ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) (วท.บ (ชีวเคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชัชวิน เพชรเลิศ * Ph.D. (Nutritional Biochemistry)
Universit? Montpellier II, France (2552)
อาจารย์ ผาณตา เอี้ยวซิโป * ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ สูตรอนันต์ * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2554)
อาจารย์ แวววลี โชคแสวงการ * Ph.D. (Biochemistry)
University of Maryland, USA (2556)
อาจารย์ อนุตตรา อุดมประเสริฐ * Ph.D. (Chemistry)
New York University, USA (2555)
รองศาสตราจารย์ กล่าวขวัญ ศรีสุข Ph.D. (Medical Sciences)
Inha University, Korea (2547)
รองศาสตราจารย์ จิตติมา เจริญพานิช Ph.D. (Natural Science &Technology;)
Okayama University, Japan (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงกลด สารภูษิต ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
อาจารย์ พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
อาจารย์ สมชาติ แม่นปืน ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
อาจารย์ สุนทรต์ ชูลักษณ์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 (Calculus II)

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1 (Chemistry I)

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2 (Chemistry II)

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 (Physics I)

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2 (Physics II)

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (Introductory Physics Laboratory I)

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30325059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry)

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

รหัสวิชา : 30325159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory)

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

รหัสวิชา : 30333459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัลสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Physical Chemistry for Life Science)

อุณหพลศาสตร์ทางชีวภาพ สมดุลวัฏภาค สมดุลเคมีของระบบชีวภาพจลนศาสตร์ของกระบวนการทางชีวภาพและเอนไซม์ ระบบคอลลอยด์และระบบเมมเบรน

รหัสวิชา : 30333559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลพื้นฐาน (Fundamental Physical Chemistry Laboratory)

อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี จลนศาสตร์เคมีเบื้องต้น คอลลอยด์ การดูดซับทางเคมี

รหัสวิชา : 30520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

รหัสวิชา : 30520259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory)

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30532159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

กลไกการตอบสนองทางภูมิต้านทานของร่างกาย ทั้งแบบจำเพาะและไม่จำเพาะต่อ สิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและ แอนติบอดีชนิดต่าง ๆ การนำหลักการดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การรักษาโรค และการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 30627059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ (Genetics)

ยีนและโครโมโซม การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์ การกำหนดเพศและพันธุกรรมและพันธุกรรที่เกี่ยวข้องกับเพศ พันธุกรรมหลายอัลลิล พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ พันธุกรรมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและการทำแผนที่โครโมโซม สารพันธุกรรมและกิจกรรม โครงสร้างและกลไกการควบคุมการทำงานของยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ มิวเตชันในระดับของโครโมโซมและยีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร และข้อมูลสารสนเทศทางพันธุศาสตร์

รหัสวิชา : 30627159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (Genetic Laboratory)

ลักษณะทางพันธุกรรมและการแปรผัน โครโมโซม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์และการทดสอบไค-สแควร์ การกระจายตัวแบบโนเมียล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล กรดนิวคลิอิคและกิจกรรม เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การกำหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ ลิงเกจครอสซิงโอเวอร์และการทำแผนที่ยีน การทำคาริโอไทพ์ และการวิเคราะห์รูปแบบโครโมโซมในไมโอซิสมิวเตชัน การวิเคราะห์พงศาวลีของมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และสมดุลของฮาร์ดี-ไวเบอร์ก

รหัสวิชา : 31139159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพ (Quality Management)

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ

รหัสวิชา : 31231159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (Statistical Methods for Sciences)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 31620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

รหัสวิชา : 31622159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

รหัสวิชา : 31631159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมี 1 (Biochemistry I)

บทบาทของน้ำในกระบวนการทางชีวภาพ ความเป็นกรดด่างและบัฟเฟอร์ การแยกและการทำบริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล เยื่อหุ้มชีวภาพและการขนส่ง กลไกการรับส่งสัญญาณทางชีวภาพและตัวอย่างระบบสัญญาณทางชีวภาพ เอนไซม์และการควบคุมปฏิกิริยาทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 31631259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมี 2 (Biochemistry II)

ชีวพลังงานศาสตร์ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด คอเลสเตอรอล กรดอะมิโน และนิวคลีโอไทด์ เมแทบอลิซึมผสมผสาน การควบคุมโดยฮอร์โมน และอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกของยีนและการควบคุม การสังเคราะห์แสง

รหัสวิชา : 31632259
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
เทคนิคทางชีวเคมี 1 (Biochemical Techniques I)

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องแก้วอุปกรณ์พื้นฐานทางชีวเคมี ความเป็นกรดด่างและสารละลายบัฟเฟอร์ สเปคโตรโฟโตเมตรีเทคนิคอิเลคโตรโฟริซิส และเทคนิคทางเคมีภูมิคุ้มกัน

รหัสวิชา : 31632359
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
เทคนิคทางชีวเคมี 2 (Biochemical Techniques II)

การตกตะกอนโปรตีนการปั่นเหวี่ยง ไดอะไลซิส การกรองผ่านเมมเบรน และการแยกสารชีวโมเลกุลโดยเทคนิคทางโครมาโตกราฟีประกอบด้วย คอลัมน์โครมาโตกราฟีโครมาโตกราฟฟีของเหลวแบบแรงดันสูง และแก๊สโครมาโตกราฟี

รหัสวิชา : 31632459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering Laboratory)

เทคนิคพื้นฐานทางด้านพันธุวิศวกรรม การสกัดดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เทคนิคการทำโคลนนิ่งเพื่อสร้างดีเอ็นเอลูกผสม รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือกโคลนที่ต้องการ

รหัสวิชา : 31636159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักพันธุวิศวกรรม (Principles of Genetic Engineering)

หลักการทางพันธุวิศวกรรม เทคนิคการตัดต่อ การเพิ่มปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอในหลอดทดลอง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามเป้าประสงค์ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงการประยุกต์พันธุวิศวกรรม

รหัสวิชา : 31649259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางชีวเคมี (Biochemical Seminar)

การอภิปรายหน้าชั้นของนิสิตเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยใหม่ๆ ทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 31649359
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
โครงงานวิจัย (Research Project)

โครงงานวิจัยทางด้านชีวเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.3.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 30347159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม (Chemistryof Health and Beauty Products)

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสารเคมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ประโยชน์ การพัฒนาและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 30347659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมียา (Medicinal Chemistry)

การออกแบบและพัฒนายาใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของยา การเกิดการอันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซพเตอร์ และการเกิดเมตาบอลิสมของยา

รหัสวิชา : 30720659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น (Introduction to Biotechnology)

หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชื้อเพลิงชีวภาพ การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 31121159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น (Introduction to Food Science and Technology)

บทนำ ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รหัสวิชา : 31631359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีของพืช (Plant Biochemistry)

โครงสร้างและการทำงานของเซลล์พืช กระบวนการสังเคราะห์และการแยกสลายของสารชีวโมเลกุลของพืช กระบวนการการสังเคราะห์แสง การตรึงไนโตรเจน ฮอร์โมนพืชและกระบวนการหายใจของพืช

รหัสวิชา : 31631459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีและสรีรวิทยาของสัตว์ (Animal Biochemistry and Physiology)

หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี และสรีรวิทยาในสิ่งมีชีวิต เยื่อเลือกผ่านและกลไกของการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ การแลกเปลี่ยนกาซและการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบภูมิคุ้มกัน การย่อยอาหารและสารอาหาร การทำงานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบฮอร์โมน และการควบคุมการทำงานผ่านระบบประสาทและระบบฮอร์โมนในสิ่งมีชีวิต

รหัสวิชา : 31631559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาเอนไซม์ (Enzymology)

ความรู้ทั่วไป คุณสมบัติ ในการเป็นตัวเร่ง การจัดจำแนกและการเรียกชื่อ ความจำเพาะของเอนไซม์ โครงสร้างระดับต่าง ๆ การทำบริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะจำเพาะ จลนพลศาสตร์ และผลของตัวยับยั้งต่อการทำงานของเอนไซม์ การตรึงรูปเอนไซม์และการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 31631659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เครื่องมือสำหรับงานวิจัยทางชีวเคมี (Instruments for Biochemical Research)

หลักการของเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 31633159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Technique in Animal Cell Culture)

เทคนิคพื้นฐานที่ใช้สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ และการประยุกต์เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 31634159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ (Nutritional Biochemistry)

หลักการทางชีวเคมีของสารอาหารต่างๆ ที่มีความสำคัญทางโภชนาการของมนุษย์ รวมทั้งการย่อย การดูดซึม การนำไปใช้ หน้าที่การทำงานของสารอาหาร ความต้องการสารอาหาร พลังงาน ฉลากโภชนาการ โรคที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการ โภชนาการตามวัย และหัวข้อทางโภชนาการที่น่าสนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 31634259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวเคมีของอนุมูลอิสระ (Biochemistry of Free Radicals)

ชีวเคมีของการสร้างอนุมูลอิสระ กลไกการต่อต้านออกซิเดชันในสิ่งมีชีวิต สารต้านอนุมูลอิสระจากอาหาร ผลของความเครียดจากออกซิเดชันต่อสารชีวโมเลกุล และโรคที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระ

รหัสวิชา : 31634359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)

การศึกษากระบวนการชีวเคมีในสภาวะปกติและในพยาธิสภาพ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึม การวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลในสารน้ำจากร่างกาย

รหัสวิชา : 31635159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Biochemistry)

ชีวเคมี การแก้ไขปัญหาสารพิษในสิ่งแวดล้อม อาหาร ปนเปื้อน วิกฤตพลังงาน และภาวะ โลกร้อน

รหัสวิชา : 31635259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแหล่งธรรมชาติ (Bioactive Compounds from Natural Resources)

แหล่งที่มีและประเภทของสารออกฤทธ์ทางชีวภาพ เทคนิคในการสกัด การแยกสารและการพิสูจน์โครงสร้าง รวมทั้งการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 31637159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์ทางชีวเคมี (Computer in Biochemistry)

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยศึกษาและแก้ปัญหาทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 31638159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระเบียบวิจัยทางชีวเคมี (Research Method in Biochemistry)

กระบวนการวิจัยที่ใช้วิจัยปัญหาทางชีวเคมี ค้นคว้า และเขียนแผนการวิจัยเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับทำการวิจัย

รหัสวิชา : 31641759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โปรตีนและโปรติโอมิกส์ (Proteins and Proteomics)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรตีนและโปรติโอมิกส์ การศึกษาทางชีวเคมีเกี่ยวกับชนิด โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนในระบบ การแยกกลุ่มโปรตีนตามคุณสมบัติ การวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโน การประยุกต์ใช้แมสสเปกโตรเมตรีและเครื่องมือทางชีวสารสนเทศเพื่อระบุชนิดและปริมาณโปรตีนในระบบ

รหัสวิชา : 31642559
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
ปฏิบัติการเอนไซม์ (Enzymes Laboratory)

การทำบริสุทธิ์เอนไซม์ การศึกษาจลนศาสตร์ของเอนไซม์ การวิเคราะห์วิถีเมแทบอลิซึม การศึกษาเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการควบคุมเมแทบอลิซึมในระดับการแสดงออกของยีน

รหัสวิชา : 31642659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การปฏิบัติในห้องทดลองและการเขียนรายงาน (Laboratory Practice and Report Writing)

คำแนะนำการใช้เครื่องมือพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการทางชีวเคมี การจัดการข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 31643259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางด้านมะเร็ง (Basic Techniques for Cancer Research)

ความรู้และเทคนิคพื้นฐานสำหรับการศึกษาวิจัยทางด้านโรคมะเร็งในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 31644559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีของอาหาร (Food Biochemistry)

ปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมเสียของอาหาร รวมถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีกับคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร การใช้ความรู้ทางชีวเคมีในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพ การเก็บรักษา กระบวนการผลิต และความปลอดภัยของอาหาร

รหัสวิชา : 31644659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาเชิงชีวเคมี (Biochemical Toxicology)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพิษวิทยา ปฏิสัมพันธ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของยา สารก่อมะเร็ง และสารแปลกปลอมในสิ่งมีชีวิต กลไกการเกิดพิษและการกำจัดสารพิษโดยกระบวนการทางชีวเคมี การก่อกลายพันธุ์ การก่อมะเร็ง และการตายของเซลล์

รหัสวิชา : 31645359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พอลิเมอร์ทางชีวภาพ (Biopolymer)

สมบัติ โครงสร้าง และหน้าที่ของพอลิเมอร์ทางชีวภาพ เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา และกระบวนการผลิตที่น่าสนใจทั้งในระดับสิ่งมีชีวิตและการพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 31646259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมี (Biochemical Genetics)

หลักการทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรม ความเสียหายและการซ่อมแซม การกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการแปรปรวนของสารพันธุกรรม และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการ และการดัดแปลงจีโนม

รหัสวิชา : 31646359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักวิศวกรรมโปรตีน (Principles of Protein Engineering)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน เทคนิคที่ใช้ในการหาโครงสร้างของโปรตีน รวมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการทำวิศวกรรมโปรตีน เพื่อให้ได้โปรตีนชนิดใหม่ หรือโปรตีนที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น

รหัสวิชา : 31646459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อณูชีววิทยาและชีวเคมีทางนิติวิทยาศาสตร์ (Molecular Biology and Biochemistry for Forensic Science)

ความรู้พื้นฐานทางอณูชีววิทยาและชีววิทยาของเซลล์ สมบัติของสารพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ตัวบ่งชี้ในการพิสูจน์ทางพันธุกรรม หลักการวิเคราะห์ดีเอ็นเอเฉพาะบุคคลและเทคนิคการตรวจพิสูจน์บุคคล องค์ประกอบและสมบัติทางพันธุกรรมของเลือดและน้ำเหลืองและการใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 31647259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมี (Biochemical Engineering)

หลักเบื้องต้นของสมดุลระหว่างวัสดุและพลังงาน ไบโอรีแอคเตอร์ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ในทางอุตสาหกรรม ไบโอโปรเซส ยูนิตโอเปอเรชัน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 31647359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

บทนำสู่ชีวสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางชีวภาพ การปรับแนวลำดับ การทำนายยีนและโปรโมเตอร์ การทำไฟโลเจเนติกส์ระดับโมเลกุล ชีวสารสนเทศเชิงโครงสร้าง จีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์ ชีววิทยาเชิงระบบ และปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31647459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทำเหมืองข้อมูลทางชีวเคมี (Data Mining in Biochemistry)

บทนำสู่การค้นหาความรู้และการทำเหมืองข้อมูลทางชีวเคมี กระบวนการเตรียมข้อมูล การสร้างและการประเมินผลแบบจำลอง การจำแนกออกเป็นหมวดหมู่ ต้นไม้ตัดสินใจ กฎความสัมพันธ์ การใช้ข้อมูลใกล้เคียง การใช้นาอีฟเบยส์ การใช้เครือข่ายใยประสาท การจัดกลุ่มข้อมูล และปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31647559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีววัสดุ (Biomaterials)

ความรู้พื้นฐาน การตรวจสอบคุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้ชีววัสดุ การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเชิงชีวภาพ

รหัสวิชา : 31647659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดีเอ็นเอนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น (Introduction to DNA Nanotechnology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดีเอ็นเอนาโนเทคโนโลยี หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างของดีเอ็นเอ การสังเคราะห์ทางเคมี และเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 31648259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีวเคมี (Selected Topics in Biochemistry)

การบรรยายและการอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัย การค้นคว้าที่น่าสนใจทางด้านชีวเคมี

รหัสวิชา : 31648359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี (Application in Biochemistry)

การนำความรู้ทางชีวเคมีมาประยุกต์ในด้านต่างๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีหรือเครื่องมือใหม่ๆ ในการทำวิจัยทางชีวเคมีด้วย

รหัสวิชา : 31648459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ภาพประกอบทางชีวเคมี (Illustration in Biochemistry)

ปฏิบัติการเขียนภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในรายงาน บทความ และหนังสือทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 31649459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ฝึกงาน (Professional Training)

การฝึกงานในสถานประกอบการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

รหัสวิชา : 31649559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การฝึกปฏิบัติงานด้านชีวเคมีในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

รหัสวิชา : 79323459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพร (Medicinal Plants)

พืชสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้กันมาแต่โบราณ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีการใช้และความปลอดภัยของสมุนไพร พืชสมุนไพรพื้นบ้าน