ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) (วท.บ (ชีวเคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชัชวิน เพชรเลิศ * Ph.D. (Nutritional Biochemistry)
Universit? Montpellier II, France (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงกลด สารภูษิต * ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
อาจารย์ แวววลี โชคแสวงการ * Ph.D. (Biochemistry)
University of Maryland, USA (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาติ แม่นปืน * ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุตตรา อุดมประเสริฐ * Ph.D. (Chemistry)
New York University, USA (2555)
รองศาสตราจารย์ กล่าวขวัญ ศรีสุข Ph.D. (Medical Sciences)
Inha University, Korea (2547)
รองศาสตราจารย์ จิตติมา เจริญพานิช Ph.D. (Natural Science &Technology;)
Okayama University, Japan (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผาณตา เอี้ยวซิโป ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
อาจารย์ พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ สูตรอนันต์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2554)
อาจารย์ สุนทรต์ ชูลักษณ์
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30322059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

Course codes : 30322159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

Course codes : 30325059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

Course codes : 30325159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

Course codes : 30333459
Credit : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัลสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

อุณหพลศาสตร์ทางชีวภาพ สมดุลวัฏภาค สมดุลเคมีของระบบชีวภาพจลนศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพและเอนไซม์ ระบบคอลลอยด์และระบบเมมเบรน

Course codes : 30333559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลพื้นฐาน

อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี จลนศาสตร์เคมีเบื้องต้น คอลลอยด์ การดูดซับทางเคมี

Course codes : 30520159
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30520259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30532159
Credit : 3(2-3-4)
ภูมิคุ้มกันวิทยา

กลไกการตอบสนองทางภูมิต้านทานของร่างกาย ทั้งแบบจำเพาะและไม่จำเพาะต่อ สิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและ แอนติบอดีชนิดต่าง ๆ การนำหลักการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การรักษาโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

Course codes : 30627059
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์

ยีนและโครโมโซม การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์ การกำหนดเพศและพันธุกรรมและพันธุกรรที่เกี่ยวข้องกับเพศ พันธุกรรมหลายอัลลิล พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ พันธุกรรมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและการทำแผนที่โครโมโซม สารพันธุกรรมและกิจกรรม โครงสร้างและกลไกการควบคุมการทำงานของยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ มิวเตชันในระดับของโครโมโซมและยีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร และข้อมูลสารสนเทศทางพันธุศาสตร์

Course codes : 30627159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

ลักษณะทางพันธุกรรมและการแปรผัน โครโมโซม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์และการทดสอบไค-สแควร์ การกระจายตัวแบบโนเมียล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล กรดนิวคลิอิคและกิจกรรม เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การกำหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ ลิงเกจครอสซิงโอเวอร์และการทำแผนที่ยีน การทำคาริโอไทพ์ และการวิเคราะห์รูปแบบโครโมโซมในไมโอซิสมิวเตชัน การวิเคราะห์พงศาวลีของมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และสมดุลของฮาร์ดี-ไวเบอร์ก

Course codes : 31139159
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพ

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ

Course codes : 31231159
Credit : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 31620159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Course codes : 31622159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

Course codes : 31631159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมี 1

บทบาทของน้ำในกระบวนการทางชีวภาพ ความเป็นกรดด่างและบัฟเฟอร์ การแยกและการทำบริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล เยื่อหุ้มชีวภาพและการขนส่ง กลไกการรับส่งสัญญาณทางชีวภาพและตัวอย่างระบบสัญญาณทางชีวภาพ เอนไซม์และการควบคุมปฏิกิริยาทางชีวเคมี

Course codes : 31631259
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมี 2

ชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด คอเลสเตอรอล กรดอะมิโน และนิวคลีโอไทด์ เมแทบอลิซึมผสมผสาน การควบคุมโดยฮอร์โมน และอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกของยีนและการควบคุม การสังเคราะห์แสง

