ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) (วท.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ รักพร ดอกจันทร์ *
อาจารย์ สมคิด อินเทพ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30151359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 31250159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Statistics for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 31265259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Research Methodology for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 32750659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับคณิตศาสตร์ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการประเมินผล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการประเมินผล การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิพากษ์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสวิชา : 32754259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 1 (Mathematics for Teachers I)

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รหัสวิชา : 32754359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 2 (Mathematics for Teachers II)

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมตริกซ์ เวกเตอร์ กำหนดการเชิงเส้น จำนวนเชิงซ้อนการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น แคลคูลัส

รหัสวิชา : 32757459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู (Mathematical Analysis for Teachers)

หลักการพิสูจน์เบื้องต้น ระบบจำนวน สมบัติการบริบูรณ์ ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรีมันน์

รหัสวิชา : 32769459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสวิชา : 32769559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาขั้นสูง

2. หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 32752359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Algebra and Applications)

ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย ฐานและมิติ พิกัด ปริภูมิแถว ปริภูมิคอลัมน์และปริภูมิสู่ศูนย์ การแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและภาพ การสมสัณฐาน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การทำแนวทแยง การทำสามเหลี่ยม และการประยุกต์

รหัสวิชา : 32756459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการคำนวณในคณิตศาสตร์ 1 (Techniques in Mathematical Computing I)

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการคำนวณเบื้องต้น การคำนวณค่าฟังก์ชันและอนุกรม สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น การคำนวณเมตริกซ์ การประมาณค่า และการคำนวณค่าสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์คำนวณและเขียนโปแกรมคำนวณ

รหัสวิชา : 32758159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

ธรรมชาติของวิชาการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์มาตรฐาน ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปแก้ปัญหาการวิจัยดำเนินการ

รหัสวิชา : 32760759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา (Special Topics in Mathematics Education)

เนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่มีความสามารถพิเศษ

รหัสวิชา : 32762459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตและเรขาคณิตสำหรับครู (Algebra and Geometry for Teachers)

แนวคิดพื้นฐานของพีชคณิต สมการและอสมการของพหุนาม ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต และเรขาคณิตระบบยูคลิด

รหัสวิชา : 32765159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)

การทดลองคณิตศาสตร์เชิงการจัด หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิดและโจทย์ปัญหา หลักการรังนก และสมการเชิงฟังก์ชัน

รหัสวิชา : 32767159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์ศึกษ (Number Theory for Mathematics Education)

สมบัติพื้นฐานของจำนวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์

3. วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 32769959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

หัวข้อเชิงลึกทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา และเขียนรายงานวิจัยและสอบเกี่ยวกับรายงานวิจัยนั้น

1. หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30151359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

รหัสวิชา : 31250159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Statistics for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 31265259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา (Research Methodology for Science Education and Mathematics Education)

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

รหัสวิชา : 32750659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education)

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับคณิตศาสตร์ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และการประเมินผล เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และการประเมินผล การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิพากษ์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสวิชา : 32754259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 1 (Mathematics for Teachers I)

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จำนวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

รหัสวิชา : 32754359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับครู 2 (Mathematics for Teachers II)

เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมตริกซ์ เวกเตอร์ กำหนดการเชิงเส้น จำนวนเชิงซ้อนการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น แคลคูลัส

รหัสวิชา : 32757459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู (Mathematical Analysis for Teachers)

หลักการพิสูจน์เบื้องต้น ระบบจำนวน สมบัติการบริบูรณ์ ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรีมันน์

รหัสวิชา : 32769459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสวิชา : 32769559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

สัมมนาในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาขั้นสูง

2. หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 32752359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Algebra and Applications)

ปริภูมิเวกเตอร์และปริภูมิย่อย ฐานและมิติ พิกัด ปริภูมิแถว ปริภูมิคอลัมน์และปริภูมิสู่ศูนย์ การแปลงเชิงเส้น เคอร์เนลและภาพ การสมสัณฐาน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การทำแนวทแยง การทำสามเหลี่ยม และการประยุกต์

รหัสวิชา : 32756459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการคำนวณในคณิตศาสตร์ 1 (Techniques in Mathematical Computing I)

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการคำนวณเบื้องต้น การคำนวณค่าฟังก์ชันและอนุกรม สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น การคำนวณเมตริกซ์ การประมาณค่า และการคำนวณค่าสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์คำนวณและเขียนโปแกรมคำนวณ

รหัสวิชา : 32758159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

ธรรมชาติของวิชาการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งกำหนดการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์มาตรฐาน ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง การวิเคราะห์ข่ายงาน กำหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การใช้ซอฟท์แวร์สำเร็จรูปแก้ปัญหาการวิจัยดำเนินการ

รหัสวิชา : 32760759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ศึกษา (Special Topics in Mathematics Education)

เนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้สอนที่มีความสามารถพิเศษ

รหัสวิชา : 32762459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พีชคณิตและเรขาคณิตสำหรับครู (Algebra and Geometry for Teachers)

แนวคิดพื้นฐานของพีชคณิต สมการและอสมการของพหุนาม ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต และเรขาคณิตระบบยูคลิด

รหัสวิชา : 32765159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)

การทดลองคณิตศาสตร์เชิงการจัด หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิดและโจทย์ปัญหา หลักการรังนก และสมการเชิงฟังก์ชัน

รหัสวิชา : 32767159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์ศึกษ (Number Theory for Mathematics Education)

สมบัติพื้นฐานของจำนวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์

3. การค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา : 32769859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

หัวข้อเชิงลึกทางคณิตศาสตร์ศึกษา และเขียนรายงานและสอบเกี่ยวกับรายงานนั้น