ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) (วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ * วท.ด (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2550)
อาจารย์ ศนิ จิระสถิตย์ * ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2556)
อาจารย์ สามารถ สายอุต * ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
อาจารย์ อโนชา สุขสมบูรณ์ * ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอง จันทร์ประสาทสุข * วท.ด (เทคโนโลยีอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ Ph.D.(Food Science)
The University of Georgia, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล ปัญญ์บุศยกุล วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
อาจารย์นิสานารถ กระแสร์ชล วท.ด (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
อาจารย์สิริมา ชินสาร วท.ด (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 (Calculus II)

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1 (Chemistry I)

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2 (Chemistry II)

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 (Physics I)

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2 (Physics II)

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (Introductory Physics Laboratory I)

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30323159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)

กฎทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์และของผสม จลนศาสตร์เคมี ปรากฏการณ์ขนส่ง เคมีพื้นผิว

รหัสวิชา : 30323259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry Laboratory)

เคมีฟิสิกัล อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี แผนภาพวัฏภาค จลนศาสตร์เคมี การดูดซับทางเคมี

รหัสวิชา : 30325059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry)

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

รหัสวิชา : 30325159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory)

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

รหัสวิชา : 30520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

รหัสวิชา : 30520259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory)

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31231159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (Statistical Methods for Sciences)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 31620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

รหัสวิชา : 31622159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 31121159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น (Introduction to Food Science and Technology)

บทนำ ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รหัสวิชา : 31121259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาหารและโภชนศาสตร์ (Food and Nutrition)

ความหมายของอาหารและโภชนศาสตร์ บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย การย่อย การดูดซึม การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและการขับถ่าย ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย ผลของการแปรรูปต่อสารอาหาร พฤติกรรมการบริโภค ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ

รหัสวิชา : 31130159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เทคนิคการวิจัย (Research Techniques)

ความหมาย และความสำคัญของการทำวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ วิธีการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนการทดลอง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย การนำเสนอผลงาน

รหัสวิชา : 31132159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การแปรรูปอาหาร 1 (Food Processing I)

ความหมายและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหารและการจัดการ น้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ภาชนะบรรจุที่ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับอาหารบรรจุกระป๋อง หน่วยปฏิบัติการต่างๆ และการดำเนินการในกระบวนการแปรรูปอาหาร

รหัสวิชา : 31132259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การแปรรูปอาหาร 2 (Food Processing II)

กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน กราฟเพิ่มความร้อน กราฟการทำให้เย็น ค่า D-value ค่า Z-value และค่า F0 กระบวนการทำแห้ง และกระบวนการแช่แข็ง

รหัสวิชา : 31133159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิศวกรรมอาหาร 1 (Food Engineering I)

หน่วยทางวิศวกรรม หลักการพื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ เทอร์โมไดนามิคส์ สมดุลมวล สมดุลพลังงาน การใช้ประโยชน์จากไอน้ำ

รหัสวิชา : 31133259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิศวกรรมอาหาร 2 (Food Engineering II)

กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวล หลักการกระบวนการแยก ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร

รหัสวิชา : 31134159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์อาหาร (Food Analysis)

การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง หลักการ วิธีการ และเทคนิคการวิเคราะห์ด้านคุณภาพและปริมาณของอาหารและผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 31134259
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
เคมีอาหาร (Food Chemistry)

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป เก็บรักษา และวิธีป้องกันแก้ไข อาหารอิมัลชั่น สมบัติและอันตรายของสารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

รหัสวิชา : 31135159
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)

ชนิด บทบาท และความสำคัญของจุลินทรีย์ต่ออาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ในอาหาร การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร

รหัสวิชา : 31136159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Sanitation)

หลักการสุขาภิบาลอาหาร โปรแกรมการจัดการสุขาภิบาลพื้นฐานในอุตสาหกรรมอาหารเน้นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หลักเกณฑ์การสร้างโรงงานผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ความสำคัญและหลักการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สุขลักษณะส่วนบุคคลและสุขลักษณะในการควบคุมน้ำใช้ การกำจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสวิชา : 31136259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพอาหาร (Food Quality Assurance)

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ระบบการประกันคุณภาพ การใช้สถิติในงานควบคุมคุณภาพ

รหัสวิชา : 31136359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการประเมินคุณภาพอาหาร (Quality Assessment Technique of Food Products)

หลักการและวัตถุประสงค์ของวิธีการวัดคุณภาพ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการวัดคุณภาพอาหารโดยใช้เครื่องมือ เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร

รหัสวิชา : 31140159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารเพื่อนำเสนอทางวาจาและเขียนเป็นรายงาน

รหัสวิชา : 31140259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
โครงงานวิจัย (Research Project)

การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การดำเนินการศึกษาเชิงทดลองการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลการทดลองในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

รหัสวิชา : 31142359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การแปรรูปอาหาร 3 (Food Processing III)

กระบวนการหมัก การใช้รังสี การใช้ไมโครเวฟ การทำให้เข้มข้น การใช้ความดันสูง เอกซ์ทรูชัน ภาชนะสำหรับการบรรจุอาหาร การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีสะอาด และการวางผังโรงงาน

รหัสวิชา : 31146159
หน่วยกิต : 1(2-0-2)
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร (Food Legislation and Standardization)

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการควบคุมอาหาร ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ มาตรฐานอาหารของประเทศและสากล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร

รหัสวิชา : 31146559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management System)

บทนำเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารและระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ห่วงโซ่อุปทานอาหาร กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย การปกป้องความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยของอาหาร ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในปัจจุบัน

2.3.2 วิชาเอกบังคับเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 31149559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

6(0-18-9) การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การทดลอง การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลอง การรายงานผลการทดลอง การนำเสนอและการเขียนรายงานผลงานวิจัยที่ได้รับผิดชอบจากหน่วยงาน

2.3.3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 31139159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพ (Quality Management)

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ

รหัสวิชา : 31147159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery Technology)

ชนิด สมบัติ และหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมอบประเภทต่างๆ ได้แก่ ขนมปัง เค้ก คุกกี้ เพสตรี และอื่นๆ การบรรจุและการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 31147259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (Meat and Poultry Technology)

สมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่นิยมบริโภค การถนอมรักษาและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเสื่อมคุณภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 31147359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผักและผลไม้ (Fruit and Vegetable Technology)

ชนิดของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว หลักการและวิธีการในการเก็บรักษาผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว กรรมวิธีการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 31147459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารนม (Dairy Technology)

องค์ประกอบ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำนม มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ

รหัสวิชา : 31147559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Product Technology)

สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสัตว์น้ำ หลักการแปรรูป การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 31147659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค (Technology of Edibles Fats and Oils)

สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ำมันที่ใช้บริโภค การสกัด การทำน้ำมันให้บริสุทธิ์และกระบวนการดัดแปรไขมัน การเสื่อมเสียและการเก็บรักษา การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

รหัสวิชา : 31147759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Beverage Technology)

ประเภทของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ เครื่องดื่มเข้มข้น เครื่องดื่มผง เครื่องดื่มชา กาแฟ และโกโก้

รหัสวิชา : 31147859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverage Technology)

ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กระบวนการผลิตและบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผลิตแอลกอฮอล์ระดับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 31147959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีขนมหวาน (Confectionery Technology)

ประเภทของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ขนมหวาน การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ขนมหวานระหว่างเก็บรักษา

รหัสวิชา : 31148059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีธัญชาติ (Cereal Technology)

ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพของธัญชาติ การเตรียมแป้งสตาร์ช และผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 31148159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของขนมไทย (Science and Technology of Thai Desserts)

ความเป็นมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย วัตถุดิบ ส่วนประกอบ วิธีการผลิตขนมไทย การเปลี่ยนแปลงของขนมไทยระหว่างเก็บรักษา การเพิ่มอายุการเก็บด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิลร่วมกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 31148259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development)

หลักการ ความสำคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้างและการคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การวางแผนการทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการทดสอบผู้บริโภค

รหัสวิชา : 31148359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Techniques for Food Product Development)

การวางแผนโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเป็นระบบ เทคนิคทางสถิติบางอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการหาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการทดสอบทางประสาทสัมผัสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิจัยผู้บริโภค

รหัสวิชา : 31148459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging)

ความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุ รูปแบบ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์อาหาร การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การบรรจุแนวใหม่ การปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์

รหัสวิชา : 31148559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Selected Topics in Food Science and Technology)

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 31148659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณสำหรับนักวิทยาศาสตร์อาหาร (Ethics for Food Scientist)

ความหมายของจรรยาบรรณ ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพต่อการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร วิชาชีพนิยม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสวิชา : 31148759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารเบื้องต้น (Introduction to Food Biotechnology)

ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ประวัติศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์สำหรับการผลิตอาหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จริยธรรม ความปลอดภัยและข้อบังคับของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร