ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) (วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 145 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย บวรเกียรติกุล * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
อาจารย์ ประยุกต์ เดชสุทธิกร * วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ม. เทคโนโลยีมหานคร (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี อาษา * วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
อาจารย์ รจฤดี โชติกาวินทร์ * Ph.D. (Public Health)
ม. ขอนแก่น (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตีวรรณ สุวัฒนมาลา * Ph.D.(Aquatic Sciences)
University of Porto, Portugal (2546)
อาจารย์ วันดี นิลสำราญจิต * Ph.D. (Aquatic Sciences)
University of Porto, Portugal (2554)
อาจารย์ฉวีวรรณ อินทรกุล ปรด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ม. บูรพา (2554)
อาจารย์เอมอร ประจวบมอญ Ph.D. (Environmental management-International Program)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English Reading for Science and Technology)

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

2 หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา : 30211359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส (Calculus)

ฟังก์ชั่นและกราฟของฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น พีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว

รหัสวิชา : 31620259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biochemistry for Health Science)

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

รหัสวิชา : 68010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 70130559
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Principles of Research in Health Sciences)

แนวคิด และการประยุกต์กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพประชาชน การกำหนดปัญหาและกรอบแนวคิดการวิจัย การกำหนดประชากรและขนาดตัวอย่าง เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปรผล และการเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 70231459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ (Public Health Administration and Health management)

ปรัชญา แนวคิด และกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข การวางแผนสาธารณสุขและพัฒนาการด้านนโยบายสุขภาพ การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการตัดสินใจทางการบริหารงานสาธารณสุข และการประเมินผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการในระบบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพกับสิทธิด้านสุขภาพ

รหัสวิชา : 70320959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกันและควบคุมโรค (Disease Control and Prevention)

การเฝ้าระวังการเกิดโรคการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนโดยการนำความรู้ทางด้านวิทยาการระบาดและความรู้ทางด้านนิเวศน์วิทยามาประยุกต์ใช้ในการติดตามสถานการณ์โรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วิเคราะห์ วางแผนป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

รหัสวิชา : 70330459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักวิทยาการระบาดสำหรับสาธารณสุข (Principle of Epidemiology for Health Sciences)

ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดของระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาเชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิทยาการระบาดสมัยใหม่ ความอคติของการศึกษาทางวิทยาการระบาด การวินิจฉัยชุมชน การคัดกรองโรค การสอบสวนการระบาด กฎอนามัยระหว่างประเทศ การวิพากษ์งานวิจัยตีพิมพ์

รหัสวิชา : 70330859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข (Parasitology in Public Health)

ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ที่เป็นปรสิตกับผู้ถูกอาศัย ชนิด รูปร่าง ลักษณะ และวงจรชีวิตของปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพ กลไกการตอบสนองของผู้ถูกอาศัยที่มีต่อปรสิต การเกิดพยาธิสภาพ กระบวนการติดต่อในชุมชน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรคในชุมชน ตลอดจนวิธีการป้องกันควบคุม และการตรวจหาปรสิตแต่ละชนิดโดยวิธีการต่าง ๆ

รหัสวิชา : 70520159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
หลักชีวสถิติ (Principles of Biostatistics)

แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล สถิติชีพและดัชนีกำหนดสุขภาพ การประยุกต์สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสวิชา : 71110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น (Introduction to Occupational Health)

ความเป็นมาและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการทำงาน การตระหนักถึงปัญหาในการทำงาน การควบคุมป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

รหัสวิชา : 72020159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Environmental Health)

ขอบเขตของการอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดสิ่งปฏิกูล การจัดการมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สถาบัน และสถานประกอบการ การควบคุมสัตว์แทะ สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดการเหตุรำคาญ ที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน การป้องกัน และการควบคุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 72030159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น (Basic Health Care)

กระบวนการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ การประเมินปัญหาและคัดกรองผู้ป่วย การดูแลช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ การปฐมพยาบาล การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพในปัญหาพื้นฐานที่สำคัญ การส่งต่ออย่างเหมาะสม และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายในขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 72030259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบื้องต้น (Practice of Basic Health Care)

ฝึกปฏิบัติการซักประวัติและการตรวจร่างกายเบื้องต้น การใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค การดูแลช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ และการดูแลสุขภาพที่บ้าน

รหัสวิชา : 72040159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรการและจรรยาบรรณในงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Measures and Code of Ethics for Public Health and Environmental Health)

แนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 72040259
หน่วยกิต : 3(0-12-3)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม1 (Practicum in Public Health and Environmental Health1)

การฝึกปฏิบัติในการสำรวจ การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนโครงการแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนในระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 72040359
หน่วยกิต : 4(0-16-4)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 (Practicum in Public Health and Environmental Health 2)

การฝึกปฏิบัติในการสำรวจ การวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนโครงการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามและการประเมินผลทางด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสถานประกอบการ

รหัสวิชา : 72130159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ (Public Building Sanitation)

แนวคิด หลักการ และการดำเนินการสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ โรงเรียน สวนสาธารณะ โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล หอพัก บ้านพักคนงานก่อสร้าง ร้านแต่งผม ร้านรับซื้อของเก่า สถานีจำหน่ายน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรม การสำรวจสภาพการสุขาภิบาลอาคารสาธารณะให้ถูกสุขลักษณะ ตอบสนองต่อการใช้งาน ปราศจากอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคารสาธารณะ การใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมการสุขาภิบาลอาคารสาธารณะ

รหัสวิชา : 72130259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค (Vector Control)

ลักษณะของแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ความสำคัญทางการแพทย์ การจำแนกชนิด วงจรชีวิต การควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์พาหะนำโรคโดยวิธีกายภาพ ชีวภาพและ เคมี

รหัสวิชา : 72130359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้ (Water Supply and Sanitation)

ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดหาน้ำที่สะอาดปลอดภัยในการบริโภคอุปโภคสำหรับชุมชน คุณลักษณะและมาตรฐานของแหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค การอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภค และกฎหมายควบคุมแหล่งน้ำ

รหัสวิชา : 72130459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation)

ความสำคัญและหลักการของสุขาภิบาลอาหาร การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร การสุขาภิบาลเกี่ยวกับสถานที่ กรรมวิธีการผลิต การประกอบและจำหน่ายอาหาร สุขาภิบาลอาหารประเภทต่างๆ น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม น้ำแข็ง เนื้อสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ อาหารทะเล และมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร

รหัสวิชา : 72130559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การป้องกันมลพิษจากของเสียอันตราย (Pollution Prevention from Hazardous Wastes)

แนวคิด วิธีการ และการพัฒนาโครงการ การป้องกันมลพิษจากของเสียอันตราย และการผลิตที่สะอาด เพื่อลดของเสียอันตราย โดยอาศัยหลักการ การลดที่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การแลกเปลี่ยน และการประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยและแผนฉุกเฉินของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 72140159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)

คุณสมบัติทั่วไปและหลักการของสารพิษที่พบได้ทั่วไปในอากาศน้ำดินและสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่และการขนส่งของ สารพิษ ในสภาพแวดล้อม กลไก การทดสอบความเป็นพิษ เมตาโบลิซึมของสารพิษ ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 72240159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

แนวคิด หลักการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาซึ่งครอบคลุมการกลั่นกรองโครงการ การกำหนดขอบเขต การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการดำเนินงานในประเทศไทยตามหลักวิชาการและกฎหมายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การใช้หลักการ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 72240259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ (Environmental Risk Assessment and Health Impact Assessment)

หลักการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การบ่งชี้ถึงอันตราย การประเมินความเป็นพิษ การประเมินการได้รับสัมผัส การอธิบายลักษณะความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม หลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ขั้นตอน และวิธีการ และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการที่มีความสำคัญ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 72330159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการมูลฝอย (Solid Waste Management)

จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ และผลกระทบของมูลฝอยต่อภาวะแวดล้อม และสภาวะสุขภาพ การเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของมูลฝอย การเก็บรวบรวม การขนส่ง การขนถ่าย การกำจัดมูลฝอย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการบริหารจัดการมูลฝอย

รหัสวิชา : 72330259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการจัดการมูลฝอย (Solid Waste Management Laboratory)

