ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) (วท.ม. (เคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การะเกด เทศศรี * Ph.D. (Chemistry)
University of Oxford, UK (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จเร จรัสจรูญพงศ์ * Ph.D. (Organic Chemistry)
Mahidol University (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ * Ph.D. (Chemistry)
University of Bristol, UK (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น * Ph.D. (Analytical Chemistry)
Monash University, Australia (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา แซ่เอ็ง * D.Agr.Sc. (Organic Chemistry)
Nagoya University, Japan (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจัดภัย ทิพยผ่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลณี จงอร่ามเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมใจ สุกใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
อาจารย์ ปิยะพร ณ หนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร สมีน้อย
รองศาสตราจารย์ วารี เนื่องจำนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร มั่นเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ศิริไชย
อาจารย์ อนันต์ อธิพรชัย
อาจารย์ อภิญญา นวคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
อาจารย์เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ ศรีสุข
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30359059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีแนวหน้า (Frontiers in Chemistry)

การเรียนรู้ในเชิงบูรณาการจากงานวิจัยหลายสาขาของเคมีในวารสารเคมีปัจจุบัน ความสัมพันธ์และความสำคัญของการใช้ความรู้ในลักษณะสหสาขาเพื่อนำมาแก้ปัญหาทางเคมี

รหัสวิชา : 30359159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาบัณฑิต 1 (Graduate Seminar I)

การนำเสนอและอภิปรายรายบุคคลเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านเคมีในปัจจุบัน การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 30359259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาบัณฑิต 2 (Graduate Seminar II)

สัมมนาในหัวข้อที่ค้นพบใหม่และหัวข้อวิจัยที่ทันสมัยทางเคมี เนื้อหาจากวารสารหรือเอกสารวิชาการ ทักษะการนำเสนอและตอบข้อซักถาม

รหัสวิชา : 30359359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Research Method and Information Technology)

ระเบียบวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ การวางแผนการทำวิจัย การดำเนินการวิจัย การเขียนและนำเสนอโครงร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จรรยาบรรณของการทำวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลรายงานวิจัยทางเคมีจากวารสารและฐานข้อมูลต่างๆ การพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยตามแนวทางรูปแบบการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 30352059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ทฤษฎี (Theoretical Organic Chemistry)

แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้าง สเตริโอเคมี แนวคิดหลักและรูปแบบกลไกปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ ความว่องไวต่อปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ สมรรถนะการเลือกเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์

รหัสวิชา : 30352159
หน่วยกิต : 3(2-3-6)
การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสารอินทรีย์ (Structural Identification of Organic Compounds)

การใช้วิธีทางสเปกโทรสโกปีในการยืนยันโครงสร้างของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30352259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ (Organic Reaction Mechanism)

หลักการเขียนแสดงการไหลของอิเลคตรอนของกลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ต่างๆ กลไกปฏิกิริยาเคมีใหม่ๆ ในวารสารเคมีในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30352359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการและกลยุทธ์ทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Methods and Strategies in Organic Synthesis)

วิธีการที่สำคัญและปฏิกิริยาหลักที่ใช้ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ แนวคิดในการออกแบบการสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่ทันสมัยจากวารสารเคมีในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30352459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการและกลยุทธ์ในการสังเคราะห์สารแบบอสมมาตร (Methods and Strategies in Asymmetric Synthesis)

ไครัลลิตี การอธิบายสเตอริโอเคมี การหาค่าความบริสุทธิ์ของสารอิแนนทิโอเมอร์ วิธีการในการสังเคราะห์สารแบบอสมมาตรโดยใช้สารตั้งต้นที่เป็นไครัล ไครัลออซิเลียรี ไครัลรีเอเจนท์และ ไครัลคะตะลิสต์ การสังเคราะห์สารในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้ปฏิกิริยาแบบอสมมาตร

รหัสวิชา : 30352559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวสังเคราะห์และเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Biosynthesis and Natural Products Chemistry)

กระบวนการชีวสังเคราะห์ และวิธีการสกัด การแยก การทำให้บริสุทธิ์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารสังเคราะห์

รหัสวิชา : 30352659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวอินทรีย์และเคมียา (Bioorganic and Medicinal Chemistry)

การออกแบบและพัฒนายาใหม่ การปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของยา ชนิดของรีเซพเตอร์ เมตาบอลิซึมของยา ชนิดของโปรดักส์

รหัสวิชา : 30352759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Total Synthesis and Structure Modification of Natural Products)

การวิเคราะห์การสังเคราะห์สารแบบย้อนกลับ การสังเคราะห์ทางเคมีของโมเลกุลที่มีความซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และยาจากสารตั้งต้นที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนและมีขาย วิธีและยุทธวิธีในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30352859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอินทรีย์สีเขียว (Green Organic Chemistry)

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์แบบสีเขียว ชนิดของตัวทำละลายและรีเอเจนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ปลอดภัยและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

รหัสวิชา : 30352959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารอินทรีย์ (Biological Evaluation Methods of Organic Compounds)

วิธีการสำหรับการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การชะลอวัย ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ต้านอัลไซเมอร์ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และความเป็นพิษต่อเซลล์

รหัสวิชา : 30353059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง (Advanced Physical Chemistry)

เทอร์โมไดนามิกส์เชิงเคมีและการประยุกต์ใช้สำหรับแก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี จลนศาสตร์เคมี สเปกโทรสโกปี เชิงโมเลกุล

รหัสวิชา : 30353159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการจำลองแบบโมเลกุล (Principles of Molecular Modeling)

หลักการและการประยุกต์ของวิธีเซมิเอมไพริกัล วิธีแอบอินิชิโอ และวิธีแอบอินิชิโอขั้นสูงในการจำลองแบบโมเลกุล หลักการทางแลตทิซไดนามิกส์และเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการและการประยุกต์ของวิธีมอนติคาร์โล วิธีแลตทิซไดนามิกส์ ในการจำลองแบบโมเลกุล

รหัสวิชา : 30353259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ (Surface Chemistry and Colloids)

ชนิดและโครงสร้างของพื้นผิวของแข็ง สมบัติทางเคมีและวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างของของแข็ง จลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการดูดซับทางเคมีและทางกายภาพ ระบบคอลลอยด์เบื้องต้น ประจุในระบบคอลลอยด์ ความเสถียรของคอลลอยด์ สารลดแรงตึงผิว การเกิดไมเซลล์ อิมัลชัน และไมโครอิมัลชัน

รหัสวิชา : 30353359
หน่วยกิต : 3(1-4-2)
เคมีคำนวณ (Computational Chemistry)

การหาโครงสร้างที่เหมาะสมของโมเลกุลสารอินทรีย์และสารเชิงซ้อนด้วยวิธีทางเคมีคำนวณ การออกแบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ การทำนายสมบัติทางอุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของโมเลกุล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณที่ระดับทฤษฎีต่างๆ

รหัสวิชา : 30353459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry)

หลักการของเคมีเชิงทฤษฎี ระบบที่มีหลายอิเล็กตรอน หลักการของวิธีฮาร์ทรี?ฟอร์ก โครงสร้างอิเล็กทรอนิกของโมเลกุลอย่างง่าย ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎี ฮุกเกลและการดัดแปลง แรงระหว่างโมเลกุล

รหัสวิชา : 30353559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ซีโอไลต์และวัสดุพรุน (Zeolites and Porous Materials)

โครงสร้างและองค์ประกอบของซีโอไลต์และวัสดุพรุนอื่นๆ สมบัติทางเคมีและกายภาพ การสังเคราะห์และกลไก วิธีการทดสอบสมบัติและการปรับปรุง การใช้งานวัสดุพรุน

รหัสวิชา : 30353659
หน่วยกิต : 3(1-4-2)
การออกแบบยาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-aided drug design)

หลักการออกแบบโมเลกุลของยา การสร้างแบบจำลองโมเลกุลของยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลกับการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซบเตอร์

รหัสวิชา : 30353959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อปัจจุบันทางเคมีเชิงฟิสิกส์ (Current Topics in Physical Chemistry)

หัวข้องานวิจัยที่ทันสมัยและนวัตกรรมทางเคมีเชิงฟิสิกส์

รหัสวิชา : 30354059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์เชิงโมเลกุล (Molecular Inorganic Chemistry)

สเตอริโอเคมีและปฏิกิริยาของสารประกอบธาตุหลัก ทฤษฎีพันธะ โครงสร้างและปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน โลหะคลัสเตอร์ เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ

รหัสวิชา : 30354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการพิสูจน์เอกลักษณ์สำหรับสารอนินทรีย์ (Characterization Techniques in Inorganic Chemistry)

การพิสูจน์เอกลักษณ์สารประกอบอนินทรีย์และวัสดุอนินทรีย์ เทคนิคสเปกโทรสโกปี เทคนิคอิเล็กตรอนไมโครสโกปี เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยรังสีเอ็กซ์

รหัสวิชา : 30354259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นาโนเคมี (Nanochemistry)

โครงสร้างและสมบัติของวัสดุนาโน สมบัติที่ขึ้นกับขนาดและรูปร่าง เทคนิคการสังเคราะห์อนุภาคนาโน การสังเคราะห์โดยการควบคุม ขนาด รูปร่าง องค์ประกอบของอนุภาคนาโน เทคนิคการวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างระดับนาโน การนำวัสดุนาโนไปใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 30354359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์ (Organometallic Chemistry)

โครงสร้างและคุณสมบัติของสารประกอบโลหะอินทรีย์ บทบาทของสารประกอบโลหะอินทรีย์ในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

รหัสวิชา : 30354459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีของแข็งวัสดุอนินทรีย์ (Solid State Chemistry of Inorganic Materials)

เคมีของของแข็ง โครงสร้างและสมบัติของของแข็งอนินทรีย์ การสังเคราะห์วัสดุ อนินทรีย์ โลหะ โลหะออกไซด์ สารกึ่งตัวนำ และวัสดุโครงสร้างรูพรุน

รหัสวิชา : 30354559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีซุปราโมเลกุล (Supramolecular Chemistry)

อันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล เคมีโฮสต์-เกสต์ การเตรียมโมเลกุลโฮสต์สำหรับยึดเหนี่ยวแคตไอออน แอนไอออนและโมเลกุลอินทรีย์ กระบวนการเซลฟ์-แอสแซมบลิ วิธีทางกายภาพสำหรับศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุล โมเลกุลตรรกะ

รหัสวิชา : 30354659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสงระดับโมเลกุล (Molecular Chemical Optical Sensor)

โมเลกุลรีเซบเตอร์และโมเลกุลเซนเซอร์ทางเคมี ชนิดของเซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสง หลักการพื้นฐานของสเปกโทรสโกปีเชิงแสง กระบวนการถ่ายเทอิเล็กตรอน กระบวนการการถ่ายเทพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบอื่นภายในโมเลกุล

รหัสวิชา : 30354759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Catalytic Process)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม พอลิเมอร์ การเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ การเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการโอเลฟินเมทาเทซีส การเร่งปฏิกิริยาการผลิตไฮโดรเจนและแก๊สสังเคราะห์

รหัสวิชา : 30354859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุนาโนอนินทรีย์ (Inorganic Nanomaterials)

ประเภทของวัสดุนาโนอนินทรีย์ วัสดุนาโนโลหะและอัลลอยด์ วัสดุนาโนโลหะออกไซด์และสารกึ่งตัวนำ วัสดุนาโนที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก วัสดุนาโนโครงสร้างมีรูพรุน สมบัติของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน และการวิเคราะห์วัสดุนาโน

รหัสวิชา : 30354959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเร่งปฏิกิริยานาโน (Nanocatalysis)

แนวคิดการเร่งปฏิกิริยาโดยตัวเร่งปฏิกิริยานาโน การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสำหรับอุตสาหกรรมเคมี เซลเชื้อเพลิง ปฏิกิริยาการเร่งโดยแสง การเร่งปฏิกิริยาบนวัสดุรองรับ

รหัสวิชา : 30355059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยวิธีสเปกโทรสโกปี (Chemical Analysis by Spectroscopic Methods)

เครื่องมือและเทคนิคการวัดทางสเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล และสเปกโทรสโกปีเชิงอะตอม

รหัสวิชา : 30355159
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ (Instrumental Analysis Laboratory)

ปฏิบัติการการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า

รหัสวิชา : 30355259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแยกเชิงเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Separations)

หลักการของวิธีการแยกโดยอาศัยความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสาร โครมาโทกราฟีแบบต่างๆ อิเล็กโตรโฟริซิส การสกัด

รหัสวิชา : 30355359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า (Electroanalytical Chemistry)

ทฤษฎี หลักการปฏิบัติ และเครื่องมือของเคมีไฟฟ้าวิเคราะห์ในสาขาต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30355459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเคมีวิเคราะห์ (Statistics for Analytical Chemistry)

สถิติที่ใช้ในเคมีวิเคราะห์ ในการเก็บข้อมูล การประเมินผล การตัดสินใจ การควบคุมคุณภาพ และหัวข้อพิเศษทางสถิติที่อยู่ในความสนใจ

รหัสวิชา : 30355559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประกันคุณภาพในเคมีวิเคราะห์ (Quality Assurance in Analytical Chemistry)

หลักการทั่วไปของการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ การเก็บตัวอย่าง การเตรียมการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล การเทียบเคียงห้องปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพ

รหัสวิชา : 30355659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเคมีบนไมโครชิพ (Chip-Based Chemical Analysis)

ชิพเทคโนโลยีสำหรับการแยกในระดับไมโคร ทฤษฎีของการย่อขนาด เทคนิคการสร้างและโครงสร้างของระบบการวิเคราะห์ขนาดเล็ก การควบคุมของเหลวและการฉีด ไมโครชิพอิเล็กโทรโฟรีซีส การแยกดีเอ็นเอ การแยกทางโครมาโทกราฟี การตรวจวัด การเพิ่มความเฉพาะเจาะจงของการตรวจวัด โครงสร้างรวมสำหรับปฏิกิริยาเคมีและการวิเคราะห์ การเพิ่มประสิทธิภาพการแยก

รหัสวิชา : 30355759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีระบบไมโครในเคมี (Microsystem technology in chemistry)

กระบวนการสร้าง โครงสร้างไมโคร ระบบไมโคร องค์ประกอบและระบบสำหรับการจัดการกับของเหลวระดับไมโคร ชิพเทคโนโลยีสำหรับการแยกระดับไมโคร ระบบเซ็นเซอร์ การเตรียมตัวอย่างอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างระดับไมโคร ไมโครรีแอคเตอร์สำหรับการสังเคราะห์ทางเคมี

รหัสวิชา : 30355859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคเชื่อมต่อ (Hyphenated technique)

หลักการของเทคนิคเชื่อมต่อระหว่างโครมาโทกราฟีและสเปกโทรเมทรี เครื่อง GC-MS เครื่อง LC-MS เครื่อง ICP-MS เครื่อง LC-ICP-MS

รหัสวิชา : 30355959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส (Capillary Electrophoresis)

ทฤษฎีแคปปิลารีโซนอิเล็กโทรโฟรีซีส ไมเซลลาร์อิเล็กโทรไนเคติกโครมาโทกราฟี การขยายตัวของแถบในไมเซลลาร์อิเล็กโทรไนเคติกโครมาโทกราฟี แคปปิลารีเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส แคปปิลารีไอโซอิเล็กทริกโฟกัสซิ่ง แคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทกราฟี ตัวตรวจวัดที่อาศัยแสง การตรวจวัดโดยทางอ้อมในแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส อิเล็กโทรโฟรีซีส-แมสสเปกโทรเมทรี ระบบการฉีดสาร การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวิธี การแยกสองมิติในแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส

รหัสวิชา : 30362059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล (Marine Natural Products)

ศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่แยกได้จากสิ่งมีชีวิตทางทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล

รหัสวิชา : 30362159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Chemistry)

ความรู้ทางเคมีเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต หมู่ป้องกัน การปรับเปลี่ยนและการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันบนวงน้ำตาล การสังเคราะห์โอ-ไกลโคไซด์ การสังเคราะห์ซี-ไกลโคไซด์ การสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตใหม่ๆที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 30362259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สารประกอบโลหะอินทรีย์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Organometallic Compounds in Organic Synthesis)

โครงสร้าง กฎสิบแปดอิเล็กตรอนและสภาวะออกซิเดชันของสารประกอบโลหะอินทรีย์ในปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยา กลไกปฏิกิริยา การใช้สารประกอบโลหะอินทรีย์ในการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30362359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การออกแบบและการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Design and Synthesis of Bioactive Compounds)

การใช้ปฏิกิริยาเคมีพื้นฐานอย่างง่ายในการออกแบบและสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเพิ่มฤทธิ์ทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30362459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิจัยและพัฒนาสารอินทรีย์ในอุตสาหกรรม (Organic Industrial Research & Development)

งานวิจัยเคมีอินทรีย์ที่มีศักยภาพประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 30362959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอินทรีย์ (Current Topics in Organic Chemistry)

หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจด้านเคมีอินทรีย์

รหัสวิชา : 30364959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อปัจจุบันทางเคมีอนินทรีย์ (Current Topics in Inorganic Chemistry)

หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจด้านเคมีอนินทรีย์

รหัสวิชา : 30365059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Sampling and Analysis Techniques for Environmental Research)

เทคนิคการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัยด้านน้ำผิวดินและน้ำบาดาล อากาศ ขยะ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง การกำหนดจุดเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์และเครื่องมือที่ใช้ ตลอดจนการเก็บตัวอย่างและการวิจัยในคนงานที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30365159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเคมี (Managing Chemistry Laboratory)

การจัดการทั่วไป ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ การจัดการความเสี่ยง เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 30365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีทางแมสสเปคโทรเมตรี (Mass Spectrometric Method)

ทฤษฎีและหลักการของแมสสเปคโทรเมตรี ออกแบบเครื่องมือและการใช้งาน

รหัสวิชา : 30365359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้การไหล (Flow Based Method of Analysis)

หลักการ ทฤษฎีและการใช้งานของการวิเคราะห์ด้วยระบบการไหลแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 30365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Analytical Chemistry)

แนวคิดและแนวทางปฏิบัติของเคมีวิเคราะห์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของขบวนการทางเคมีวิเคราะห์ การเตรียมตัวอย่างและเทคนิควิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

รหัสวิชา : 30365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการตรวจวัด ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับเคมีคลีนิก (Point-of-Care Testing Innovation for Clinical Chemistry)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเคมีคลีนิก การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบพกพา สำหรับการวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

รหัสวิชา : 30365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีของไหลจุลภาคสำหรับนวัตกรรมทางเคมี (Microfluidic Technology for Chemistry Innovation)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไหลจุลภาค การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาค การวิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาค นวัตกรรมทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของไหลจุลภาค

รหัสวิชา : 30365759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคการวิเคราะห์ทางชีวภาพ (Bioanalytical techniques)

หลักการ ทฤษฎี ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับสารชีวโมเลกุล และสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางสาขาเคมีวิเคราะห์

รหัสวิชา : 30365859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1 (Selected Topics in Analytical Chemistry I)

หัวข้อเลือกสรรที่ทันสมัยหรืออยู่ในความสนใจด้านเคมีวิเคราะห์ ซึ่งมิได้อยู่ในกระบวนวิชาใด

รหัสวิชา : 30365959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2 (Selected Topics in Analytical Chemistry II)

หัวข้อเลือกสรรที่ทันสมัยหรืออยู่ในความสนใจด้านเคมีวิเคราะห์ ซึ่งมิได้อยู่ในกระบวนวิชาใด

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30369959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การทดลอง ค้นคว้า และวิจัยด้านเคมี (เน้นเคมีอินทรีย์ หรือเคมีอนินทรีย์ หรือเคมีวิเคราะห์ หรือเคมีเชิงฟิสิกส์) ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนวิทยานิพนธ์ และนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัย