ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) (วท.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ รักพร ดอกจันทร์ *
อาจารย์ สมคิด อินเทพ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 30151359
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

Course codes : 31250159
Credit : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 31265259
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

Course codes : 32750659
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับคณิตศาสตร์ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการประเมินผล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการประเมินผล การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิพากษ์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

Course codes : 32754259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 1

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

Course codes : 32754359
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 2

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมตริกซ์ เวกเตอร์ กำหนดการเชิงเส้น จำนวนเชิงซ้อนการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น แคลคูลัส

Course codes : 32757459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู

หลักการพิสูจน์เบื้องต้น ระบบจำนวน สมบัติการบริบูรณ์ ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรีมันน์

Course codes : 32769459
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 1

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา

Course codes : 32769559
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 2

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาขั้นสูง

2. หมวดวิชาเลือก

Course codes : 32752359
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์

ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย ฐานและมิติ พิกัด ปริภูมิแถว ปริภูมิคอลัมน์และปริภูมิสู่ศูนย์ การแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและภาพ การสมสัณฐาน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การทำแนวทแยง การทำสามเหลี่ยม และการประยุกต์

Course codes : 32756459
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการคำนวณในคณิตศาสตร์ 1

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการคำนวณเบื้องต้น การคำนวณค่าฟังก์ชันและอนุกรม สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น การคำนวณเมตริกซ์ การประมาณค่า และการคำนวณค่าสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์คำนวณและเขียนโปแกรมคำนวณ

Course codes : 32758159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน

ธรรมชาติของวิชาการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์มาตรฐาน ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปแก้ปัญหาการวิจัยดำเนินการ

Course codes : 32760759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา

เนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่มีความสามารถพิเศษ

Course codes : 32762459
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตและเรขาคณิตสำหรับครู

แนวคิดพื้นฐานของพีชคณิต สมการและอสมการของพหุนาม ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต และเรขาคณิตระบบยูคลิด

Course codes : 32765159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด

การทดลองคณิตศาสตร์เชิงการจัด หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิดและโจทย์ปัญหา หลักการรังนก และสมการเชิงฟังก์ชัน

Course codes : 32767159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์ศึกษ

สมบัติพื้นฐานของจำนวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์

3. วิทยานิพนธ์

Course codes : 32769959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

หัวข้อเชิงลึกทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา และเขียนรายงานวิจัยและสอบเกี่ยวกับรายงานวิจัยนั้น

1. หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 30151359
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

Course codes : 31250159
Credit : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 31265259
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

Course codes : 32750659
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับคณิตศาสตร์ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการประเมินผล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการประเมินผล การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิพากษ์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

Course codes : 32754259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 1

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

Course codes : 32754359
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 2

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมตริกซ์ เวกเตอร์ กำหนดการเชิงเส้น จำนวนเชิงซ้อนการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น แคลคูลัส

Course codes : 32757459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู

หลักการพิสูจน์เบื้องต้น ระบบจำนวน สมบัติการบริบูรณ์ ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรีมันน์

Course codes : 32769459
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 1

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา

Course codes : 32769559
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 2

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาขั้นสูง

2. หมวดวิชาเลือก

Course codes : 32752359
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์

ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย ฐานและมิติ พิกัด ปริภูมิแถว ปริภูมิคอลัมน์และปริภูมิสู่ศูนย์ การแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและภาพ การสมสัณฐาน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การทำแนวทแยง การทำสามเหลี่ยม และการประยุกต์

Course codes : 32756459
Credit : 3(2-2-5)
เทคนิคการคำนวณในคณิตศาสตร์ 1

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการคำนวณเบื้องต้น การคำนวณค่าฟังก์ชันและอนุกรม สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น การคำนวณเมตริกซ์ การประมาณค่า และการคำนวณค่าสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์คำนวณและเขียนโปแกรมคำนวณ

Course codes : 32758159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน

ธรรมชาติของวิชาการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์มาตรฐาน ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปแก้ปัญหาการวิจัยดำเนินการ

Course codes : 32760759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา

เนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่มีความสามารถพิเศษ

Course codes : 32762459
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตและเรขาคณิตสำหรับครู

แนวคิดพื้นฐานของพีชคณิต สมการและอสมการของพหุนาม ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต และเรขาคณิตระบบยูคลิด

Course codes : 32765159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด

การทดลองคณิตศาสตร์เชิงการจัด หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิดและโจทย์ปัญหา หลักการรังนก และสมการเชิงฟังก์ชัน

Course codes : 32767159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์ศึกษ

สมบัติพื้นฐานของจำนวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์

3. การค้นคว้าอิสระ

Course codes : 32769859
Credit : 6(0-0-18)
การค้นคว้าอิสระ

หัวข้อเชิงลึกทางคณิตศาสตร์ศึกษา และเขียนรายงานและสอบเกี่ยวกับรายงานนั้น