ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กุลวดี เนื่องแสง *
อาจารย์ณมณ ศรหิรัญ *
อาจารย์ภัญนภัส พฤกษากิจ *
อาจารย์ลัญจกร สัตย์สงวน *
อาจารย์วชิราภรณ์ ศรีพุทธ *
อาจารย์นรัญญา สิงหปรีชา
อาจารย์อารยา สุนทรวิภาต
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ (English for Academic Presentation and Discussion)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 99930759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English Reading for Science and Technology)

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : 99931259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ (ASEAN Cultures through the English Language)

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 99941259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (Khmer for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 83021759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Energy and Environment)

แหล่งกำเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อการดำรงชีวิต ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหร่าย ยุทธศาสตร์และ นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 30311159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล (Miracle of Molecules)

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 27310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เบื้องต้นและแคลคูลัสสำหรับธุรกิจ (Elementary Mathematics and Calculus for Business)

จำนวนจริง การหาคำตอบของระบบสมการคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายงวด อนุกรม สัดส่วน ร้อยละ ตรรกศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์และการประยุกต์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก การหาค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าต่ำสุด-สูงสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ ฟังก์ชันรายได้ ฟังก์ชันรายจ่าย ฟังก์ชันกำไร ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ ปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ฟังก์ชันเชิงกำลังและลอการิทึม ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการเงิน

รหัสวิชา : 27312159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่อปัญหาทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและเชิงซ้อน อนุกรมเวลา เลขดัชนี

รหัสวิชา : 27410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

แนวคิดทางการบัญชีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลองการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีการจัดทำรายงานทางการเงิน การบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การอ่านรายงานทางการเงิน

รหัสวิชา : 27411159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน การจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ลักษณะของโครงสร้างของตลาด ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

รหัสวิชา : 27411259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics)

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค รายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ความต้องการซื้อและขายเงิน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 27412159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับบุคคล การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การประกอบกิจกรรม ทางธุรกิจ การซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วเงิน ตราสารทางการค้า ตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา : 27420259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ระบบต้นทุนการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการวางแผนการควบคุมการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไรต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลต่าง งบประมาณและการควบคุมงบประมาณการวิเคราะห์และรายงานผลแยกตามส่วนงานการวิเคราะห์งบลงทุนและงบกระแสเงินสดการวิเคราะห์และแปลความหมายงบการเงินรวมถึงเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 27422259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากร (Taxation)

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบของบุคคลและองค์การธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี

รหัสวิชา : 27423159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์กร (Management and Organization)

แนวคิดในหลักการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงานการทำงานเป็นทีม จริยธรรมของผู้บริหาร และปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ

รหัสวิชา : 27423259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบของ องค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หลักธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 27434159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการการเงิน การจัดองค์กร การว่าจ้าง ประโยชน์ของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทย จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง

รหัสวิชา : 27444259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การจัดการทิศทางอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง ความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ การกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย การระบุกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ของธุรกิจ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการควบคุมและประเมินผลเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงกลยุทธ์จริยธรรมของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจ

รหัสวิชา : 27510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด

รหัสวิชา : 27620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน นโยบายเงินปันผลของธุรกิจ

รหัสวิชา : 27721359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)

บทบาทและหน้าที่ของการดำเนินงาน การจัดการและการควบคุมการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนการดำเนินงาน เทคนิคการวางแผนและการควบคุมโครงการ การออกแบบกระบวนการดำเนินงาน การจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพ รูปแบบการพยากรณ์

รหัสวิชา : 27735259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

หลักการ และทักษะภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ การพูด การฟัง การอ่าน เขียน และทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้รูปแบบที่ถูกต้อง การใช้ภาษาที่กระชับ และชัดเจนของเอกสารทางธุรกิจ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ประวัติส่วนตัว บันทึกข้อความ กิจกรรมการสื่อสาร การฟัง และการพูดโต้ตอบด้วยศัพท์และสำนวนทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 27745359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (English for Standardized Tests)

ลักษณะภาษาโครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมาสำหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคำพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 27430359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีขั้นกลาง (Intermediate Accounting)

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การจำแนก ประเภท การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน การบัญชีสำหรับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และการชำระบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงิน

รหัสวิชา : 27439159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมสำหรับวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ (Preparation for Careers in Business Administration)

การเตรียมความพร้อมนิสิตด้านวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์ ความเครียด การเขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน แนวคิด รูปแบบการเขียนและการนำเสนอโครงการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 27520259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

ความหมายและบทบาทของพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริหารการตลาด ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 27520359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการตราสินค้า (Brand Management)

ความหมายและความสำคัญของตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การบริหารตราสินค้าในแต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การปรับเปลี่ยนตราสินค้า กลยุทธ์ตราสินค้า การวัดคุณค่าของตราสินค้า จรรยาบรรณในการสร้างตราสินค้า

รหัสวิชา : 27520459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management)

บทบาทของผลิตภัณฑ์และราคาในการบริหารการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แนวความคิดผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การบริหารสายผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนแบ่งตลาด ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จริยธรรมในการจัดการผลิตภัณฑ์ แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับราคา ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดราคา วิธีการกำหนดราคา นโยบายการตั้งราคา กลยุทธ์การตั้งราคา จริยธรรมในการตั้งราคา

รหัสวิชา : 27532159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)

ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย การวางแผนการส่งเสริมการตลาด การกำหนดงบประมาณ การประเมินผลการใช้สื่อ จริยธรรมในการสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา : 27532259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขาย (Sales Management)

บทบาทและความสำคัญของการบริหารการขาย การวางแผนในการบริหารการขาย เทคนิคการขาย การพยากรณ์การขาย การจัดโครงสร้างองค์กรการขาย การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย บุคลิกภาพของพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย เทคนิคการขายสินค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เทคนิคการขายสินค้าระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค เทคนิคการขายการบริการ การกำหนดผลตอบแทนพนักงานขาย การจูงใจพนักงานขาย การบริหารอาณาเขตการขาย การตั้งเป้ายอดขาย การประเมินผลและการควบคุม จรรยาบรรณนักขายและผู้บริหารการขาย

รหัสวิชา : 27532359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

แนวคิด บทบาท และความสำคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วงจรชีวิตของลูกค้า กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในด้านการตลาด ยอดขาย และการบริการ

รหัสวิชา : 27532459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาด แหล่งข้อมูล ประเภทของงานวิจัยทางการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด การกำหนดปัญหาในการทำวิจัย การออกแบบงานวิจัย การสุ่มเลือกตัวอย่าง การกำหนดขนาดของตัวอย่าง วิธีการสำรวจข้อมูล การออกแบบแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การสรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำเสนอเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด จริยธรรมในการทำวิจัยการตลาด

รหัสวิชา : 27532559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด (Marketing Strategy and Planning)

ความสำคัญและบทบาทของกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ความสำคัญและบทบาทของการวางแผนการตลาด คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผนทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การพยากรณ์ยอดขาย การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การตลาด การกำหนดงบประมาณ การควบคุมและประเมินผลโปรแกรมการตลาด การวิเคราะห์การคืนทุน จริยธรรมทางการตลาด

รหัสวิชา : 27549159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการตลาด (Marketing Seminar)

การวิเคราะห์กรณีศึกษาและบทความทางวิชาการด้านการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการตลาด

รหัสวิชา : 27621159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตลาดการเงินและตราสารการเงิน (Financial Market and Instrument)

ลักษณะและความสำคัญของตลาดการเงินและตราสารทางการเงินที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง ระบบ บทบาท และประเภทความเสี่ยงของตลาดเงินและตลาดทุน กฎระเบียบ ต่าง ๆ ในการนำหลักทรัพย์เข้าสู่ตลาดทุน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงินและตลาดทุนกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นโยบายการบริหาร การควบคุม และการส่งเสริมตลาดเงินและตลาดทุน ประเภท และลักษณะของตราสารทางการเงิน การพัฒนาภาคเศรษฐกิจการเงินโดยใช้ตราสารทางการเงิน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินในอนาคต

รหัสวิชา : 27623159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสินเชื่อ (Credit Management)

ความสำคัญของการจัดการสินเชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อธุรกิจ การวิเคราะห์ การตัดสินใจให้สินเชื่อสำหรับโครงการประเภทต่างๆ และวิธีการเรียกเก็บเงิน หน้าที่และการบริหารงานในแผนกให้สินเชื่อ ขอบเขตของการให้สินเชื่อ กำหนดระยะเวลาในการให้สินเชื่อและการสืบฐานะเพื่อให้สินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามลูกหนี้ การบริหารหนี้ที่มีปัญหา การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

รหัสวิชา : 27623259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทางการเงิน (Financial Management)

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทางการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจและองค์กร เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์การจัดหาและจัดสรรเงินทุน การกำหนดโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การประเมินมูลค่าโครงการและกิจการ นโยบายทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจัดการทางการเงินภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

รหัสวิชา : 27632159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policies of Investment)

ความสำคัญของการลงทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ หลักและนโยบายการลงทุนใน สินทรัพย์ ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน วิธีการประเมินราคาและมูลค่าการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคในการลงทุน การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

รหัสวิชา : 27633359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility Study)

ขั้นตอนในการจัดทำโครงการขององค์กร การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินที่สัมพันธ์กับการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการผลิตขององค์กร เงินลงทุนสำหรับโครงการ การคาดการณ์กระแสเงินสดจ่ายและกระแสเงินสดรับ การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การคำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการ ความคุ้มค่าในการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อโครงการ และการประเมินผลกระทบของโครงการต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 27633459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Controlling)

ภาพรวมของการจัดการทางการเงิน งบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดวิธีการควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงิน จรรยาบรรณการประกอบอาชีพด้านการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

รหัสวิชา : 27633559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (Financial Report Analysis)

แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และการประเมินข้อมูล ทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจำกัดของงบการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและข้อมูลในหมายเหตุงบการเงิน การประเมินผลกระทบของการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

รหัสวิชา : 27635159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Management)

ความรู้เบื้องต้นในการจัดการการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและองค์การทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กลไกตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ต้นทุนและโครงสร้างเงินทุนระหว่างประเทศ ตราสารทางการเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 27649159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเงิน (Seminar in Finance)

การวิเคราะห์กรณีศึกษาและบทความทางวิชาการด้านการเงิน การนำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้หาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน หรือวิทยากรภายนอก

รหัสวิชา : 27712159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

หลักการและการดำเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทานการประเมินความสามารถของโซ่อุปทานการบริหารโซ่อุปทานทั่วโลกความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 27449259
หน่วยกิต : 2(0-6-3)
การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ (Practicum in Business Administration)

ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ มีจำนวนชั่วโมงฝึกงานรวมไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

รหัสวิชา : 27449359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านบริหารธุรกิจ (Selected Topics in Business Administration)

แนวคิด และ/หรือวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยทางด้านบริหารธุรกิจสำหรับการเพิ่มความรู้และ ความชำนาญ รวมถึงการพัฒนาความคิดและการปฏิบัติงานของนิสิตในอนาคต

รหัสวิชา : 27449459
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจเสมือนพนักงานในสถานประกอบการ รวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ การจัดทำโครงงานที่ได้ตกลงกับสถานประกอบการ

รหัสวิชา : 27530559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channel Management)

บทบาทและความสำคัญของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย ประเภทของช่องทางการจัดจำหน่าย โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย การออกแบบช่องทาง ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ จริยธรรมในการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย

รหัสวิชา : 27530659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)

แนวคิดและความสำคัญของการจัดการการบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์และตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างความแตกต่างโดยใช้บรรจุภัณฑ์ ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์ทางการตลาด กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักการพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ ฉลาก บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและส่งออก การบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์

รหัสวิชา : 27532659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)

แนวคิดและบทบาทของการตลาดดิจิตอล ประเภทของเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นในโซเชี่ยลมีเดียเพื่อสร้างและยกระดับชื่อยี่ห้อ เทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแอพพลิเคชั่นทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

รหัสวิชา : 27532759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีก (Retail Management)

บทบาทและความสำคัญของการจัดการการค้าปลีก ประเภทการค้าปลีก กระบวนการการบริหารการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบร้านค้าปลีก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีในการจัดการการค้าปลีก การบริหารการบัญชีและการเงิน กลยุทธ์การบริหารการตลาดการค้าปลีกเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่

รหัสวิชา : 27532859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดผู้สูงอายุ (Elderly Marketing)

ความหมายของผู้สูงอายุ เกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุ การเลือกตลาดผู้สูงอายุที่เป็นเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ผลกระทบของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อการดำเนินงานด้านการตลาดและเศรษฐกิจ จริยธรรมทางการตลาดผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 27532959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทของการจัดการท่องเที่ยว ลักษณะเฉพาะของตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบ MICE จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาดการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 27533159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดการเกษตร (Agricultural Marketing)

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตร ประเภทของตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะเฉพาะของตลาดสินค้าเกษตร พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตร การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร กลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร การค้าส่งและการค้าปลีกธุรกิจการเกษตร แนวโน้มธุรกิจการเกษตรในอนาคต จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาดสินค้าเกษตรกรรม

รหัสวิชา : 27543259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

บทบาทของการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการตลาด โครงสร้างประชากร วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การกำหนดส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการและการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ การจัดโครงสร้างองค์กรจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

รหัสวิชา : 27543359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประสิทธิภาพทางการตลาดและการวัด (Marketing Effectiveness and Measurement)

ความหมายและความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพทางการตลาด การวัดการลงทุนทางการตลาดต่อผลกระทบทางการเงิน การวัดปริมาณผลตอบแทนของกิจกรรมทางการตลาด แนวคิดของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การเชื่อมโยงการลงทุนทางการตลาดและผลการดำเนินงานของธุรกิจในกระบวนการการตลาดและการเงิน

รหัสวิชา : 27543459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยากรณ์การขายและความต้องการของตลาด (Sales and Demand Forecasting)

แนวคิดพื้นฐานของการพยากรณ์การขายและความต้องการของตลาด กระบวนการพยากรณ์การขาย วิธีการพยากรณ์ ความผิดพลาดในการพยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การพยากรณ์วัฏจักรธุรกิจ

รหัสวิชา : 27543559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

บทบาทและความสำคัญของการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งการบริการ การกำหนดกลยุทธ์การบริการ มาตรฐานการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ การส่งมอบการบริการ การจัดการคำมั่นสัญญาในการบริการ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นลูกค้า การจัดการคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ การบริหารองค์กรการบริการ กลยุทธ์การบริหารการบริการระดับโลก เทคโนโลยีการจัดการการบริการ แนวโน้มการตลาดบริการ

รหัสวิชา : 27630259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

การกำหนดเป้าหมายด้านการเงินในแต่ละช่วงอายุของบุคคล การวางแผนการจัดหารายได้ ลักษณะนิสัยของผู้ลงทุนและการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล การออม การลงทุนในตราสารการเงิน การใช้เครดิตอย่างเหมาะสม การเสียภาษีและการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณอายุ การบริหารเงินลงทุนส่วนบุคคลและการเลือกกองทุนส่วนบุคคล

รหัสวิชา : 27631259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน (Commercial Bank and Financial Institution Management)

โครงสร้าง ระบบ หน้าที่และการจัดการของธนาคารพาณิชย์และสถานบันการเงิน การจัดหาเงินทุน การบริหารงานนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคาพาณิชย์ การรับฝากเงินและการให้เงินกู้ ระบบการหักบัญชีระหว่างธนาคารพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ เครื่องมือเครดิต ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

รหัสวิชา : 27632259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (Securities Analysis and Securities Portfolio Management)

การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ลักษณะของหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยง แนวความคิดด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน ตลาดทุนและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์ลงทุน

รหัสวิชา : 27632359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตราสารทุน และตราสารหนี้ (Equity and Fixed Income Securities)

บทบาทของตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ ลักษณะ ประเภท บทบาท หน้าที่ อายุ มูลค่าปัจจุบัน การประเมินมูลค่า การลงทุน และตลาดรองของตราสารทุนและตราสารหนี้ กฎข้อบังคับและสิทธิ์ของผู้ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้

รหัสวิชา : 27633659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)

ลักษณะของการเสี่ยงภัยทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ทฤษฏีและหลักพื้นฐานของการประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัยประเภทต่าง ๆ วิธีการและขอบเขตการดำเนินธุรกิจประกันภัย ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย

รหัสวิชา : 27635259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน (Computer Application for Financial Management)

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการด้านการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าตามทฤษฎีทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน การสร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจด้านการเงิน

รหัสวิชา : 27642459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวาณิชธนกิจ (Investment Banking)

หลักการและหน้าที่ของวาณิชธนกิจ การสร้างมูลค่าให้กับกิจการและผู้ลงทุนจากการร่วมลงทุน การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกหรือพัฒนาตราสารการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานแต่ละกิจการ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพวาณิชธนกร

รหัสวิชา : 27642559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives)

บทบาทของตลาดตราสารอนุพันธ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินกับการบริหารด้านการเงิน การป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรของนักลงทุน

รหัสวิชา : 27643759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทและสถาบันการเงิน วิธีการวัดความเสี่ยง แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยง การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

รหัสวิชา : 27645359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Finance for Real Estate Business)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดการทางการเงิน การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน ความเป็นไปได้ในการลงทุน การจัดหาเงินทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวคิดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์