ฝึกปฏิบัติการการหาปริมาณมูลฝอย การกำหนดเส้นทางเก็บรวบรวมมูลฝอย วิเคราะห์ค่าความชื้น ค่าของแข็งทั้งหมด ค่าปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ ค่าปริมาณเถ้า ค่าปริมาณความร้อน และดูงานการจัดการมูลฝอย

รหัสวิชา : 72330359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Water and Wastewater Analysis)

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและน้ำเสีย การเก็บตัวอย่างน้ำและน้ำเสีย การวัดปริมาณการไหล การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ การควบคุมคุณภาพการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ หลักจรรยาบรรณ มาตรฐานคุณภาพน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 72330459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย (Water and Wastewater Analysis Laboratory)

ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย การเก็บตัวอย่าง การวัดปริมาณการไหล การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียสำหรับพารามิเตอร์ทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ การแปลผลและเขียนรายงานการวิเคราะห์

รหัสวิชา : 72330559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการสิ่งปฏิกูล (Excreta Management)

จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งกำเนิด ประเภท ลักษณะสิ่งปฏิกูล สถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูล ปัญหาของสิ่งปฏิกูลที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ การเก็บรวบรวม การขนถ่าย การบำบัดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล

รหัสวิชา : 72340159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control)

แหล่งกำเนิดและชนิดของสารมลพิษทางอากาศ ปัญหาจากมลพิษทางอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อันตรายและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ระบบการบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบการระบายอากาศ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

รหัสวิชา : 72340259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์ (Air Sampling and Analysis)

ชนิดและลักษณะของมลพิษทางอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษจากแหล่งกำเนิด การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษในบรรยากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลพิษในสถานประกอบการ ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง การควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์มลพิษในอากาศ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 72340359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste Management)

การผลิต การใช้ การแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การบำบัด การกำจัด และการปลดปล่อยสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย การวิเคราะห์ การวิจัย การทดสอบ และการตรวจสอบสารเคมีอันตราย การนำเข้า การส่งออก การขนส่ง การขนถ่าย และการจัดการสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะและบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีอันตรายและของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 72440159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการน้ำเสีย (Wastewater Management)

ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาในแหล่งน้ำ แหล่งกำเนิดและ ลักษณะสมบัติของน้ำเสีย ผลกระทบของน้ำเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำ การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการควบคุมมลพิษทางน้ำ การเลือกระบบบำบัด กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การบำบัดและกำจัดสลัดจ์ การออกแบบเบื้องต้นและการควบคุมระบบ จรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบการรายงานผล มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 72540159
หน่วยกิต : 3(0-9-2)
การศึกษาเฉพาะด้านในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Special Study in Environmental Health)

ศึกษา ค้นคว้าโดยอิสระตามความสนใจ ในหัวข้อเกี่ยวกับสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้การแนะนำของอาจารย์

รหัสวิชา : 72540259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
สัมมนาอนามัยสิ่งแวดล้อม (Seminar in Environmental Health)

การสัมมนาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่สามารถเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อรายวิชาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 73020159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Health Education and Behavioral Sciences)

ความหมาย แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ และทฤษฏีพื้นฐานทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข การวิเคราะห์ การวางแผน และการประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การชี้แนะและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 72620159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎหมายและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Law and Standard)

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์กรที่บังคับใช้

รหัสวิชา : 72620259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Control)

สถานการณ์ของมลพิษสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ประเภท สาเหตุ การเกิดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ควบคุมภาวะมลพิษต่างๆ โดยใช้หลักวิชาการและกฎหมายบังคับ

รหัสวิชา : 72620359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การนำหลักเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Economics Environmental Health)

การนำหลักเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 72620459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการอนุรักษ์พลังงาน (Climate Change and Energy Conservation)

ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบ และสถานการณ์ของปัญหาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงและสภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม แนวทางการป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงแนวทางในการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 72620559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste Management)

การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ความหมาย การคัดแยก ณ แหล่งกำเนิด เอกสารกำกับการขนส่ง มาตรฐานการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

รหัสวิชา : 72620659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการเหตุรำคาญในชุมชน (Community Nuisance Management)

แหล่งและกิจกรรมที่ทำให้เกิดเหตุรำคาญ และผลกระทบ การระงับและการจัดการเหตุรำคาญในชุมชน การประเมินและวิเคราะห์ปัญหา การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเหตุรำคาญในชุมชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับเหตุรำคาญ

รหัสวิชา : 72620759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Management)

ปัญหาของมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย ผลต่อภาวะแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชนิด และคุณลักษณะ ระบบการเก็บรวบรวม การขนส่ง และการกำจัดมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 72620859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว (Environmental Health and Tourism)

ความหมาย ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อิทธิพลของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มาตรการ และแนวทางในการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว หลักการและแนวคิดในการจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 72620959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Created Environment)

คุณค่าของการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติและจากการจัดการของมนุษย์ ทั้งในรูปแบบของทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบกันเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติ และในรูปแบบทางสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นวัฎจักร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์แบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 72621059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการที่อยู่อาศัย (Housing Management)

ความสำคัญ วิวัฒนาการของที่อยู่อาศัยในลักษณะต่าง ๆ หลักการและวิธีการในการจัดการที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครอบครัว ผู้อยู่อาศัยทั้งในด้านการใช้งานทางกายภาพและจิตวิทยา การวางแผนเพื่อการจัดการที่อยู่อาศัยในระดับชุมชน

รหัสวิชา : 72621159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม (Environmental Management for Industry)

หลักการจัดการ ขั้นตอนในการจัดการของเสีย มาตรการทางกฎหมาย การใช้เทคโนโลยีในการควบคุมและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 72621259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอนามัยสิ่งแวดล้อม (Innovation and Technology in Environmental Health)

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันมีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 72621359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การใช้พลังงานทางเลือกในชีวิตประจำวัน (Using Alternative Energy in Daily life)

ความหมายและชนิดของพลังงานทางเลือก สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกในชีวิตประจำวัน ประโยชน์และแนวทางในการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน

รหัสวิชา : 72621459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มลพิษอุตสาหกรรมเบื้องต้น (Introduction to Industrial Pollution)

ความหมาย องค์ประกอบและผลกระทบของมลพิษ ปัญหามลพิษที่มีแหล่งกำเนิดจากภาคอุตสาหกรรม วิธีควบคุมแก้ไขมลพิษอุตสาหกรรม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 72621559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จุลินทรีย์กับภาวะมลพิษ (Microorganisms and Pollution)

บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการเกิดภาวะมลพิษ กลไกการย่อยสลายสารพิษของเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม อันตรายและการก่อโรคจากเชื้อจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 72621659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน (Environmental Chemistry and Daily Life)

แหล่งกำเนิดและชนิดของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและในครัวเรือน ผลกระทบของสารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 72621759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถานการณ์ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม (Situation of Disaster and Environment)

สถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติ ภัยจากธรรมชาติ การเกิดแผ่นดินไหว น้ำท่วม สึนามิ พายุซัดชายฝั่ง ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สำคัญ อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย การเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ การควบคุมป้องกัน

รหัสวิชา : 72621859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกและชีวิตประจำวัน (Global Environment and Daily Life)

ปัญหา สาเหตุ และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ที่กระทบกับชีวิตประจำวัน การเกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย แนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข

รหัสวิชา : 72621959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Sufficiency Economy and Environmental Health)

ความหมาย ความเป็นมา หลักการและเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 72622059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการคุณภาพอาหารให้ปลอดภัย (Food Safety Management System)

การจัดการความปลอดภัยของอาหารด้วยโปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมกรรมวิธีผลิตอาหารที่ดี (GMP) รวมถึงระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)

รหัสวิชา : 72622159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการมลพิษทางดิน (Soil Pollution Management)

ปัญหาของมลพิษทางดินที่มีต่อภาวะแวดล้อม สุขภาพประชาชน โครงสร้างและการจำแนกชนิดของดิน ปัจจัย สาเหตุ และผลกระทบของมลพิษทางดินต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การควบคุมและการบำบัดมลพิษทางดิน

รหัสวิชา : 72622259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)

ความเข้าใจมาตรฐาน ISO 14001 การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กร

รหัสวิชา : 72622359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Alternative energy technology in Environmental health)

หลักการ วิธีการและประเภทของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก การนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาใช้ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา