ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) (วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฐิติมา วงศ์อินตา *
อาจารย์ พีรพล สิทธิวิจารณ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล *
อาจารย์ สุพรรณา แก้วเพ็ง *
อาจารย์ สุพรรณี สวนอินทร์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99931259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ (ASEAN Cultures through the English Language)

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 41410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 30211559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1 (Calculus for Business I)

ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ เช่น สมการของเส้นสัมผัส และ เส้นตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด - ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด- ต่ำสุด ฟังก์ชันรายได้-รายจ่าย และฟังก์ชันกำไร อินทิกรัลไม่จำกัดเขต และการประยุกต์ การอินทิเกรดฟังก์ชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรด เช่น การอินทิเกรด ทีละส่วน การอินทิเกรดโดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย การอินทิเกรดฟังก์ชันรากที่สอง อินทิเกรดจำกัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส

รหัสวิชา : 30211659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 2 (Calculus for Business II)

แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต เช่น การหาพื้นที่ ปริมาตร ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น การประมาณค่าอินทิกรัล ลำดับและอนุกรม ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพันธ์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

รหัสวิชา : 90010459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นแนะนำ (Introduction to Marketing)

แนวคิดทั่วไปทางการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย แนวคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ หีบห่อและตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า การค้าปลีกและการค้าส่ง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร การขายโดยบุคคล การบริหารงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การตลาดและสังคม การตลาดในอนาคต

รหัสวิชา : 90010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ (Business Management and Organization)

การจัดการยุคใหม่ แนวคิดการจัดการสภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์การ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม องค์ประกอบพื้นฐานและการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบพื้นฐานการจัดองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจูงใจ ภาวะผู้นำ การควบคุม ธรรมาภิบาล

รหัสวิชา : 90010659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ (Commercial and Business Law)

หลักทั่วไปว่าด้วยสัญญา เช่น การเกิดสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา การตีความสัญญา ฯลฯ หลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญารับขน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเก็บของในคลังสินค้า สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไปว่าด้วยหนี้ หนี้ที่เกิดจากการละเมิด สัญญา จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ รวมถึงหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

รหัสวิชา : 90020259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงิน (Management and Financial Accounting)

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการให้บริการงบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 90020359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้จากการวิเคราะห์ทางการเงินในชีวิตจริง หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน อันประกอบด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 90310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ (General Knowledge on Business)

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนำเข้า การส่งออก การคำนวณทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

รหัสวิชา : 90320159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (English for Business Communication)

ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ สำนวนการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ และการเขียนจดหมายในโอกาสต่าง ๆ

รหัสวิชา : 90320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบทางภาษีอากรธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

2.2 กลุ่มวิชาเอก

รหัสวิชา : 90010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ (Introduction to Maritime Business)

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวี ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความปลอดภัยบนเรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การดำเนินการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

รหัสวิชา : 90520659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการ แนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร กลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จริยธรรม

รหัสวิชา : 90530359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operations Management)

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

รหัสวิชา : 91010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และการประยุกต์กิจกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

รหัสวิชา : 91030259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยธุรกิจ (Business Research Methodology)

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

รหัสวิชา : 91030359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)

บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 91030459
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ หรืออุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การวางแผน การปฏิบัติงาน การทำโครงงาน การนิเทศนิสิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 91430159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางโลจิสติกส์ (Seminar in Logistics)

วิเคราะห์วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางโลจิสติกส์โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 91430259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการจัดหา (Procurement Management)

ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า บทบาทของการจัดซื้อในการบริหารโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการจัดการของซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ

รหัสวิชา : 91430359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics)

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการโล- จิสติกส์ระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพันธมิตร ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ทางการค้า ความเชื่อมโยงในการขนส่ง ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 91430459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง (Transport Economics)

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่ง ทั้ง การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก และการขนส่งทางน้ำ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและการตลาด การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการการขนส่ง

รหัสวิชา : 91520459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า (International Trade and Policy)

ทฤษฎีทางการค้าและนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและการโยกย้ายเทคโนโลยีระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้า

รหัสวิชา : 91530859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า (Freight Transport and Distribution)

การบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้านโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 91743259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง (Demand and Inventory Planning)

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 92030159
หน่วยกิต : 3(1-4-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์ (English for Logistics)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การค้นคว้า การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 92430159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ (Legal Aspects for Logistics)

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสินค้าและบริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การชำระราคาในทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า การจัดเก็บของในคลังสินค้าและเทอร์มินัล

รหัสวิชา : 92430259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ (Insurance on Cargo Transport Industry and Logistic Services)

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่น ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก

รหัสวิชา : 92430359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดการบริการ (Service Marketing)

แนวคิดและลักษณะการบริการซึ่งมีความแตกต่างจากลักษณะของสินค้าทั่วไป ความแตกต่างระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าและบริการ แผนผังกระบวนการให้บริการความภักดีของลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า การแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ การจัดวางตำแหน่งและการแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการสร้างความสมดุลความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการให้บริการเข้าใจ และประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

รหัสวิชา : 92430459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Game Theory and Business Strategy)

กฎเกณฑ์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแข่งขันทางธุรกิจ เกมส์ทางธุรกิจที่มีผู้เล่นพร้อมกัน เกมส์ทางธุรกิจแบบมีลำดับขั้นของการตัดสินใจ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดในลำดับที่แตกต่างกัน ธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การวา กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผสม วิธีการปกป้องและการยึดอำนาจทางการตลาด การเล่นเกมส์ทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของเวลาและจำนวนครั้ง

รหัสวิชา : 92430559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม (Transport Safety and Environment)

บทบัญญัติและข้อบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการขนส่ง มาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาและการประเมินการควบคุมผลิต การจัดเก็บ การลำเลียงและการขนส่งสินค้าอันตรายเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 92430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางโลจิสติกส์ (Selected Topics in Logistics)

หัวข้อพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 92430759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส์ (Logistics Case Studies)

การวิเคราะห์ และอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 92430859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ (Quantitative Methods for Logistics Management)

การนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหา โลจิสติกส์ ประกอบด้วย กำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การหาค่าที่เหมาะสม เทคนิคการพยากรณ์

รหัสวิชา : 92430959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจด้านตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Location Decisions)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตำแหน่งที่ตั้งทางธุรกิจ รูปแบบของการเลือกตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์การไหลของอุปสงค์และอุปทานสำหรับสินค้าหรือการบริการผ่านในโครงข่ายการตัดสินใจ แบบจำลองการตัดสินใจและวิธีการหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดีที่สุด การวิเคราะห์กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 92431059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ (Material Handling and Packaging)

ฟังก์ชันของการลำเลียงวัสดุและการบรรจุหีบห่อ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกส์ การออกแบบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้อุปกรณ์ในการลำเลียง และขนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์

รหัสวิชา : 92540859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน (Performance Measurement in Supply Chain)

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี การประยุกต์เครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติ ต้นทุนกิจกรรมทางบัญชี การวัดผลแบบสมดุล การเทียบเคียงสมรรถนะ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงสมรรถนะ การประยุกต์ตัวชี้วัดในการสร้างและจัดการโซ่อุปทานระดับโลก

รหัสวิชา : 92541759
หน่วยกิต : 3(1-4-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ (Information Technology for Logistics)

วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 92541859
หน่วยกิต : 3(1-3-5)
การจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจ (Logistics Simulation Modeling for Decision Making)

การสร้างตัวแบบและการจำลองทางด้านโลจิสติกส์ นิยามและประเภท การกำหนดปัญหา การสร้างแบบจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์ การจำลองและทวนสอบตัวแบบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ การประยุกต์

รหัสวิชา : 92630159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)

ภาพรวมของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การตลาดและการวิจัยทางการตลาดสำหรับสายการบิน การทำธุรกรรมบริการการขนส่งทางอากาศ กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และโปรโมชั่น การวางแผนจัดการกระบวนการขาย การจัดการทรัพยากรภายในองค์กรเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา : 92630259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบอากาศยานและโปรแกรมการซ่อมบำรุง (Aircraft System and Maintenance Programs)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอากาศยาน การดำเนินธุรกิจในมุมมองของสายการบิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความไม่แน่นอน ระบบซ่อมบำรุงอากาศยานและการพัฒนาโปรแกรมการซ่อมบำรุง การตรวจสอบรายการซ่อมบำรุง การจัดเก็บชิ้นส่วนซ่อมบำรุงอากาศยาน การเปลี่ยนโปรแกรมการซ่อมบำรุงและการประเมินมูลค่า

