ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางทะเล) (วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์บัญชา นิลเกิด * วท.ด (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)
อาจารย์บัลลังก์ เนื่องแสง * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2553)
อาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี * วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
อาจารย์มลฤดี สนธิ * Ph.D. (Parasitology and Microbiology)
Montpellier University, France (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ * วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
อาจารย์วิโรจน์ ละอองมณี * วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ (English for Academic Presentation and Discussion)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 99930759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English Reading for Science and Technology)

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 83021759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Energy and Environment)

แหล่งกำเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อการดำรงชีวิต ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหร่าย ยุทธศาสตร์และ นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 30311159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล (Miracle of Molecules)

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 87519659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disasters)

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝ้าระวังติดตาม ผลกระทบ การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 27310359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส (Calculus)

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ความเร็วและความเร่ง ดิฟเฟอเรนเชียลและแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิว แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิทาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม

รหัสวิชา : 27314159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)

คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ กฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิง เส้นและเชิงมุม คลื่น เสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฏีสัมพัทธภาพ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 27314259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics Laboratory)

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา 27314159 ฟิสิกส์พื้นฐาน

รหัสวิชา : 27315159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Fundamental Chemistry)

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและ สารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี

รหัสวิชา : 27315259
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Fundamental Chemistry Laboratory)

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานที่สอดคล้องกับ 27315159 เคมีพื้นฐาน

รหัสวิชา : 27317559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)

หลักเกณฑ์ทางชีววิทยาขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์ การจัดหมวดหมู่ ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ หลักเบื้องต้นของเมตาโบลิซึมในเซลล์และสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม สรีรวิทยา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 27317659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)

การสาธิต การทดลอง และการอภิปรายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางชีววิทยาขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 27322359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีทางทะเล (Statistics for Marine Technology)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวน แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก การเปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

รหัสวิชา : 27325159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทตามหมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุลเบื้องต้น

รหัสวิชา : 27325259
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

เทคนิคเบื้องต้นของปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เช่นการตกผลึก การหาจุดเดือด และจุดหลอมเหลว การสกัดและโครมาโทรกราฟี และการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันนัลของสารอินทรีย์ และชีวโมเลกุลโดยวิธีการทางเคมี

รหัสวิชา : 27325359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และจลนศาสตร์เคมีของเอนไซม์ เมทาบอลิซึมและการควบคุมสารชีวโมเลกุล กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและกรดนิวคลิอิก

รหัสวิชา : 27325459
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 27325359 ชีวเคมีทั่วไป โดยเน้นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 27325559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ วิธีการคำนวณและการวิเคราะห์ทางสถิติในการทำปริมาณวิเคราะห์ การหาปริมาณน้ำหนัก และการหาปริมาณโดยปริมาตรด้วยการไตรเตรตโดยอาศัยปฏิกิริยากรด – เบส ตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อน รีดอกซ์ การวิเคราะห์โดยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตริก โครมาโตรกราฟี

รหัสวิชา : 27325659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry Laboratory)

การใช้เครื่องแก้ว และเครื่องชั่ง เทคนิคการไทเทรตสารละลายประเภทต่างๆ ที่เรียนในวิชา 27325559 การใช้เครื่องวัดพีเอช และสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

รหัสวิชา : 27327159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยา (Microbiology)

หลักจุลชีววิทยา จุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญและพัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ การประยุกต์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข

รหัสวิชา : 27327259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 83010059
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และภาษา (Introduction in Science and Linguistic)

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีทางทะเล ตรรกกะ ทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานการคำนวณ พื้นฐานทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีทางทะเล

รหัสวิชา : 83010259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางทะเล (Principle of Marine Skill)

ทักษะการะว่ายน้ำเพื่อการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อประสบอุบัติเหตุในทะเล ตลอดจนการยังชีพเบื้องต้นในทะเล

รหัสวิชา : 83021159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Principle of Aquaculture)

พืชน้ำและสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ รูปแบบและระบบการเพาะเลี้ยง หลักการจัดการฟาร์ม คุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ ยาและสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพาะเลี้ยง ธุรกิจสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 83021259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Technology)

ความรู้เบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ ประเมิน และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมทางทะเลและทรัพยากรทางทะเล การประเมินคุณค่าทรัพยากรทางทะเล

รหัสวิชา : 83023159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ (Genetics)

หลักการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม สารพันธุกรรม โครงสร้าง และการทำงานของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน มิวเตชันแบบต่างๆ พันธุกรรมแบบต่างๆ พันธุกรรมที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการ พันธุวิศวกรรม

รหัสวิชา : 83023259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาทั่วไป (General Physiology)

หลักการเบื้องต้นทางสรีรวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต การทำงานและกลไกการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่

รหัสวิชา : 83024159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาทั่วไป (General Ecology)

ความสัมพันธ์ในหมู่สิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบนิเวศแบบต่างๆ และประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ศึกษาปัญหาภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสวิชา : 83030159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีทางทะเล (Research Methods in Marine Technology)

หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัย สมมุติฐานการวิจัย โครงร่างการวิจัย การเขียน รายงานการวิจัย การนำเสนองานวิจัย จริยธรรมการวิจัย การวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แบบสุ่มภายในบล๊อค แบบลาตินสแควร์ และแบบแฟคทอเรียล การวิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

รหัสวิชา : 83031159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (Techniques in water quality analysis)

หลักการ และวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์น้ำทางกายภาพ การวิเคราะห์น้ำทางเคมี การวิเคราะห์น้ำทางชีววิทยา เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำ การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพ การประยุกต์เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รหัสวิชา : 83032159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ (Oceanography)

นิยาม เนื้อหาเกี่ยวกับสมุทรศาสตร์ธรณี สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ สมุทรศาสตร์เคมี ชีววิทยาทางทะเล สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทยในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 83033159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล (Marine Invertebrates)

อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล โปรโตซัว ฟองน้ำ ซีเลนเตอเรท มอลลัส เอคไคโนเดิร์ม และอาร์โทรพอด ที่พบในน่านน้ำไทยและแถบอินโดแปซิฟิก

รหัสวิชา : 83033259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล (Marine Vertebrates)

อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบในประเทศไทยและแถบอินโดแปซิฟิก

รหัสวิชา : 83049159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเทคโนโลยีทางทะเล (Seminar in Marine Technology)

การนำเสนอ และการอภิปรายบทความวิชาการทางเทคโนโลยีทางทะเล

รหัสวิชา : 83049359
หน่วยกิต : 2(0-6-3)
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 1 (บังคับหมวด 2) (Special Problems in Marine Technology I)

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางเทคโนโลยีทางทะเล การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการทดลอง การเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ

รหัสวิชา : 83049459
หน่วยกิต : 2(0-6-3)
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีทางทะเล 2 (บังคับหมวด 2) (Special Problems in Marine Technology II)

กระบวนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางทะเล การทดลอง การเก็บข้อมูล การประมวลและวิเคราะห์ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอรายงานการวิจัย

รหัสวิชา : 83049559
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ฝึกงาน (บังคับหมวด 2) (Field Experience)

การปฏิบัติงานในองค์กร หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางทะเล

รหัสวิชา : 83049659
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (บังคับหมวด 1) (Cooperative Education)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาอย่างมีระบบ มีการทำวิจัย การเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน การนำเสนอ

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 83045159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรทางทะเล (Marine Resources Management)

การจำแนกชนิดของทรัพยากรทางทะเล หลักการในการจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนจัดการ เครื่องมือการจัดการ การจัดการทรัพยากรทางทะเลในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภาค การจัดการประมง การจัดการมลพิษ การจัดการโดยชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร บทบาทของหน่วยงานระดับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ

รหัสวิชา : 83220159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การประดาน้ำเบื้องต้น (Introduction to Scuba Diving)

หลักเบื้องต้นในการดำน้ำ การใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะดำน้ำ ปฏิบัติการประดาน้ำนอกสถานที่

รหัสวิชา : 83230159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การประดาน้ำขั้นสูง (Advanced Scuba Diving)

หลักการดำน้ำขั้นสูง การใช้อุปกรณ์ดำน้ำ การป้องกันอันตราย และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะดำน้ำ การทำงาน การเก็บข้อมูลวิจัยใต้น้ำ การเคลื่อนย้ายวัตถุใต้น้ำ การใช้เข็มทิศ ปฏิบัติการใต้น้ำนอกสถานที่

รหัสวิชา : 83230359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคการถ่ายภาพงานวิจัย (Research Photography Techniques)

เทคนิคถ่ายภาพ เครื่องมือในการถ่ายภาพ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพในงานวิจัย การถ่ายภาพใต้น้ำ

รหัสวิชา : 83231159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environment Science)

สิ่งแวดล้อม ส่วนประกอบคุณสมบัติ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางน้ำ อากาศ ดิน เสียง อาหาร และประชากร และวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 83231359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)

ความรู้เบื้องต้นของจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ในดิน จุลินทรีย์ในน้ำ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรของสาร การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ การย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์มลพิษ การควบคุมการเติบโตของจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 83231459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)

หลักการเบื้องต้นของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม กระบวนการของสารพิษต่าง ผลกระทบของสารพิษผลกรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ลักษณะการแพร่กระจาย การเปลี่ยนรูป กลไกการเกิดพิษ การย่อยสลายของสารพิษ หลักการในการทดสอบสารพิษ การทดสอบสารพิษในน้ำ กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของสารพิษต่อระบบนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 83231659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระบบวีธีเชิงตัวเลขและแบบจำลองมหาสมุทร (Numeric Methods and Ocean Modeling)

พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย คุณสมบัติของระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ การวิเคราะห์เสถียรภาพ กริดในการคำนวณ การเลือกใช้แบบจำลองมหาสมุทร

รหัสวิชา : 83232159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ชีวภาพ (Biological Oceanography)

ประเภทของถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล ชีววิทยาประชากร โครงสร้างและความสัมพันธ์ภายในระบบ กำลังผลิตในทะเล การแลกเปลี่ยนในสายใยอาหาร บทบาทของสิ่งมีชีวิตต่อวัฏจักรชีวธรณีเคมี

รหัสวิชา : 83232259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์เคมี (Chemical Oceanography)

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำทะเล องค์ประกอบของน้ำทะเล และการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และธรณีวิทยา ตะกอนทะเล กัมมันตภาพรังสีในระบบนิเวศทางทะเล

รหัสวิชา : 83232359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ (Physical Oceanography)

คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำทะเล สมดุลความร้อนของมหาสมุทร การไหลเวียนของมหาสมุทร พลศาสตร์ของไหลเชิงธรณีฟิสิกส์ คลื่นและน้ำขึ้นน้ำลง

รหัสวิชา : 83232459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ธรณี (Geological Oceanography)

กำเนิดของทะเลและมหาสมุทร วิวัฒนาการทางธรณีแปรสัณฐานของแอ่งมหาสมุทร การจำแนกชนิดของตะกอนทะเล การเกิด การพัดพา การกระจาย และการสะสมของตะกอนทะเล ธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล และผลกระทบ

รหัสวิชา : 83232559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา (Meteorology and Climatology)

การจำแนกระดับชั้นของบรรยากาศและองค์ประกอบทางเคมี สมดุลความร้อนของโลก วัฏจักรน้ำ ประเภทของหยาดน้ำฟ้า ความดันบรรยากาศ มวลอากาศ การไหลเวียนทั่วไปของชั้นบรรยากาศ ลมฟ้าอากาศและสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล ระบบลมมรสุม พายุหมุนเขตร้อน การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศในอดีต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

รหัสวิชา : 83232859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สมุทรกรณี (Marine Affairs)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ความสำคัญ และการดำเนินงานในกิจการทางทะเล การเดินเรือ การขนส่งสินค้าทางทะเล การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การนันทนาการ รวมถึงนโยบาย ข้อกำหนด แนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล

รหัสวิชา : 83233159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาประมง (Fisheries Biology)

พลวัตรประชากรของทรัพยากรประมง การเติบโต การทดแทนที่ การตายและการอพยพ ปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงประชากรในธรรมชาติ การทำประมงเกินกำลัง การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ระเบียบวิธีทางสถิติในการประเมินทรัพยากรประมง ผลจับสูงสุดถาวร ปัญหาในการจัดการประมง

รหัสวิชา : 83235459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร (Natural Resource Economics)

การกำหนดและการประมาณการมูลค่าของทรัพยากร ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการบริโภคทรัพยากรของมนุษย์กับปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ การวางแผนการบริหารการจัดการทรัพยากรเบื้องต้นโดยใช้แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 83235559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางทะเล (Marine Pollution)

นิยาม หลักการเคมีของน้ำกับมลภาวะทางทะเล มลสารในบริเวณปากแม่น้ำ หลักการนิเวศวิทยาทางทะเลกับมลภาวะทางทะเล ประเภทและแหล่งกำเนิดมลภาวะทางทะเล การตรวจสอบ และการป้องกันมลภาวะทางทะเล น้ำเสียที่ปล่อยลงทะเล สาหร่ายสะพรั่งในทะเล คราบน้ำมันในทะเล ความร้อนในทะเล ขยะในทะเล ตะกอนในทะเล โลหะหนักในทะเล การติดตามตรวจสอบ และการป้องกันมลภาวะทางทะเล

รหัสวิชา : 83235659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะสิ่งแวดล้อม (Environmental pollution)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แหล่งกำเนิดและลักษณะเฉพาะของมลภาวะ ทางอากาศ เสียง น้ำ ดิน ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรการควบคุม และการป้องกันมลภาวะ

รหัสวิชา : 83235759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1 (Environmental Impact Assessment I)

นิยาม และกระบวน หลักการ การประเมินสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรการป้องกันผลกระทบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ

รหัสวิชา : 83235859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 (Environmental impact assessment II)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมินผลกระทบ กฎหมายไทยกับอีไอเอ กฎหมายสากลกับอีไออี

รหัสวิชา : 83235959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ (Principles of Integrated Coastal Zone Management)

รูปแบบและทฤษฎีของการวางแผนและการจัดการเขตชายฝั่งทะเลที่มีการบูรณาการ สหวิทยาการต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฏหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของเขตชายฝั่งทะเล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสลายความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 83237159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบำบัดน้ำและน้ำเสีย 1 (Water and wastewater treatment 1)

นิยาม และหลักการ ประเภทและแหล่งที่มาของน้ำเสีย ข้อพิจารณาเพื่อเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ การบำบัดน้ำเสียทางเคมี การบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา การบำบัดกากตะกอน การติดตามและ ป้องกันน้ำเสีย ค่ามาตรฐานน้ำเสีย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสีย

รหัสวิชา : 83237259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบำบัดน้ำและน้ำเสีย 2 (Water and wastewater treatment II)

การออกแบบระบบเพื่อบำบัดน้ำเสีย การบำบัดสารประกอบไนโตรเจน การบำบัดสารประกอบฟอสฟอรัส การฆ่าเชื้อโรคในน้ำเสีย

รหัสวิชา : 83237359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเล (Geo-informatics in environment and marine resources management)

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การจัดทำรายงานเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 83237459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการประมวลข้อมูลภาพถ่ายจากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Remote sensing image processing technologies for Marine and Coastal Resources Management)

หลักการของการส่งผ่านพลังงานจากดวงอาทิตย์มายังโลก การประยุกต์ใช้พลังงานคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงคลื่นต่างๆ และบันทึกพลังงาน เพื่อตีความ จากการสะท้อนพลังงาน ในแต่ละช่วงคลื่น การประยุกต์ใช้ในงานสนับสนุนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ภาพจากดาวเทียมช่วงคลื่นที่ตามองเห็น ภาพจากดาวเทียมกลุ่มไมโครเวฟ เครื่องส่งพลังงานเสียง (Acoustic device)

รหัสวิชา : 83237659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Biotechnology)

บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในด้านสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ การนำ ของเสียมาใช้ประโยชน์ เครื่องหมายชีวภาพ และ ตัววัดทางชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม เทคนิคใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพในงานสิ่งแวดล้อม สิทธิบัตรและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 83240159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1 (Selected Topics in Marine Resources and Environmental Management I)

หัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเน้นเรื่ององค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม

รหัสวิชา : 83240259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 2 (Selected Topics in Marine Resources and Environmental Management II)

หัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเน้นเรื่ององค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม

รหัสวิชา : 83240359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 3 (Selected Topics in Marine Resources and Environmental Management III)

หัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเน้นเรื่ององค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม

รหัสวิชา : 83240459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Presentation Techniques)

ทฤษฎีการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ในหลากมิติของงานวิจัย เทคนิคการถ่ายภาพทั้งชิ้นงาน ภาพขาวดำและภาพสี รวมถึงการถ่ายภาพระดับแมคโครและไมโคร การฝึกเขียนบทความวิชาการ เทคนิคการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

รหัสวิชา : 83242259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Oceanography of Southeast Asia)

ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ของทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การไหลเวียนของ กระแสน้ำ การแลกเปลี่ยนมวลน้ำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศ ความก้าวหน้าของงานวิจัยสมุทรศาสตร์ในภูมิภาค

รหัสวิชา : 83242359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ (Data Analysis Methods in Oceanography)

3 (2-3-4) ธรรมชาติของตัวแปรทางสมุทรศาสตร์ อุปกรณ์และการเก็บข้อมูล การควบคุมคุณภาพข้อมูล การสร้างและแปรความหมายแผนภูมิทางสมุทรศาสตร์ การใช้ฐานข้อมูลสมุทรศาสตร์ สถิติเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลา

รหัสวิชา : 83244159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาทางทะเล (Marine Ecology)

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ระบบนิเวศชายหาด ระบบนิเวศทะเลลึก กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

รหัสวิชา : 83244559
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
นิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ (Wetland Ecology and Management)

คำจำกัดความ องค์ประกอบของพื้นที่ชุ่มน้ำ นิเวศวิทยาของพื้นที่ชุมน้ำ การหมุนเวียนของธาตุอาหาร ประโยชน์ของพื้นที่ชุมน้ำประเภทต่าง ๆ (ยกเว้นป่าชายเลน) การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การท่องเที่ยว หลักการ ข้อกำหนด และมาตรการ ระหว่างประเทศ และระดับประเทศ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของโลก

รหัสวิชา : 83244759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาชายฝั่ง (Coastal Ecology)

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เน้นระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบปากแม่น้ำ ระบบนิเวศหญ้าทะเล และระบบนิเวศปะการัง

รหัสวิชา : 83245059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายทะเล และสิ่งแวดล้อม (Law of the Sea and Environment)

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการแบ่งอาณาเขตทางทะเล สิทธิในการใช้น่านน้ำเขตต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินเรือ การแสวงหาผลประโยชน์และทรัพยากรในทะเล กฎหมายประมงและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ลักษณะการกระทำความผิด การตีความ พ.ร.บ.การประมง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม และกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงและสิ่งแวดล้อม ข้อบัญญัติต่าง ๆ ตามพระราชกำหนด กฎกระทรวงและระเบียบของกรมประมงในการทำการประมง และของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การกำหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทะเลและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระดับสากล

รหัสวิชา : 83245159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทางทะเล (Marine Biology)

สภาพแวดล้อมทางทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเล ถิ่นที่อยู่อาศัยในทะเล การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาทางทะเล ชีววิทยาทางทะเลกับสิ่งแวดล้อมและการเพาะเลี้ยง

รหัสวิชา : 83245259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Communication)

การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ และสื่อที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวางแผนในการสื่อสาร รูปแบบของ

รหัสวิชา : 83245359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการบริการข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Technology of Web Mapping Service)

หลักการบริการข้อมูลเชิงพื้นที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์และเครื่องมือ โครงสร้างการเชื่อมต่อชุดโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม สำหรับบริการข้อมูลเชิงพื้นที่ รูปแบบและลักษณะการบริการแผนที่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบการบริการข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การออกแบบฟอร์มติดต่อกับผู้ใช้

รหัสวิชา : 83245459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การระบุตำแหน่งดาวเทียมเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (Global Navigation System for Coastal Resources management)

เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งโดยดาวเทียม ศักยภาพและข้อจำกัดของเทคโนโลยีการระบุ ตำแหน่งโดยดาวเทีย การออกแบบการเก็บข้อมูล การคำนวณเชิงตำแหน่ง

รหัสวิชา : 83245559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาและการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (Development and Management of Protected Areas)

หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์ หลักการในการจัดการ และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

รหัสวิชา : 83245659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism)

หลักการ และความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เทคนิคและวิธีการในการอนุรักษ์ ชนิดของแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รหัสวิชา : 83245759
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การต่อเรือเบื้องต้น (Introduction to Boat Building)

ชนิดของเรือ การอ่านแบบเรือ องค์ประกอบตัวเรือ ชนิดของวัสดุโครงสร้างเรือ การขยายแบบเรือ

รหัสวิชา : 83245859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Management)

ลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยว หลักการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล

รหัสวิชา : 83245959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางทะเลด้วยฐานระบบนิเวศ (Ecosystem-based Marine Disaster Risk Reduction)

องค์ประกอบของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางทะเลด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เครื่องมือ และแนวทางที่ใช้ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รหัสวิชา : 83345159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว 1 (Marine Environmental Management for Tourism I)

หลักการในการจัดการสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการ ท่องเที่ยว ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการท่องเที่ยวทางทะเล ทรัพยากรประมง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรมทางทะเล ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล แนวทางในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

รหัสวิชา : 83345259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยว 2 (Marine Environmental Management for Tourism II)

การประเมินมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักในการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล การสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 83345359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง (Principle for Marine and Coastal Tourism)

ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง หลักการตลาดในการท่องเที่ยวทางทะเล พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง การนันทนาการในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง

รหัสวิชา : 83430459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Fisheries Business and Continuous Industry)

กระบวนการที่สำคัญของธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การตลาด การเงิน การผลิต และการจัดการธุรกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

รหัสวิชา : 83430559
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางทะเล (Equipment Design in Marine Technology)

การออกแบบอุปกรณ์ตามพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยง การประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ออกแบบไว้ และการปรับปรุงอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รหัสวิชา : 83431259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีทางทะเล (Instruments for Marine Technology)

หลักการวิเคราะห์ของเครื่องมือ เครื่องมือสำหรับการควบคุมเชื้อ เครื่องมือวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปี เครื่องมือแยกสาร การกรอง การปั่นเหวี่ยง โครมาโตกราฟี เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน น้ำหนัก ปริมาตรและอัตราการไหล

รหัสวิชา : 83431359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล (Marine Natural Products)

วิธีการแยกสารที่ต้องการออกจากสารอื่น วิธีการคำนวณของการแยกสารให้บริสุทธิ์ โดยวิธีกลั่น วิธีสกัด การกรองแยก วิธีปั่นเหวี่ยง วิธีโครมาโตกราฟฟี การตกผลึก และการอบแห้ง

รหัสวิชา : 83431559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง (Microbiology of Fisheries Products)

บทบาทและความสำคัญของจุลชีพในกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำ ประโยชน์และโทษของจุลชีพที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประมง การปรับปรุงสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์ แบคทีเรียบางชนิดซึ่งใช้ในการกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง

รหัสวิชา : 83431659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กรรมวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (Fisheries Processing)

หลักการและกรรมวิธีแปรรูปสัตว์น้ำโดยการใช้สารเคมี การใช้ความร้อน การทำเค็ม การทำแห้ง การหมักดอง และ การฉายรังสี หลักการใช้ภาชนะบรรจุมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประมง

รหัสวิชา : 83433159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ (Genetics of Aquatic Animals)

ลักษณะทางพันธุกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์โครโมโซมของสัตว์น้ำ หลักการและเทคนิคในการคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำให้ได้ลักษณะที่เจริญเติบโตเร็ว ทนโรค และมีลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการ การผลิตสัตว์น้ำเพศเดียว และสัตว์น้ำที่เป็นหมัน

รหัสวิชา : 83433359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาสาหร่าย (Biology of Algae)

ชีววิทยาของสาหร่ายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ การจำแนกชนิด และปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิต การแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่และ แพลงก์ตอนในแหล่งน้ำ เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่าง การใช้ประโยชน์ ชนิดของสาหร่ายที่พบในน่านน้ำไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รหัสวิชา : 83433559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาปลา (Biology of Fish)

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สรีรวิทยา วิวัฒนาการ และพฤติกรรม อนุกรมวิธานเบื้องต้นของปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยเน้นเกี่ยวกับปลาในน่านน้ำไทยและบริเวณใกล้เคียง

รหัสวิชา : 83433659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของครัสเตเซียนเศรษฐกิจ (Biology of Economic Crustacean)

อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยา ระบบโครงสร้างภายในและภายนอก สรีรวิทยา ระบบกลไกการทำงานส่วนต่างๆ ในร่างกาย พฤติกรรม ความสำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์จำพวกครัสเตเซียนในน่านน้ำไทย และบริเวณใกล้เคียง

รหัสวิชา : 83433759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของมอลลัสก์ทะเล (Biology of Marine Mollusks Malacology)

ทฤษฏี และปฏิบัติเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง สรีรวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา และ อนุกรมวิธาน ความสำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์จำพวกหอยทะเลและหมึกในน่านน้ำไทย และบริเวณใกล้เคียง

รหัสวิชา : 83433859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
คัพภวิทยาของสัตว์ทะเล (Embryology of Marine Animals)

แบบแผนขั้นการพัฒนาการวัยอ่อนของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และมีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่ระยะไซโกต คลีเวจ บลาสตูลา แกสตูลา จนกระทั่งเป็นวัยอ่อน

รหัสวิชา : 83433959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์ทะเล (Histology of Marine Animals)

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การจำแนกชนิดเซลล์ เนื้อเยื่อ การทำงานของเนื้อเยื่อ การเก็บตัวอย่างมีชีวิตเพื่อใช้ในการศึกษาทางมิญชวิทยา เทคนิคการผ่าซากและตรวจซากสัตว์เบื้องต้นกระบวนการเตรียมตัวอย่างสำหรับทำเป็นสไลด์ถาวร การคงสภาพ การฝังเนื้อเยื่อในพลาสติก การตัดชิ้นเนื้อเยื่อให้เป็นแผ่นบาง การย้อมสี การปิดกระจกปิดสไลด์ การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อ การเตรียมเนื้อเยื่อสัตว์สำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

รหัสวิชา : 83436159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงในทะเลและชายฝั่ง (Sea Farming and Coastal Aquaculture)

วิธีการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในทะเลและบริเวณชายฝั่ง ชีวประวัติ ฤดูกาลวางไข่และผสมพันธุ์ การเลือกสถานที่ ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง การจัดการระหว่างการเลี้ยง การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์

รหัสวิชา : 83436559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลสวยงาม (Marine Ornamental Organisms Culture)

นิเวศวิทยาทั่วไปของสัตว์ทะเลสวยงาม คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำทะเล หลักการเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามทั่วไป ชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง และพืชทะเลสวยงามที่นิยมเลี้ยง การออกแบบและการจัดตู้ปลาทะเล การจัดการและการป้องกันโรค

รหัสวิชา : 83436659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน (Integrated Farming of Aquatic Animals)

รูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน เพื่อให้มีผลผลิตสูงสุดทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่ง ชนิดของสัตว์น้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงแบบผสมผสาน การจัดการภายในบ่อเลี้ยงและบ่อบำบัดน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล

รหัสวิชา : 83436759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พืชน้ำเศรษฐกิจ (Economic Aquatic Plants)

อนุกรมวิธาน โครงสร้าง สรีรวิทยา การปรับตัวของพันธุ์ไม้น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในน้ำจืดและน้ำเค็ม ของประเทศไทย ตลอดจนประโยชน์ของพันธุ์ไม้น้ำเหล่านั้น

รหัสวิชา : 83436859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โภชนาการสัตว์น้ำ (Aquatic Animals Nutrition)

เมตาบอลิซึมของสารอาหาร ชนิดอาหารสัตว์น้ำ คุณค่าทางโภชนาการ ชีวพลังงาน ความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ำ วัตถุดิบอาหารสัตว์ วิธีการคำนวณสูตรอาหาร การผลิตอาหารสัตว์น้ำ เทคนิคการให้อาหารสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 83436959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โรคและพยาธิทั่วไปของสัตว์น้ำ (General Diseases and Pathology of Aquatic Animals)

โรคที่พบในสัตว์น้ำ สาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะอาการของสัตว์น้ำที่เป็นโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการควบคุมโรคที่พบในสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 83437159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquatic Animal Breeding Technology)

ชีวประวัติ วงจรชีวิต ฤดูกาลวางไข่และผสมพันธุ์ หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การประเมินความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ำ การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การผสมเทียม การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความสมบูรณ์เพศ เทคนิคการเพาะพันธุ์ การเพาะฟักและการอนุบาลสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 83437259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ (Technology of Aquatic Animal Farm Management)

การใช้เทคโนโลยีในจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิต การจัดการข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การจัดการฐานข้อมูลและการดูแลรักษา บันทึกกิจการฟาร์ม ปัญหา และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการฟาร์ม

รหัสวิชา : 83437359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Technology of Algal Culture)

การแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในทะเลและชายฝั่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย เทคนิคในการผลิตแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มคุณค่าทางอาหารในแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์

รหัสวิชา : 83437459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบำบัดน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Water Treatment for Aquaculture)

หลักการและการออกแบบระบบเพื่อบำบัดน้ำ พฤติกรรมสัตว์น้ำเพื่อการออกแบบระบบ การบำบัดน้ำด้วยกระบวนการทางกายภาย ทางเคมี และทางชีววิทยา การบำบัดกากตะกอน การบำบัดด้วยจุลินทรีย์ สาหร่ายขนาดเล็ก และ สาหร่ายขนาดใหญ่

รหัสวิชา : 83437559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการเพาะเลี้ยง (Aquacultural Engineering I)

หลักการออกแบบ รูปแบบของบ่อ กระชัง และคอกที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์และพืชทะเลและชายฝั่ง โครงสร้างของบ่อ กระชังและคอก การออกแบบและการเลือกชนิดของทุ่นลอยสำหรับกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลและชายฝั่ง โครงสร้างและคุณภาพของดินที่เหมาะสมสำหรับสร้างบ่อ การประเมินคุณภาพดิน การวางผังบ่อและฟาร์ม พื้นบ่อและความลาดเอียง เครื่องจักรที่ใช้ในการสร้างบ่อ วิธีการบำบัดน้ำ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือการนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การออกแบบฟาร์มระบบเปิด กึ่งปิด และระบบปิด การวางระบบน้ำ ระบบเพิ่มอากาศ

รหัสวิชา : 83437659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการเพาะเลี้ยง 2 (Aquacultural Engineering II)

เครื่องจักรกลพื้นฐานสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิดของเครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ช่วยให้น้ำในบ่อมีการเคลื่อนไหว เครื่องดูดเลน แหล่งพลังงานที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบริเวณชายฝั่ง การออกแบบและการติดตั้งเครื่องมือ การเลือกใช้เครื่องยนต์ เครื่องตีน้ำและเครื่องสูบน้ำให้เหมาะกับขนาดของบ่อและผลผลิตสัตว์น้ำ เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำในบ่อ การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างๆ

รหัสวิชา : 83437859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเซลล์ (Cell Technology)

ความสำคัญของการศึกษาชีววิทยาของเซลล์ การทำงานและส่วนประกอบของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ ลักษณะและการทำงานของยีน ลักษณะพิเศษของเซลล์แต่ละชนิด การเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ในพยาธิสภาพ องค์ความรู้ใหม่เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รีคอมบิแนนท์ ดีเอ็นเอ และ ทางเทคโนโลยีชีวภาพด้วย

รหัสวิชา : 83437959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)

สรีรีวิทยาและชีวเคมีของจุลินทรีย์ การคัดเลือกสายพันธุ์และการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อ วิธีการของกระบวนการหมัก การวิเคราะห์ปริมาณผลผลิต การแยกผลผลิต กระบวนการหมักในเชิงอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 83440159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 1 (Selected Topics in Aquacultural Technology I)

ทฤษฎีใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง

รหัสวิชา : 83440259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 2 (Selected Topics in Aquacultural Technology II)

ทฤษฎีใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง

รหัสวิชา : 83440359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 3 (Selected Topics in Aquacultural Technology III)

ทฤษฎีใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง

รหัสวิชา : 83440459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติรหัสเปิด (Data Analysis with Open Source Statistical Software)

การวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมวิเคราะห์สถิติรหัสเปิด R การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การทดสอบความแตกต่างด้วยวิธีพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความถดถอย

รหัสวิชา : 83443159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาต่อมไร้ท่อ (Endocrinology)

การทำงานของต่อมไร้ท่อ การผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ ของต่อมไร้ท่อในสัตว์น้ำ กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ในสัตว์น้ำการประยุกต์ใช้ฮอร์โมนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 83443259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องหมายโมเลกุลในสัตว์น้ำ (Molecular Markers in Aquatic Animals)

โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม องค์ประกอบจีโนมของสัตว์น้ำ ลำดับดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีน การลอกรหัส การแปลรหัส และกฎเกณฑ์ เทคนิคโมเลกุลเครื่องหมาย วิธีการวิเคราะห์ทางอณูพันธุศาสตร์โดยใช้ชีวสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลจากอินเตอร์เนต

รหัสวิชา : 83443359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคโมเลกุล (Molecular Techniques Laboratory)

เทคนิคการวิจัยด้านชีววิทยาและพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีนในสิ่งมีชีวิต การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์และการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น การโคลนและการตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โคลน

รหัสวิชา : 83443459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ประชากร (Population Genetics)

ประชากรที่มีการผสมพันธุ์แบบสุ่ม กฎว่าด้วยการสมดุลย์ ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ การผสมพันธุ์ในหมู่ญาติ ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การผ่าเหล่าและการคัดเลือก การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรด้วยเทคนิคระดับโมเลกุล

รหัสวิชา : 83443559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ (Fish and Shellfish Immunology)

ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง ภูมิคุ้มกันแบบเซลล์และแบบสารน้ำ คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี ระบบภูมิคุ้มกันในปลา กุ้ง ปู และหอย กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาทางซีรั่มวิทยาเพื่อการวินิจฉัยโรค การใช้วัคซีนในปลา ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อก่อโรคและการได้รับสารพิษในสัตว์น้ำ การใช้พารามิเตอร์ทางภูมิคุ้มกันบ่งชี้ถึงสุขภาพในสัตว์น้ำ การประเมินผล การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การประเมินการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของสัตว์น้ำภายหลังการได้รับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

รหัสวิชา : 83446259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฏจักรบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquacultural Pond Dynamics)

นิยาม รูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำและการปรับปรุงเพื่อการเพาะเลี้ยง วัฏจักรของธาตุในบ่อเลี้ยง นิเวศวิทยาของบ่อเพื่อการจัดการ หลักการให้อากาศในบ่อ หลักการให้วัสดุปูนในบ่อ จลศาสตร์เคมีเพื่อการจัดการบ่อ การประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำแต่ละประเภท

รหัสวิชา : 83446359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Health Management)

การพัฒนาของการทำฟาร์มสัตว์น้ำ ปัญหาการเกิดโรค ปัจจัยสภาพแวดล้อมในบ่อที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และทั่วโลก การใช้สารเคมี ยาปฏิชีวนะ โปรไบโอติก สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และผลิตภัณฑ์ชีวภาพในฟาร์มสัตว์น้ำ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงอย่างยั่งยืน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเลี้ยง การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำในระดับฟาร์ม การประเมินความเสี่ยง นโยบายด้านสุขภาพสัตว์น้ำ ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 83446459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงในทะเล (Marine Aquaculture)

ชีวประวัติ วงจรชีวิต ฤดูกาลวางไข่และผสมพันธุ์ การเพาะฟักและการอนุบาลตัวอ่อนของปลา กุ้ง ปู และหอยทะเล การเพาะเลี้ยงในทะเลเชิงพาณิชย์ การจัดการฟาร์มทะเล

รหัสวิชา : 83446559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสาธารณะ (Public Aquarium Management)

หลักการการออกแบบสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระบบน้ำ ระบบกรอง ระบบไฟฟ้า การเลือกวัสดุ การจัดตู้แสดง การเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการตู้จัดแสดง การให้อาหาร โรคที่เกิดในการเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้ยา การดูแลอุปกรณ์ การจัดการน้ำ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 83446659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (Marine Shrimp Aquaculture)

ชีวประวัติ วงจรชีวิต ฤดูกาลผสมพันธุ์และวางไข่ การเพาะพันธุ์กุ้งทะเล การอนุบาลลูกกุ้งทะเล การเลี้ยงกุ้งทะเล การจัดการโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเล มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การศึกษาดูงานโรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

รหัสวิชา : 83447159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fisheries Products Technology)

องค์ประกอบสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ เช่น การรมควัน การทำแห้ง ทำเค็ม และบรรจุกระป๋อง

รหัสวิชา : 83447259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเอนไซม์ (Enzyme Technology)

โครงสร้าง หน้าที่ การเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เทคนิคเบื้องต้นสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และการประยุกต์ในทางเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการและกระบวนการผลิตเอนไซม์ด้วยจุลินทรีย์และการประยุกต์เอนไซม์ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 83447359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Biotechnology)

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ การนำวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีอาหารและการให้อาหาร ฮอร์โมนสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบปิด พันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 83447459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เครื่องมือในฟาร์มทะเล (Sea Farming Equipments)

ชนิดของเครื่องมือในฟาร์มทะเล ชนิดของแหล่งพลังงาน ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบทำความเย็น การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือในฟาร์มทะเล