Course codes : 31632259
Credit : 3(1-6-2)
เทคนิคทางชีวเคมี 1

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องแก้วอุปกรณ์พื้นฐานทางชีวเคมี ความเป็นกรดด่างและสารละลายบัฟเฟอร์ สเปคโตรโฟโตเมตรีเทคนิคอิเลคโตรโฟริซิส และเทคนิคทางเคมีภูมิคุ้มกัน

Course codes : 31632359
Credit : 3(1-6-2)
เทคนิคทางชีวเคมี 2

การตกตะกอนโปรตีนการปั่นเหวี่ยง ไดอะไลซิส การกรองผ่านเมมเบรน และการแยกสารชีวโมเลกุลโดยเทคนิคทางโครมาโตกราฟีประกอบด้วย คอลัมน์โครมาโตกราฟีโครมาโตกราฟฟีของเหลวแบบแรงดันสูง และแก๊สโครมาโตกราฟี

Course codes : 31632459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม

เทคนิคพื้นฐานทางด้านพันธุวิศวกรรม การสกัดดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เทคนิคการทำโคลนนิ่งเพื่อสร้างดีเอ็นเอลูกผสม รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือกโคลนที่ต้องการ

Course codes : 31636159
Credit : 3(3-0-6)
หลักพันธุวิศวกรรม

หลักการทางพันธุวิศวกรรม เทคนิคการตัดต่อ การเพิ่มปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามเป้าประสงค์ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงการประยุกต์พันธุวิศวกรรม

Course codes : 31649259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางชีวเคมี

การอภิปรายหน้าชั้นของนิสิตเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยใหม่ๆ ทางชีวเคมี

Course codes : 31649359
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัย

โครงงานวิจัยทางด้านชีวเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.3.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 30347159
Credit : 2(2-0-4)
เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสารเคมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ประโยชน์ การพัฒนาและความปลอดภัย

Course codes : 30347659
Credit : 2(2-0-4)
เคมียา

การออกแบบและพัฒนายาใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของยา การเกิดการอันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซพเตอร์ และการเกิดเมตาบอลิสมของยา

Course codes : 30720659
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น

หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชื้อเพลิงชีวภาพ การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ

Course codes : 31121159
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น

บทนำ ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Course codes : 31631359
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีของพืช

โครงสร้างและการทำงานของเซลล์พืช กระบวนการสังเคราะห์และการแยกสลายของสารชีวโมเลกุลของพืช กระบวนการการสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน ฮอร์โมนพืชและกระบวนการหายใจของพืช

Course codes : 31631459
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีและสรีรวิทยาของสัตว์

หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี และสรีรวิทยาในสิ่งมีชีวิต เยื่อเลือกผ่านและกลไกของการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ การแลกเปลี่ยนกาซและการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบภูมิคุ้มกัน การย่อยอาหารและสารอาหาร การทำงานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบฮอร์โมน และการควบคุมการทำงานผ่านระบบประสาทและระบบฮอร์โมนในสิ่งมีชีวิต

Course codes : 31631559
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาเอนไซม์

ความรู้ทั่วไป คุณสมบัติ ในการเป็นตัวเร่ง การจัดจำแนกและการเรียกชื่อ ความจำเพาะของเอนไซม์ โครงสร้างระดับต่าง ๆ การทำบริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะจำเพาะ จลนพลศาสตร์ และผลของตัวยับยั้งต่อการทำงานของเอนไซม์ การตรึงรูปเอนไซม์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในด้านต่าง ๆ

Course codes : 31631659
Credit : 2(2-0-4)
เครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางชีวเคมี

หลักการของเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยทางชีวเคมี

Course codes : 31633159
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ และการประยุกต์เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาทางชีวเคมี

Course codes : 31634159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ

หลักการทางชีวเคมีของสารอาหารต่างๆ ที่มีความสำคัญทางโภชนาการของมนุษย์ รวมทั้งการย่อย การดูดซึม การนำไปใช้ หน้าที่การทำงานของสารอาหาร ความต้องการสารอาหาร พลังงาน ฉลากโภชนาการ โรคที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการตามวัย และหัวข้อทางโภชนาการที่น่าสนใจในปัจจุบัน

Course codes : 31634259
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีของอนุมูลอิสระ

ชีวเคมีของการสร้างอนุมูลอิสระ กลไกการต่อต้านออกซิเดชันในสิ่งมีชีวิต สารต้านอนุมูลอิสระจากอาหาร ผลของความเครียดจากออกซิเดชันต่อสารชีวโมเลกุล และโรคที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ

Course codes : 31634359
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทางการแพทย์

การศึกษากระบวนการชีวเคมีในสภาวะปกติและในพยาธิสภาพ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึม การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในสารน้ำจากร่างกาย

Course codes : 31635159
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม

ชีวเคมี การแก้ไขปัญหาสารพิษในสิ่งแวดล้อม อาหาร ปนเปื้อน วิกฤตพลังงาน และภาวะ โลกร้อน

Course codes : 31635259
Credit : 2(2-0-4)
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแหล่งธรรมชาติ

แหล่งที่มีและประเภทของสารออกฤทธ์ทางชีวภาพ เทคนิคในการสกัด การแยกสารและการพิสูจน์โครงสร้าง รวมทั้งการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Course codes : 31637159
Credit : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์ทางชีวเคมี

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยศึกษาและแก้ปัญหาทางชีวเคมี

Course codes : 31638159
Credit : 1(1-0-2)
ระเบียบวิจัยทางชีวเคมี

กระบวนการวิจัยที่ใช้วิจัยปัญหาทางชีวเคมี ค้นคว้า และเขียนแผนการวิจัยเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับทำการวิจัย

Course codes : 31641759
Credit : 2(2-0-4)
โปรตีนและโปรติโอมิกส์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรตีนและโปรติโอมิกส์ การศึกษาทางชีวเคมีเกี่ยวกับชนิด โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนในระบบ การแยกกลุ่มโปรตีนตามคุณสมบัติ การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโน การประยุกต์ใช้แมสสเปกโตรเมตรีและเครื่องมือทางชีวสารสนเทศเพื่อระบุชนิดและปริมาณโปรตีนในระบบ

Course codes : 31642559
Credit : 3(1-6-2)
ปฏิบัติการเอนไซม์

การทำบริสุทธิ์เอนไซม์ การศึกษาจลนศาสตร์ของเอนไซม์ การวิเคราะห์วิถีเมแทบอลิซึม การศึกษาเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการควบคุมเมแทบอลิซึมในระดับการแสดงออกของยีน

Course codes : 31642659
Credit : 1(0-2-1)
การปฏิบัติในห้องทดลองและการเขียนรายงาน

คำแนะนำการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการทางชีวเคมี การจัดการข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย

Course codes : 31643259
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางด้านมะเร็ง

ความรู้และเทคนิคพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิจัยทางด้านโรคมะเร็งในปัจจุบัน

Course codes : 31644559
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีของอาหาร

ปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียของอาหาร รวมถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีกับคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร การใช้ความรู้ทางชีวเคมีในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ การเก็บรักษา กระบวนการผลิต และความปลอดภัยของอาหาร

Course codes : 31644659
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาเชิงชีวเคมี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษวิทยา ปฏิสัมพันธ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของยา สารก่อมะเร็ง และสารแปลกปลอมในสิ่งมีชีวิต กลไกการเกิดพิษและการกำจัดสารพิษโดยกระบวนการทางชีวเคมี การก่อกลายพันธุ์ การก่อมะเร็ง และการตายของเซลล์

Course codes : 31645359
Credit : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ทางชีวภาพ

สมบัติ โครงสร้าง และหน้าที่ของพอลิเมอร์ทางชีวภาพ เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา และกระบวนการผลิตที่น่าสนใจทั้งในระดับสิ่งมีชีวิตและการพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม

Course codes : 31646259
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี

หลักการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรม ความเสียหายและการซ่อมแซม การกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการแปรปรวนของสารพันธุกรรม และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการ และการดัดแปลงจีโนม

Course codes : 31646359
Credit : 3(3-0-6)
หลักวิศวกรรมโปรตีน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน เทคนิคที่ใช้ในการหาโครงสร้างของโปรตีน รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการทำวิศวกรรมโปรตีน เพื่อให้ได้โปรตีนชนิดใหม่ หรือโปรตีนที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น

Course codes : 31646459
Credit : 2(2-0-4)
อณูชีววิทยาและชีวเคมีทางนิติวิทยาศาสตร์

ความรู้พื้นฐานทางอณูชีววิทยาและชีววิทยาของเซลล์ สมบัติของสารพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตัวบ่งชี้ในการพิสูจน์ทางพันธุกรรม หลักการวิเคราะห์ดีเอ็นเอเฉพาะบุคคลและเทคนิคการตรวจพิสูจน์บุคคล องค์ประกอบและสมบัติทางพันธุกรรมของเลือดและน้ำเหลืองและการใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์

Course codes : 31647259
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมี

หลักเบื้องต้นของสมดุลระหว่างวัสดุและพลังงาน ไบโอรีแอคเตอร์ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ในทางอุตสาหกรรม ไบโอโปรเซส ยูนิตโอเปอเรชัน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการทางชีวเคมี

Course codes : 31647359
Credit : 3(2-2-5)
ชีวสารสนเทศ

บทนำสู่ชีวสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางชีวภาพ การปรับแนวลำดับ การทำนายยีนและโปรโมเตอร์ การทำไฟโลเจเนติกส์ระดับโมเลกุล ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง จีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์ ชีววิทยาเชิงระบบ และปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 31647459
Credit : 3(2-2-5)
การทำเหมืองข้อมูลทางชีวเคมี

บทนำสู่การค้นหาความรู้และการทำเหมืองข้อมูลทางชีวเคมี กระบวนการเตรียมข้อมูล การสร้างและการประเมินผลแบบจำลอง การจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ต้นไม้ตัดสินใจ กฎความสัมพันธ์ การใช้ข้อมูลใกล้เคียง การใช้นาอีฟเบยส์ การใช้เครือข่ายใยประสาท การจัดกลุ่มข้อมูล และปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 31647559
Credit : 2(2-0-4)
ชีววัสดุ

ความรู้พื้นฐาน การตรวจสอบคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้ชีววัสดุ การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเชิงชีวภาพ

Course codes : 31647659
Credit : 2(2-0-4)
ดีเอ็นเอนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดีเอ็นเอนาโนเทคโนโลยี หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของดีเอ็นเอ การสังเคราะห์ทางเคมี และเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่าง ๆ

Course codes : 31648259
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีวเคมี

การบรรยายและการอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าที่น่าสนใจทางด้านชีวเคมี

Course codes : 31648359
Credit : 2(2-0-4)
การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี

การนำความรู้ทางชีวเคมีมาประยุกต์ในด้านต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีหรือเครื่องมือใหม่ๆ ในการทำวิจัยทางชีวเคมีด้วย

Course codes : 31648459
Credit : 1(0-2-1)
ภาพประกอบทางชีวเคมี

ปฏิบัติการเขียนภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในรายงาน บทความ และหนังสือทางชีวเคมี

Course codes : 31649459
Credit : 2(0-4-2)
ฝึกงาน

การฝึกงานในสถานประกอบการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

Course codes : 31649559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านชีวเคมีในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

Course codes : 79323459
Credit : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพร

พืชสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้กันมาแต่โบราณ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีการใช้และความปลอดภัยของสมุนไพร พืชสมุนไพรพื้นบ้าน