ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) (บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล *
อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ * วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ (2546)
อาจารย์ สมบัติ ฝอยทอง *
อาจารย์ สุคนทิพย์ เถาว์โมลา *
อาจารย์ ภัทราพร ทองนิ่ม สต.ม. (สถิติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 271121
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1 (English I)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 271122
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2 (English II)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 271123
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3 (English III)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ

รหัสวิชา : 271206
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาการสารสนเทศ (English for Informatics)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านวิทยาการสารสนเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านวิทยาการสารสนเทศ

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ

รหัสวิชา : 271141
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (French for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271142
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2 (French for Communication II)

ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น

รหัสวิชา : 271151
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 271161
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1 (Khmer for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271162
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2 (Khmer for Communication II)

ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น

รหัสวิชา : 271163
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1 (Vietnamese for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271164
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2 (Vietnamese for Communication II)

ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น

รหัสวิชา : 271165
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร (Indonesian for Communication)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271181
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 (Korean for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271182
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2 (Korean for Communication II)

ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น

รหัสวิชา : 271183
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (Chinese for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271184
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (Chinese for Communication II)

ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น

รหัสวิชา : 271185
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 (Japanese for Communication I)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271186
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 (Japanese for Communication II)

ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น

รหัสวิชา : 271207
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Listening and Speaking for Careers)

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ โดยใช้คำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

รหัสวิชา : 271208
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Reading for Careers)

การอ่านเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ กลวิธีและทักษะการอ่านประเภทต่างๆ รวมทั้งคำศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

รหัสวิชา : 271209
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (English Writing for Careers)

การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท โดยการใช้ศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ

รหัสวิชา : 271231
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Application)

การเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ ภาษา และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน

รหัสวิชา : 271232
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (English for Standardized Tests)

ลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมาสำหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคำพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 271233
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Grammar and Structure)

ไวยากรณ์ ชนิดของคำภาษาอังกฤษ การใช้ไวยากรณ์ให้เหมาะกับโอกาสและสถานการณ์ โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องและสื่อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 271241
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร (Spanish for Communication)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271242
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษารัสเซียนเพื่อการสื่อสาร (Russian for Communication)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271243
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร (German for Communication)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271244
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร (Portuguese for Communication)

ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค คำศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น

รหัสวิชา : 271251
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย (Academic Article and Research Writing)

ลักษณะและประเภทของบทความวิชาการและงานวิจัย หลักการเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้ภาษา การเขียนอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 191101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทาง ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 270101
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ (Art of Speaking and Presentation)

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

รหัสวิชา : 270104
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับวัฒนธรรม (Humans and Culture)

กำเนิดและการวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ ความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ภูมิหลังสังคมไทย ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และความ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 270105
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

การพัฒนาจิตสำนึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกำหนดความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ ความสำคัญของความรู้ที่มีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ จริยธรรมในชีวิตประจำวันที่มีต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 270121
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ (Fundamental Systems Thinking)

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กรการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 270131
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Social Sciences)

การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม การประสานความรู้เข้ากับชีวิตจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 270132
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Basic Knowledge of General Law)

ที่มาและวิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและลักษณะทั่วไป ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 270152
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

การประยุกต์แนวคิดที่สำคัญทางจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้และเจตคติ ในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ในแง่ของการเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต การปรับตัวต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 270153
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถานการณ์โลกปัจจุบัน (Contemporary World Affairs)

สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอำนาจและองค์กรระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาภายในประเทศของตนเองและระหว่างประเทศ

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 273102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน (Mathematics for Daily Life)

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 273132
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์

รหัสวิชา : 273135
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต (Energy for Life)

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 830212
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Natural Resources and Environment)

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพในทะเล ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การประเมินผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

1.5 วิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 273181
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (Information Technology in Daily Life)

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 272131
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกด้วยเครื่องน้ำหนัก

รหัสวิชา : 272132
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walking and Jogging for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

รหัสวิชา : 272133
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Football for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

รหัสวิชา : 272134
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ (Basketball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

รหัสวิชา : 272135
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ (Volleyball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

รหัสวิชา : 272136
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ (Futsal for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

รหัสวิชา : 272137
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ (Handball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล

รหัสวิชา : 272138
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ (Badminton for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

รหัสวิชา : 272139
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

รหัสวิชา : 272140
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ (Soft Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส

รหัสวิชา : 272141
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ (Table Tennis for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

รหัสวิชา : 272142
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทยเพื่อสุขภาพ (Muay Thai for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย

รหัสวิชา : 272143
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ (Krabi Krabong for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง

รหัสวิชา : 272144
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

รหัสวิชา : 272145
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ (Martial Art for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกันตัว

รหัสวิชา : 272146
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทควันโดเพื่อสุขภาพ (Taekwando for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด

รหัสวิชา : 272147
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (Bowling for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง

รหัสวิชา : 272148
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ (Petangue for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

รหัสวิชา : 272149
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

รหัสวิชา : 272150
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ (Aerobic Dance for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

รหัสวิชา : 272151
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ (Rhythmic Activities for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

รหัสวิชา : 272152
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ

รหัสวิชา : 272153
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู้ดบอลเพื่อสุขภาพ (Woodball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวู้ดบอล

รหัสวิชา : 272154
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (Chairball for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล

รหัสวิชา : 830101
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายน้ำ

1.6.2 กลุ่มอื่น ๆ

รหัสวิชา : 270106
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน (Personality and Self Development)

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อ การเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 270108
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Knowledge Management for Sustainable Learning)

ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้ การตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู้ การประยุกต์หลักการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 270109
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มรดกทางภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom Heritage)

มรดกทางภูมิปัญญาไทยที่ได้จากการเรียนรู้จากธรรมชาติเกิดเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก้ไขของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิตในระบบนิเวศน์ หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 270113
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

กำเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข้อกำหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

รหัสวิชา : 270141
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย (Thai Folk Art and Wisdom)

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะพื้นบ้านกับภูมิปัญญาในวิถีชีวิตไทย แนวทางอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนาส่งเสริมคุณค่าศิลปะพื้นบ้านในสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 270321
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Design and Creative Presentation)

หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การนำเสนอในโอกาสต่าง ๆ บุคลิกภาพกับการนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์กับการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมายกับการนำเสนอ ลักษณะเฉพาะของสื่อกับการนำเสนอ สื่อประสมกับการนำเสนอ และทักษะการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 270421
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 270422
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 270424
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม (Lifestyle and Multi Cultural Learning)

ความหมาย หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมในระบบสังคมลักษณะต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเภทและองค์ประกอบของวัฒนธรรม ความ สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต การวิเคราะห์เหตุผลของปัญหา และแนวทางแก้ไข ระบบพหุวัฒนธรรม การเตรียมตัว การปรับตัว และการประยุกต์ในชีวิตประจำวันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

รหัสวิชา : 270425
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม (Creative Thinking for Society)

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและ แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 272101
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion)

แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การป้องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 272102
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ (Tobacco, Alcohol and health)

สถานการณ์ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ พิษภัย แนวทางการป้องกัน การบริโภค การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์ กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ของประเทศไทยและต่างประเทศ การรู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล์

รหัสวิชา : 272103
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (First Aid and Basic Life Support)

แนวคิด หลักการการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ้านและชุมชน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านและวิธีการใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อสถานบริการทางการแพทย์

รหัสวิชา : 272104
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพและความงาม (Health and Beauty)

แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม แนวคิดและวิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร้างเสริมความงามด้วยภูมิปัญญาไทยและสากล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย

รหัสวิชา : 272111
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Health, Environment and Safety)

ความหมาย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดำรงชีวิต การปรับตัวในสังคมปัจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นผลมาจากปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

รหัสวิชา : 272112
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์ (Happiness and Creative Health)

ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุขและสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห่งชีวิตในมุมมอง ต่าง ๆ การสร้างสรรค์ความสุขและสุขภาพในการดำเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย และสัมพันธ์กับความสุขและคุณค่าของชีวิต

รหัสวิชา : 272113
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัยรุ่นกับความปลอดภัย (Teenagers and Safety)

ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของคนวัยรุ่นจากสิ่งแวดล้อม อาหาร การจราจร การใช้ชีวิตทั่วไป เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ่น

รหัสวิชา : 272114
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skills and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะชีวิต และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น สุขอนามัยการเจริญพันธุ์ สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จำเป็นในการวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 272121
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ (Physical Education and Recreation for Fitness Promotion)

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

รหัสวิชา : 272221
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมาย ความสำคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต่อการดำรงชีวิต หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การประเมินความเครียดด้วยตนเอง ความสำคัญของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กับความเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลายความเครียด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 291180
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด

รหัสวิชา : 291181
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

แนวคิดและข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แม่บททางการบัญชีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้าและผลิต การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงศึกษาความหมายและแปลความหมายของรายการต่างๆ ที่มีอยู่ในรายงานทางการเงิน

รหัสวิชา : 291182
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ (Management and Organization)

แนวคิดต่างๆ ในหลักการจัดการธุรกิจ งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ จริยธรรมของผู้บริหาร พฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม ปทัสสถาน(บรรทัดฐาน)และอิทธิพลของกลุ่มต่อสมาชิก และปัญหาต่างๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ

รหัสวิชา : 291283
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics)

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เช่น อุปสงค์ อุปทาน การผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยและ ประเทศต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

รหัสวิชา : 291284
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
บัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)

แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ระบบต้นทุน การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการควบคุมการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไร ต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลต่าง งบประมาณและการควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์และรายงานผลแยกตามส่วนงาน การวิเคราะห์งบลงทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์และแปลความหมายงบการเงิน รวมถึงเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 291285
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (Business Law and Taxation)

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 291286
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การจัดการความก้าวหน้าสายอาชีพ การประเมินผล การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การตลาดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และแนวโน้มในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

รหัสวิชา : 291287
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่ายและเชิงซ้อน อนุกรมเวลา เลขดัชนี

รหัสวิชา : 291288
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และนโยบายเงินปันผลของธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงานด้านการเงิน

รหัสวิชา : 291389
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงาน (Operation Management)

บทบาทและหน้าที่ของการผลิตและการดำเนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน การจัดการโซ่อุปทาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังสถานประกอบการ การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนการผลิตและการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การออกแบบกระบวนการผลิตและการดำเนินงาน การจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ การจัดการและการควบคุมการผลิตและการดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพ และการนำตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ในการจัดการดำเนินงาน เช่น โปรแกรมเชิงเส้น รูปแบบการพยากรณ์ ทฤษฎีการตัดสินใจ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน รูปแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีคิว เทคนิคการวางแผนและการควบคุมโครงการ เป็นต้น

2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 291202
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (Computer and Information System)

แนะนำความรู้เบื้องต้นของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศ ความเป็นมา เลขฐานสองและระบบดิจิตอล ระบบคอมพิวเตอร์ระดับความสามารถและรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์โดยเน้นไมโครคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล การสื่อสารและเครือข่าย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการ ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมและมิติทางสังคม ความมั่นคงของระบบ ภาคปฏิบัติศึกษาการตรวจสอบการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

รหัสวิชา : 291290
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

พื้นฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ การบริหารทรัพยากรของวิสาหกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบบิสเนสอินเทลลิเจนต์ ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งในองค์การ นอกองค์การ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 291303
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)

แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ วงจรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ ตารางการตัดสินใจ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบข้อมูลนำเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลผลระบบ และการจัดทำเอกสารคู่มือระบบ

รหัสวิชา : 291331
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information System Security Fundamentals)

ศึกษาหลักการพื้นฐานต่างๆ ด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การแยกแยะตัวบุคคล การตรวจสอบตัวบุคคล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล แบบจำลองของระบบความมั่นคงในระบบปฏิบัติการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้วินโดว์และในลินุกซ์ ความมั่นคงในระบบ การประมวลผลแบบกระจายในอินเทอร์เน็ต ในทีซีพีไอพี และในระบบจัดการฐานข้อมูล

รหัสวิชา : 291471
หน่วยกิต : 6(0-40-5)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน ทำให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

รหัสวิชา : 291472
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานพิเศษ 1 (Special Project 1)

โครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจัดทำเป็นข้อกำหนดรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได้

รหัสวิชา : 291473
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานพิเศษ 2 (Special Project 2)

โครงงานปฏิบัติเพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้วโดยเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ และต้องมีการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน

รหัสวิชา : 291474
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 1 (Selected Topics in Information System I)

หัวข้อที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน

2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

รหัสวิชา : 291320
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System)

กระบวนการธุรกิจ ความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ การใช้สารสนเทศในการจัดการกระบวนการธุรกิจ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการจัดการ เช่น ERP ในด้านการผลิต การตลาด การเงินและบัญชีและการบริหารงานบุคคล

รหัสวิชา : 291330
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาประมวลผลข้อมูล (SQL) ความมั่นคง การทำงานเวลาเดียวกัน ความสมบูรณ์ การดูแลระบบฐานข้อมูล พื้นฐานของการออกแบบคลังข้อมูล ภาคปฏิบัติ ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้กรณีตัวอย่างทางธุรกิจ ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลและโปรแกรมเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดลองสร้าง บันทึก แก้ไข ข้อมูลในฐานข้อมูล ด้วยภาษาเอสคิวแอล

รหัสวิชา : 291340
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Networking)

องค์ประกอบ และความเป็นมาของการสื่อสารข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลทั้งทางเดียวและสองทาง การส่งผ่านข้อมูลซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ชนิดของการส่งข้อมูล แอนาลอก ดิจิตอล ชนิดของสายการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม มาตรฐาน แบบจำลองโอเอสไอ โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โปรโตคอลและสื่อสัญญาณ หมายเลขไอพี โครงสร้างระดับกายภาพ ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่างๆ หน่วยงานมาตรฐานและผู้ให้บริการ แนวโน้มและพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น ภัยรุกรานและความมั่นคงของเครือข่าย

รหัสวิชา : 291351
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)

หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 291100
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบของคำสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่กำหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง ระเบียน แถวลำดับ ตัวแปรและการกำหนดชื่อ นิพจน์และการดำเนินการ การกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ คำสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน โปรแกรมย่อยทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งานเอง การบันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์ ภาคปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรม และการทดสอบการทำงาน

รหัสวิชา : 291210
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล (Visual Programming)

หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะ ต่าง ๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทำงาน คำสั่งในการประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสำหรับการพัฒนาโครงงาน

รหัสวิชา : 291470
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาระบบสารสนเทศ (Seminar in Information System)

การสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานของวิทยากร และหรือการเข้าไปศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในองค์การ

2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

รหัสวิชา : 291101
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)

โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ลิสต์ สแตก แถวคอย ต้นไม้ กราฟ เซ็ต และ ฮีฟ การเรียงลำดับข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบ บับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีพ ควิก การค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบตามลำดับ แบบไบนารี ใช้ตารางแฮช โครงสร้างต้นไม้และการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างกราฟ การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ

รหัสวิชา : 291350
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมเว็บ (Web Programming)

ระบบอินเทอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทำหน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บพื้นฐานด้วย เอชทีเอมแอลและซีเอสเอส ภาษาและโปรแกรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาแอพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ต สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน หลักการทำงาน และการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งไคลเอนต์ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเก็บสถานะด้วยกลไกคุ๊กกี้ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต ความมั่นคงและแนวทางด้านความมั่นคงของโปรแกรมเว็บ

2.3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 291304
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design)

ทบทวนหลักการและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ การออกแบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language) ยูสเคสไดอะแกรม คลาสไดอะแกรม คลอลาโบเรชันไดอะแกรม ซีเควนส์ไดอะแกรม และสเตดชาร์ด

รหัสวิชา : 291311
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

ความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส ออปเจก และองค์ประกอบต่างๆ ของออปเจก วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึม การนำคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การใช้เอพีไอ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการความผิดปกติโดย Exception ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมเครื่องมือช่วยพัฒนาเพื่อทดลองเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ ด้วยภาษาที่กำหนด

รหัสวิชา : 291312
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมจาวา (Java Programming)

ศึกษาพื้นฐานของจาวา คำสั่งต่าง ๆ การประกาศตัวแปร การสร้างคลาสและการสืบทอด การเรียกใช้โปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดการกับ Exception รวมถึง JAVA Multithreading Streams และการใช้ JAVA Applet เพื่อติดต่อกับผู้ใช้

รหัสวิชา : 291332
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คลังข้อมูล (Data Warehouse)

ความสำคัญและประโยชน์ของระบบคลังข้อมูลและความสัมพันธ์กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูล ปัจจัยความสำเร็จและความเสี่ยง หลักการการจำลองข้อมูล กรอบการบูรณาการข้อมูล โครงสร้าง สถาปัตยกรรมของระบบ มาตรฐาน กระบวนการพัฒนา และเครื่องมือ กรณีตัวอย่าง

รหัสวิชา : 291391
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยธุรกิจ (Business Research)

ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยธุรกิจ การออกแบบการวิจัย และการดำเนินการทำวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงาน และการนำเสนอผลการวิจัยธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่อไป

รหัสวิชา : 291392
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจจากแง่มุมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา โดยการวิเคราะห์องค์การภาพรวมตั้งแต่ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ การกำหนด ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย การจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่าง ๆ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และการควบคุมและประเมินผลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การศึกษากรณีศึกษาในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนจริยธรรมของผู้บริหารในการจัดการ

รหัสวิชา : 291405
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social Issues and Ethics for IT professional)

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย อย่างข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์การวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 291413
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การคำนวณสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Computing)

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมของการสื่อสารและซอฟแวร์ที่ถูกใช้ในอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ และในเนื้อหาของการคำนวณทั่วๆ ไป การฝึกปฏิบัติและหลักการทางวิชาชีพและจริยธรรม ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล

รหัสวิชา : 291421
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning)

ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจและการบูรณาการสารสนเทศในองค์การ หลักการสำคัญของระบบงานในการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ แนวทางการเลือกและการจัดสร้างระบบ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ และ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 291422
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน (Information Technology for Supply Chain Management)

ความหมายของโซ่อุปทาน ความสำคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก การจัดซื้อแบบทันเวลา การจัดซื้อระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมินและการวิเคราะห์แหล่งผู้ขาย การตรวจเยี่ยมแหล่งผู้ขาย การจัดส่งสินค้า การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ความต้องการการจัดจำหน่าย การขนส่งแบบทันเวลาและการรีเอนจิเนียริ่ง โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน

รหัสวิชา : 291433
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงงานระบบสารสนเทศ (Information Systems Project Management)

การกำหนดโครงสร้าง กำหนดแผนงาน การเขียนข้อเสนอโครงการ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการผู้ใช้ การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงาน การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหารงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการนำเสนอโครงการ

รหัสวิชา : 291434
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Control and Audit)

ศึกษากระบวนการและเทคนิคการควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานคอมพิวเตอร์ การดำเนินงานและพัฒนาระบบงานต่าง ๆ การประเมินความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงของระบบ การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 291435
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Security Management)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การเพื่อประยุกต์ใช้กับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและระดับของความมั่นคง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และสัญญาธุรกิจต่างๆ ขององค์การและของคู่ค้า-พันธมิตร และสังคมที่มีความเกี่ยวข้อง หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจสำหรับการประมวลผลข้อมูลข่าวสารขององค์การที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รหัสวิชา : 291436
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ (IT Consultancy Method)

เครือข่ายทางธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงเครือข่ายไร้สาย การติดตั้งเราเตอร์และไฟร์วอล การสร้างเว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงวิธีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่เสียหาย ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น โปรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกรมการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคนิคทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ และลูกค้าสัมพันธ์ รวมไปถึง กฎหมายและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 291460
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสื่อประสม (Multimedia System)

การใช้สื่อที่หลากหลายร่วมกัน เพื่อสร้างงานทางด้านศิลปะและด้านอื่นๆ พื้นฐานและเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตสื่อในระบบดิจิตอล กระบวนการการผลิตสื่อโดยใช้ระบบสื่อประสมที่อยู่ในความสนใจของตลาดแรงงาน สร้างผลงานโดยใช้เสียงแบบดิจิตอล ข้อความหลายมิติ วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บนระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาเทคนิคการรวมกันของสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง และข้อความ

รหัสวิชา : 291475
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 2 (Selected Topics in Information System II)

หัวข้อที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน