ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 134 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล *
อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ *
อาจารย์สมบัติ ฝอยทอง *
อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล *
อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น ๆ

รหัสวิชา : 99930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ (English for Academic Presentation and Discussion)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 99930759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English Reading for Science and Technology)

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : 99931259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ (ASEAN Cultures through the English Language)

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 99941259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (Khmer for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 83021759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Energy and Environment)

แหล่งกำเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อการดำรงชีวิต ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหร่าย ยุทธศาสตร์และ นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 30311159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล (Miracle of Molecules)

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

1.4.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.4.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 29010059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Fundamentals)

แบบจำลองเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลและสารสนเทศการบริหารความซับซ้อน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจการบริหารโครงการการบริหารสารสนเทศการประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสารการเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและ WWW ผลกระทบที่เกิดต่อสังคมการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ

รหัสวิชา : 29011059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics for Information Technology)

จำนวนจริง การแก้สมการและอสมการ ค่าสัมบูรณ์ ระบบพิกัดฉาก เส้นตรง วงกลม พาราโบลา ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด โจทย์ปัญหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขต อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง ลำดับและอนุกรม การประยุกต์ของอนุพันธ์และอินทิกรัลเพื่อใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 29011159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Statistics for Information Technology)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอย การใช้สถิติในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 29021059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างดิสครีตเบื้องต้น (Introduction to Discrete Structures)

ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวน การพิสูจน์ พีชคณิตแบบบูลีน ทฤษฎีการนับ สมการเวียนเกิดฟังก์ชันก่อกำเนิด กราฟ ต้นไม้

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 29012059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทางธุรกิจในเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Concepts in Information Technology)

แนวคิดในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก แบบจำลองทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรม กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 29013059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Platform Technologies)

สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ภายในระบบปฏิบัติการ การบริหารระบบ การจัดการบัญชีผู้ใช้ บริการการพิมพ์ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล การเฝ้าสังเกตและการแก้ไขปัญหา

รหัสวิชา : 29014059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรม 1 (Programming Fundamental I)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การพัฒนา ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การกำหนดค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ ตัวดำเนินการ การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผล คำสั่งควบคุม คำสั่งทำซ้ำ ข้อมูลชนิดแถวลำดับ สายอักขระ การเรียกใช้ฟังก์ชัน การสร้างฟังก์ชัน ฟังก์ชันเวียนเกิด การจัดการไฟล์

รหัสวิชา : 29014159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรม 2 (Programming Fundamental II)

ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น แนวคิดและการออกแบบเชิงวัตถุ คลาส และคลาสย่อยการห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการประยุกต์เมธอด คอนสตรัคเตอร์คุณสมบัติการสืบทอดการกำหนดภาระเกินและการรับช่วงคุมแทน โพลิมอร์ฟิซึมการใช้หลักการออกแบบเชิงวัตถุในการเขียนโปรแกรม

รหัสวิชา : 29023059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Technology)

การสื่อสารข้อมูลพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย อุปกรณ์เครือข่าย แนวคิดและมาตรฐานของการเชื่อมต่อของแบบจำลอง OSI หน่วยงานที่กำกับดูแล สถาปัตยกรรมการทำงานแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โพรโทคอลประยุกต์และบริการบนอินเทอร์เน็ตการบริหารเครือข่าย การจัดที่อยู่ไอพี การกำหนดและการแปลงที่อยู่ การทำซับเน็ต การจำแนกโดเมน การกำหนดค่าการหาเส้นทาง การเข้ารหัสเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายและบริการ

รหัสวิชา : 29024059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)

หลักการในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การประยุกต์ขั้นตอนวิธีสำหรับการคำนวณ ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีในการค้นหาข้อมูลแบบเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูลแบบทวิภาค การค้นหาข้อมูลแบบแฮชชิงตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกันของข้อมูล ขั้นตอนวิธีในการเรียงลำดับข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ การแวะผ่าน การหาระยะทางที่สั้นที่สุด และการหาต้นไม้แบบทอดข้ามน้อยสุด

รหัสวิชา : 29025059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลและแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พจนานุกรมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นตรงต่อกัน การทำให้อยู่ในรูปปกติ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ระบบจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลและการเก็บข้อมูลโดยใช้ภาษาโครงสร้างสำหรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลเอสคิวแอล( Structure Query Language, SQL ) วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น

รหัสวิชา : 29025159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Designs)

องค์ประกอบของระบบ วิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอียดซอฟต์แวร์ การออกแบบข้อมูลและฐานข้อมูล การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การวิเคราะห์และออกแบบแบบจำลอง เอกสารความต้องการระบบ การนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ

รหัสวิชา : 29027059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human and Computer Interaction)

หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้

รหัสวิชา : 29032059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านบริหารธุรกิจ (Information Technology for Business Management)

การบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจระบบการขาย ระบบการบัญชี ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตัดสินใจทางธุรกิจการบริหารทรัพยากรการคิดต้นทุนของการให้บริการสารสนเทศ

รหัสวิชา : 29032159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Management)

หลักการเบื้องต้นของความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและสารสนเทศ ประเภทของภัยรุกราน กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์การคุกคามการจัดการความเสี่ยง

รหัสวิชา : 29034059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Designs)

แนวทางการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ หลักการเชิงวัตถุ แนวคิดในการสร้างและจำแนกคลาส การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุโดยใช้ Unified Modeling Language ( UML )ยูสเคสไดอะแกรม คลาสไดอะแกรม คอมมูนิเคชั่นไดอะแกรม ซีเควนส์ไดอะแกรม และสเตตไดอะแกรม

รหัสวิชา : 29035059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems)

ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงโดยใช้โมเดลเค้าร่างเชิงแนวคิด การประมวลผลภาษาสืบค้น การใช้ภาษาสืบค้นอย่างเหมาะสมที่สุด องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล บูรณภาพและความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลง การจัดการบัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกัน การกู้คืนรายการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว การแก้ปัญหาภาวะติดตาย ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์

รหัสวิชา : 29035159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ การออกแบบและการสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง แบบจำลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 29036059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต (Internet Technology and Services)

ชนิดและบริการต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตในเชิงของผู้ให้บริการ การจัดการโครงสร้างสารสนเทศขององค์การสำหรับให้บริการในระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต ทีซีพี /ไอพี เนมสเปส การเชื่อมต่อและโปรโตคอล โครงสร้างของระบบรับให้บริการ เทคนิคของเวิลด์ไวด์เว็บ การโปรแกรมทางฝั่งเครื่องให้บริการ การเขียนโปรแกรมซีจีไอ

รหัสวิชา : 29042059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social Issues and Ethics for IT professional)

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 29049059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Seminar)

การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในความรู้ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา : 29049159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ (Preparation for Careers)

เตรียมความพร้อมนิสิตด้านต่างๆก่อนเข้าสู่การทำงานจริงการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์ ความเครียด การเขียนประวัติส่วนตัว การสมัคร การสัมภาษณ์งาน แนวคิดและรูปแบบการเขียนและการนำเสนอโครงการที่ดี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 29049259
หน่วยกิต : 6(0-18-0)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา การนำความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้และฝึกทักษะในภาวะแวดล้อมการทำงานจริงภายใต้การกำกับดูแลของสถานประกอบการ การแสดงงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ พัฒนาและประยุกต์ การจัดส่งผลงานในรูปแบบของรายงานตามที่สาขาวิชากำหนดเมื่อเสร็จสิ้นโครงงานแล้ว

รหัสวิชา : 29049359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1 (Capstone Project I)

การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นโครงงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือประยุกต์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการวิเคราะห์และการออกแบบ ให้เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการ โครงงานที่จัดทำอาจเป็นโครงงานเดี่ยวเฉพาะตัว หรือโครงงานกลุ่มก็ได้ ในกรณีที่เป็นโครงการกลุ่มจะต้องมีสัดส่วนการแบ่งงานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ส่งรายงานข้อเสนอโครงงานวิจัยตามที่สาขาวิชากำหนด

รหัสวิชา : 29049459
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2 (Capstone Project II)

พัฒนาโปรแกรมตามขอบเขตุที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบจาก 29049359โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1 เมื่อเสร็จสิ้นโครงงาน ส่งรายงานตามที่สาขาวิชากำหนดและนำเสนอผลงาน

รหัสวิชา : 29049959
หน่วยกิต : 2(0-6-0)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Career Training)

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา โดยนิสิตต้องนำความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้และฝึกทักษะในภาวะแวดล้อมการทำงานจริง ภายใต้การกำกับดูแลของสถานประกอบการนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วต้องจัดส่งรายงานในรูปแบบตามที่สาขาวิชากำหนด

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 29022059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

ความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเอกสรรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ค่าตอบแทน ความมั่นคง และความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งระบบข้อมูลการบริหารงานบุคคล

รหัสวิชา : 29022159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principle of Marketing)

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาด เป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด

รหัสวิชา : 29027159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ (Computer Graphic Design)

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติด้านต่าง ๆของภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก เทคนิคการลดขนาดให้เหมาะสมกับงาน การสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตที่ใช้กับงานกราฟิก

รหัสวิชา : 29027259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างสื่อดิจิทัล (Digital media production)

สื่อดิจิทัลประเภทและชนิดต่าง ๆ เทคนิคการสร้าง การเรียบเรียงใหม่ และการจัดเก็บสื่อดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงข้อมูล การใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสื่อดิจิทัล เสียง ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสร้างโปรแกรมเพื่อใช้สื่อเป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมกับการนำเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอร์และบนเครือข่าย

รหัสวิชา : 29031059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเบื้องต้น ทฤษฎีเกมส์ ความน่าจะเป็นและการประยุกต์ การพยากรณ์ ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบต้นไม้สำหรับการตัดสินใจ ตัวแบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบปัญหาการขนส่ง ตัวแบบแถวคอยการบริหารโครงการ

รหัสวิชา : 29034159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การห่อหุ้ม การสืบทอด และภาวะพหุสัณฐาน การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้และการจัดการกับเหตุการณ์ โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับและคอลเลคชัน คลาสที่เกี่ยวข้องกับอินพุตและเอาต์พุต เธรด การสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมจัดการกับฐานข้อมูล

รหัสวิชา : 29034259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems)

ทฤษฎีทางบัญชีการสร้างผังบัญชี ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน การสร้างระบบสารสนเทศทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร

รหัสวิชา : 29036159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)

การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การพัฒนาไดนามิกเว็บเพจโพรโทคอลเอชทีทีพี แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝั่งแม่ข่าย การจัดการคุ้กกี้ การติดตามเซสชัน การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล จาวาสคริปต์และเทคโนโลยีเอแจ๊กซ์

รหัสวิชา : 29036259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Application Development for Mobile Devices)

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อกับผู้ใช้การสื่อสารกับระบบภายนอกการเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์การจำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงการฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กการจำลองการทำงานและแก้ไขโปรแกรมการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์การติดต่อสื่อสาร

รหัสวิชา : 29036359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีดีไอประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินบนอินเทอร์เน็ต การตลาดอิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งสินค้า ภัยคุกคามและระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 29036459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services Technology)

หลักการสำคัญของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิสสภาพแวดล้อม ระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บเซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการหัวข้อด้านความมั่นคง หน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเว็บเซอร์วิส

รหัสวิชา : 29037059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมผู้ให้บริการ (Service-Oriented Architecture)

แนวคิดพื้นฐานของ Service Oriented Architecture (SOA) ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูลแนวคิดการจัดการในองค์กรการออกแบบและสร้างแบบจำลองตามกระแส และแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

รหัสวิชา : 29042159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning)

หลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสร้างระบบบัญชีทั่วไปเบื้องต้น การบริหารโปรแกรมประยุกต์ สร้างสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ การใช้งานพร้อมกัน การจัดการด้านรายงาน การจัดพิมพ์ ลำดับของเอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล์

รหัสวิชา : 29044059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกต์ของระบบช่วยตัดสินใจ แบบจำลองทางธุรกิจและตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ องค์ประกอบของระบบช่วยตัดสินใจ แนวทางการออกแบบสำหรับระบบช่วยตัดสินใจ กระบวนการสร้างระบบช่วยตัดสินใจ การหาคุณค่าของระบบช่วยตัดสินใจ

รหัสวิชา : 29044159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management)

กลยุทธ์ในการทำโครงการ การเป็นผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การดำเนินโครงการ การควบคุมโครงการ การบรรลุเป้าหมายของโครงการ และการปิดโครงการ

รหัสวิชา : 29044259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Entrepreneurship)

กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการการประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการการประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธ์สำหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ ๆ การลงทุนสำหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดย่อมรวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

รหัสวิชา : 29045059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ (Knowledge Management Technology)

หลักการของการจัดการความรู้ ประเภทของความรู้ กระบวนการและโครงสร้างการจัดการความรู้ ผลกระทบของการจัดการความรู้กับองค์กรและเทคโนโลยี การประเมินค่าความรู้ การควบคุมและเผยแพร่ความรู้ เทคนิคในการถอดรหัสความรู้แฝงให้เป็นความรู้ประจักษ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญกับระบบการให้เหตุผลเชิงกรณี การค้นพบความรู้จากข้อมูล

รหัสวิชา : 29045159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Warehouse and Data Mining)

แนะนำคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมคลังข้อมูลการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงมิติ แบบจำลองข้อมูลแบบสตาร์ แบบจำลองข้อมูลแบบสโนเฟค การสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูล เมตดาต้า การบำรุงรักษาคลังข้อมูล โอแลป กระบวนการค้นหาความรู้และทำเหมืองข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล เครื่องมือต่างๆ ในการทำคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

รหัสวิชา : 29045259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจำ การหาเหตุผลการหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น และเทคนิคการค้นหา ตรรกะคลุมเครือ การเรียนรู้เครือข่ายใยประสาทเทียมภาษาธรรมชาติ ระบบผู้เชียวชาญ

รหัสวิชา : 29045359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing)

หลักการเบื้องต้นการประมวลผลภาพการประมวลผลภาพสีส่วนประกอบพื้นฐานของการประมวลผลภาพการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลตัวกรองภาพการกู้คืนภาพการแบ่งแยกส่วนประกอบของภาพการหาขอบวัตถุภาพการประมวลผลภาพด้วยรูปร่างคุณลักษณะ การแทนและการพรรณนาภาพ การบีบอัดข้อมูลภาพ การนำการประมวลผลภาพดิจิทัลไปใช้งาน

รหัสวิชา : 29045459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
บิ๊กเดต้าเบื้องต้นและหลักการค้นคืนสารสนเทศ (Introduction to Big Data and Information Retrieval)

แนะนำหลักการของบิ๊กเดต้า การจัดเก็บ โครงสร้างและการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพการออกแบบระบบค้นคืนสารสนเทศและการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่อยู่ในรูป ข้อความ รูปภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวการวิเคราะห์ลักษณะของสารสนเทศที่อยู่ในเอกสารการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันของเอกสาร การกำหนดดัชนีวิธีการต่างๆที่ใช้ในการการค้นคืนสารสนเทศ การวัดประสิทธิภาพของการค้นคืนสารสนเทศ

รหัสวิชา : 29046059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การคำนวณแบบคลาว์ดและเสมือนจริง (Cloud Computing and Virtualization)

สถาปัตยกรรมการประมวลผลกลุ่มเมฆ โมเดลโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเมฆ ซอฟต์แวร์เป็นเสมือนบริการ ฮาร์ดแวร์เสมือน การสร้างเว็บแอปพลิเคชันบนกลุ่มเมฆ การจัดการทรานแซกชันบนกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยของเครือข่าย และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

รหัสวิชา : 29049559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Selected Topic in Information Technology I)

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 29049659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Selected Topic in Information Technology II)

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 29049759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Selected Topic in Information Technology III)

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 29049859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (Selected Topic in Information Technology IV)

หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจในปัจจุบัน