ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กุลวดี เนื่องแสง *
อาจารย์ ณมณ ศรหิรัญ *
อาจารย์ ภัญนภัส พฤกษากิจ *
อาจารย์ รัฐดากร บำรุงศาสตร์ * บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2553)
อาจารย์ ลัญจกร สัตย์สงวน *
อาจารย์ วชิราภรณ์ ศรีพุทธ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

Course codes : 99931259
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 99941259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 83021759
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

แหล่งกำเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อการดำรงชีวิต ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหร่าย ยุทธศาสตร์และ นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 30311159
Credit : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 27310159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เบื้องต้นและแคลคูลัสสำหรับธุรกิจ

จำนวนจริง การหาคำตอบของระบบสมการคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายงวด อนุกรม สัดส่วน ร้อยละ ตรรกศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม อนุพันธ์และการประยุกต์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก การหาค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าต่ำสุด-สูงสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ ฟังก์ชันรายได้ ฟังก์ชันรายจ่าย ฟังก์ชันกำไร ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ ปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต ปริพันธ์ฟังก์ชันเชิงกำลังและลอการิทึม ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการเงิน

Course codes : 27312159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่อปัญหาทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและเชิงซ้อน อนุกรมเวลา เลขดัชนี

Course codes : 27410159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

แนวคิดทางการบัญชีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลองการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีการจัดทำรายงานทางการเงิน การบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การอ่านรายงานทางการเงิน

Course codes : 27411159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน การจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ลักษณะของโครงสร้างของตลาด ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

Course codes : 27411259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค รายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ความต้องการซื้อและขายเงิน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดุลการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

Course codes : 27412159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับบุคคล การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การประกอบกิจกรรม ทางธุรกิจ การซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตั๋วเงิน ตราสารทางการค้า ตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 27420259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ

แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ระบบต้นทุนการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการวางแผนการควบคุมการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไรต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลต่าง งบประมาณและการควบคุมงบประมาณการวิเคราะห์และรายงานผลแยกตามส่วนงานการวิเคราะห์งบลงทุนและงบกระแสเงินสดการวิเคราะห์และแปลความหมายงบการเงินรวมถึงเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 27422259
Credit : 3(3-0-6)
การภาษีอากร

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ความรับผิดชอบของบุคคลและองค์การธุรกิจต่อสังคมในการเสียภาษี

Course codes : 27423159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์กร

แนวคิดในหลักการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงานการทำงานเป็นทีม จริยธรรมของผู้บริหาร และปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ

Course codes : 27423259
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจ

ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบของ องค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หลักธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางธุรกิจ

Course codes : 27434159
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการ

ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักการจัดการธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการการเงิน การจัดองค์กร การว่าจ้าง ประโยชน์ของธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจในประเทศไทย จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง

Course codes : 27444259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการทิศทางอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง ความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ การกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย การระบุกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ของธุรกิจ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการควบคุมและประเมินผลเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงกลยุทธ์จริยธรรมของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจ

Course codes : 27510159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด

Course codes : 27620159
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน นโยบายเงินปันผลของธุรกิจ

Course codes : 27721359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงาน

บทบาทและหน้าที่ของการดำเนินงาน การจัดการและการควบคุมการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนการดำเนินงาน เทคนิคการวางแผนและการควบคุมโครงการ การออกแบบกระบวนการดำเนินงาน การจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพ รูปแบบการพยากรณ์

Course codes : 27735259
Credit : 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักการ และทักษะภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ การพูด การฟัง การอ่าน เขียน และทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้รูปแบบที่ถูกต้อง การใช้ภาษาที่กระชับ และชัดเจนของเอกสารทางธุรกิจ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ประวัติส่วนตัว บันทึกข้อความ กิจกรรมการสื่อสาร การฟัง และการพูดโต้ตอบด้วยศัพท์และสำนวนทางธุรกิจ

Course codes : 27745359
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ลักษณะภาษาโครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมาสำหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคำพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 27430359
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีขั้นกลาง

หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การจำแนก ประเภท การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน การบัญชีสำหรับการจัดตั้งกิจการ การดำเนินงาน การแบ่งผลกำไรขาดทุนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และการชำระบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของในงบการเงิน

Course codes : 27439159
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมสำหรับวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ

การเตรียมความพร้อมนิสิตด้านวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์ ความเครียด การเขียนประวัติส่วนตัวและการสัมภาษณ์งาน แนวคิด รูปแบบการเขียนและการนำเสนอโครงการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

Course codes : 27520259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภค

ความหมายและบทบาทของพฤติกรรมผู้บริโภคในการบริหารการตลาด ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Course codes : 27520359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการตราสินค้า

ความหมายและความสำคัญของตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การบริหารตราสินค้าในแต่ละช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด การปรับเปลี่ยนตราสินค้า กลยุทธ์ตราสินค้า การวัดคุณค่าของตราสินค้า จรรยาบรรณในการสร้างตราสินค้า

Course codes : 27520459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

บทบาทของผลิตภัณฑ์และราคาในการบริหารการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด แนวความคิดผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การบริหารสายผลิตภัณฑ์ การกำหนดส่วนแบ่งตลาด ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จริยธรรมในการจัดการผลิตภัณฑ์ แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับราคา ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดราคา วิธีการกำหนดราคา นโยบายการตั้งราคา กลยุทธ์การตั้งราคา จริยธรรมในการตั้งราคา

Course codes : 27532159
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมการสื่อสารการตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย การวางแผนการส่งเสริมการตลาด การกำหนดงบประมาณ การประเมินผลการใช้สื่อ จริยธรรมในการสื่อสารการตลาด

Course codes : 27532259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการขาย

บทบาทและความสำคัญของการบริหารการขาย การวางแผนในการบริหารการขาย เทคนิคการขาย การพยากรณ์การขาย การจัดโครงสร้างองค์กรการขาย การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานขาย บุคลิกภาพของพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย เทคนิคการขายสินค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เทคนิคการขายสินค้าระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค เทคนิคการขายการบริการ การกำหนดผลตอบแทนพนักงานขาย การจูงใจพนักงานขาย การบริหารอาณาเขตการขาย การตั้งเป้ายอดขาย การประเมินผลและการควบคุม จรรยาบรรณนักขายและผู้บริหารการขาย

Course codes : 27532359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

แนวคิด บทบาท และความสำคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วงจรชีวิตของลูกค้า กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในด้านการตลาด ยอดขาย และการบริการ

Course codes : 27532459
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการตลาด

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาด แหล่งข้อมูล ประเภทของงานวิจัยทางการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด การกำหนดปัญหาในการทำวิจัย การออกแบบงานวิจัย การสุ่มเลือกตัวอย่าง การกำหนดขนาดของตัวอย่าง วิธีการสำรวจข้อมูล การออกแบบแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การสรุปผล ข้อเสนอแนะ และการนำเสนอเพื่อการตัดสินใจทางการตลาด จริยธรรมในการทำวิจัยการตลาด

Course codes : 27532559
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด

ความสำคัญและบทบาทของกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ความสำคัญและบทบาทของการวางแผนการตลาด คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผนทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การพยากรณ์ยอดขาย การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การตลาด การกำหนดงบประมาณ การควบคุมและประเมินผลโปรแกรมการตลาด การวิเคราะห์การคืนทุน จริยธรรมทางการตลาด

Course codes : 27549159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการตลาด

การวิเคราะห์กรณีศึกษาและบทความทางวิชาการด้านการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางการตลาด

Course codes : 27621159
Credit : 3(3-0-6)
ตลาดการเงินและตราสารการเงิน

ลักษณะและความสำคัญของตลาดการเงินและตราสารทางการเงินที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้าง ระบบ บทบาท และประเภทความเสี่ยงของตลาดเงินและตลาดทุน กฎระเบียบ ต่าง ๆ ในการนำหลักทรัพย์เข้าสู่ตลาดทุน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงินและตลาดทุนกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นโยบายการบริหาร การควบคุม และการส่งเสริมตลาดเงินและตลาดทุน ประเภท และลักษณะของตราสารทางการเงิน การพัฒนาภาคเศรษฐกิจการเงินโดยใช้ตราสารทางการเงิน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินในอนาคต

Course codes : 27623159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสินเชื่อ

ความสำคัญของการจัดการสินเชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อธุรกิจ การวิเคราะห์ การตัดสินใจให้สินเชื่อสำหรับโครงการประเภทต่างๆ และวิธีการเรียกเก็บเงิน หน้าที่และการบริหารงานในแผนกให้สินเชื่อ ขอบเขตของการให้สินเชื่อ กำหนดระยะเวลาในการให้สินเชื่อและการสืบฐานะเพื่อให้สินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามลูกหนี้ การบริหารหนี้ที่มีปัญหา การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

Course codes : 27623259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทางการเงิน

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทางการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจและองค์กร เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์การจัดหาและจัดสรรเงินทุน การกำหนดโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนเงินทุน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การประเมินมูลค่าโครงการและกิจการ นโยบายทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจัดการทางการเงินภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

Course codes : 27632159
Credit : 3(3-0-6)
หลักและนโยบายการลงทุน

ความสำคัญของการลงทุนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ หลักและนโยบายการลงทุนใน สินทรัพย์ ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน วิธีการประเมินราคาและมูลค่าการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิคในการลงทุน การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

Course codes : 27633359
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน

ขั้นตอนในการจัดทำโครงการขององค์กร การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินที่สัมพันธ์กับการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการผลิตขององค์กร เงินลงทุนสำหรับโครงการ การคาดการณ์กระแสเงินสดจ่ายและกระแสเงินสดรับ การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การคำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโครงการ ความคุ้มค่าในการลงทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อโครงการ และการประเมินผลกระทบของโครงการต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

Course codes : 27633459
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

ภาพรวมของการจัดการทางการเงิน งบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางแผนทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดวิธีการควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงิน จรรยาบรรณการประกอบอาชีพด้านการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน

Course codes : 27633559
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน การใช้เครื่องมือวิเคราะห์และการประเมินข้อมูล ทางการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การประเมินจุดอ่อนของข้อมูลและข้อจำกัดของงบการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและข้อมูลในหมายเหตุงบการเงิน การประเมินผลกระทบของการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

Course codes : 27635159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ

ความรู้เบื้องต้นในการจัดการการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและองค์การทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กลไกตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ต้นทุนและโครงสร้างเงินทุนระหว่างประเทศ ตราสารทางการเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

Course codes : 27649159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการเงิน

การวิเคราะห์กรณีศึกษาและบทความทางวิชาการด้านการเงิน การนำความรู้ทางทฤษฎีมาใช้หาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ผู้สอน หรือวิทยากรภายนอก

Course codes : 27712159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักการและการดำเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทานการประเมินความสามารถของโซ่อุปทานการบริหารโซ่อุปทานทั่วโลกความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 27449259
Credit : 2(0-6-3)
การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ

ฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ มีจำนวนชั่วโมงฝึกงานรวมไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

Course codes : 27449359
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านบริหารธุรกิจ

แนวคิด และ/หรือวิธีปฏิบัติที่ทันสมัยทางด้านบริหารธุรกิจสำหรับการเพิ่มความรู้และ ความชำนาญ รวมถึงการพัฒนาความคิดและการปฏิบัติงานของนิสิตในอนาคต

Course codes : 27449459
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การเรียนรู้การปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจเสมือนพนักงานในสถานประกอบการ รวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ การจัดทำโครงงานที่ได้ตกลงกับสถานประกอบการ

Course codes : 27530559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย

บทบาทและความสำคัญของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย ประเภทของช่องทางการจัดจำหน่าย โครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย การออกแบบช่องทาง ความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาดช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ จริยธรรมในการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย

Course codes : 27530659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการบรรจุภัณฑ์

แนวคิดและความสำคัญของการจัดการการบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์และตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างความแตกต่างโดยใช้บรรจุภัณฑ์ ความสำคัญของการบรรจุภัณฑ์ทางการตลาด กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักการพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ ฉลาก บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและส่งออก การบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์

Course codes : 27532659
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดดิจิตอล

แนวคิดและบทบาทของการตลาดดิจิตอล ประเภทของเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแอพพลิเคชั่นในโซเชี่ยลมีเดียเพื่อสร้างและยกระดับชื่อยี่ห้อ เทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแอพพลิเคชั่นทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Course codes : 27532759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีก

บทบาทและความสำคัญของการจัดการการค้าปลีก ประเภทการค้าปลีก กระบวนการการบริหารการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบร้านค้าปลีก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีในการจัดการการค้าปลีก การบริหารการบัญชีและการเงิน กลยุทธ์การบริหารการตลาดการค้าปลีกเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่

Course codes : 27532859
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดผู้สูงอายุ

ความหมายของผู้สูงอายุ เกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุ การเลือกตลาดผู้สูงอายุที่เป็นเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ส่วนประสมการตลาดผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ ผลกระทบของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อการดำเนินงานด้านการตลาดและเศรษฐกิจ จริยธรรมทางการตลาดผู้สูงอายุ

Course codes : 27532959
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการท่องเที่ยว

ความหมายและความสำคัญของการตลาดการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทของการจัดการท่องเที่ยว ลักษณะเฉพาะของตลาดการท่องเที่ยว พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบ MICE จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาดการท่องเที่ยว

Course codes : 27533159
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดการเกษตร

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเกษตร ประเภทของตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะเฉพาะของตลาดสินค้าเกษตร พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตร การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร กลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร การค้าส่งและการค้าปลีกธุรกิจการเกษตร แนวโน้มธุรกิจการเกษตรในอนาคต จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาดสินค้าเกษตรกรรม

Course codes : 27543259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ

บทบาทของการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการตลาด โครงสร้างประชากร วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การกำหนดส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการและการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ การจัดโครงสร้างองค์กรจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

Course codes : 27543359
Credit : 3(3-0-6)
ประสิทธิภาพทางการตลาดและการวัด

ความหมายและความสำคัญของการวัดประสิทธิภาพทางการตลาด การวัดการลงทุนทางการตลาดต่อผลกระทบทางการเงิน การวัดปริมาณผลตอบแทนของกิจกรรมทางการตลาด แนวคิดของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การเชื่อมโยงการลงทุนทางการตลาดและผลการดำเนินงานของธุรกิจในกระบวนการการตลาดและการเงิน

Course codes : 27543459
Credit : 3(3-0-6)
การพยากรณ์การขายและความต้องการของตลาด

แนวคิดพื้นฐานของการพยากรณ์การขายและความต้องการของตลาด กระบวนการพยากรณ์การขาย วิธีการพยากรณ์ ความผิดพลาดในการพยากรณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ การพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การพยากรณ์วัฏจักรธุรกิจ

Course codes : 27543559
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ

บทบาทและความสำคัญของการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งการบริการ การกำหนดกลยุทธ์การบริการ มาตรฐานการบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ การส่งมอบการบริการ การจัดการคำมั่นสัญญาในการบริการ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นลูกค้า การจัดการคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ การบริหารองค์กรการบริการ กลยุทธ์การบริหารการบริการระดับโลก เทคโนโลยีการจัดการการบริการ แนวโน้มการตลาดบริการ

Course codes : 27630259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินส่วนบุคคล

การกำหนดเป้าหมายด้านการเงินในแต่ละช่วงอายุของบุคคล การวางแผนการจัดหารายได้ ลักษณะนิสัยของผู้ลงทุนและการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล การออม การลงทุนในตราสารการเงิน การใช้เครดิตอย่างเหมาะสม การเสียภาษีและการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณอายุ การบริหารเงินลงทุนส่วนบุคคลและการเลือกกองทุนส่วนบุคคล

Course codes : 27631259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

โครงสร้าง ระบบ หน้าที่และการจัดการของธนาคารพาณิชย์และสถานบันการเงิน การจัดหาเงินทุน การบริหารงานนโยบายการปล่อยสินเชื่อของธนาคาพาณิชย์ การรับฝากเงินและการให้เงินกู้ ระบบการหักบัญชีระหว่างธนาคารพาณิชย์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ เครื่องมือเครดิต ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน

Course codes : 27632259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน

การวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ลักษณะของหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยง แนวความคิดด้านการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน ตลาดทุนและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์ลงทุน

Course codes : 27632359
Credit : 3(3-0-6)
ตราสารทุน และตราสารหนี้

บทบาทของตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ ลักษณะ ประเภท บทบาท หน้าที่ อายุ มูลค่าปัจจุบัน การประเมินมูลค่า การลงทุน และตลาดรองของตราสารทุนและตราสารหนี้ กฎข้อบังคับและสิทธิ์ของผู้ลงทุนตราสารทุนและตราสารหนี้

Course codes : 27633659
Credit : 3(3-0-6)
หลักการประกันภัย

ลักษณะของการเสี่ยงภัยทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ทฤษฏีและหลักพื้นฐานของการประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัยประเภทต่าง ๆ วิธีการและขอบเขตการดำเนินธุรกิจประกันภัย ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย

Course codes : 27635259
Credit : 3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการด้านการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าตามทฤษฎีทางการเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน การสร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจด้านการเงิน

Course codes : 27642459
Credit : 3(3-0-6)
การวาณิชธนกิจ

หลักการและหน้าที่ของวาณิชธนกิจ การสร้างมูลค่าให้กับกิจการและผู้ลงทุนจากการร่วมลงทุน การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างเงินทุน การปรับโครงสร้างหนี้ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การเลือกหรือพัฒนาตราสารการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานแต่ละกิจการ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพวาณิชธนกร

Course codes : 27642559
Credit : 3(3-0-6)
อนุพันธ์ทางการเงิน

บทบาทของตลาดตราสารอนุพันธ์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์ ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงินกับการบริหารด้านการเงิน การป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรของนักลงทุน

Course codes : 27643759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัทและสถาบันการเงิน วิธีการวัดความเสี่ยง แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยง การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

Course codes : 27645359
Credit : 3(3-0-6)
การเงินสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดการทางการเงิน การประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน ความเป็นไปได้ในการลงทุน การจัดหาเงินทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แนวคิดและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์