ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ John Gatewood Ham *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกเมศ อัมพวัน *
อาจารย์ จรรยา อ้นปันส์ *
อาจารย์ เบญจภรณ์ จันทรกองกุล *
อาจารย์ ภูสิต กุลเกษม *
อาจารย์ วิทวัส พันธุมจินดา
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 กลุ่มวิชาแกน

Course codes : 30211359
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส

ฟังก์ชั่นและกราฟของฟังก์ชั่น ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น พีชคณิตและฟังก์ชั่นอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ค่าเชิงอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน และการอินทิเกรตโดยทำเป็นเศษส่วนย่อย อินทิกรัลจำกัดเขต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิว

Course codes : 88510259
Credit : 3(2-2-5)
โครงสร้างดิสครีต

ทฤษฎีจำนวน การพิสูจน์แบบต่าง ๆ พีชคณิตแบบบูลีน ตรรกวิทยา สมการเวียนบังเกิดและฟังก์ชันก่อกำเนิด โครงสร้างด้านพีชคณิต การนับ คณิตศาสตร์เชิงการจัด ทฤษฎีกราฟ ขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้องกับกราฟ ต้นไม้และการประยุกต์

Course codes : 88510359
Credit : 3(2-2-5)
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

ระบบสมการเชิงเส้น แมทริกซ์ การโปรแกรมเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้งาน ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย์ ทฤษฎีเกมส์เบื้องต้น เครื่องสถานะจำกัด มาคอฟเชนและการประยุกต์งาน

Course codes : 88520159
Credit : 3(2-2-5)
ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับคอมพิวเตอร์

สถิติเชิงพรรณนา การอนุมานทางสถิติ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มสำหรับงานเชิงคำนวณ การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น การสร้างมโนภาพข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

Course codes : 88520259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการสารสนเทศ

คําศัพท์เฉพาะทางสําหรับวิทยาการสารสนเทศ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการสารสนเทศ การจับใจความสําคัญจากหนังสือเรียน เอกสาร บทความ และวารสารวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสนทนาโต้ตอบ สื่อสาร และนําเสนอทั้งในสาขาวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า

Course codes : 88624159
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องมือและการโปรแกรมบนยูนิกซ์

ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ โครงสร้างระบบแฟ้ม ส่วนต่อประสานรายคำสั่งและส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ระบบเอ็กซ์วินโดว์ การเขียนโปรแกรมโดยใช้เชลล์สคริปต์และภาษาที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม การเรียกใช้บริการของระบบปฏิบัติการและเครือข่าย การสร้างและการจัดการคลังโปรแกรม และการดูแลรักษาระบบเบื้องต้น

2.2.1.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

Course codes : 88648159
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสังคม

ประวัติศาสตร์และบทบาทที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ภาพรวมของการประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ แนวคิดด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สิทธิและความชอบธรรมของสาธารณชนในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ ผลกระทบและปัญหาจากคอมพิวเตอร์ที่มีต่อสังคม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์

2.2.1.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

Course codes : 88620259
Credit : 3(2-2-5)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ความสำคัญของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ การสร้างแบบจำลองข้อมูลขั้นสูง นอร์มัลไลเซชัน ภาษาเอสคิวแอลสำหรับการจัดการข้อมูล การปรับจูนประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย

Course codes : 88620359
Credit : 3(2-2-5)
ฐานข้อมูลไม่สัมพันธ์

แนวคิดหลักและลักษณะของฐานข้อมูล NoSQL ความแตกต่างจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ชนิดของการจัดเก็บ การรวมตัวแบบข้อมูล ตัวอย่างการพัฒนาใช้ NoSQL key-value databases, document database, column family database, graph databases, และ schema migration สิ่งที่ควรคำนึงถึงนอกจาก NoSQL การประยุกต์และการเลือก NoSQL ที่เหมาะสม

Course codes : 88620459
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การเตรียมข้อมูล รูปแบบของข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการค้นพบความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และแมพรีดิวส์

Course codes : 88649159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิธีการและขั้นตอนในการศึกษาบทความเชิงวิทยาศาสตร์ การทบทวนเอกสารหรือบทความวิจัยที่ใหม่และทันสมัย การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานสัมมนาฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานสัมมนาด้วยปากเปล่า

2.2.1.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

Course codes : 88510459
Credit : 3(2-3-4)
หลักการโปรแกรม

หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรมไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง การแทนจํานวน พิสัย ความแม่นยํา และความผิดพลาดจากการประมาณค่า ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และการกําหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย โครงสร้างควบคุมการทํางานของโปรแกรมแบบ มีการเลือกและแบบทําซ้ำ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย การแทนข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลชนิดแถวลําดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล

Course codes : 88620159
Credit : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ

การออกแบบและพัฒนาทักษะการสร้างซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของคลาสและวัตถุ แผนภาพยูเอ็มแอล การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการประยุกต์ คลาสและคลาสย่อย การรับทอด การกำหนดภาระเกินและการรับช่วงคุมแทน ภาวะพหุสัณฐาน อินเทอร์เฟส แฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์

Course codes : 88621159
Credit : 3(2-3-4)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น รายการ รายการโยง กองซ้อน และแถวคอย การเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใข่เชิงเส้น ต้นไม้ กราฟ การเรียงลำดับอย่างง่าย ขั้นตอนวิธีการค้นหา ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกัน ปฏิบัติการสำหรับการแก้ปัญหาและการประยุกต์โครงสร้างข้อมูล

Course codes : 88631159
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบขั้นตอนวิธีและการประยุกต์

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธีการแบ่งแยกแล้วเอาชนะ ความสัมพันธ์เวียนเกิด การค้นหาและการเรียงลำดับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การค้นและเข้าคู่รูปและสายอักขระ ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ ขั้นตอนวิธีประเภทกำหนดการพลวัตปัญหา ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ ปฏิบัติการสำหรับการออกแบบขั้นตอนวิธี กรณีศึกษาการประยุกต์ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

Course codes : 88634159
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาซอฟต์แวร์

แนวคิดและหลักการในการออกแบบซอฟต์แวร์ รูปแบบการออกแบบและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์ การออกแบบชนิดโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ และการออกแบบที่อาศัยองค์ประกอบ คุณภาพของการออกแบบ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนเชื่อมต่อสำหรับโปรแกรมประยุกต์ แนวคิดในการออกแบบและใช้งาน สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ วงชีวิตของซอฟต์แวร์และรูปแบบการพัฒนา การวิเคราะห์ความต้องการและการจัดทำรูปแบบ การทวนสอบและความสมเหตุสมผล วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา การบริหารจัดการกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน การกำหนดตารางเวลา การวัดคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์

2.2.1.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

Course codes : 88622259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการ

ทบทวนบทบาท หน้าที่ และหลักการของระบบปฏิบัติการ แนวคิดหลักของ การเชื่อมต่อระหว่างระบบและโปรแกรมประยุกต์ การปรับกลวิธีทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของโปรแกรมประยุกต์ การจัดอุปกรณ์ การขัดจังหวะการทํางาน หลักการและการประยุกต์ โพรเซสและสายโยงใย(เธรด) การตัดตอนและการสลับเนื้อหา การจัดลําดับงานแบบตัดตอนและไม่ตัดตอน การทํางานขนานกัน การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างโพรเซส, การไม่เกิดร่วม และการติดตาย ปัญหาผู้ผลิต-ผู้บริโภคและการประสานจังหวะ ทบทวนการจัดหน่วยความจํา หน่วยความจําลําเลียง การสลับหน้าและหน่วยความจําเสมือน แนวคิดหลักของระบบแฟ้ม โครงสร้างและเนื้อหาของระบบไดเรกทอรี การจัดการกับแฟ้ม แนวคิดรวมของการรักษาความปลอดภัย การป้องกัน การควบคุมการเข้าใช้งาน การตรวจสอบรับรอง และการสํารองข้อมูล

Course codes : 88633159
Credit : 3(3-0-6)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

มาตรฐานของเครือข่ายและหน่วยงานกําหนดมาตรฐาน รูปแบบอ้างอิง มาตรฐานโอเอสไอ การแบ่งชั้น การกําหนดหน้าที่ และการเปรียบเทียบกับชุดโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี แนวคิดสําคัญของการสื่อสารในชั้นกายภาพและชั้นเชื่อมโยงข้อมูล รูปแบบข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด การควบคุมสายงาน และโพรโตคอล การเข้าใช้งานชั้นเชื่อมโยงข้อมูล หน้าที่และการทํางานของชั้นเครือข่าย ขั้นตอนวิธีในการเลือกเส้นทาง การเชื่อมเครือข่าย และการควบคุมความแออัดบริการของชั้นขนส่งข้อมูล การสร้างการติดต่อ สมรรถนะ และการควบคุมความผิดพลาด หลักการเข้ารหัสลับเบื้องต้น โพรโตคอลสําหรับตรวจสอบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ การบุกรุกและโจมตีเครือข่าย การใช้รหัสผ่านและกลไกการตรวจสอบ เครื่องมือสําหรับป้องกันและการกําหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย นโยบายการจัดการทรัพยากรในเครือข่าย

2.2.1.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Course codes : 88612159
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประวัติคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและการจัดระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลด้วยระบบเลขฐานสอง บิตและวงจรดิจิตัลที่ใช้จัดเก็บข้อมูล การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ ข้อจำกัดของการแทนข้อมูลแต่ละแบบและมาตรฐานที่ใช้ในการแทนข้อมูล องค์ประกอบและการจัดหน่วยความจำ การเก็บข้อมูลในหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำรอง แนวคิดเบื้องต้นในการบีบอัดและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หน้าที่และองค์ประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง ภาษาเครื่องชุดคำสั่ง และการดำเนินการ การควบคุมการทำงานของหน่วประมวลผลกลาง การเชื่อมและสื่อสารกับอุปกรณ์รอบข้าง โครงสร้างหน่วยความจำ แคช และหน่วยความจำเสมือน

2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 88510559
Credit : 3(2-2-5)
เนื้อหาดิจิทัลและความตระหนักรู้

ความหมายและความสำคัญของเนื้อหาดิจิทัล กระบวนการสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ และสังคม คุณลักษณะที่ดีของเนื้อหาดิจิทัล การประเมินคุณค่าและความถูกต้องของเนื้อหาดิจิทัล ภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัล ข้อปฏิบัติที่ดีในการใช้งาน กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88510659
Credit : 3(2-2-5)
ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล

ความรู้ เทคนิค และทักษะที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทโปรแกรมประมวลผลคำ เว็บเบราว์เซอร์ อีเมล และเครื่องมือสื่อสาร เทคนิคขั้นสูงสำหรับการเข้าถึงความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ โปรแกรมช่วยการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ ความเข้าใจบริบทและการประเมินสื่อดิจิทัล กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อชีวิตดิจิทัล ผลกระทบด้านความปลอดภัย ระบบนิเวศดิจิทัลในชีวิตประจำวัน บริการดิจิทัลจากภาครัฐ

Course codes : 88520459
Credit : 3(2-2-5)
การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วย IOT

ความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักการทำงานพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ธุรกิจ และสังคม ทักษะการใช้ชีวิตในบ้านอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ ข้อจำกัดและผลกระทบต่อสังคม การพัฒนาในอนาคต กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88528159
Credit : 3(2-2-5)
เศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าออนไลน์

หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล กระบวนการทำธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี สารบบอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์เชิงดิจิทัล และระบบสินค้าคงคลังออนไลน์ เครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการซื้อ (อุปสงค์) และความต้องการขาย (อุปทาน) การจ่ายเงินเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด การจัดเก็บฐานข้อมูลกลางสินค้า การพัฒนาข้อมูลการค้าตามมาตรฐานสากล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากการค้า การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงาน การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้อง การสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อในตัวสินค้า

Course codes : 88537159
Credit : 3(2-2-5)
Big Data เพื่อธุรกิจอัจฉริยะ

ความหมายและความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่และธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการรวบรวมและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประเภทและการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และสร้างภาพจากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การเลือกใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ การออกแบบการปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติ จรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดการข้อมูล กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88538159
Credit : 3(2-2-5)
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล 1

ศาสตร์และทักษะพื้นฐานสำหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ

Course codes : 88548159
Credit : 3(2-2-5)
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพดิจิทัล 2

ศาสตร์และทักษะสำหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสมัยใหม่ โดยรวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับ การจัดการฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ การจัดการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ชีวสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เหมืองข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Course codes : 88548259
Credit : 3(2-2-5)
ธุรกิจเกิดใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านไอที

ความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจเกิดใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโตสูง การใช้นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการเป็นพื้นฐาน การค้นหาและการสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือบริการใหม่ การวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้อย่างแตกต่างและมีคุณค่า กระบวนการขยายกลุ่มผู้บริโภคออกไปในวงกว้าง การพัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การค้นหาแหล่งทุนและกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์การแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการโดยใช้เครื่องมือเพิ่มกำไรทางการตลาด การพัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง

Course codes : 88624259
Credit : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่และโครงสร้างพื้นฐาน หลักการการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา กรอบแนวคิด คลอเลคชัน การจัดการหน่วยความจำ การจัดการแฟ้มข้อมูลและไดเรกทอรี ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา เจคิวรีโมบาย โฟนแก็บเอพีไอและเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม ทิศทางในอนาคตของการโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Course codes : 88624359
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก ภาษาโปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย เว็บเอพีไอ คุกกี้ เครื่องมือและไอดีอีสำหรับการพัฒนาเว็บ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของการพัฒนาเว็บ

Course codes : 88624459
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

หลักการพื้นฐานของวิธีเชิงวัตถุสำหรับการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและการออกแบบ เนื้อหาประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (การวิเคราะห์ การออกแบบและการพัฒนา ติดตั้งใช้งานระบบ) การสร้างคลาสและวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ เทคนิคเชิงวัตถุ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ และเครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

Course codes : 88624559
Credit : 3(2-2-5)
การทดสอบซอฟต์แวร์

คุณภาพของซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ วางแผนและการดำเนินมาตรฐานกระบวนการที่มีคุณภาพและการทวนสอบ การทวนสอบกลไกในการตรวจสอบระบบซอฟแวร์ เทคนิคการทดสอบและเทคนิคในการสร้างและการตรวจสอบข้อมูลการทดสอบ การควบคุมรุ่นและระบบการติดตามข้อผิดพลาด

Course codes : 88627159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการข้อมูล

หลักการของการจัดการข้อมูลและพื้นฐาน ขอบเขตของข้อมูล บูรณาการข้อมูลและการประสานข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูล การจัดการคุณภาพข้อมูล การจัดการการเข้าถึงข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูลและตัวชี้วัด

Course codes : 88627259
Credit : 3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อมูล

แนวคิดเบื้องต้นของการทําเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่เหมาะสมกับการทำเหมืองข้อมูล เทคนิคการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล กระบวนการในการค้นพบรูปแบบที่น่าสนใจและการค้นพบกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล ขั้นตอนวิธีสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูลข้อมูล ขั้นตอนวิธีสำหรับการจัดกลุ่มข้อมูล การค้นหาความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ใช้ในการทําเหมืองข้อมูล

Course codes : 88627359
Credit : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพรวมของการโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ชนิดข้อมูล โมดูล การอ่านเขียนข้อมูล ไฟล์ โครงสร้างควบคุม การระบุขอบเขต วันที่และเวลา การทำซ้ำ เครื่องมือสำหรับการดีบัก การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนโปรแกรมเพื่องานคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอข้อมูลให้เห็นภาพ

Course codes : 88627459
Credit : 3(2-2-5)
การสร้างมโนภาพข้อมูล

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างมโนภาพข้อมูล ข้อมูลสำหรับการสร้างมโนภาพข้อมูล การออกแบบการสร้างมโนภาพข้อมูล เครื่องมือสำหรับการดำเนินการสร้างมโนภาพข้อมูล การสร้างมโนภาพข้อมูลด้วยโครงสร้างต้นไม้และเครือข่าย การสร้างมโนภาพข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 88627559
Credit : 3(3-0-6)
ระบบข่าวกรองธุรกิจและระบบอัจฉริยะ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ การบริหารข้อมูล การสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อทำรายงานและวิเคราะห์ การสร้างโอแลปคิวป์ การสร้างแผนที่ข้อมูล การเขียนชุดคำสั่งสำหรับประมวลผล การสร้างรายงานประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ

Course codes : 88635359
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

ทฤษฎีพื้นฐานและแนวปฏับัติสำหรับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การสอบถาม-สำรวจความต้องการของผู้ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การสร้างพิมเขียวส่วนติดต่อผู้ใช้งานโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตราฐานในเชิงอุตสาหกรรมการสร้างชิ้นงานจำลองได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.2.3 วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงานคอมพิวเตอร์

Course codes : 88649259
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ กำหนดตำแหน่งงาน การกําหนดปัญหาจากกระบวนการทำงาน การกําหนดวัตถุประสงค์การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน

Course codes : 88649359
Credit : 3(0-9-3)
โครงงานคอมพิวเตอร์

การกําหนดสิ่งที่ต้องการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงค์การศึกษา การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 88520359
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทบาทของขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนวิธี การทดสอบ และการแก้ไขโปรแกรม ไวยากรณ์ของภาษา ชนิดของตัวแปรและการกำหนดค่าตัวแปร การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย นิพจน์และการดำเนินการ โครงสร้างควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำและแบบทำซ้ำ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย ข้อมูลชนิดแถวลำดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล การวิเคราะห์เบื้องต้นของขั้นตอนวิธีในการเรียงลำดับอย่างง่าย

Course codes : 88630159
Credit : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรมภาษาไพธอน

แนวคิดการโปรแกรมภาษาไพธอน รายการ ทูเพิล พจนานุกรม โปรแกรมย่อย โมดูลและแพ็กเกจ แฟ้มข้อมูล การสร้างคลาสและวัตถุ นิพจน์ปรกติ การเข้าถึงฐานข้อมูล

Course codes : 88630259
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมสคริปส์

สคริปส์ฝั่งไคล์เอน การตรวจสอบ การติดต่อกับผู้ใช้ สคริปส์แบบพลวัติ คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน แถวลำดับ วัตถุ ภาษาเฮสทีเอ็มแอล ภาษาเอ็กซ์เฮสทีเอ็มแอล ภาษาเอสเม็มแอล ภาษาดีเฮสทีเอ็มแอล การเขียนสคริปส์ฝั่งแม่ข่าย

Course codes : 88630359
Credit : 3(2-2-5)
การคำนวณเชิงตัวเลข

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข รากของสมการ การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การถดถอยกําลังสองน้อยที่สุด ฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์

Course codes : 88632159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาแอสแซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมและการจัดระบบโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของตัวประมวลผล - ชนิดของคำสั่งภาษาเครื่อง เรจิสเตอร์ และการอ้างอิงเลขที่อยู่ การนำคำสั่งมาใช้ในการจัดโครงสร้างควบคุมการทำงาน กลไกในการเรียกใช้และการกลับจากโปรแกรมย่อย โครงสร้างและข้อจำกัดของคำสั่งภาษาเครื่อง บทบาทของสถาปัตยกรรมแบบไมโครและภาษาเครื่องในการสนับสนุนการทำงานของภาษาระดับสูง สถาปัตยกรรมระดับไมโคร-ชุดคำสั่งที่มีการเข้ารหัสตายตัวและการรู้จำคำสั่ง การทำงานแบบสายท่อและการทำงานแบบขนานในระดับภาษาเครื่อง แนวคิดโดยรวมของสถาปัตยกรรมแบบสกาลาร์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวประมวลผลและสมรรถนะของระบบ การวัดสมรรถนะของหน่วยประมวลผลและข้อจำกัด ระบบหลายตัวประมวลผล – กฎของอัมดาล การประมวลผลเวคเตอร์ขนาดเล็กในระบบหลากสื่อตัวประมวลผลแบบหลายแกนและแบบหลายสายโยงใย การจัดกลุ่มสถาปัตยกรรมหลายตัวประมวลผลตามแบบของฟลิน

Course codes : 88632259
Credit : 3(3-06ช-6)
ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบดิจิทัล นิยาม สถาปัตยกรรม และการทำงานของไมโครโพรเซสเซอร์ ภาษาแอสเซมบลีและชุดคำสั่ง โครงสร้างและการดำเนินการกับหน่วยความจำ หลักพื้นฐานในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น และระบบรับและส่งข้อมูล องค์ประกอบและการจัดระบบไมโครคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

Course codes : 88632359
Credit : 3(2-2-5)
ระบบสมองกลฝังตัว

พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบดิจิทัลที่ฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานการออกแบบ การเชื่อมต่อ การติดตั้งและการโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัว

Course codes : 88634259
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมสื่อผสมสำหรับหลายแพลตฟอร์ม

องค์ประกอบของสื่อผสม เทคโนโลยีสื่อผสมและแพลตฟอร์ม แอคชั่นสคริปต์โปรแกรม การจัดการเหตุการณ์ การออกแบบและการสร้างส่วนเชื่อมต่อแบบโต้ตอบกับผู้ใช้และส่วนนําทาง การวางแผนและค่าใช้จ่าย การออกแบบและการพัฒนาโครงการสื่อผสมแบบบูรณาการสําหรับหลายแพลตฟอร์ม

Course codes : 88634359
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมระบบ

บทบาทและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการสนับสนุนการทํางานของโปรแกรมประยุกต์ บริการของระบบปฏิบัติการ หลักและวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งาน แฟ้มข้อมูลที่สําคัญของระบบ การเรียกใช้บริการสําหรับแฟ้มและสารบบ โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมของโพรเซส โพรเซสที่สําคัญของระบบ การเรียกใช้บริการสําหรับจัดการกับโพรเซส และการติดต่อสื่อสารระหว่างโพรเซส สัญญาณในระบบ บริการตรวจจับและจัดการกับสัญญาณ การควบคุมและการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์รอบข้างในระบบ

Course codes : 88634459
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1

เครื่องมือสำหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์และมุมมอง เดเลเกทและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ คอร์กราฟิก ส่วนควบคุม การทำแมสเซทจิ่ง โครงสร้างโปรแกรมประยุกต์ เอมวีซีและวิวคอนโทรล์เลอร์ เนวิเกชันคอนโทรล์เลอร์ แทปบาร์คอนโทรล์เลอร์ การโปรแกรมกราฟิก เสียง และกล้องบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการระบบการสัมผัสแบบหลายจุด การตรวจจับการเคลื่อนไหว การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การเตรียมการส่งแอพพลิเคชันให้ผ่านมาตราฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน และการพัฒนาโครงงาน

Course codes : 88634559
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2

ศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์และมุมมอง แอคทิวิตี แฟรกเมนและอินเทรน ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การจัดเก็บข้อมูลในแอนดรอย ฐานข้อมูล แผนที่และตำแหน่งพิกัด เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค การโปรแกรมกราฟิก เสียง และกล้องบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเตรียมการเพื่อส่งแอพพลิเคชันให้ผ่านมาตราฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน และการพัฒนาโครงงาน

Course codes : 88634659
Credit : 3(2-2-5)
ระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

ทฤษฎีและแนวปฏิบัติสำหรับการออกแบบ การพัฒนา และการใช้ระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การจัดการโปรเจค การออกแบบโมเดลซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การเก็บความต้องการ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ วิธีการในการดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์

Course codes : 88635159
Credit : 3(2-2-5)
การโปรแกรมกราฟิกส์

ระบบกราฟิกส์ชนิดราสเตอร์และเวกเตอร์ อุปกรณ์นําเข้าและอุปกรณ์การแสดงภาพกราฟิกส์การนําคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไปใช้งานด้านต่าง ๆ แฟ้มข้อมูลภาพกราฟิกส์ เทคนิคการสร้างภาพและการโปรแกรม การแปลงรูปทางเรขาคณิต แบบจำลองแบบลำดับชั้น การกําหนดพื้นที่รับชมและการกําหนดภาพให้อยู่ในพื้นที่ การสร้างแบบจำลองที่มีรูปทรงหลายเหลี่ยมตาข่าย แบบจำลองการส่องสว่าง แบบจำลองสีและการประยุกต์

Course codes : 88635259
Credit : 3(2-2-5)
การประมวลผลภาพดิจิทัล

หลักการการประมวลผลภาพดิจิทัล การแทนข้อมูลภาพและคุณสมบัติ โครงสร้างข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ภาพ การปรับปรุงภาพ การประมวลผลภาพสี การแบ่งส่วนภาพ การบีบอัดภาพ

Course codes : 88636159
Credit : 3(3-0-6)
ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

ประวัติและความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาเชิงปรัชญาและนิยามที่สําคัญ ปริภูมิการค้นหา, วิธีการการค้นข้อมูลแบบศึกษาสํานึก, และปัญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ การแทนความรู้และวิธีการหาเหตุผลแบบต่าง ๆ การหาคําตอบและการพิสูจน์ในระบบตรรกะ เครื่องจักรที่ใช้ในการอนุมานแบบต่าง ๆ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีผู้กํากับดูแลและไม่มีผู้กํากับดูแล หลักและวิธีการในการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์

Course codes : 88637159
Credit : 3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อความ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อความและการวิเคราะห์ข้อความ กระบวนการทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติและรูปแบบของข้อความ การทำเหมืองข้อความภายใต้การดำเนินการทางสถิติ การทำเหมืองข้อคิดเห็นและการดำเนินการผลสรุปของข้อมูล การประยุกต์การทำเหมืองข้อความในการดำเนินการต่าง ๆ

Course codes : 88637259
Credit : 3(3-0-6)
การทำเหมืองเว็บและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลการใช้เว็บ เว็บรวบรวมข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลเว็บส่วนตัว เนื้อหาในเว็บและโครงสร้างของเว็บ การทำเหมืองข้อมูลจากทวิทเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากวิกิพีเดีย การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

Course codes : 88637359
Credit : 3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อมูลสื่อผสม

แนวคิดเบื้องต้นของการทำเหมืองข้อมูลสื่อผสม ประเภทของเหมืองข้อมูลสื่อผสม การประยุกต์เหมืองข้อมูลสื่อผสม กระบวนการทำเหมืองข้อมูลสื่อผสม สถาปัตยกรรมของเหมืองข้อมูลสื่อผสม เครื่องมือสำหรับการทำเหมืองข้อมูลสื่อผสม การทำเหมืองข้อมูลภาพ การทำเหมืองข้อมูลวิดีโอ การทำเหมืองข้อมูลเสียง

Course codes : 88637459
Credit : 3(3-0-6)
ระบบแนะนำ

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบแนะนำ หลักการและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองร่วม การกรองตามเนื้อหา การกรองตามความรู้ การกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพ การแนะนำที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนำในสภาพแวดล้อมที่หลายหลาย การประยุกต์งานของระบบแนะนำ

Course codes : 88637559
Credit : 3(3-0-6)
ชีวสารสนเทศ

แนวความคิดเกี่ยวกับอณูชีววิทยา วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างสาย พันธุกรรมการวิเคราะห์การจัดเรียงสายพันธุกรรมการวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมโครงสร้างของโปรตีนและหน้าที่เทคนิคไมโครอาร์เรย์ การวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ แหล่งฐานข้อมูลชีววิทยาและเครื่องมือออนไลน์

Course codes : 88637659
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การสร้างโมเดล การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม การโปรแกรมไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน โมเดลการไหลของข่ายงาน การตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข การวิเคราะห์การตัดสินใจ การวิเคราะห์คิว

Course codes : 88640159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น

หลักการ นิยาม และการดําเนินการของภาษา ลําดับชั้นของภาษา ภาษาปรกติ นิพจน์ที่ใช้ไวยากรณ์ปรกติ และออโตมาตา ภาษาไม่พึ่งบริบท ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท และออโตมาตากดลง ภาษาพึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริง

Course codes : 88642159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบประมวลผลแบบกระจาย

กลไกของระบบปฏิบัติการแบบกระจาย หน่วยความจําหลักแบบกระจาย หน่วยความจําที่อยู่ไกลออกไป และการใช้งานหน่วยความจําแบบกระจายร่วมกัน การเรียกใช้กระบวนความจากระยะไกล วัตถุระยะไกล เช่น คอบรา และจาวาอาร์เอ็มไอ การจัดการโพรเซสแบบกระจาย การจัดลําดับ การย้ายงานและการแบ่งงานให้เท่าเทียมกัน และการประสานจังหวะการทํางาน

Course codes : 88642259
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมแบบขนานและการโปรแกรมแบบขนาน

หลักการในการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบขนานและโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนและการดีบักโปรแกรมแบบขนาน การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึมแบบขนาน

Course codes : 88642359
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์

หลักการและเป้าหมายของการรักษาความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ หลักทั่วไปในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ การควบคุมการเข้าถึง หลักของการเข้ารหัสลับ รหัสลับแบบสมมาตรและไม่สมมาตร การพิสูจน์ตัวจริง ภัยคุกคามและการป้องกัน การรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่ายในทางปฏิบัติ

Course codes : 88642459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการระบบ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการเปิดและปิดเครื่อง สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบ ระบบแฟ้มและสิทธิในการใช้งาน, การสร้าง การควบคุม และการจัดการกับโพรเซส, การเพิ่ม การจัดกลุ่ม และการจัดการกับผู้ใช้ในระบบ, การจัดการกับอุปกรณ์รอบข้าง, การดูและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ, การสำรองข้อมูลในระบบ, การออกแบบ การติดตั้ง และการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น

Course codes : 88642559
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลกลุ่มเมฆ

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ บริการแบบกลุ่มเมฆ การโยกย้ายงานประยุกต์ไปประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ

Course codes : 88642659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงโดยใช้โมเดลเค้าร่างเชิงแนวคิด การประมวลผลภาษาสืบค้น การใช้ภาษาสืบค้นอย่างเหมาะสมที่สุด องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล บูรณภาพและความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลง การจัดการบัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกัน การกู้คืนรายการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว การแก้ปัญหาภาวะติดตาย ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์

Course codes : 88643159
Credit : 3(3-0-6)
การโปรแกรมในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์สําหรับเครือข่าย, ผู้ให้และผู้รับบริการ โพรโตคอลในชั้นประยุกต์ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมและชนิดของโปรแกรมผู้ให้บริการ ระบบปฏิบัติการ ระบบสื่อสารข้อมูล และบริการของระบบที่มีให้สําหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์ บริการของโพรโตคอลในชั้นเครือข่ายและชั้นส่งผ่านข้อมูล โพรโตคอลสื่อสารข้อมูลแบบที่ต้องมีการสร้างการติดต่อก่อน และแบบไม่ต้องมีการสร้างการติดต่อ การออกแบบ เทคนิคและการพัฒนาโปรแกรมสําหรับเครือข่าย

Course codes : 88643259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีไร้สาย

หลักการและเทคโนโลยีที่สำคัญของการสื่อสารแบบไร้สาย เทคนิคและโพรโตคอลที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูล มาตรฐานที่สำคัญในการสื่อสารแบบไร้สาย ข้อจำกัดของการสื่อสารแบบไร้สาย รูปแบบสำหรับเครือข่ายไร้สาย การออกแบบและการจัดการเครือข่ายไร้สาย หลักและวิธีการดำเนินการในระบบประมวลผลแบบกระจาย โพรโตคอลสนับสนุนการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่สำคัญ หลักและวิธีการเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับเครือข่ายไร้สาย

Course codes : 88644159
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาเกมส์

หลักการพัฒนาเกมส์ เฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเกมส์ การเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ การจัดการข้อมูลนำเข้า เกมส์เอพีไอ เสียง ความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุ การตรวจสอบการชนกันของวัตถุ เกมเซนเตอร์ โครงงานการพัฒนาเกมส์

Course codes : 88645159
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูลเบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจำลองแบบและตัวแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่องและระบบการเข้าคิว ระเบียบวิธีการจำลองแบบรวมทั้งการก่อกำเนิดเลขสุ่มและการผันแปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลอง

Course codes : 88646159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ

ความหมายและชนิดของการจัดเก็บเอกสาร การทําดัชนี การสืบค้น คําสําคัญ การสอบถาม และวิธีการดําเนินการ ขั้นตอนวิธีในการสืบค้นข้อมูลที่ตรงกับการสอบถาม การวัดประสิทธิภาพของการสืบค้น การจัดกลุ่มและการจัดลําดับเอกสารที่ค้นได้

Course codes : 88646259
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น

แนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์โครงสร้างคำ โครงสร้างประโยคเชิงวากยสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความหมายทางอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์และสร้างความเกี่ยวพันระหว่างประโยค ความกำกวมของคำ การสร้างและประยุกต์คลังข้อมูล ตลอดจน การนำการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาประยุกต์กับงานด้านการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาษาพูด และการทำเหมืองข้อมูล

Course codes : 88646359
Credit : 3(3-0-6)
ตรรกะกำกวมเบื้องต้น

เซ็ตแบบฉบับและเซตทวินัย ตรรกะของเซ็ตแบบฉบับ ตรรกะกำกวม เซ็ตตรรกะกำกวม การดำเนินงานกับเซ็ตตรรกะกำกวม ตัวแปรภาษา พจน์ภาษา ความสัมพันธ์แบบตรรกะกำกวม ฟังก์ชันสมาชิก การส่อความแบบคลุมเครือ การให้เหตุผลอย่างประมาณ แบบจำลองระบบฟัซซีแบบแมมดานิ ทีซูคาโมโต ทีเอสเค และ ลาร์เซน การสร้างระบบตรรกะกำกวม การให้เหตุผลอย่างประมาณแบบตรรกะกำกวม

Course codes : 88647159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การพยากรณ์

กระบวนการในการพยากรณ์ การพิจารณาข้อมูล การเตรียมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกโมเดล ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การทำให้เรียบ วิธีการถดถอย การพยากรณ์อนุกรมเวลา เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับงานพยากรณ์ เครื่องมือสำหรับการพยากรณ์

Course codes : 88647259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบคลังข้อมูล

ความต้องการและความสำคัญในการสร้างคลังข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล กระบวนการสร้างคลังข้อมูลการคัดกรองข้อมูล การปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงรูปข้อมูล การโหลดข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล โอแลพ การดูแลรักษาคลังข้อมูล

Course codes : 88647359
Credit : 3(2-2-5)
ข้อมูลขนาดใหญ่

กรอบความคิดของข?อมูลขนาดใหญ? แมพ-รีดิวซ? สถาป?ตยกรรมสําหรับการจัดการข?อมูลขนาดใหญ? วิธีการวิเคราะห?ข?อมูลขนาดใหญ่ด้วยแพลตฟอร์ม ฮาดูฟ พิก ไฮฟ์ เอชเบส

Course codes : 88647459
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณทางการเงิน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน หลักทรัพย์ อนุพันธุ์ ผลตอบแทนจากการลงทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง โมเดลการคำนวณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สัดส่วนพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน โมเดลทางการเงิน การส่งคำสั่งซื้อขายแบบความเร็วสูง การส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ

Course codes : 88647559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

ศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/ชีวสารสนเทศศาสตร์/วิทยาศาสตร์ข้อมูล/ปัญญาประดิษฐ์/การทำเหมืองข้อมูล/เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง/ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Course codes : 88647659
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

ทักษะที่จะเป็นสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/ชีวสารสนเทศศาสตร์/วิทยาศาสตร์ข้อมูล/ปัญญาประดิษฐ์/การทำเหมืองข้อมูล/เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง/ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Course codes : 88647759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3

การประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/ชีวสารสนเทศศาสตร์/วิทยาศาสตร์ข้อมูล/ปัญญาประดิษฐ์/การทำเหมืองข้อมูล/เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง/ระบบผู้เชี่ยวชาญกับงานในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 88647859
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/ชีวสารสนเทศศาสตร์/วิทยาศาสตร์ข้อมูล/ปัญญาประดิษฐ์/การทำเหมืองข้อมูล/เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง/ระบบผู้เชี่ยวชาญ

Course codes : 88648259
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะเพื่อการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ

ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ การวิเคราะห์และการพัฒนาแผนธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรและการบริหารองค์กร