ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) (วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ * วท.ด (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2550)
อาจารย์ ศนิ จิระสถิตย์ * ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2556)
อาจารย์ สามารถ สายอุต * ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
อาจารย์ อโนชา สุขสมบูรณ์ * ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอง จันทร์ประสาทสุข * วท.ด (เทคโนโลยีอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล ปัญญ์บุศยกุล วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)
อาจารย์นิสานารถ กระแสร์ชล วท.ด (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
อาจารย์สิริมา ชินสาร วท.ด (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30322059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

Course codes : 30322159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

Course codes : 30323159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล

กฎทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์และของผสม จลนศาสตร์เคมี ปรากฏการณ์ขนส่ง เคมีพื้นผิว

Course codes : 30323259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล

เคมีฟิสิกัล อุณหพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี แผนภาพวัฏภาค จลนศาสตร์เคมี การดูดซับทางเคมี

Course codes : 30325059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

Course codes : 30325159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

Course codes : 30520159
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30520259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 31231159
Credit : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31620159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Course codes : 31622159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 31121159
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น

บทนำ ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร การแปรรูปและการถนอมอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร การบรรจุภัณฑ์อาหาร เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Course codes : 31121259
Credit : 3(3-0-6)
อาหารและโภชนศาสตร์

ความหมายของอาหารและโภชนศาสตร์ บทบาทและหน้าที่ของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย การย่อย การดูดซึม การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและการขับถ่าย ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย ผลของการแปรรูปต่อสารอาหาร พฤติกรรมการบริโภค ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ

Course codes : 31130159
Credit : 1(1-0-2)
เทคนิคการวิจัย

ความหมาย และความสำคัญของการทำวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ วิธีการสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนการทดลอง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย การนำเสนอผลงาน

Course codes : 31132159
Credit : 3(2-3-4)
การแปรรูปอาหาร 1

ความหมายและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร วัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหารและการจัดการ น้ำที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ภาชนะบรรจุที่ใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับอาหารบรรจุกระป๋อง หน่วยปฏิบัติการต่างๆ และการดำเนินการในกระบวนการแปรรูปอาหาร

Course codes : 31132259
Credit : 3(2-3-4)
การแปรรูปอาหาร 2

กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน กราฟเพิ่มความร้อน กราฟการทำให้เย็น ค่า D-value ค่า Z-value และค่า F0 กระบวนการทำแห้ง และกระบวนการแช่แข็ง

Course codes : 31133159
Credit : 3(2-3-4)
วิศวกรรมอาหาร 1

หน่วยทางวิศวกรรม หลักการพื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ เทอร์โมไดนามิคส์ สมดุลมวล สมดุลพลังงาน การใช้ประโยชน์จากไอน้ำ

Course codes : 31133259
Credit : 3(2-3-4)
วิศวกรรมอาหาร 2

กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวล หลักการกระบวนการแยก ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร

Course codes : 31134159
Credit : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์อาหาร

การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง หลักการ วิธีการ และเทคนิคการวิเคราะห์ด้านคุณภาพและปริมาณของอาหารและผลิตภัณฑ์

Course codes : 31134259
Credit : 4(3-3-6)
เคมีอาหาร

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป เก็บรักษา และวิธีป้องกันแก้ไข อาหารอิมัลชั่น สมบัติและอันตรายของสารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

Course codes : 31135159
Credit : 4(3-3-6)
จุลชีววิทยาทางอาหาร

ชนิด บทบาท และความสำคัญของจุลินทรีย์ต่ออาหาร ผลของกรรมวิธีการผลิตต่อจุลินทรีย์ในอาหาร การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร

Course codes : 31136159
Credit : 2(2-0-4)
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

หลักการสุขาภิบาลอาหาร โปรแกรมการจัดการสุขาภิบาลพื้นฐานในอุตสาหกรรมอาหารเน้นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หลักเกณฑ์การสร้างโรงงานผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ความสำคัญและหลักการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ สุขลักษณะส่วนบุคคลและสุขลักษณะในการควบคุมน้ำใช้ การกำจัดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะนำโรคในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

Course codes : 31136259
Credit : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพอาหาร

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ระบบการประกันคุณภาพ การใช้สถิติในงานควบคุมคุณภาพ

Course codes : 31136359
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคการประเมินคุณภาพอาหาร

หลักการและวัตถุประสงค์ของวิธีการวัดคุณภาพ วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการวัดคุณภาพอาหารโดยใช้เครื่องมือ เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร

Course codes : 31140159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

รวบรวมและเรียบเรียงงานวิจัยที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารเพื่อนำเสนอทางวาจาและเขียนเป็นรายงาน

Course codes : 31140259
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานวิจัย

การตั้งสมมติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การดำเนินการศึกษาเชิงทดลองการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลการทดลองในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Course codes : 31142359
Credit : 2(2-0-4)
การแปรรูปอาหาร 3

กระบวนการหมัก การใช้รังสี การใช้ไมโครเวฟ การทำให้เข้มข้น การใช้ความดันสูง เอกซ์ทรูชัน ภาชนะสำหรับการบรรจุอาหาร การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีสะอาด และการวางผังโรงงาน

Course codes : 31146159
Credit : 1(2-0-2)
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร

กฎหมายและข้อบังคับสำหรับการควบคุมอาหาร ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ มาตรฐานอาหารของประเทศและสากล องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร

Course codes : 31146559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

บทนำเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารและระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร ห่วงโซ่อุปทานอาหาร กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย การปกป้องความปลอดภัยอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยของอาหาร ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในปัจจุบัน

2.3.2 วิชาเอกบังคับเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 31149559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

6(0-18-9) การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์อาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การวางแผนการทดลอง การทดลอง การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลอง การรายงานผลการทดลอง การนำเสนอและการเขียนรายงานผลงานวิจัยที่ได้รับผิดชอบจากหน่วยงาน

2.3.3 วิชาเอกเลือก

Course codes : 31139159
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพ

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ

Course codes : 31147159
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ขนมอบ

ชนิด สมบัติ และหน้าที่ของวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ขนมอบ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ สูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมอบประเภทต่างๆ ได้แก่ ขนมปัง เค้ก คุกกี้ เพสตรี และอื่นๆ การบรรจุและการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Course codes : 31147259
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

สมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกที่นิยมบริโภค การถนอมรักษาและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การเสื่อมคุณภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์

Course codes : 31147359
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผักและผลไม้

ชนิดของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว หลักการและวิธีการในการเก็บรักษาผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว กรรมวิธีการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์

Course codes : 31147459
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารนม

องค์ประกอบ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน้ำนม มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพของน้ำนม กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ

Course codes : 31147559
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสัตว์น้ำ หลักการแปรรูป การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

Course codes : 31147659
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค

สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ำมันที่ใช้บริโภค การสกัด การทำน้ำมันให้บริสุทธิ์และกระบวนการดัดแปรไขมัน การเสื่อมเสียและการเก็บรักษา การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค

Course codes : 31147759
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ประเภทของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่ม อัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ เครื่องดื่มเข้มข้น เครื่องดื่มผง เครื่องดื่มชา กาแฟ และโกโก้

Course codes : 31147859
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กระบวนการผลิตและบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การผลิตแอลกอฮอล์ระดับอุตสาหกรรม

Course codes : 31147959
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีขนมหวาน

ประเภทของผลิตภัณฑ์ขนมหวาน วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ขนมหวาน การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ขนมหวานระหว่างเก็บรักษา

Course codes : 31148059
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีธัญชาติ

ลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพของธัญชาติ การเตรียมแป้งสตาร์ช และผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ การเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Course codes : 31148159
Credit : 3(2-3-4)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของขนมไทย

ความเป็นมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย วัตถุดิบ ส่วนประกอบ วิธีการผลิตขนมไทย การเปลี่ยนแปลงของขนมไทยระหว่างเก็บรักษา การเพิ่มอายุการเก็บด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิลร่วมกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

Course codes : 31148259
Credit : 3(2-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หลักการ ความสำคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้างและการคัดเลือกแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การวางแผนการทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการทดสอบผู้บริโภค

Course codes : 31148359
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

การวางแผนโครงงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเป็นระบบ เทคนิคทางสถิติบางอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการหาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการทดสอบทางประสาทสัมผัสสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการวิจัยผู้บริโภค

Course codes : 31148459
Credit : 3(3-0-6)
การบรรจุภัณฑ์อาหาร

ความสำคัญและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุ รูปแบบ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์อาหาร การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การบรรจุแนวใหม่ การปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์สู่อาหาร บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์

Course codes : 31148559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา

Course codes : 31148659
Credit : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณสำหรับนักวิทยาศาสตร์อาหาร

ความหมายของจรรยาบรรณ ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพต่อการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร วิชาชีพนิยม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร

Course codes : 31148759
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารเบื้องต้น

ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ประวัติศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์สำหรับการผลิตอาหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จริยธรรม ความปลอดภัยและข้อบังคับของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร