ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 133 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ คนึงนิจ กุโบลา *
อาจารย์ ประจักษ์ จิตเงินมะดัน *
อาจารย์ ประวิทย์ บุญมี *
อาจารย์ วิทวัส พันธุมจินดา *
อาจารย์ อังศุมาลี สุทธภักติ *
อาจารย์ เอกภพ บุญเพ็ง *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชาวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 กลุ่มวิชาแกน

Course codes : 88510259
Credit : 3(2-2-5)
โครงสร้างดิสครีต

ทฤษฎีจำนวน การพิสูจน์แบบต่าง ๆ พีชคณิตแบบบูลีน ตรรกวิทยา สมการเวียนบังเกิดและฟังก์ชันก่อกำเนิด โครงสร้างด้านพีชคณิต การนับ คณิตศาสตร์เชิงการจัด ทฤษฎีกราฟ ขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้องกับกราฟ ต้นไม้และการประยุกต์

Course codes : 88510359
Credit : 3(2-2-5)
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ระบบสมการเชิงเส้น แมทริกซ์ การโปรแกรมเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้งาน ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย์ ทฤษฎีเกมส์เบื้องต้น เครื่องสถานะจำกัด มาคอฟเชนและการประยุกต์งาน

Course codes : 88520159
Credit : 3(2-2-5)
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับคอมพิวเตอร์

สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสำหรับงานเชิงคำนวณ การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การสร้างมโนภาพข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

Course codes : 88710059
Credit : 3(3-0-6)
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพจำลองของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต WWW คลาวด์ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 88510459
Credit : 3(2-3-4)
หลักการโปรแกรม

หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรมไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง การแทนจํานวน พิสัย ความแม่นยํา และความผิดพลาดจากการประมาณค่า ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และการกําหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย โครงสร้างควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบ มีการเลือกและแบบทําซ้ำ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย การแทนข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล

Course codes : 88620159
Credit : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ

การออกแบบและพัฒนาทักษะการสร้างซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของคลาสและวัตถุ แผนภาพยูเอ็มแอล การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการประยุกต์ คลาสและคลาสย่อย การรับทอด การกำหนดภาระเกินและการรับช่วงคุมแทน ภาวะพหุสัณฐาน อินเทอร์เฟส แฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์

Course codes : 88720159
Credit : 3(2-3-4)
การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

การประกอบติดตั้งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานและการติดตั้ง การค้นหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่สามารถทำงานได้ การติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่จะเชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์ การกู้ข้อมูลที่ถูกลบไปแล้ว การแก้ไขปัญหาเมื่อติดไวรัส การสำรองข้อมูลเบื้องต้น และ ทักษะพื้นฐานของการให้บริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

Course codes : 88721159
Credit : 3(2-3-4)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีประยุกต์

หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น รายการ รายการโยง กองซ้อน และแถวคอย ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกันของข้อมูล ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีแบบต่าง ๆ การเลือกขั้นตอนวิธีในการสืบค้นข้อมูล การเลือกขั้นตอนวิธีในการเรียงลำดับข้อมูล การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ การหาระยะทางที่สั้นที่สุด การหาต้นไม้ทอดข้าม ปฏิบัติการสำหรับการแก้ปัญหาโดยการใช้โครงสร้างข้อมูล

Course codes : 88723059
Credit : 3(3-0-6)
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจำ โครงสร้างและเทคโนโลยีของหน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล สิทธิการใช้งานระบบแฟ้มข้อมูล โปรเซสและการจัดการโปรเซส การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ การเข้ารหัสข้อมูล ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายและการให้บริการ ระบบการให้บริการแบบกลุ่มเมฆส่วนตัว ระบบการให้บริการแบบกลุ่มเมฆสาธารณะ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสิ่งของ

Course codes : 88723159
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ I

การสื่อสารข้อมูลพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย อุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและมาตรฐานของการเชื่อมต่อของแบบจําลอง OSI เปรียบเทียบกับแบบจําลอง TCP/IP หน่วยงานที่กํากับดูแล สถาปัตยกรรมการทํางานแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โพรโทคอลและบริการบนอินเทอร์เน็ต Email, WWW, FTP, Telnet, Routing, Multimedia, IPv6 การบริหารเครือข่าย การจัดที่อยู่ไอพี การกําหนดและการแปลงที่อยู่ การทําซับเน็ต การจําแนกโดเมน การกําหนดค่าการหาเส้นทาง การเข้ารหัสเบื้องด้น ความปลอดภัยและความมั่นคงในการใช้เครือข่ายและบริการ การใช้ซอฟต์แวร์จำลองเครือข่าย การใช้เครื่องตรวจสอบบำรุงรักษาเครือข่าย

Course codes : 88725059
Credit : 3(2-3-4)
ระบบฐานข้อมูล 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลและแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พจนานุกรมข้อมูล รูปแบบและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชั่นการขึ้นต่อกัน การทำให้อยู่ในรูปปกติ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างอินทิตี้ ระบบจัดการฐานข้อมูลและองค์ประกอบ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลและการเก็บข้อมูลโดยใช้ภาษาโครงสร้างสำหรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล การโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล

Course codes : 88726059
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บด้วยเฟรมเวอร์ค การพัฒนาแบบเชิงวัตถุและแบบโมเดล-วิว-คอนโทรเลอร์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การจัดรูปแบบด้วยชีท การสร้างเว็บแบบไดนามิก การใช้ประโยชน์โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย โมเดลโครงสร้างข้อมูลเอกสาร การใช้โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อควบคุมการทํางานของเว็บ จาวาสคริบท์ เอแจ็กซ์ กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ เว็บเอพีไอ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคํานึงถึงด้านความปลอดภัยของระบบงาน

Course codes : 88727159
Credit : 3(2-3-4)
พื้นฐานทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักการและอัลกอริธึมพื้นฐานที่ใช้ในเทคโนโลยีปัจจุบันที่เกี่ยวกับระบบสื่อประสม รวมถึง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการของการได้มา การจัดเตรียม การใช้งาน และการเผยแพร่ผลงานทางด้านสื่อประสม การแทนข้อมูล การบีบอัดข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลสื่อประสม

Course codes : 88727359
Credit : 3(2-3-4)
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย

กระบวนการสร้างงานสื่อประสม เทคนิคการสร้างงานทางด้านมัลติมีเดีย การเรียบเรียงใหม่ การสร้างสตอรี่บอร์ด และการจัดเก็บสื่อดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงข้อมูล การใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสื่อดิจิทัล เสียง ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสร้างโปรแกรมเพื่อใช้สื่อเป็นส่วนประกอบที่เหมาะสมกับการนำเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอร์และบนเครือข่าย

Course codes : 88732059
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ

ความหมายและความสําคัญทางธุรกิจ แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ ระบบธุรกิจและระบบสารสนเทศ รูปแบบต่างๆ ของธุรกิจและการประกอบธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล ทรัพยากรบุคคล ห่วงโซ่อุปทาน การจัดองค์กร หน้าที่ธุรกิจสารสนเทศซึ่งสัมพันธ์กับด้านการตลาด บทบาทของธุรกิจในระบบสังคมและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

Course codes : 88734059
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ (แบบโมเดล-วิว-คอนโทรเลอร์) การออกแบบรายละเอียดซอฟต์แวร์ การนำ เข้า การแสดงผล การประมวลผล ออกแบบข้อมูลการเก็บบัน ทึกข้อมูลและฐานข้อมูล การสร้าง ซอฟต์แวร์ต้นแบบ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความต้องการระบบและ นำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ

Course codes : 88734559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิด หลักการ และเทคนิคในการบริหารจัดการโครงการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโครงการ รวมถึง การบริหารการบูรณาการโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ วงจรการพัฒนาโครงการ การจัดการแผนบริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การวางแผน การออกแบบ การสร้างต้นแบบ การบริหารขอบเขตงานโครงการ เวลา ต้นทุน คุณภาพ ทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง การนำเสนอผลงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม

Course codes : 88734659
Credit : 3(3-0-6)
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ การประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการการประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธ์สำหรับก่อตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่ ๆ การลงทุนสำหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดย่อมรวมทั้งการลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

Course codes : 88737859
Credit : 3(2-2-5)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้ใช้

Course codes : 88742059
Credit : 3(3-0-6)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อต่าง ๆ และสังคมออนไลน์ ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล การคำนึงถึงผู้บกพร่องทางการรับรู้ ข้อคำนึงทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นทางกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม แนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณเพื่อพฤติกรรมที่เป็นมืออาชีพจริยธรรมและความประพฤติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมืออาชีพ

Course codes : 88749059
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88749159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสำหรับการประกอบอาชีพ

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ การวิเคราะห์และการพัฒนาแผนธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรและการบริหารองค์กร

Course codes : 88749259
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา โดยนิสิตต้องนำความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนไปประยุกต์และฝึกทักษะในภาวะแวดล้อมการทำงานจริง ภายใต้การกำกับดูแลของสถานประกอบการนั้น โดยต้องแสดงงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ พัฒนาและประยุกต์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงงานแล้วต้องจัดส่งผลงานในรูปแบบของรายงานตามที่สาขาวิชากำหนด

Course codes : 88749359
Credit : 3(0-9-3)
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และ/หรือการสร้างโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบ พัฒนา ประยุกต์ และการนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการ โครงงานที่จัดทำอาจเป็นโครงงานเดี่ยวเฉพาะตัว หรือโครงงานกลุ่มก็ได้

2.2.2 กรณีเลือกสร้างนวัตกรรม

Course codes : 88749859
Credit : 3(0-9-3)
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และ/หรือการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย การออกแบบ พัฒนา ประยุกต์ และการนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามหลักการของการพัฒนางานทางด้านมัลติมีเดียและการบริหารโครงการ โครงงานที่จัดทำอาจเป็นโครงงานเดี่ยวเฉพาะตัว หรือโครงงานกลุ่มก็ได้

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

Course codes : 88510559
Credit : 3(2-2-5)
เนื้อหาดิจิทัลและความตระหนักรู้

ความหมายและความสำคัญของเนื้อหาดิจิทัล กระบวนการสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ และสังคม คุณลักษณะที่ดีของเนื้อหาดิจิทัล การประเมินคุณค่าและความถูกต้องของเนื้อหาดิจิทัล ภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัล ข้อปฏิบัติที่ดีในการใช้งาน กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88510659
Credit : 3(2-2-5)
ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล

ความรู้ เทคนิค และทักษะที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทโปรแกรมประมวลผลคำ เว็บเบราว์เซอร์ อีเมล และเครื่องมือสื่อสาร เทคนิคขั้นสูงสำหรับการเข้าถึงความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ โปรแกรมช่วยการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ ความเข้าใจบริบทและการประเมินสื่อดิจิทัล กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อชีวิตดิจิทัล ผลกระทบด้านความปลอดภัย ระบบนิเวศดิจิทัลในชีวิตประจำวัน บริการดิจิทัลจากภาครัฐ

Course codes : 88520459
Credit : 3(2-2-5)
การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วย IOT

ความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักการทำงานพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ธุรกิจ และสังคม ทักษะการใช้ชีวิตในบ้านอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ ข้อจำกัดและผลกระทบต่อสังคม การพัฒนาในอนาคต กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88528159
Credit : 3(2-2-5)
เศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์

หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล กระบวนการทำธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี สารบบอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์เชิงดิจิทัล และระบบสินค้าคงคลังออนไลน์ เครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการซื้อ (อุปสงค์) และความต้องการขาย (อุปทาน) การจ่ายเงินเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด การจัดเก็บฐานข้อมูลกลางสินค้า การพัฒนาข้อมูลการค้าตามมาตรฐานสากล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากการค้า การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงาน การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้อง การสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อในตัวสินค้า

Course codes : 88537159
Credit : 3(2-2-5)
Big Data เพื่อธุรกิจอัจฉริยะ

ความหมายและความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการรวบรวมและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประเภทและการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และสร้างภาพจากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ การออกแบบการปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดการข้อมูล กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88538159
Credit : 3(2-2-5)
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล 1

ศาสตร์และทักษะพื้นฐานสำหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ

Course codes : 88548159
Credit : 3(2-2-5)
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล 2

ศาสตร์และทักษะสำหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสมัยใหม่ โดยรวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การจัดการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ การจัดการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ชีวสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เหมืองข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Course codes : 88548259
Credit : 3(2-2-5)
ธุรกิจเกิดใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านไอที

ความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจเกิดใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโตสูง การใช้นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการเป็นพื้นฐาน การค้นหาและการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการใหม่ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้อย่างแตกต่างและมีคุณค่า กระบวนการขยายกลุ่มผู้บริโภคออกไปในวงกว้าง การพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การค้นหาแหล่งทุนและกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์การแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการโดยใช้เครื่องมือเพิ่มกำไรทางการตลาด การพัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง

Course codes : 88727059
Credit : 3(2-3-4)
ทักษะการวาดและพื้นฐานการออกแบบ

พื้นฐานทักษะการวาดและการออกแบบเลย์เอาต์ เพื่อพัฒนาเทคนิคการวาดภาพสำหรับใช้สร้างงานภาพเคลื่อนไหวให้ดูสมจริง ส่วนประกอบในงานทัศนศิลป์และหลักการออกแบบ รวมถึง จุด เส้น รูปร่าง มวล ผิวสัมผัส แสง สี ช่องว่าง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และความหลากหลาย ความสมดุลย์ จุดโฟกัส สัดส่วน การเคลื่อนไหว ความมั่นคงและจังหวะ

Course codes : 88727259
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบการโต้ตอบ

ทฤษฎีและการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบ การสร้างแบบจำลอง และการประเมินผลด้วยเครื่องมือมาตรฐานเชิงอุตสาหกรรม

Course codes : 88730059
Credit : 3(2-3-4)
การใช้งานระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมสคริป

ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โครงสร้างระบบแฟ้มข้อมูล ส่วนต่อประสานรายคำสั่งและส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ระบบเอ็กซ์วินโดว์ การใช้คำสั่งบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ การนำเข้าและส่งออกข้อมูลและการส่งต่อผลลัพธ์ของคำสั่งไปยังคำสั่งอื่น การใช้โปรแกรมบรรณาธิกรวีไอ ภาษาสคริปและการโปรแกรม เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งและเรียกใช้งานคลังโปรแกรม การโปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น

Course codes : 88731059
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเบื้องต้น ทฤษฎีเกมส์ ความน่าจะเป็นและการประยุกต์ การพยากรณ์ ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบต้นไม้สำหรับการตัดสินใจ ตัวแบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบปัญหาการขนส่ง ตัวแบบแถวคอย การบริหารโครงการ

Course codes : 88731159
Credit : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพรวมของการโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ชนิดข้อมูล โมดูล การอ่านเขียนข้อมูล ไฟล์ โครงสร้างควบคุม การระบุขอบเขต วันที่และเวลา การทำซ้ำ เครื่องมือสำหรับการดีบัก การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนโปรแกรมเพื่องานคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอข้อมูลให้เห็นภาพ

Course codes : 88732159
Credit : 3(3-0-6)
การประกันความมั่นคงและการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการเบื้องต้นทางด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศทางกายภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเสถียรภาพระบบ การทำระบบสารสนเทศให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรเพื่อใช้กับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความมั่นคงทางธุรกิจ แผนฉุกเฉินทางด้านสารสนเทศ อันประกอบไปด้วย แผนรับมือต่อเหตุการณ์ แผนกู้คืนภัยภิบัติ แผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุวิกฤต การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้าน นโยบายความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ นโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่บุคลากรนำมาใช้ การจัดการอุปกร์เคลื่อนที่ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และสัญญาธุรกิจต่างๆ ขององค์กรและของคู่ค้า-พันธมิตร และสังคมที่เกี่ยวข้อง หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจ มาตรฐานแนวคิดแนวปฎิบัติทางด้านสารสนเทศ ISO, COBIT, ITIL พร้อมทั้งกรณีตัวอย่าง

Course codes : 88733059
Credit : 3(2-2-5)
การบริหารจัดการระบบ 1

บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ประเภทของเครื่องแม่ข่ายและการออกแบบการใช้งาน การบูตระบบ การบริหารจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดการข้อมูลผู้ใช้ การจัดการโปรเซส การตั้งค่าการใช้งานเครือข่ายของระบบปฏิบัติการ การให้บริการแฟ้มข้อมูลผ่านเครือข่าย การให้บริการแฟ้มข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการวินโดวส์และยูนิกซ์ การให้บริการระบบชื่อโดเมน การให้บริการการแจกจ่ายหมายเลขไอพีอัตโนมัติ การให้บริการเว็บ การให้บริการพร็อกซี่ การให้บริการเมล์ การให้บริการเครื่องแม่ข่ายสำหรับพิมพ์งาน การให้บริการตั้งค่าเวลามาตรฐาน

Course codes : 88733159
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2

อุปกรณ์สลับข้อมูลและอุปกรณ์จัดหาเส้นทาง ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่าย การเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่าย บรรทัดคำสั่ง การเริ่มทำงานและการยกระดับอุปกรณ์เครือข่าย การตั้งค่าเส้นทาง การหาเส้นทางแบบคงที่และพลวัต การหาเส้นทางระหว่างโดเมน การสรุปเส้นทาง การต้องค่าเครือข่ายท้องถิ่นเสมือน อุปกรณ์สวิตช์ชั้นเลเยอร์ที่ 3 ต้นไม้ทอดข้าม และ ช่องทางอีเธอร์ การตั้งค่าเส้นสัญญาณเช่าและเฟรมรีเลย์ การแปลที่อยู่และการตั้งค่ารายชื่อสำหรับการเข้าถึง

Course codes : 88733259
Credit : 3(2-3-4)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนแพล็ตฟอร์มแอนดรอยด์

แพลตฟอร์มแอนดรอยด์ และ ไอดีอี, วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์ และ คลาสกิจกรรม, อินเทนต์, ส่วนแสดงผลย่อย, การขออนุญาต, การจัดหน้า, การออกแบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์หลายขนาด, สายโยงใย, การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย, การแจ้งและการปลุก, กราฟิก, การรับข้อมูลจากการแตะหน้าจอ, สื่อผสม, อุปกรณ์ตัวจับ, แผนที่ และ การเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ

Course codes : 88733459
Credit : 3(2-3-4)
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ แนวโน้มเรื่องความปลอดภัย ภัยคุกคาม การโจมตี และ ทรัทย์สินที่อาจเป็นเป้าหมาย การเข้ารหัส การยืนยันตัวข้อมูล การยืนยันตัวตน ลายเซ็นดิจิทัลและการจัดการกุญแจ การสร้างตัวเลขสุ่ม การควบคุมการเข้าถึง ความปลอดภัยทางฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย การโจมตีเพื่อให้ปฏิเสธการให้บริการ การทำให้ที่พักข้อมูลล้น ความปลอดภัยทางซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยทางระบบปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง การตรวจจับผู้บุกรุก ความปลอดภัยทางกายภาพและระบบสาธารณูปโภค การปลอดภัยทางทรัพยาการมนุษย์

Course codes : 88734159
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการการบริการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการบริการ นิยาม ทฤษฎี และการใช้ ระบบการบริการ การบริหารจัดการการบริการ การสร้างกลยุทธ์ในการบริการ การพัฒนาการบริการ การวิเคราะห์กระบวนการ การโมเดลกระบวนการทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมเชิงบริการ ความท้าทายเชิงการตลาดในการบริการ การวัดการบริการ วงจรชีวิตการบริการ นวัตกรรมการบริการ

Course codes : 88734259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ทฤษฎีทางบัญชีและการสร้างผังบัญชี ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน การสร้างระบบสารสนเทศทางบัญชีสำหรับผู้บริหาร

Course codes : 88734359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการเงิน

รูปแบบสารสนเทศทางการเงิน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบพยากรณ์ทางการเงิน ระบบการบริหารเงินทุน ระบบการควบคุมการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การเงิน รูปแบบการจัดทำระบบเงินทุนหมุนเวียน การใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

Course codes : 88734459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเอกสรรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงานจนถึงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ค่าตอบแทน ความมั่นคง และความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งระบบข้อมูลการบริหารงานบุคคล

Course codes : 88735059
Credit : 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล 2

ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ทริกเกอร์ วิว สตอร์โพซีเยอร์ การประมวลผลภาษาสืบค้น การใช้ภาษาสืบค้นย่างเหมาะสมที่สุด การควบคุมรายการการเปลี่ยนแปลงและการควบคุมการเข้าใช้งานในภาวะพร้อมกัน การใช้งานดัชนี การจัดการบัฟเฟอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับองค์กร ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ไม่ใช้ภาษาสืบค้น ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การดูแลระบบจัดการฐานข้อมูล การจัดกลุ่มเครื่องแม่ข่ายมากกว่าหนึ่งเครื่องในการให้บริการฐานข้อมูล การปรับตั้งค่าการใช้งานฐานข้อมูลอย่างเหมาะสม การสำรองและการกู้คืนฐานข้อมูล

Course codes : 88736059
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ

หลักการสําคัญของเว็บเซอร์วิสและเอพีไอ โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกําหนดนิยามภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส มาตรฐานสำหรับเว็บเซอร์วิส สถาปัตยกรรมเชิงบริการ ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัย การเรียกใช้งาน เว็บเอพีไอ จากผู้ให้บริการต่างๆ Facebook API Twitter API, OAuthen, OpenID และการออกแบบเอพีไอ เพื่อรองรับการใช้งานจากโปรแกรมประยุกต์รูปแบบต่าง ๆ

Course codes : 88736159
Credit : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต์ การจดโดเมนเนม ระบบการจัดส่งสินค้า การซื้อขายบนโลกออนไลน์ การขนส่งสินค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การทำ SEO การทำ SOA, CRM, ข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและผู้ขาย รูปแบบทางธุรกิจแบบต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ เทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันอนาคต

Course codes : 88737059
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบกราฟิกสองมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและการสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างตัวละคร คำศัพท์ต่าง ๆ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว การแสดง การควบคุมจังหวะ ความคาดหมาย การบีบและการขยาย เทคนิคการผลิต

Course codes : 88737159
Credit : 3(2-3-4)
การขึ้นรูปทรงสามมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

แนวคิดพื้นฐานในการขึ้นรูปทรงสามมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว คำศัพท์ต่างๆ โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับรูปทรงสามมิติ เทคนิคการขึ้นรูปทรงสามมิติ การฝึกปฏิบัติในการสร้าง แก้ไข รูปทรงสามมิติ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เป็นมาตรฐาน

Course codes : 88737359
Credit : 3(2-3-4)
การสร้างวิชวลและซาวด์เอฟเฟกต์

แนวคิดพื้นฐานและคำศัพท์ต่างๆ การสร้างวิชวลเอฟเฟกต์ การคอมโพสิต การทำบลูสกรีน การจัดลำดับ การให้แสง การสร้างซาวด์เอฟเฟกต์ การออกแบบเสียงและการประสาน โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้อง และการปรับแต่งเสียง เลเยอร์ การมิกซ์ การสร้างต้นฉบับและการเผยแพร่ ซาวด์ไลบรารี่ การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการสร้างวิชวลเอฟเฟกต์และซาวด์เอฟเฟกต์

Course codes : 88737459
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ผู้ใช้

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน รวมถึงการวิจัยผู้ใช้งาน การประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ เทคนิกการสัมภาษณ์ การทดสอบผู้ใช้งาน และการสร้างพิมพ์เขียวของชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในเชิงอุตสาหกรรม การสร้างชิ้นงานจำลองแบบดิจิทัลด้วยเครื่องมือมาตรฐานในเชิงอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Course codes : 88737559
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบและพัฒนาเว็บ

คฺวามเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคในการสร้างเว็บแบบง่ายจนถึงซับซ้อนปานกลางโดยใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเว็บ การออกแบบ การสร้าง และการดูแลรักษา เว็บเพจและเว็บไซต์ การประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ การสร้างและดูแลรักษาเว็บเพจให้มีคุณภาพ มาตรฐานการออกแบบเว็บ เฟรมเวิร์ค และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88737659
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีสตรีมมิง

การผลิตวีดีโอสำหรับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีบรอดแบนด์ ทฤษฎีเกี่ยวกับวีดีโอ แบนด์วิธ การได้มาซึ้งข้อมูลวีดีโอ การบีบอัดและสถาปัตยกรรมสตรีมมิง การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มความน่าใช้งานของเว็บ การสร้างโปรแกรมประยุกต์สื่อดิจิทัลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ การใช้ภาษาในการเขียนสคริปต์สำหรับเว็บในการควบคุมสื่อดิจิทัลในเว็บเพจ โปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลสตรีมมิง

Course codes : 88737759
Credit : 3(2-3-4)
การประมวลผลสื่อดิจิทัล

พื้นฐานของการประมวลรูปภาพและสัญญาณ และการจัดการข้อมูล เสียง ภาพ วิดิโอ การได้มา การประมวลผล และการจัดการข้อมูลมัลติมีเดีย การใช้ไลบรารี่สำหรับการเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดีย

Course codes : 88738059
Credit : 3(2-3-4)
วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับการพัฒนาเกม

ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่ใช้ในการสร้างเกม แบบจำลอง และ ภาพเคลื่อนไหวแบบสมจริง กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ กฏของนิวตัน โมเมนตัม พลังงาน พลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ การชน การแกว่งการสั่น การเคลื่อนที่แบบหมุน

Course codes : 88738159
Credit : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการพัฒนาเกม

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างภาพวัตถุสองมิติและสามมิติ การแปลงมุมมองและการแสดงผลภาพบนฉาก การประมวลผลภาพ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิก ไลบรารี่สำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิก

Course codes : 88738259
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบเกม

การออกแบบเกม รวมถึงประวัติของการพัฒนาเกมและแนวโน้มในอนาคต กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาของเกม เทคนิคการผลิตเกม เกมแพลตฟอร์ม เป้าหมายของเกมและประเภทของเกม องค์ประกอบของเกม การสร้างเนื้อเรื่องและตัวละคร บทบาทของทีมพัฒนาเกม กระบวนการในการพัฒนาเกม การตลาดและการบำรุงรักษา การฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเอกสาร ในการพัฒนาและออกแบบเกม

Course codes : 88738359
Credit : 3(2-3-4)
การโปรแกรมเกม

การโปรแกรมแบบขับเคลื่อนโดยเหตุการณ์ การเขียนสคริปต์สำหรับเกมเอนจิน โครงสร้างคลาสเกมเอนจิน ฝึกปฏิบัติในการวางแผน การเขียนโปรแกรมแบบทีม การใช้สภาวะแวดล้อมมาตรฐานสำหรับการพัฒนาเกม การจัดทำเอกสารสำหรับโครงการพัฒนาเกม

Course codes : 88738459
Credit : 3(2-3-4)
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม

ปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเกม การค้นหาเส้นทาง การเคลื่อนที่ ยุทธวิธีและการวางแผน กลยุทธ์ เครื่องสถานะจำกัด การเรียนรู้ที่พบในเกมแบบต่าง ๆ

Course codes : 88738559
Credit : 3(2-3-4)
การพัฒนาเกม

วิชาที่เน้นการพัฒนาโครงการเกมแบบทีม ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาเกมโดยผสมผสานความรู้ทางเทคนิค ความสวยงามน่าใช้งาน และ วัฒนธรรม รวมถึง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์กราฟิก เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศิลปะ การออกแบบ เสียงและดนตรี ความสมดุลย์ของเกม และประสบการณ์ของผู้เล่นเกม

Course codes : 88742159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร การจัดหา การเลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้ พฤติกรรมองค์กร และการบริหารองค์กร ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการให้บริการ การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลักของความสำเร็จ แนวคิดแนวปฎิบัติที่ดีในการให้บริการ การจัดการองค์ความรู้ในการให้บริการ ตัวชีวัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88742259
Credit : 3(2-2-5)
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ

หลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสร้างระบบบัญชีทั่วไปเบื้องต้น การบริหารโปรแกรมประยุกต์ สร้างสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ การใช้งานพร้อมกัน การจัดการด้านรายงาน การจัดพิมพ์ ลำดับของเอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล์

Course codes : 88743059
Credit : 3(2-3-4)
การบริหารจัดการระบบ 2

การบริหารจัดการระบบเครื่องเสมือนและตัวบรรจุระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบกลุ่มเมฆส่วนตัวและกลุ่มเมฆสาธารณะ การบริหารจัดการโปรแกรมสำหรับให้บริการโฮสต์ การบริหารจัดการไฟล์วอลโดยใช้ซอฟต์แวร์ ระบบจัดการการกระจายงานของเครื่องแม่ข่าย ระบบช่วยแก้ปัญหาการเกิดความผิดพลาด การบริหารจัดการะบบตรวจสอบสิทธิ์ การบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรส่วนกลาง การบริหารจัดการระบบยืนยันตัวบุคคล เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เครือข่าย การดูแลและปรับแต่งระบบปฏิบัติการ

Course codes : 88743159
Credit : 3(2-2-5)
การประมวลผลกลุ่มเมฆ

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบริการแบบกระจาย และการบริการแบบกลุ่มเมฆ การโยกย้ายงานประยุกต์ไปประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การจำลองเครื่องเสมือนด้วยซอฟต์แวร์ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ การใช้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบที่ให้บริการแบบกลุ่มเมฆ

Course codes : 88743359
Credit : 3(2-2-5)
อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่าง ๆ

วงจรไฟฟ้าพื้นฐาน เครื่องมือวัด ภาษาซีเบื้องต้น ระบบในชิบ ข้อมูลเข้าออกแบบแอนะล็อกและดิจิจตอล อุปกรณ์รับรู้ชนิดต่าง ๆ มาตรฐานของอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ ส่วนเชื่อมต่อประสารโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โพรโทคอลการรับส่งข้อมูล บริการคลาวด์สำหรับอินเทอร์เน็ตของสิ่งของ โพรโทคอลการสื่อสารแบบ บลูทูธ รหัสประจำตัวระบบคลื่นความถี่วิทยุ ซิกก์บี เอสพีไอ ไอสแควร์ซี การสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย จีเอสเอ็ม ซีดีเอ็มเอ และ จีพีอาร์เอส

Course codes : 88744059
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ สครัม การบริหารโครงการซอฟต์แวร์กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ แบบจำลองระบบ การออกแบบ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวชี้วัดซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

Course codes : 88744159
Credit : 3(2-2-5)
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ

แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมเชิงบริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูล แนวคิดการจัดการในองค์กร การออกแบบ สร้างแบบจำลองตามกระแส และแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

Course codes : 88744259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกต์ของระบบช่วยตัดสินใจ แบบจำลองทางธุรกิจและตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ องค์ประกอบของระบบช่วยตัดสินใจ แนวทางการออกแบบสำหรับระบบช่วยตัดสินใจ กระบวนการสร้างระบบช่วยตัดสินใจ การหาคุณค่าของระบบช่วยตัดสินใจ

Course codes : 88745559
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการจัดการความรู้

หลักการของการจัดการความรู้ เทคนิคที่ใช้ในการสำรวจแบ่งประเภทความรู้ วิเคราะห์ความรู้ การประเมินค่าความรู้ การสังเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการควบคุมและเผยแพร่ความรู้ เทคนิคในการถอดรหัสความรู้แฝงให้เป็นความรู้ประจักษ์ เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการวัดองค์กรการเรียนรู้และชุมชนเชิงปฏิบัติการ

Course codes : 88747059
Credit : 3(2-3-4)
การสกัดและการแสดงผลข้อมูลมัลติมีเดีย

เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น โดยเน้นข้อมูลทางมัลติมีเดีย การผสมผสานระหว่างการประมวลและการแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ทฤษฎีกรอบการทำงานของการแสดงผลเพื่อกระบวนการวิเคราะห์ขั้นสูงและการออกแบบการแสดงผลในชั้นต่าง ๆ การแสดงผลข้อมูลทางมัลติมีเดียที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและการปรับการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ปลายทางประเภทต่าง ๆ

Course codes : 88747159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและการคืนค้นข้อมูลมัลติมีเดีย

เทคนิคพื้นฐานในการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลด้านมัลติมีเดียในระบบการจัดเก็บข้อมูลประเภทมัลติมีเดีย สถาปัตยกรรมภายในของระบบการจัดเก็บข้อมูลประเภทมัลติมีเดีย ความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลมัลติมีเดีย โปรโตคอลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดียในเวลาจริง เทคนิคการค้นคืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การค้นคืนข้อมูลประเภทข้อความและข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการค้นคืนข้อมูลโดยใช้เนื้อหาและสื่อสังคมออนไลน์

Course codes : 88747259
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน

แนวคิดของเทคโนโลยีความจริงเสมือนและผสานความจริงเสมือน แง่มุมเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงการใช้งานของระบบความจริงเสมือน พื้นฐานของการจำลองและการโปรแกรมระบบความจริงเสมือน การพัฒนาระบบความจริงเสมือนและเครื่องจำลอง อุปกรณ์แฮพติค การแสดงผลข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบโต้ตอบ การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนและผสานความจริงเสมือน

Course codes : 88747359
Credit : 3(3-0-6)
อีเลิร์นนิง

ทฤษฎีและหลักการสำหรับการออกแบบเนื้อหาอีเลิร์นนิ่งโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การใช้ข้อความ เสียง และภาพในการสร้างบทเรียนแบบมัลติมีเดีย การใช้ตัวอย่าง คำอธิบาย การปฏิบัติ และผลตอบกลับในการสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้การปฏิบัติเชิงหลักฐานในการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บรรลุผล ระบบจัดการเนื้อหาการเรียนรู้ ระบบจัดการเนื่อหาขนาดใหญ่ และเครื่องมือจัดการผ่านระบบเว็บไซต์

Course codes : 88747459
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบการศึกษาในสื่อมัลติมีเดีย

เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารมัลติมีเดียเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดียทั้งวิดีโอ ภาพ และเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านทางเครือข่ายหลายรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึง ATM เครือข่ายไร้สาย และเครือข่าย IP เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มาตรฐานต่าง ๆ เช่น H.26x, MPEG, JPEG, และ H.32x คุณภาพของการให้บริการ การประชุมมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารในเวลาจริง

Course codes : 88747559
Credit : 3(2-3-4)
การสื่อสารทางมัลติมีเดีย

เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารมัลติมีเดียเบื้องต้น การนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดียทั้งวิดีโอ ภาพ และเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านทางเครือข่ายหลายรูปแบบ ซึ่งหมายรวมถึง ATM เครือข่ายไร้สาย และเครือข่าย IP เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มาตรฐานต่าง ๆ เช่น H.26x, MPEG, JPEG, และ H.32x คุณภาพของการให้บริการ การประชุมมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารในเวลาจริง

Course codes : 88747659
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1

หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น

Course codes : 88747759
Credit : 3(2-3-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2

หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น

Course codes : 88747859
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3

หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น

Course codes : 88747959
Credit : 3(2-3-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4

หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น

Course codes : 88749459
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น

Course codes : 88749559
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น

Course codes : 88749659
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3

หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น

Course codes : 88749759
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4

หัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะนั้น