รหัสวิชา : 92630359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)

หลักการการจัดการขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ท่าอากาศยานและธุรกิจการบิน การจัดการองค์กรและกรรมสิทธิ์การครอบครอง การจราจรทางอากาศ การวางแผนท่าอากาศยานและการพยากรณ์ความต้องการเดินทาง การออกแบบและก่อสร้างท่าอากาศยาน ผลกระทบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานและการบำรุงรักษาท่าอากาศยาน ความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย การตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน การพัฒนาพื้นที่เช่า และการจัดการด้านการเงิน

รหัสวิชา : 92630459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปฏิบัติการของสายการบิน (Airline Operations)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสายการบินและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานของสายการบินในสนามบิน การดำเนินงานภาคพื้นดินของสายการบิน การจัดการเที่ยวบินในโครงข่ายของสายการบิน การจัดการความล่าช้าและการจัดการข้อจำกัดและอุปสรรคในการดำเนินการ การจัดตารางการบินและความน่าเชื่อถือของการดำเนินการ

รหัสวิชา : 92630559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ (Airline Network Planning)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการเดินทางทางอากาศ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสของเส้นทางการบิน เทคนิคการพยาการณ์ปริมาณการเดินทางและส่วนแบ่งการตลาด การจำลองสถานการณ์ทางการตลาด การประเมินเปรียบเทียบกับสายการบินคู่แข่ง การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรูปแบบ และโครงข่ายการให้บริการแบบต่าง ๆ ความร่วมมือและพันธมิตรทางการบิน การวางแผนโครงข่ายการขนส่งทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 92630659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการรายได้ของสายการบิน (Airline Revenue Management)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการรายได้ การจัดการความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร การวิเคราะห์ต้นทุนของสายการบินและผู้โดยสาร ฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการเดินทางและราคาค่าโดยสาร การวางกลยุทธ์ด้านราคา การจองตั๋วโดยสารตามคลาสของที่นั่ง การคำนวณหารายได้ที่เหมาะสม และการควบคุมจำนวนที่นั่งในเครื่องบิน การจัดตารางเวลาที่สัมพันธ์กับจำนวนที่นั่งในเที่ยวบิน ช่องทางการจำหน่วยตั๋วโดยสาร

รหัสวิชา : 92630759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo Management)

หลักการ ความสำคัญ และบทบาทของการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ กลยุทธ์ในการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ การคิดอัตราค่าระวางสินค้า มาตรฐานและเอกสารสินค้าขนส่งทางอากาศ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงาน และการพัฒนารูปแบบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

รหัสวิชา : 92630859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศ (Air Transport Economics)

แนวคิดและการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน อุปสงค์ อุปทานและโครงสร้างของตลาดการขนส่งทางอากาศ เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางอากาศและโซ่คุณค่า การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน กฎข้อบังคับและนโยบายทางการบิน ความสัมพันธ์กับองค์กรการบินสากล การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 92630959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety and Security Management)

ความปลอดภัยด้านการบิน องค์กรการควบคุมความปลอดภัยระหว่างประเทศ สนธิสัญญา องค์กรกํากับ ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางการบินในประเทศ การกระทําที่ขัดต่อข้อกฎหมายความปลอดภัยในการบิน ระบบการรักษาความ ปลอดภัยภายนอกสนามบินและภายในสนามบิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย โดยการเข้าเยี่ยมชม และจัดทํารายงานการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน

รหัสวิชา : 92631059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน (Laws and Regulations in Aviation Industry)

หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเดินอากาศ อำนาจอธิปไตยเหนือห้วงอากาศและสิทธิการบิน กฎหมายเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการเดินอากาศ กฎหมายอาญาในการเดินอากาศ เช่น ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ การปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย กฎหมายแรงงานในธุรกิจการบิน กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบินพลเรือน เช่น องค์กรด้านการบินพลเรือน การควบคุมและกำกับดูแลด้านการบินพลเรือน กฎหมายเกี่ยวกับท่าอากาศยาน เช่น การกำหนดพื้นที่ท่าอากาศยาน การถือครองกรรมสิทธิ์และการปฏิบัติการท่าอากาศยาน กฎหมายการรับขนของและคนโดยสารทางอากาศ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากร การประกันภัยและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง