ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) (วท.ม. (เคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การะเกด เทศศรี * Ph.D. (Chemistry)
University of Oxford, UK (2553)
รองศาสตราจารย์ จเร จรัสจรูญพงศ์ * Ph.D. (Organic Chemistry)
Mahidol University (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น * Ph.D. (Analytical Chemistry)
Monash University, Australia (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา แซ่เอ็ง * D.Agr.Sc. (Organic Chemistry)
Nagoya University, Japan (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจัดภัย ทิพยผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลณี จงอร่ามเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมใจ สุกใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
อาจารย์ ปิยะพร ณ หนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร สมีน้อย
รองศาสตราจารย์ วารี เนื่องจำนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร มั่นเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ศิริไชย
อาจารย์ อนันต์ อธิพรชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา นวคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
อาจารย์เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ ศรีสุข
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 30359059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีแนวหน้า

การเรียนรู้ในเชิงบูรณาการจากงานวิจัยหลายสาขาของเคมีในวารสารเคมีปัจจุบัน ความสัมพันธ์และความสำคัญของการใช้ความรู้ในลักษณะสหสาขาเพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมี

Course codes : 30359159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาบัณฑิต 1

การนำเสนอและอภิปรายรายบุคคลเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านเคมีในปัจจุบัน การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์

Course codes : 30359259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาบัณฑิต 2

สัมมนาในหัวข้อที่ค้นพบใหม่และหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยทางเคมี เนื้อหาจากวารสารหรือเอกสารวิชาการ ทักษะการนำเสนอและตอบข้อซักถาม

Course codes : 30359359
Credit : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ การวางแผนการทำวิจัย การดำเนินการวิจัย การเขียนและนำเสนอโครงร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลรายงานวิจัยทางเคมีจากวารสารและฐานข้อมูลต่างๆ การพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยตามแนวทางรูปแบบการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 30352059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ทฤษฎี

แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้าง สเตริโอเคมี แนวคิดหลักและรูปแบบกลไกปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ ความว่องไวต่อปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ สมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

Course codes : 30352159
Credit : 3(2-3-6)
การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสารอินทรีย์

การใช้วิธีทางสเปกโทรสโกปีในการยืนยันโครงสร้างของสารอินทรีย์

Course codes : 30352259
Credit : 2(2-0-4)
กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

หลักการเขียนแสดงการไหลของอิเลคตรอนของกลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ต่างๆ กลไกปฏิกิริยาเคมีใหม่ๆ ในวารสารเคมีในปัจจุบัน

Course codes : 30352359
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการและกลยุทธ์ทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

วิธีการที่สำคัญและปฏิกิริยาหลักที่ใช้ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ แนวคิดในการออกแบบการสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่ทันสมัยจากวารสารเคมีในปัจจุบัน

Course codes : 30352459
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการและกลยุทธ์ในการสังเคราะห์สารแบบอสมมาตร

ไครัลลิตี การอธิบายสเตอริโอเคมี การหาค่าความบริสุทธิ์ของสารอิแนนทิโอเมอร์ วิธีการในการสังเคราะห์สารแบบอสมมาตรโดยใช้สารตั้งต้นที่เป็นไครัล ไครัลออซิเลียรี ไครัลรีเอเจนท์และ ไครัลคะตะลิสต์ การสังเคราะห์สารในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้ปฏิกิริยาแบบอสมมาตร

Course codes : 30352559
Credit : 3(3-0-6)
ชีวสังเคราะห์และเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

กระบวนการชีวสังเคราะห์ และวิธีการสกัด การแยก การทำให้บริสุทธิ์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารสังเคราะห์

Course codes : 30352659
Credit : 2(2-0-4)
ชีวอินทรีย์และเคมียา

การออกแบบและพัฒนายาใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของยา ชนิดของรีเซพเตอร์ เมตาบอลิซึมของยา ชนิดของโปรดักส์

Course codes : 30352759
Credit : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การวิเคราะห์การสังเคราะห์สารแบบย้อนกลับ การสังเคราะห์ทางเคมีของโมเลกุลที่มีความซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และยาจากสารตั้งต้นที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนและมีขาย วิธีและยุทธวิธีในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Course codes : 30352859
Credit : 2(2-0-4)
เคมีอินทรีย์สีเขียว

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์แบบสีเขียว ชนิดของตัวทำละลายและรีเอเจนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ปลอดภัยและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Course codes : 30352959
Credit : 2(2-0-4)
วิธีการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารอินทรีย์

วิธีการสำหรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การชะลอวัย ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และความเป็นพิษต่อเซลล์

Course codes : 30353059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง

เทอร์โมไดนามิกส์เชิงเคมีและการประยุกต์ใช้สำหรับแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี จลนศาสตร์เคมี สเปกโทรสโกปี เชิงโมเลกุล

Course codes : 30353159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการจำลองแบบโมเลกุล

หลักการและการประยุกต์ของวิธีเซมิเอมไพริกัล วิธีแอบอินิชิโอ และวิธีแอบอินิชิโอขั้นสูงในการจำลองแบบโมเลกุล หลักการทางแลตทิซไดนามิกส์และเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการและการประยุกต์ของวิธีมอนติคาร์โล วิธีแลตทิซไดนามิกส์ ในการจำลองแบบโมเลกุล

Course codes : 30353259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นผิวและคอลลอยด์

ชนิดและโครงสร้างของพื้นผิวของแข็ง สมบัติทางเคมีและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างของของแข็ง จลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการดูดซับทางเคมีและทางกายภาพ ระบบคอลลอยด์เบื้องต้น ประจุในระบบคอลลอยด์ ความเสถียรของคอลลอยด์ สารลดแรงตึงผิว การเกิดไมเซลล์ อิมัลชัน และไมโครอิมัลชัน

Course codes : 30353359
Credit : 3(1-4-2)
เคมีคำนวณ

การหาโครงสร้างที่เหมาะสมของโมเลกุลสารอินทรีย์และสารเชิงซ้อนด้วยวิธีทางเคมีคำนวณ การออกแบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ การทำนายสมบัติทางอุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของโมเลกุล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณที่ระดับทฤษฎีต่างๆ

Course codes : 30353459
Credit : 3(3-0-6)
เคมีควอนตัม

หลักการของเคมีเชิงทฤษฎี ระบบที่มีหลายอิเล็กตรอน หลักการของวิธีฮาร์ทรี?ฟอร์ก โครงสร้างอิเล็กทรอนิกของโมเลกุลอย่างง่าย ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎี ฮุกเกลและการดัดแปลง แรงระหว่างโมเลกุล

Course codes : 30353559
Credit : 3(3-0-6)
ซีโอไลต์และวัสดุพรุน

โครงสร้างและองค์ประกอบของซีโอไลต์และวัสดุพรุนอื่นๆ สมบัติทางเคมีและกายภาพ การสังเคราะห์และกลไก วิธีการทดสอบสมบัติและการปรับปรุง การใช้งานวัสดุพรุน

Course codes : 30353659
Credit : 3(1-4-2)
การออกแบบยาด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการออกแบบโมเลกุลของยา การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลกับการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซบเตอร์

Course codes : 30353959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกส์

หัวข้องานวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางเคมีเชิงฟิสิกส์

Course codes : 30354059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์เชิงโมเลกุล

สเตอริโอเคมีและปฏิกิริยาของสารประกอบธาตุหลัก ทฤษฎีพันธะ โครงสร้างและปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน โลหะคลัสเตอร์ เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ

Course codes : 30354159
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการพิสูจน์เอกลักษณ์สำหรับสารอนินทรีย์

การพิสูจน์เอกลักษณ์สารประกอบอนินทรีย์และวัสดุอนินทรีย์ เทคนิคสเปกโทรสโกปี เทคนิคอิเล็กตรอนไมโครสโกปี เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยรังสีเอ็กซ์

Course codes : 30354259
Credit : 2(2-0-4)
นาโนเคมี

โครงสร้างและสมบัติของวัสดุนาโน สมบัติที่ขึ้นกับขนาดและรูปร่าง เทคนิคการสังเคราะห์อนุภาคนาโน การสังเคราะห์โดยการควบคุม ขนาด รูปร่าง องค์ประกอบของอนุภาคนาโน เทคนิคการวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างระดับนาโน การนำวัสดุนาโนไปใช้ประโยชน์

Course codes : 30354359
Credit : 3(3-0-6)
เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์

โครงสร้างและคุณสมบัติของสารประกอบโลหะอินทรีย์ บทบาทของสารประกอบโลหะอินทรีย์ในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

Course codes : 30354459
Credit : 3(3-0-6)
เคมีของแข็งวัสดุอนินทรีย์

เคมีของของแข็ง โครงสร้างและสมบัติของของแข็งอนินทรีย์ การสังเคราะห์วัสดุ อนินทรีย์ โลหะ โลหะออกไซด์ สารกึ่งตัวนำ และวัสดุโครงสร้างรูพรุน

Course codes : 30354559
Credit : 2(2-0-4)
เคมีซุปราโมเลกุล

อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล เคมีโฮสต์-เกสต์ การเตรียมโมเลกุลโฮสต์สำหรับยึดเหนี่ยวแคตไอออน แอนไอออนและโมเลกุลอินทรีย์ กระบวนการเซลฟ์-แอสแซมบลิ วิธีทางกายภาพสำหรับศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล โมเลกุลตรรกะ

Course codes : 30354659
Credit : 2(2-0-4)
เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสงระดับโมเลกุล

โมเลกุลรีเซบเตอร์และโมเลกุลเซนเซอร์ทางเคมี ชนิดของเซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสง หลักการพื้นฐานของสเปกโทรสโกปีเชิงแสง กระบวนการถ่ายเทอิเล็กตรอน กระบวนการการถ่ายเทพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบอื่นภายในโมเลกุล

Course codes : 30354759
Credit : 2(2-0-4)
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงอุตสาหกรรม

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม พอลิเมอร์ การเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการโอเลฟินเมทาเทซีส การเร่งปฏิกิริยาการผลิตไฮโดรเจนและแก๊สสังเคราะห์

Course codes : 30354859
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุนาโนอนินทรีย์

ประเภทของวัสดุนาโนอนินทรีย์ วัสดุนาโนโลหะและอัลลอยด์ วัสดุนาโนโลหะออกไซด์และสารกึ่งตัวนำ วัสดุนาโนที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก วัสดุนาโนโครงสร้างมีรูพรุน สมบัติของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน และการวิเคราะห์วัสดุนาโน

Course codes : 30354959
Credit : 2(2-0-4)
การเร่งปฏิกิริยานาโน

แนวคิดการเร่งปฏิกิริยาโดยตัวเร่งปฏิกิริยานาโน การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสำหรับอุตสาหกรรมเคมี เซลเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาการเร่งโดยแสง การเร่งปฏิกิริยาบนวัสดุรองรับ

Course codes : 30355059
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยวิธีสเปกโทรสโกปี

เครื่องมือและเทคนิคการวัดทางสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล และสเปกโทรสโกปีเชิงอะตอม

Course codes : 30355159
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ

ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

Course codes : 30355259
Credit : 3(3-0-6)
การแยกเชิงเคมีและกายภาพ

หลักการของวิธีการแยกโดยอาศัยความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสาร โครมาโทกราฟีแบบต่างๆ อิเล็กโตรโฟริซิส การสกัด

Course codes : 30355359
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

ทฤษฎี หลักการปฏิบัติ และเครื่องมือของเคมีไฟฟ้าวิเคราะห์ในสาขาต่าง ๆ

Course codes : 30355459
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเคมีวิเคราะห์

สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ ในการเก็บข้อมูล การประเมินผล การตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพ และหัวข้อพิเศษทางสถิติที่อยู่ในความสนใจ

Course codes : 30355559
Credit : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพในเคมีวิเคราะห์

หลักการทั่วไปของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การเก็บตัวอย่าง การเตรียมการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล การเทียบเคียงห้องปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพ

Course codes : 30355659
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเคมีบนไมโครชิพ

ชิพเทคโนโลยีสำหรับการแยกในระดับไมโคร ทฤษฎีของการย่อขนาด เทคนิคการสร้างและโครงสร้างของระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก การควบคุมของเหลวและการฉีด ไมโครชิพอิเล็กโทรโฟรีซีส การแยกดีเอ็นเอ การแยกทางโครมาโทกราฟี การตรวจวัด การเพิ่มความเฉพาะเจาะจงของการตรวจวัด โครงสร้างรวมสำหรับปฏิกิริยาเคมีและการวิเคราะห์ การเพิ่มประสิทธิภาพการแยก

Course codes : 30355759
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีระบบไมโครในเคมี

กระบวนการสร้าง โครงสร้างไมโคร ระบบไมโคร องค์ประกอบและระบบสำหรับการจัดการกับของเหลวระดับไมโคร ชิพเทคโนโลยีสำหรับการแยกระดับไมโคร ระบบเซ็นเซอร์ การเตรียมตัวอย่างอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างระดับไมโคร ไมโครรีแอคเตอร์สำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี

Course codes : 30355859
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคเชื่อมต่อ

หลักการของเทคนิคเชื่อมต่อระหว่างโครมาโทกราฟีและสเปกโทรเมทรี เครื่อง GC-MS เครื่อง LC-MS เครื่อง ICP-MS เครื่อง LC-ICP-MS

Course codes : 30355959
Credit : 3(3-0-6)
แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส

ทฤษฎีแคปปิลารีโซนอิเล็กโทรโฟรีซีส ไมเซลลาร์อิเล็กโทรไนเคติกโครมาโทกราฟี การขยายตัวของแถบในไมเซลลาร์อิเล็กโทรไนเคติกโครมาโทกราฟี แคปปิลารีเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส แคปปิลารีไอโซอิเล็กทริกโฟกัสซิ่ง แคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทกราฟี ตัวตรวจวัดที่อาศัยแสง การตรวจวัดโดยทางอ้อมในแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส อิเล็กโทรโฟรีซีส-แมสสเปกโทรเมทรี ระบบการฉีดสาร การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวิธี การแยกสองมิติในแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส

Course codes : 30362059
Credit : 2(2-0-4)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล

ศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตทางทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล

Course codes : 30362159
Credit : 2(2-0-4)
เคมีคาร์โบไฮเดรต

ความรู้ทางเคมีเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต หมู่ป้องกัน การปรับเปลี่ยนและการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันบนวงน้ำตาล การสังเคราะห์โอ-ไกลโคไซด์ การสังเคราะห์ซี-ไกลโคไซด์ การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตใหม่ๆที่ทันสมัย

Course codes : 30362259
Credit : 2(2-0-4)
สารประกอบโลหะอินทรีย์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์

โครงสร้าง กฎสิบแปดอิเล็กตรอนและสภาวะออกซิเดชันของสารประกอบโลหะอินทรีย์ในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยา กลไกปฏิกิริยา การใช้สารประกอบโลหะอินทรีย์ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

Course codes : 30362359
Credit : 2(2-0-4)
การออกแบบและการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

การใช้ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานอย่างง่ายในการออกแบบและสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพ

Course codes : 30362459
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยและพัฒนาสารอินทรีย์ในอุตสาหกรรม

งานวิจัยเคมีอินทรีย์ที่มีศักยภาพประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

Course codes : 30362959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์

หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจด้านเคมีอินทรีย์

Course codes : 30364959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์

หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจด้านเคมีอนินทรีย์

Course codes : 30365059
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

เทคนิคการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัยด้านน้ำผิวดินและน้ำบาดาล อากาศ ขยะ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง การกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ ตลอดจนการเก็บตัวอย่างและการวิจัยในคนงานที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30365159
Credit : 2(2-0-4)
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมี

การจัดการทั่วไป ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยง เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน

Course codes : 30365259
Credit : 3(3-0-6)
วิธีทางแมสสเปคโทรเมตรี

ทฤษฎีและหลักการของแมสสเปคโทรเมตรี ออกแบบเครื่องมือและการใช้งาน

Course codes : 30365359
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล

หลักการ ทฤษฎีและการใช้งานของการวิเคราะห์ด้วยระบบการไหลแบบต่างๆ

Course codes : 30365459
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิดและแนวทางปฏิบัติของเคมีวิเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของขบวนการทางเคมีวิเคราะห์ การเตรียมตัวอย่างและเทคนิควิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

Course codes : 30365559
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการตรวจวัด ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับเคมีคลีนิก

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเคมีคลีนิก การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบพกพา สำหรับการวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

Course codes : 30365659
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีของไหลจุลภาคสำหรับนวัตกรรมทางเคมี

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไหลจุลภาค การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาค การวิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาค นวัตกรรมทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของไหลจุลภาค

Course codes : 30365759
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวภาพ

หลักการ ทฤษฎี ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับสารชีวโมเลกุล และสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางสาขาเคมีวิเคราะห์

Course codes : 30365859
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1

หัวข้อเลือกสรรที่ทันสมัยหรืออยู่ในความสนใจด้านเคมีวิเคราะห์ ซึ่งมิได้อยู่ในกระบวนวิชาใด

Course codes : 30365959
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2

หัวข้อเลือกสรรที่ทันสมัยหรืออยู่ในความสนใจด้านเคมีวิเคราะห์ ซึ่งมิได้อยู่ในกระบวนวิชาใด

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 30369959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การทดลอง ค้นคว้า และวิจัยด้านเคมี (เน้นเคมีอินทรีย์ หรือเคมีอนินทรีย์ หรือเคมีวิเคราะห์ หรือเคมีเชิงฟิสิกส์) ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ และนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัย