ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) (วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปารีชา รัตนศิริ * Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Southampton, U.K.
University of Southampton, U.K. (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธา จีนครัว * วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์ * Ph.D. (Mechanical Engineering)
University of Southampton, UK (2551)
อาจารย์ มัณฑนา รังสิโยภาส * DOCTORAT G?nie des proc?d?s (?nerg?tique, G?nie des proc?d?s)
Universit? Montpellier 2, France (2553)
อาจารย์ อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย * M.Eng. (Energy Technology)
Asian Institute of Technology (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย ประสพชิงชนะ * M.S.M.E. (Mechanical engineering)
Drexel University (2551)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 30212159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย

Course codes : 30212259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้กำหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30222159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 3

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว

Course codes : 30810359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน

Course codes : 30810459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หลักพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 30810559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810359 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

Course codes : 30820759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810459 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

Course codes : 50210159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรม

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น

Course codes : 50210259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม

ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีสำหรับวิศวกรรม

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

Course codes : 50121159
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Course codes : 50122259
Credit : 3(3-0-6)
กรรมวิธีการผลิต

ทฤษฎีและหลักของกรรมวิธีการผลิต งานหล่อ งานขึ้นรูป งานเชื่อม และงานตัดเฉือนพื้นฐาน เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และต้นทุนในการผลิต

Course codes : 50310159
Credit : 3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 50310259
Credit : 3(3-0-6)
สถิตยศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

ระบบของแรง ผลลัพธ์ของระบบแรง สภาพสมดุลของแรง แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์เบื้องต้น

Course codes : 50320459
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์

กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และวัฎจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน

Course codes : 50320559
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของไหล

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงและมิติ การไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในสภาวะคงที่ การไหลภายในท่อ เฮดการสูญเสียเนื่องจากความเสียดทาน การสูญเสียหลัก การสูญเสียรอง อุปกรณ์วัดอัตราการไหล

Course codes : 50320659
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของวัสดุ

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การแอ่นของคาน การบิด การโก่งของเสา วงกลมของมอร์และความเค้นผสม เกณฑ์ของความเสียหาย

Course codes : 50410159
Credit : 3(2-3-4)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน การฝึกเขียนโปรแกรม

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

Course codes : 50122159
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

กระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งานเชื่อม งานกลึง งานตะใบ การใช้เครื่องมือวัด ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

Course codes : 50123259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่าง ๆ สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การใช้กลวิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

Course codes : 50320359
Credit : 3(3-0-6)
พลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

คิเนเมติกส์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง คิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม

Course codes : 50320759
Credit : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและภาษาคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ชนิดและการวัดความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย การหารากของระบบสมการ การประมาณค่าภายในช่วง การฟิตเส้นโค้ง การหาปริพันธ์และอนุพันธ์เชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่กำหนดค่าเริ่มต้นและกำหนดค่าขอบ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

Course codes : 50331159
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์แรงคิเนเมติกส์และแรงทางพลศาสตร์ การประยุกต์และการถ่วงสมดุลของระบบทางกล

Course codes : 50331259
Credit : 3(3-0-6)
การสั่นสะเทือนทางกล

ระบบที่มีอันดับความอิสระ 1 อันดับ การสั่นสะเทือนโดยการบิด การสั่นสะเทือนแบบอิสระและการสั่นสะเทือนโดยแรง วิธีระบบเสมือน แรงที่มีอันดับความอิสระหลายอันดับ วิธีและเทคนิคในการลดและควบคุมการสั่นสะเทือน

Course codes : 50332159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องจักรกล

พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการพัง การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างง่าย โครงงานการออกแบบเครื่องจักรกล

Course codes : 50332259
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบและการผลิตโดยคอมพิวเตอร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล การสร้างแบบจำลองทางกายภาพและการจำลองผลของปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล และการประยุกต์งานที่เกี่ยวข้องเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลขการสร้างชิ้นงานต้นแบบอย่างรวดเร็ว การเชื่อมสู่การผลิตกระบวนการผลิตแบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์ (ซีไอเอ็ม)

Course codes : 50333159
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทความร้อน

วิธีการของการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน และการประยุกต์การถ่ายเทความร้อน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน การเดือดและการควบแน่น

Course codes : 50333259
Credit : 3(3-0-6)
การทำความเย็น

ทบทวนอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติไซโครเมตริกของอากาศและแนะนำการทำความเย็น กระบวนการทำความเย็นอุดมคติและกระบวนการจริง กระบวนการทำความเย็นแบบหลายความดัน สารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น การคำนวณภาระการทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ เครื่องระเหย อุปกรณ์ปรับการไหลและการขยายตัวของสารทำความเย็นและการควบคุมระดับ การควบคุมสารทำความเย็น ส่วนประกอบของวาล์ว ระบบไฟฟ้าในการควบคุมและตรวจสอบ การออกแบบท่อสารทำความเย็น ความปลอดภัยในระบบการทำความเย็น

Course codes : 50333359
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องยนต์สันดาปภายใน

พื้นฐานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดและอัดระเบิด เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบจุดระเบิด วัฏจักรอากาศเชื้อเพลิงอุดมคติ การซูเปอร์ชาร์จและการผลักดันของแก๊ส สมรรถนะและการทดสอบ การหล่อลื่น

Course codes : 50335159
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมอัตโนมัติ

หลักการของการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจำลองของระบบควมคุมเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบป้อนกลับเชิงเส้น การออกแบบและการชดเชยระบบควบคุม

Course codes : 50337159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วัดต่างๆ โดยการทดลองจากอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ฝึกเขียนรายงานเชิงเทคนิค โดยเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีในวิชาพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล

Course codes : 50337259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2

ฝึกทักษะและทดลองที่ต่อเนื่องจากวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีในวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล

Course codes : 50343459
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง

หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานและแนวทางการนำพลังงานมาใช้ การวิเคราะห์เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ และการศึกษาส่วนประกอบของโรงจักรต้นกำลังไอน้ำ กังหันก๊าซ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรผลิตความร้อนร่วมและระบบผลิตไฟฟ้า-ไอน้ำ เขื่อน โรงจักรต้นกำลังนิวเคลียร์ เครื่องมือวัดและการควบคุม เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นกำลังและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

Course codes : 50346159
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล

การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกลในสถานประกอบการในสาขาวิชาหรือสัมพันธ์กับด้านวิศวกรรมเครื่องกล การฝึกงานและผลการฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยนิสิตทุกคนต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการฝึกงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว

Course codes : 50349159
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1

การทำโครงงานในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม นิสิตจะต้องส่งข้อเสนอโครงงานและสอบปากเปล่าเกี่ยวกับงานที่นิสิตได้ทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

Course codes : 50349259
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2

เป็นรายวิชาที่ต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 นิสิตจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับงานที่นิสิตได้ทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

Course codes : 50430159
Credit : 3(2-3-4)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

การวิเคราะห์ แรงดัน กระแสและกำลังของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เจนเนอเรเตอร์ มอเตอร์ และการใช้งานเครื่องกลไฟฟ้า แนวคิดของระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ปฏิบัติการในหัวข้อที่เรียน

Course codes : 50430259
Credit : 3(2-3-4)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม การประยุกต์ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การปฏิบัติการในหัวข้อที่เรียน

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า

Course codes : 50342359
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ความเข้าใจขั้นต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์พื้นฐาน คณิตศาสตร์และระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ลำดับขั้นตอนของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ฟังก์ชันการประมาณภายในเอลิเมนต์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยวิธีการโดยตรง วิธีการแปรผันและวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้าง การใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับปัญหาการโก่งของคาน โครงสร้างใน 2 มิติและ 3 มิติ ความเค้นในระนาบ และการถ่ายเทความร้อน การใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป

Course codes : 50342459
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์การแตกหัก

ความรู้เบื้องต้นของกลศาสตร์การแตกหักของวัสดุเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น กลศาสตร์แตกหักยืดหยุ่นเชิงเส้น กลศาสตร์แตกหักอิลาสติก-พลาสติก ความต้านทานการแตกหักและเกณฑ์การแตกหัก การเติบโตของรอยร้าวล้า การประยุกต์เพื่อการออกแบบโครงสร้าง

Course codes : 50343559
Credit : 3(3-0-6)
การสันดาป

การวิเคราะห์สมดุลของมวลในปฏิกิริยาของการสันดาป การวิเคราะห์อุณหภูมิและพลังงาน คุณสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิง หัวเผาน้ำมันและก๊าซ เปลวไฟแบบราบเรียบและปั่นป่วน โครงสร้างของเปลวไฟแบบปั่นป่วน เปลวไฟแบบเผาไหม้อย่างรวดเร็วและแบบแพร่กระจาย ความเสถียรของเปลวไฟ การควบคุมมลพิษจากการสันดาป

Course codes : 50343659
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ

ชนิดและการทำงานของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ พื้นฐานวัฎจักรกังหันก๊าซ การวิเคราะห์คอมเพรสเซอร์และห้องเผาไหม้ของกังหันก๊าซวัฏจักรเปิดและวัฏจักรปิดของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ หลักการและสมรรถนะของเครื่องยนต์กังหันก๊าซ การปรับปรุงประสิทธิภาพของกังหันก๊าซ เครื่องยนต์กังหันก๊าซสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและเครื่องยนต์ของเครื่องบิน

Course codes : 50343759
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

ชนิดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแต่ละชนิด เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการถ่ายเทความร้อนสัมผัสแต่เพียงอย่างเดียว วิธี NTU-E วิธีสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่อยู่ในสภาวะลดความชื้น วิธีศักย์เอนทัลปี เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่อยู่ในสภาวะน้ำแข็ง การถ่ายเทความร้อนสำหรับการระเหิด

Course codes : 50343859
Credit : 3(3-0-6)
การปรับอากาศ

คุณสมบัติทางไซโครเมตริกและขบวนการของอากาศ การประมาณค่าภาระความร้อนอุปกรณ์ในการปรับอากาศ ประเภทของระบบปรับอากาศ การกระจายลมและการออกแบบระบบท่อลม การออกแบบระบบหมุนเวียนอากาศ สารทำความเย็นและการออกแบบท่อสารทำความเย็น พื้นฐานการควบคุมในการปรับอากาศ ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในระบบปรับอากาศ คุณภาพอากาศภายใน ประสิทธิภาพทางพลังงานในระบบปรับอากาศ

Course codes : 50343959
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมอาหาร

อุณหพลศาสตร์กับกระบวนการอาหาร การไหลของของไหลกับกระบวนอาหาร พลังงานสำหรับกระบวนการอาหาร การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการอาหาร กระบวนการทางความร้อน การทำความเย็นและการแช่แข็งอาหาร การทำระเหย แผนภูมิไซโครเมตริกกับกระบวนการอาหาร การถ่ายเทมวล การอบแห้งอาหาร

Course codes : 50344159
Credit : 3(2-2-5)
การคำนวณพลศาสตร์ของไหล

กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น สมการความต่อเนื่อง ของไหลตามหลักการของนิวตัน สมการนาเวียร์-สโตกส์ กระบวนการเชิงตัวเลขสำหรับการคำนวณพลศาสตร์ของไหล การประยุกต์สำหรับปัญหาอากาศพลศาตร์

Course codes : 50344259
Credit : 3(3-0-6)
วิธีพาเนลสำหรับอากาศพลศาสตร์

การแนะนำทฤษฎีของกรีน หลักการพื้นฐานของวิธีบาวดะรี่เอเลเมนต์ รูปแบบการไหลมาตรฐาน เช่น ซอร์สซิงค์วอร์เท็กดอบเลท วิธีซอร์สพาเนล วิธีวอร์เท็กพาเนล วิธีซอร์สและวอร์เท็กพาเนล เงื่อนไขของคุตตา สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลสัมประสิทธิ์ของความดัน สัมประสิทธิ์ของแรงต้าน แรงยก และโมเมนต์

Course codes : 50345259
Credit : 3(2-3-4)
การควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ชนิดอุปกรณ์ควบคุมในระบบควบคุมอัตโนมัติ ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้ (พีแอลซี) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแลดเดอร์ คำสั่งตั้งเวลา คำสั่งนับจำนวน คำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล คำสั่งทางคณิตศาสตร์ อุปกรณ์ตรวจจับในงานอุตสาหกรรม

Course codes : 50345359
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมหุ่นยนต์

บทนำของหุ่นยนต์คิเนมาติกส์และพลศาสตร์พื้นฐานของหุ่นยนต์ ระบบควบคุมแบบย้อนกลับสำหรับหุ่นยนต์ การประยุกต์งานด้านหุ่นยนต์

Course codes : 50345459
Credit : 3(2-2-5)
แมคคาทรอนิกส์

พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม การบูรณาการระหว่างคอมพิวเตอร์ ระบบทางไฟฟ้า-เครื่องกลและเซ็นเซอร์ ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวแมติกส์ โครงงานแมคคาทรอนิกส์

Course codes : 50345559
Credit : 3(2-2-5)
วิศวกรรมยานยนต์

หลักการพื้นฐานของระบบยานยนต์ แรงและการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้ายานยนต์ ตัวถังยานยนต์ สมรรถนะของยานยนต์

Course codes : 50346259
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

การเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในสาขาวิชาหรือสัมพันธ์กับวิชาที่ได้เรียนมาที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมเครื่องกล การฝึกงานสหกิจและผลการฝึกงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิสิตทุกคนจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานระหว่างการฝึกงาน พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมฝึกงานหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว

Course codes : 50349359
Credit : 3(2-3-4)
สัมมนาและกรณีศึกษา

การเสนอผลและการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจ ฝึกหัด ย่อความ วิจารณ์ในหัวข้อทางเทคนิค ฝึกพูดในที่ชุมชนและการเขียนรายงาน

Course codes : 50349459
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเครื่องกล

หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมเครื่องกล

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

Course codes : 50015159
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ ความเป็น ผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 50015259
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ ปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

Course codes : 50015359
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางวิศวกรรม

แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม

Course codes : 50015459
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้นำทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรม การเขียนและการพูดเพื่อการ สื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำของวิศวกร ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทีมงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหาร ความขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจริง