ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) (วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ปัทมา ศรีน้ำเงิน * ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม * ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)
อาจารย์ ยศพล ผลาผล * วท.ด. (พืชสวน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2552)
อาจารย์ สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง * Ph.D (Biotechnology)
Cranfield University, UK (2556)
อาจารย์ สุมิตร คุณเจตน์ * วท.ด. (เกษตรเขตร้อน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
อาจารย์ นิสาชล เทศศรี วท.ม (พฤกษศาสตร์)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ (English for Academic Presentation and Discussion)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 99930759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English Reading for Science and Technology)

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : 99931259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ (ASEAN Cultures through the English Language)

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 99941259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (Khmer for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 83021759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Energy and Environment)

แหล่งกำเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อการดำรงชีวิต ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหร่าย ยุทธศาสตร์และ นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 30311159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล (Miracle of Molecules)

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 27310359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส (Calculus)

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ความเร็วและความเร่ง ดิฟเฟอเรนเชียลและแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิว แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิทาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม

รหัสวิชา : 27314659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)

คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้น และ เชิงมุมกลศาสตร์ของไหล คลื่น อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็ก ควอนตัมฟิสิกส์

รหัสวิชา : 27315159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Fundamental Chemistry)

โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและ สารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี

รหัสวิชา : 27315259
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Fundamental Chemistry Laboratory)

ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานที่สอดคล้องกับ 27315159 เคมีพื้นฐาน

รหัสวิชา : 27322159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

รหัสวิชา : 27325159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทตามหมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ สารชีวโมเลกุลเบื้องต้น

รหัสวิชา : 27325259
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

เทคนิคเบื้องต้นของปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เช่นการตกผลึก การหาจุดเดือด และจุดหลอมเหลว การสกัดและโครมาโทรกราฟี และการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันนัลของสารอินทรีย์ และชีวโมเลกุลโดยวิธีการทางเคมี

รหัสวิชา : 27325359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และจลนศาสตร์เคมีของเอนไซม์ เมทาบอลิซึมและการควบคุมสารชีวโมเลกุล กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและกรดนิวคลิอิก

รหัสวิชา : 27325459
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา 27325359 ชีวเคมีทั่วไป โดยเน้นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาทางชีวเคมี

รหัสวิชา : 27325859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเคมีวิเคราะห์ (Principles of Analytical Chemistry)

ทฤษฎีและเทคนิคของปริมาณวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยน้ำหนัก การคำนวณและการวิเคราะห์ทางสถิติ การคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี

รหัสวิชา : 27325959
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analytical Chemistry Laboratory)

การใช้เครื่องมือวัดปริมาตรและเครื่องชั่ง เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณโดยปริมาตรและโดยน้ำหนัก การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การใช้พีเอชมิเตอร์และสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

รหัสวิชา : 28011159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)

หลักเกณฑ์ทางชีววิทยาขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ หลักเบื้องต้นของเมตาโบลิซึมในเซลล์และสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม สรีรวิทยา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 28011259
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฎิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)

การสาธิต การทดลอง และการอภิปรายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางชีววิทยาขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 28011359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยา (Microbiology)

หลักจุลชีววิทยา จุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญและพัฒนาการ การจัดหมวดหมู่ การประยุกต์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข

รหัสวิชา : 28011459
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiology Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา

รหัสวิชา : 28021159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics)

หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมทั้งที่เป็นไปและไม่เป็นไปตามกฎเมนเดล การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็นและหลักการทางสถิติ ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน มัลติเปิลแอลลีล การกำหนดเพศ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเพศ สารพันธุกรรม การจำลองตัวเองของสารพันธุกรรม การแสดงออกของยีน และการควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ของยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ และเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 28011659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตร (Overview of Agricultural Technology)

ประวัติ ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการของเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กับพัฒนาการทางการเกษตร ขอบเขตและข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเกษตร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสวิชา : 28012159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

โครงสร้าง หน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ ในพืช และกระบวนการสำคัญทางด้านสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช การสังเคราะห์แสง ระบบการหายใจ การดูดซับและการเคลื่อนย้ายน้ำและธาตุอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งผลิตและแหล่งใช้อาหารของพืช และอิทธิพลของฮอร์โมนชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช

รหัสวิชา : 28022159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น (Introduction of Soil Science)

คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และชีวภาพของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช การกำเนิดและการจำแนกดิน การอนุรักษ์ดิน การใช้ประโยชน์จากที่ดินและการใช้ปุ๋ย

รหัสวิชา : 28022259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (Experimental Design in Agriculture)

ทบทวนความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ความหมายของการทดลอง หลักการวางแผนการทดลองทางการเกษตร การวิเคราะห์ความแปรปรวน แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ การทดลองแบบแฟคทอเรียลและแผนการทดลองแบบสปลิทพลอท

รหัสวิชา : 28022359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology)

ความสำคัญของพืชต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด และการขนส่ง ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักเครื่องเทศ สมุนไพร และพืชสวนอื่น ๆ

รหัสวิชา : 28022459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Principles of Plant Tissue Culture)

ประวัติ ความสำคัญ หลักการ อุปกรณ์ วิธีและปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

รหัสวิชา : 28032159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช (Principles of Plant Breeding)

ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะและการควบคุมแสดงออกของพืช พันธุกรรมของพืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ พันธุกรรมของพืชผสมข้าม การปรับปรุงพืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม การปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ต้านทานต่อโรคแมลง เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีมิวเตชั่นและการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม

รหัสวิชา : 28032259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้น (Introduction to Plant Pathology and Insect Pest)

ประเภท ชนิดของโรคและแมลง ลักษณะการทำลายของศัตรูพืชต่างๆ ความสำคัญและพัฒนาการของศัตรูพืชในระบบนิเวศธรรมชาติและนิเวศเกษตร การแพร่ระบาดและวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิดตลอดจนข้อจำกัดและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม

รหัสวิชา : 28032359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติต่อไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผลผลิตพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวมีคุณภาพดี และลดการสูญเสียผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งมีการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานอื่นๆ

รหัสวิชา : 28032459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology)

ประวัติและพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เทคนิคด้านดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การคัดเลือกและแยกสกัดยีนที่เป็นประโยชน์ การโคลนยีน การถ่ายยีน การใช้ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอเป็นตัวตรวจสอบ การเพิ่มจำนวนชิ้นดีเอ็นเอด้วยวิธีโพลีเมอร์เรสเชนรีแอ็คชั่น การทำแผนที่ยีน การตรวจสอบสายพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ขอบเขตและข้อจำกัดในการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 28032559
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

รหัสวิชา : 28039159
หน่วยกิต : 1(0-0-6)
การฝึกงานเบื้องต้น (General Practicum)

การฝึกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตรด้านพืชไร่ พืชสวน พืชอาหารสัตว์ การจัดการศัตรูพืช ดินและปุ๋ย และเกษตรกลวิธาน

รหัสวิชา : 28042159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่งเสริมทางการเกษตร (Agricultural Extension)

แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การสื่อสารในงานส่งเสริม สื่อและระบบสารสนเทศในงานส่งเสริม การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร

รหัสวิชา : 28043359
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
โครงงาน (Project)

ทดลองในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง นำเสนอและเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ

รหัสวิชา : 28049159
หน่วยกิต : 3(0-0-18)
การฝึกงานเฉพาะด้าน (Specific Practicum)

การฝึกปฏิบัติงานเฉพาะด้านทางเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา

รหัสวิชา : 28049259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนา (Seminar)

การนำเสนอและอภิปราย ผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 28033159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล (Fruit Production Technology)

ความสำคัญและวิวัฒนาการในการผลิตไม้ผล หลักการปลูกไม้ผลทั่วๆ ไป การดูแลรักษา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การผลิตและการจัดการสวนไม้ผล การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดของผลไม้เศรษฐกิจ และการศึกษาดูงาน

รหัสวิชา : 28033259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พืชเศรษฐกิจ (Economic Plants)

พืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แหล่งปลูก พันธุ์ สภาพภูมิอากาศ และดินที่เหมาะสม การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใช้ประโยชน์ และการตลาด

รหัสวิชา : 28033359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics for Plant Production)

ความหมายและประเภทการปลูกพืชในวัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช้ดินเป็นเครื่องปลูก อุปกรณ์และวิธีการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร้ดินและเทคโนโลยีของการปลูกพืชเศรษฐกิจในระบบไร้ดิน

รหัสวิชา : 28033459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ยเพื่อการผลิตพืช (Soil, Water and Fertilizer Management for Plant Production)

การจัดการดินและสภาพแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน การจัดการน้ำในดิน วิธีการให้น้ำและระบบการระบายน้ำแบบต่าง ๆ การวัด การคำนวณการใช้น้ำของพืช และความต้องการน้ำสำหรับระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพในระดับไร่นา การตัดสินใจเลือกวิธีการให้น้ำแก่พืช การพิจารณา การวางแผนงาน และดำเนินงานสำหรับโครงการชลประทานในระดับไร่นาทั่วไป การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช เพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 28033559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิทยาการและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (Seed Science and Technology)

สรีรวิทยาและพัฒนาการของวิทยาการเมล็ดพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการเก็บรักษา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การจําหน่าย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์

รหัสวิชา : 28033659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทางการเกษตร (Agricultural Microbiology)

การใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่า การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี ปุ๋ยชีวภาพ สารพิษจากเชื้อราในผลผลิตทางการเกษตร และการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 28033759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช (Technique in Plant Breedings)

เทคนิคและวิธีใช้ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช การเพาะต้นอ่อนในอาหารสังเคราะห์ การทดสอบและสร้างพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทาน และการผลิตเมล็ดพันธุ์

รหัสวิชา : 28033859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชและการสำรวจ (Plant Genetics Diversity and Survey)

ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชและสถานะความหลายหลายในประเทศไทย วิวัฒนาการพืชท้องถิ่นที่สำคัญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการศึกษาดูงานนอกสถานที่

รหัสวิชา : 28033959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม (Ecology and Environment)

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและบทบาทของระบบนิเวศ แบบแผนการ การถ่ายทอดพลังงาน วัฎจักรของสาร ปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของประชากรทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และมีการศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 28034159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พืชสมุนไพร (Medicinal Plants)

พืชสมุนไพร รูปร่างลักษณะและการจัดจำแนกพรรณพืช ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ทางยา สารสำคัญที่ทำให้เกิดฤทธิ์ทางยา การตรวจสอบเบื้องต้นของสารเคมีในพืช สรรพคุณทางด้านเภสัชวิทยา และการประโยชน์ของพืชสมุนไพรในการใช้บำบัดรักษาโรค

รหัสวิชา : 28034259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการผลิตผักและไม้ดอกไม้ประดับ (Vegetable, Flower and Ornamental Production Technology)

วิวัฒนาการและความสำคัญของการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ การจำแนกชนิด การขยายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด

รหัสวิชา : 28034359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)

ความสำคัญ การผลิตพืชอินทรีย์ ปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดิน จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ การควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธี มาตรฐานและข้อกำหนดเกษตรอินทรีย์ ตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย์

รหัสวิชา : 28034459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism)

ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะและองค์ประกอบของการเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการเกษตร รูปแบบและกิจกรรม การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลกระทบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง

รหัสวิชา : 28034559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Regulators)

ความหมายและความสำคัญ ประเภทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของสารเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้กับพืชเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ

รหัสวิชา : 28034659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน (Plant Production Technology in Greenhouse)

ระบบและชนิดของโรงเรือน การจัดการต่างๆ ภายในโรงเรือน การปลูกพืชไม่ใข้ดิน การจัดการธาตุอาหาร การให้ปุ๋ย การจัดการโรคและแมลง การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน

รหัสวิชา : 28034759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตร (Selected Topics in Agricultural Technology)

เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการเกษตรในระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา : 28036159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โรคพืชเศรษฐกิจ (Economic Crop Diseases)

ลักษณะอาการ ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจที่เป็นโรค วงจรการเกิดโรค การแพร่ระบาดและการป้องกันโรค

รหัสวิชา : 28036259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวินิจฉัยโรคพืช (Diagnosis in Plant Disease)

เชื้อสาเหตุโรคพืช ลักษณะอาการของโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคพืช การพิสูจน์โรค วิธีการแยกเชื้อสาเหตุโรคพืชให้บริสุทธิ์ และการตรวจสอบเชื้อโรคพืช

รหัสวิชา : 28036359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี (Biological Control of Plant Disease)

ประวัติการพัฒนาการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี องค์ประกอบของการควบคุม ลักษณะและกลไกของการควบคุมโดยชีววิธี นิเวศวิทยาของดินกับการควบคุมโดยชีววิธี การนำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์มาใช้ในการควบคุมโรค หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโดยชีววิธี

รหัสวิชา : 28036459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโรคพืช (Plant Disease Management)

เชื้อโรคพืช การแพร่ระบาด การประเมินความเสียหายของโรค การวิธีการจัดการโรคพืชรูปแบบต่างๆ และการใช้สารเคมีในการควบคุมโรค

รหัสวิชา : 28036559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ (Plant - Microbe Interactions)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์ กระบวนการเกิดโรค ปฏิกิริยาตอบสนองของพืชต่อเชื้อสาเหตุโรค การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและพันธุศาสตร์ของพืชและเชื้อ และลักษณะทางสัณฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ถูกเชื้อเข้าทำลาย

รหัสวิชา : 28036659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เซรุ่มวิทยาด้านโรคพืช (Serology of Plant Pathology)

ระบบภูมิคุ้มกันโรค คุณสมบัติในการเป็นแอนติเจนของเชื้อสาเหตุโรคพืช การผลิตแอนติบอดีและการเตรียมแอนติซีรัมให้บริสุทธิ์ วิธีการทดสอบทางเซรุ่มวิทยา การใช้วิธีการทางเซรุ่มวิทยาในการตรวจสอบโรคพืช

รหัสวิชา : 28036759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี (Production of Monoclonal Antibody)

ระบบภูมิคุ้มกันโรค คุณสมบัติในการเป็นแอนติเจนของเชื้อสาเหตุโรคพืช การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วยเทคนิคไฮบริโดมา และการเตรียมแอนติบอดีให้บริสุทธิ์ วิธีการตรวจสอบเชื้อโรคพืชด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี

รหัสวิชา : 28037159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการเกษตร (Agribusiness Management)

โครงสร้างของการจัดการของธุรกิจการเกษตร หลักการจัดการฟาร์ม ความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค การจัดตั้งองค์กรบริหารธุรกิจเกษตร สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรและการศึกษาดูงานด้านการจัดการธุรกิจเกษตร

รหัสวิชา : 28037259
หน่วยกิต : 3(2-3-5)
คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตร (Quality and Standard of Agricultural Product)

คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลไม้และผักสด ลักษณะทางคุณภาพ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสำหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ การปรับปรุงคุณภาพและการจัดการทางการตลาด การควบคุมคุณภาพเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยตามระบบการจัดการคุณภาพด้านพืช

รหัสวิชา : 28037359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฏหมายเกษตร (Agricultural Laws)

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในประเทศไทยและระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 28037459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเกษตรยุคใหม่ (Management of Modern Agriculture)

ความสำคัญของการเกษตรยุคใหม่ ระบบการจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีการปฏิบัติดูแลรักษา เครื่องจักรกลเกษตร ระบบน้ำ และการศึกษาดูงาน

รหัสวิชา : 28037559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture Technology)

ความสำคัญของการเกษตรแบบแม่นยำสูง การออกแบบ การควบคุมฟาร์มแบบแม่นยำสูง โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศภายในและภายนอกฟาร์ม ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System, GPS ) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System, GIS ) เพื่อการสร้างฐานข้อมูลสำหรับฟาร์มปลูกพืช ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเครือข่ายไร้สาย การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา

รหัสวิชา : 28038159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีโปรโตพลาสต์ (Protoplast Technology)

ประวัติและความสำคัญของการเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ หลักการเพาะเลี้ยงโปรโพลาสต์ การเตรียมโปรโต พลาสต์จากเนื้อเยื่อพืช การรวมตัวของโปรโตพลาสต์โดยใช้สารเคมีและกระแสไฟฟ้า วิธีการถ่ายยีนเข้าสู่โปรโต พลาสต์และการประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช

รหัสวิชา : 28038259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Plant Improvement via Biotechnology)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์ การใช้สารเคมีและรังสี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เทคนิคการถ่ายยีนเข้าสู่เนื้อเยื่อพืช เทคนิคโมเลกุลเครื่องหมายและการใช้ประโยชน์ การสร้างแผนที่ยีน และการแยกสกัดยีนโดยอาศัยแผนที่ยีน

รหัสวิชา : 28038359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล (Cell and Molecular Biology)

โครงสร้างและหน้าที่ในระดับโมเลกุลของเซลล์และออร์กาแนลล์ ลักษณะพิเศษของเซลล์แต่ละชนิด การแบ่งเซลล์ วัฏจักรเซลล์ การเติบโตของเซลล์ กลไกการขนส่งและการติดต่อระหว่างเซลล์กับเซลล์ การตอบสนองของเซลล์ต่อพลังงาน เมแทบอลิซึมของเซลล์ โครงสร้างของยีน การแสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีน และเทคนิคการศึกษาเรื่องเซลล์

รหัสวิชา : 28038459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล (Molecular Genetics)

โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างของดีเอ็นเอ กลไกระดับเซลล์และระดับโมเลกุลอันเกี่ยวกับการเพิ่มตัวเองของดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหม่ของสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ การลอกรหัส การแปลรหัส และรวมทั้งการควบคุมในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้

รหัสวิชา : 28038559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำหน้าที่ของยีนและการควบคุม (Gene Function and Control)

โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของจีโนม การถ่ายแบบของดีเอ็นเอ การถอดรหัส การแปลรหัส และการควบคุมในโพรแคริโอตและยูแคริโอต ผลของการแสดงออกของยีนต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์เชิงหน้าที่ และโปรติโอมิกส์

รหัสวิชา : 28038659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช (Plant Biotechnology)

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช การศึกษาจีโนมและยีนของพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและส่วนต่างๆ ของพืช และการประยุกต์ใช้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตพืช พันธุวิศวกรรมด้านพืช การถ่ายยีนเข้าสู่พืช และการควบคุมการแสดงออกของยีนในพืช

รหัสวิชา : 28038759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ (Agro-industrial Waste Bio-Utilization)

ประเภทและลักษณะของวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร หลักการกำจัดของเสียและของเหลือใช้จากโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยวิธีทางชีวภาพ เช่นการผลิตพลังงานชีวภาพ การทำปุ๋ยชีวภาพ การผลิตเห็ด การผลิตสารสีจากจุลินทรีย์ และการผลิตพลาสติคชีวภาพ

รหัสวิชา : 28038859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Selected Topics in Biotechnology)

หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 28041959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เกษตรในชีวิตประจำวัน (Agriculture in Everyday Life)

ความหมายและความสำคัญของการเกษตร การขยายพันธุ์พืช การปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักและไม้ผล ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตร การศึกษาการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการจัดจำหน่ายจากกรณีศึกษา