลต่อวิชาชีพ ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาล ในสถานการณ์ต่าง ๆ การส่งเสริมการเห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในองค์ความรู้ ทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 10720859
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การพยาบาลพื้นฐาน 1 (Fundamental Nursing I)

แนวคิดการพยาบาลพื้นฐาน กระบวนการพยาบาล องค์ประกอบของทีมการพยาบาล และบทบาทของสมาชิก การประเมินภาวะสุขภาพ วิธีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการทำหน้าที่และดำรงกิจวัตรประจำวัน การจัดการความเครียด และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

รหัสวิชา : 10720959
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
การพยาบาลพื้นฐาน 2 (Fundamental Nursing II)

แนวคิด หลักวิธีการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยคาสายระบายต่าง ๆ ผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน การบริหารยา การเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ และเก็บสิ่งส่งตรวจ การได้รับสารน้ำทางหลอดโลหิตดำ การเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรมและครอบครัว

รหัสวิชา : 10820159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ (Nursing Care for well children and adolescents)

แนวคิดในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง ทฤษฎีพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการ โภชนาการและการประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย ที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิทธิเด็ก กฎหมาย และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10830259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน (Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation)

แนวคิดการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันวิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิตที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางเพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ

2.2.2 รายวิชาปฏิบัติ

รหัสวิชา : 10120459
หน่วยกิต : 1(0-4-1)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 (Practicum of Community Nursing I)

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยความต้องการด้านสุขภาพ วางแผน ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม และประเมินผล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แบบองค์รวม ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ที่บ้าน โรงเรียน และสถานประกอบการ ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10140559
หน่วยกิต : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 (Practicum of Community Nursing II)

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคเบื้องต้น ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ทำหัตถการ ให้คำแนะนำตามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัดสินใจทางคลินิก เพื่อการส่งต่อ การจัดการสาธารณภัย การปฏิบัติตามบทบาทและขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10140659
หน่วยกิต : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3 (Practicum of Community Nursing III)

ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยความต้องการด้านสุขภาพ วางแผน ปฏิบัติ การพยาบาลแบบองค์รวมและประเมินผลการดำเนินงานการดูแลสุขภาพครอบครัว และสุขภาพชุมชนที่มีความหลากหลายของปัญหาและความต้องการตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10230359
หน่วยกิต : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1 (Practicum of Maternity Nursing and Midwifery I)

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม รายที่มีภาวะปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ฝึกทักษะการตรวจครรภ์ การเฝ้าคลอด การทำคลอด การตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด การให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัวในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10240459
หน่วยกิต : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2 (Practicum of Maternity Nursing and Midwifery II)

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม รายที่มีภาวะปกติ และภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การเฝ้าคลอด และการทำคลอดในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 10330459
หน่วยกิต : 3(0-12-3)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (Practicum of Adult Nursing I)

ปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และครอบครัวที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รหัสวิชา : 10340559
หน่วยกิต : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Practicum of Adult Nursing II)

ปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และครอบครัวที่เจ็บป่วยวิกฤตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รหัสวิชา : 10440559
หน่วยกิต : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล (Practicum of Nursing Administration)

ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยโดยประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหาร การปฏิบัติงานแบบทีมการพยาบาลในบทบาทสมาชิกทีม หัวหน้าทีม และหัวหน้าเวร เพื่อพัฒนา ภาวะผู้ตาม ภาวะผู้นำ และคุณภาพบริการการพยาบาล โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิผู้ป่วย

รหัสวิชา : 10530259
หน่วยกิต : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ (Practicum of Gerontological Nursing)

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย และระยะสุดท้าย ของชีวิต ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ บูรณาการแนวคิดสุขภาพองค์รวม ทฤษฎีการสูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเด็นทางจริยธรรม

รหัสวิชา : 10640459
หน่วยกิต : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 (Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I)

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรอง ประเมินภาวะเสี่ยง ภาวะเบี่ยงเบน ทางสุขภาพจิต และภาวะเจ็บป่วยทางจิตอย่างเป็นองค์รวม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กระบวนการพยาบาล การใช้รูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทางจิต ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมของครอบครัวบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10640559
หน่วยกิต : 1(0-4-1)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 (Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II)

การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง และสร้างเสริมศักยภาพของผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตในบริบทของครอบครัวและชุมชน ประเมินและสร้างเสริมความสามารถของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริม และการป้องกันการเกิดปัญหาทางจิตในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเบี่ยงเบนทางสุขภาพจิตอย่างเป็นองค์รวม และคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10721059
หน่วยกิต : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (Practicum of Fundamental Nursing)

ปฏิบัติการพยาบาลที่มุ่งเน้นทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ และการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาล การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณภายใต้บทบาทของวิชาชีพ และเคารพในสิทธิของผู้รับบริการ

รหัสวิชา : 10820359
หน่วยกิต : 1(0-4-1)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ (Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents)

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง การเจริญเติบโต และพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 10830459
หน่วยกิต : 2(0-8-2)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน (Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation)

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

3.1 รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์

รหัสวิชา : 10120759
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Nursing)

ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน พิษวิทยาประยุกต์ การยศาสตร์ โรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

รหัสวิชา : 10420659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ (Introduction for Business Concepts in Health Care Services)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การตลาด คุณธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

รหัสวิชา : 10420759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ (Culture and Health)

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพทั้งภาวะปกติ และเจ็บป่วย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 10520359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ (Culture and Elderly Care)

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ ความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ ในวัฒนธรรมต่าง ๆ บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุภายใต้วัฒนธรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในวัฒนธรรมต่าง ๆ

รหัสวิชา : 10610759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต (Life Skills for Mental Health Promotion)

สุขภาพจิต ทักษะชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพจิตและจิตวิญญาณของบุคคลและกลุ่มบุคคล ทักษะชีวิตที่จำเป็นในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพจิตและจิตวิญญาณเพื่อการดูแลตนเองและบุคคลอื่น

รหัสวิชา : 10620659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Natural Approach to Holistic Care)

แนวคิดวิถีธรรมชาติบำบัด แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์ ปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอันสัมพันธ์กับกลไกของชีวิตตามรูปแบบองค์รวม การปรับสมดุลสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติภายนอกตามภาวะปัจจุบัน คิดวิจารณญาณเพื่อสามารถปรับสมดุลของสุขภาพแบบองค์รวม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในจิตวิญญาณแห่งตน

รหัสวิชา : 10711259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion)

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 10711359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา (Mindfulness Cultivation for Wisdom)

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 10721159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล (English for Nurses)

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง กับศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล

รหัสวิชา : 10741459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลสาธารณภัย (Disaster Nursing)

แนวคิด หลักการการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล ในการจัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม ฟื้นฟูชุมชน บุคคล และครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

รหัสวิชา : 10810559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก (Play and Development in Early Childhood)

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเล่นและพัฒนาการเด็กเล็ก ความสำคัญ ประเภท และประโยชน์ของการเล่น การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น เทคโนโลยีกับการเล่น การจัดกิจกรรมการเล่นและของเล่นตามวัย และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

3.2 รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนิสิตคณะอื่นในมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 10310659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid and Basic Life Support)

แนวคิดและหลักการความปลอดภัย การปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาอาการ ในภาวะเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สรรพคุณยาสามัญประจำบ้านและหลักการใช้ยา การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษา