ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) (วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล *
อาจารย์ ชาญชัย พลตรี *
อาจารย์ ธีรวัฒน์ สมสิริกาญจนคุณ *
อาจารย์ โรสมารินทร์ สุขเกษม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเสียง จันทาสี *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41420259
Credit : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

Course codes : 99941159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Course codes : 30212159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย

Course codes : 30212259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้กำหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30222159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 3

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว

Course codes : 30810359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน

Course codes : 30810459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หลักพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 30810559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810359 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

Course codes : 30820759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810459 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

Course codes : 50210159
Credit : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรม

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น

Course codes : 50210259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม

ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีสำหรับวิศวกรรม

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

Course codes : 50020159
Credit : 3(3-0-6)
สถิตยศาสตร์

ระบบของแรง การหาผลลัพธ์ สภาพสมดุล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ พลศาสตร์เบื้องต้น

Course codes : 50121159
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Course codes : 50122259
Credit : 3(3-0-6)
กรรมวิธีการผลิต

ทฤษฎีและหลักของกรรมวิธีการผลิต งานหล่อ งานขึ้นรูป งานเชื่อม และงานตัดเฉือนพื้นฐาน เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ กรรมวิธีการผลิต และต้นทุนในการผลิต

Course codes : 50123259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่าง ๆ สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การใช้กลวิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

Course codes : 50310159
Credit : 3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Course codes : 50320459
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์

กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และวัฎจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอนโทรปี พื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงาน

Course codes : 50410159
Credit : 3(2-3-4)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน การฝึกเขียนโปรแกรม

Course codes : 50430159
Credit : 3(2-3-4)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

การวิเคราะห์ แรงดัน กระแสและกำลังของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เจนเนอเรเตอร์ มอเตอร์ และการใช้งานเครื่องกลไฟฟ้า แนวคิดของระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ปฏิบัติการในหัวข้อที่เรียน

2.2.1 วิชาบังคับทางวิศวกรรม

Course codes : 50113159
Credit : 1(1-0-2)
ภาพรวมวิชาชีพทางวิศวกรรมอุตสาหการ

แนะนำวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการและพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 50121259
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีวัสดุ

เหล็กกล้าผสม เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การอบชุบทางความร้อนของโลหะ การชุบผิวแข็งโลหะ วัสดุผสม เซรามิกวิศวกรรม วัสดุนาโน การกัดกร่อนของโลหะ การเลือกใช้วัสดุ และหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุ

Course codes : 50121359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและวิศวกรรมเครื่องกล

ปฏิบัติการโลหะผงวิทยา การอบชุบทางความร้อน การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของโลหะ อุณหพลศาสตร์และของไหล

Course codes : 50122159
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

กระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานร่างแบบ งานโลหะแผ่น งานเชื่อม งานกลึง งานตะใบ การใช้เครื่องมือวัด ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

Course codes : 50122459
Credit : 2(1-3-2)
การเขียนแบบการผลิต

มิติและการเผื่อในงานเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบชิ้นส่วนเชิงกลต่าง ๆ เฟืองและลูกเบี้ยว เกลียวและตัวยึดที่เป็นเกลียวประเภทต่าง ๆ ลิ่ม หมุดย้ำ และสปริง ความหยาบผิว การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบท่อและภาพคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ

Course codes : 50122559
Credit : 2(0-4-2)
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1

การผลิตชิ้นงาน การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักรกล การกลึง การกัด การเชื่อมมิก การเชื่อมทิก และการทดสอบรอยเชื่อมแบบทำลาย

Course codes : 50126159
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

ค่าของเงินตามกาลเวลา การวิเคราะห์โครงการและทางเลือกตามหลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ค่าเสื่อมราคา การประเมินเพื่อการทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การประเมินผลที่เกิดจากภาษีรายได้

Course codes : 50130159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

ปฎิบัติการสำหรับการศึกษาการทำงาน การควบคุมคุณภาพ การทดลองเชิงสถิติ การวิจัยการดำเนินงาน และการยศาสตร์

Course codes : 50132359
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและการผลิตแบบบูรณาการ

ความสัมพันธ์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต การวางแผนการประกอบ เครื่องมือในการผลิต การประมาณต้นทุน การออกแบบเพื่อการผลิต ระบบการผลิตอัตโนมัติและการประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการผลิต ระบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ปฏิบัติการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

Course codes : 50132659
Credit : 2(0-4-2)
ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 2

การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานเครื่องจักรกลอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ช่วยผลิต การกลึงและการกัดด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี และการทดสอบแบบไม่ทำลาย

Course codes : 50133359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการดำเนินงาน

วิธีการวิจัยดำเนินงานเบื้องต้นในการแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่ โดยเน้นการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบปัญหาการขนส่ง ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบปัญหาสินค้าคงคลัง และการจำลองสถานการณ์ในกระบวนการตัดสินใจ

Course codes : 50133459
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมการผลิต

ระบบการผลิตเบื้องต้น หลักการของการวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการสร้างกำไรสำหรับการตัดสินใจ เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการพัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดลำดับงาน และแนวทางบบบริหารการผลิตที่อยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรม

Course codes : 50133559
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการบำรุงรักษา

แนวคิดในการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยรวม การวิเคราะห์สถิติความเสียหาย ความเชื่อถือได้ ความสามารถด้านการบำรุงรักษา และความสามารถด้านความพร้อมใช้งาน การหล่อลื่น ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเทคโนโลยีการตรวจติดตามสภาวะการบำรุงรักษา การควบคุมการบำรุงรักษาและระบบลำดับงาน การจัดองค์กรด้านการบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์สำหรับระบบการจัดการบำรุงรักษา รายงานด้านการบำรุงรักษาและตัวประเมินสมรรถนะ การพัฒนาระบบการบำรุงรักษา

Course codes : 50134159
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม

หลักการ แนวคิด และการประยุกต์การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว ระเบียบปฏิบัติและการปฏิบัติของการศึกษาวิธีการ รวมทั้งการประยุกต์หลักการเคลื่อนไหวเชิงเศรษฐศาสตร์ การใช้แผนภูมิและไดอะแกรมกระบวนการผลิต แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาเคลื่อนไหวเชิงจุลภาค การวัดผลงาน การศึกษาเวลา การประเมินอัตราการทำงาน การกำหนดเวลามาตรฐาน การสุ่มตัวอย่างงาน การกำหนดเวลามาตรฐานแบบพรีดีทอร์มิน ระบบข้อมูลมาตรฐานและเครื่องมือวัดผลงานอื่นๆ

Course codes : 50134259
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความปลอดภัย

หลักการการป้องกันความเสียหาย การออกแบบ วิเคราะห์และควบคุมความอันตรายของสถานที่ปฏิบัติงานและองค์ประกอบมนุษย์ เทคนิคเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หลักการการจัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย ?

Course codes : 50134359
Credit : 3(3-0-6)
การยศาสตร์

สรีรมนุษย์ในลักษณะของระบบการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อ โครงสร้างกระดูก และข้อต่อ ขนาดร่างกาย การออกแบบอุปกรณ์โดยอาศัยหลักการทางเออร์กอนอมิกส์ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน

Course codes : 50135159
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพ

หลักการของการจัดการควบคุมคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพ และวิศวกรรมความเชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรม

Course codes : 50136259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ

การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับกระบวนการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การประมาณการต้นทุน รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ

Course codes : 50138159
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

บทนำการออกแบบโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นในการออกแบบโรงงาน การวางแผนงานการจัดผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก การขนถ่ายวัสดุ ปัญหาการวางผังโรงงาน ทำเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ประเภทของการบริการผังโรงงานและหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุน

Course codes : 50148259
Credit : 3(2-2-5)
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 1

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นในอุตสาหกรรมการผลิต หลักการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบออโตเมชั่น นิวแมติกส์ ไฟฟ้านิวแมติกส์ เซนเซอร์ และการประยุกต์ programmable logic control (PLC) ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร รวมทั้งการออกแบบระบบออโตเมชั่นโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 50149159
Credit : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ หรือองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

Course codes : 50149259
Credit : 1(0-2-1)
ระเบียบวิธีการทำโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

การเลือกหัวข้อโครงงาน การสืบค้นวรรณกรรม วิธีการทำโครงงาน การวิเคราะห์และสรุปผลงาน การเขียนรายงานโครงงานและบรรณานุกรม

Course codes : 50149359
Credit : 1(0-3-1)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1

โครงงานพิเศษหรือปัญหาด้านต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การสังเคราะห์วรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์โครงงาน การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงโครงงาน

Course codes : 50149459
Credit : 2(0-6-2)
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2

การดำเนินการโครงงาน การวิเคราะห์ผล การเขียนรายการอ้างอิง และรายงานฉบับสมบูรณ์

Course codes : 50149559
Credit : 1(0-3-1)
สัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ทักษะการสืบค้นและนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

2.2.2 วิชาเลือกทางวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า

Course codes : 50125159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

กระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานร่างแบบ งานเชื่อม งานกลึง การใช้เครื่องมือวัด ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

Course codes : 50130259
Credit : 2(0-6-2)
การฝึกภาคปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานร่างแบบ งานโลหะแผ่นงานเชื่อม งานกลึง งานตะไบ การใช้เครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงฝึกปฏิบัติงาน

Course codes : 50141159
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ

การวิเคราะห์พื้นฐานทางเคมีด้วยสเปกโตสโคปีและการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน การศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัสดุด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวอ่านส่องกราด อาทิ กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม และ กล้องจุลทรรศน์ส่องกราดในอุโมงค์ การวิเคราะห์เชิงความร้อน

Course codes : 50141259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ

ความสัมพันระหว่างความเค้น-ความเครียด พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปร่างแบบชั่วคราวและถาวร ความไม่สมบูรณ์ของผลึก ทฤษฎีของดิสโลเคชัน กลไกการเพิ่มความแข็งแรง การทดสอบเชิงกล การบิด การคืบ และความล้า การแตกหักและกลศาสตร์การแตกหัก พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ

Course codes : 50141559
Credit : 3(3-0-6)
การเสื่อมสภาพของวัสดุ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของวัสดุ การกัดกร่อน การเสื่อมสภาพทางเคมี การเสื่อมสภาพทางกล การเสื่อมสภาพทางความร้อน การป้องกันการกัดกร่อน กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Course codes : 50141659
Credit : 3(3-0-6)
การคัดเลือกวัสดุและการออกแบบ

การคัดเลือกวัสดุสำหรับงานวิศวกรรม แผนภูมิการคัดเลือกวัสดุ การคัดเลือกวัสดุโดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านต่างๆ ของกระบวนการเลือกการจัดทำข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การสร้างและเลือกแนวคิดในการออกแบบ การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเพื่อการผลิต การสร้างต้นแบบ การคัดเลือกกระบวนการผลิต

Course codes : 50141759
Credit : 3(3-0-6)
วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี กระบวนการผลิตวัสดุนาโน เทคนิคในการสังเคราะห์ท่อคาร์บอนนาโน เส้นใยนาโน วัสดุโพรงนาโน โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของวัสดุนาโน ความเสี่ยงจากการสังเคราะห์และใช้วัสดุนาโน

Course codes : 50141859
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมวัสดุ

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรืออนาคต และพัฒนาการในสาขาวิศวกรรมวัสดุ

Course codes : 50142159
Credit : 3(3-0-6)
โลหะวิทยาการเชื่อม

หลักการการเชื่อมเบื้องต้น โลหะวิทยาการเชื่อม การเชื่อมในสถานะของแข็ง การเชื่อมหลอม การเชื่อมโลหะในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก โครงสร้างและคุณสมบัติเชิงกลของโลหะที่ผ่านการเชื่อม การตรวจสอบคุณภาพของแนวเชื่อม การประมาณราคาของงานเชื่อม

Course codes : 50142259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบงานเชื่อม

กระบวนการเชื่อม สิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบการออกแบบการเชื่อม การออกแบบงานเชื่อมสำหรับงานวิศวกรรม การคำนวณขนาดเชื่อม ความเมื่อยล้าในรอยเชื่อม การประเมินความสมบูรณ์ของโครงสร้าง

Course codes : 50142659
Credit : 3(2-2-5)
วิศวกรรมเครื่องมือ

การออกแบบจิ๊กและฟิกเจอร์ การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ

Course codes : 50142759
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การโปรแกรมเครื่องจักร การจำลองการผลิต การควบคุมการผลิต และการวางแผนการผลิต ปฏิบัติการออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบบูรณาการ

Course codes : 50142859
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมการผลิต

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรืออนาคต และพัฒนาการในสาขาวิศวกรรมวัสดุ

Course codes : 50143659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการ

หลักการทางเทคนิคและการจัดการในงานการบริหารโครงการ การวางแผนและการจัดลำดับงานของโครงการ การจัดสรรทรัพยากรของโครงการ โมเดลการเลือกโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ต้นทุนและงบประมาณโครงการ การตรวจติดตามและการควบคุมโครงการ การประเมินและการปิดโครงการ

Course codes : 50143759
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยการดำเนินงานขั้นสูง

ตัวแบบเครือข่าย การโปรแกรมเชิงจำนวนนับ เมตาฮิวริสติกส์ประกอบด้วยการค้นหาแบบทาบู การจำลองการอบอ่อน และเจนเนติกส์อัลกอริทึม ห่วงโซ่มาร์คอฟ กระบวนการตัดสินใจแบบมาร์คอฟ การประยุกต์ทฤษฎีแถวคอย

Course codes : 50143859
Credit : 3(3-0-6)
วิธีคิดในการออกแบบสำหรับธุรกิจ

ความหมายของวิธีคิดในการออกแบบ พื้นฐานความรู้ของวิธีคิดในการออกแบบ เครื่องมือที่สำคัญในวิธีคิดในการออกแบบ กระบวนการของวิธีคิดในการออกแบบ วิธีการสร้างแนวคิดแบบใหม่สำหรับธุรกิจ การสร้างตัวต้นแบบของธุรกิจ

Course codes : 50144159
Credit : 3(3-0-6)
การยศาสตร์การรับรู้

กระบวนการทางจิตของมนุษย์เบื้องต้น หรือพฤติกรรมภายใน ความคิด ความจำ การตัดสินใจ การให้เหตุผล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปัจจัยต่างๆ ในระบบงาน การออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องกับคน การเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ในการทำงานในแง่ของการรับรู้ การรับรู้ความเสี่ยง การให้ความสนใจและสิ่งล่อใจในที่ทำงาน

Course codes : 50144259
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาเชิงบวกกับการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทำงาน ความแตกต่างของคนในแต่ละสมัยในบริบทของการทำงาน สภาพแวดล้อมเชิงบวกในการทำงานสำหรับบุคคลและองค์กร ความผูกผันทางใจในการทำงาน ประโยชน์สำหรับบุคคลและองค์กรที่เกิดจากความผูกพันทางในในการทำงานที่มีคุณค่า ความสุขในที่ทำงาน ความผาสุขของพนักงานในองค์กร และการสร้างองค์กรเชิงบวก

Course codes : 50144459
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบงาน

ระบบงานที่ใช้คนและระบบงานที่พนักงานทำร่วมกับเครื่องจักร การไหลของงานและกระบวนการผลิตที่เป็นแบทช์ สายการประกอบด้วยมือ ห่วงโซ่อุปทานของการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านงานบริการและงานในสำนักงาน การวิเคราะห์วิธีการทางวิศวกรรมและการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนแผนภูมิและแผนภาพเพื่อการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน การศึกษาการเคลื่อนไหวและการออกแบบงาน การวางแผนและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก

Course codes : 50144559
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้นสำหรับวิศวกร

พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรและที่ทำงาน หลักการของพฤติกรรมบุคคล พฤติกรรมกลุ่มและพฤติกรรมองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับการทำงาน ความผาสุขในการทำงาน การทำงานเป็นทีม ทัศนคติ การพัฒนาอาชีพ การตัดสินใจ ปัจจัยมนุษย์ และพฤติกรรมผู้บริโภค

Course codes : 50144659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม

ประเภทของมลพิษทางอุตสาหกรรม แหล่งที่มา สาเหตุและผลของมลพิษ การควบคุมของเสีย วิธีการบำบัดและกำจัดทิ้ง กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้น มลพิษในชีวิตประจำวัน

Course codes : 50144759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการพลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจประเมินและการวิเคราะห์การใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานความร้อน ระบบเครื่องอัดอากาศ และระบบไฟฟ้า การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าในการอนุรักษ์พลังงาน

Course codes : 50144859
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางระบบงานและความปลอดภัย

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรืออนาคต และพัฒนาการในสาขาระบบงานและความปลอดภัย

Course codes : 50145259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม

หลักการด้านการจัดการการออกแบบการทดลอง กระบวนการออกแบบการทดลอง เทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ผลการทดลอง รูปแบบการทดลองต่าง ๆ สำหรับการทดลองเพื่อกรองปัจจัย การทดลองเพื่อยืนยันผล และการทดลองเพื่อกำหนดระดับที่เหมาะสม และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการประยุกต์จริงและการค้นคว้าจากจากงานวิจัยและปัญหาจริง

Course codes : 50145359
Credit : 3(3-0-6)
มาตรวิทยาและการสอบเทียบ

หลักการมาตรวิทยา มาตรฐานการวัด ระบบการวัด ระบบการวัดภายในประเทศ ระบบการวัดระหว่างประเทศ ระบบของหน่วยวัดมาตรฐานสากล การสอบเทียบ ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด ค่าความไม่แน่นอนในการวัด การวิเคราะห์ระบบการวัดและการเลือกบริภัณฑ์การวัดตามวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ วิธีการสอบเทียบ ความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การยอมรับได้ของผลการสอบเทียบและการนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดด้านมิติ มวล อุณหภูมิ ความดัน ไฟฟ้า แรงและแรงบิด

Course codes : 50145459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารคุณภาพ

หลักการในการประกันคุณภาพ หน้าที่ด้านคุณภาพ ค่าใช้จ่ายด้านคุณภาพ นโยบายคุณภาพ การวางแผนคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การจัดองค์กรเพื่อคุณภาพ การตรวจติดตามและการประเมินสมรรถนะด้านคุณภาพ ระบบบริหารคุณภาพไอเอสโอ 9001

Course codes : 50145559
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมคุณภาพ

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรืออนาคต และพัฒนาการในสาขาวิศวกรรมคุณภาพ

Course codes : 50147159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

โครงสร้างและกระบวนการในการพัฒนาระบบสนุบสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กแซลและวีบีเอสำหรับเอ็กเซล กรณีศึกษาการประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในงานวิศวกรรมอุตสาหการและโครงงานของนิสิต

Course codes : 50147259
Credit : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลอีอาร์ โมเดลข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทำบรรทัดฐาน (นอร์มอลไลเซชัน) การพัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอ็กเซส กรณีศึกษาการประยุกต์ระบบจัดการฐานข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 50147359
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักการพื้นฐานในการจำลอง ตัวแบบการจำลองการดำเนินการและข้อมูลนำเข้าขั้นพื้นฐาน ตัวแบบการจำลองแบบละเอียดและการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการหยุดการจำลอง ตัวแบบการจำลองที่มีความซับซ้อนปานกลางและการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับสภาวะคงที่ การส่งผ่านเอนทิตี้และตัวอย่างตัวแบบจำลอง การจำลองในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 50147459
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรืออนาคต และพัฒนาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

Course codes : 50148359
Credit : 3(2-2-5)
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 2

การออกแบบและการควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิต โดยการเรียนรู้หลักการทำงานและการควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ การประยุกต์ programmable logic control (PLC) ในการควบคุมกระบวนการทำงานระบบการผลิตแบบหน่วยย่อยเบื้องต้น

Course codes : 50148459
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมคุณค่า

หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์เทคนิคที่เป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต โดยมุ่งเน้นหน้าที่การทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นหลัก เพื่อขจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปโดยที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นยังคงมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

Course codes : 50148559
Credit : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์

กิจกรรมโลจิสติกส์ ออกแบบการดำเนินการและการควบคุมกระบวนการ มุ่งเน้นด้านการไหลของวัสดุและระบบข้อมูลสารสนเทศในโซ่อุปทาน การประเมินสมรรถนะของระบบโลจิสติกส์

Course codes : 50148659
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กระบวนการและเครื่องมือในการออกแบบแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตันแบบ สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมย้อนรอย

Course codes : 50148759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรืออนาคต และพัฒนาการในสาขาการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

Course codes : 50149659
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

การฝึกทักษะการบูรณาการหลักการและความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ การเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

Course codes : 50149759
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันหรืออนาคต และพัฒนาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

Course codes : 50015159
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม

แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ ความเป็น ผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

Course codes : 50015259
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ ปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

Course codes : 50015359
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางวิศวกรรม

แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม

Course codes : 50015459
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้นำทางวิศวกรรม

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรม การเขียนและการพูดเพื่อการ สื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำของวิศวกร ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทีมงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหาร ความขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจริง

Course codes : 50130859
Credit : 1(1-0-2)
การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 50130959
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสืบค้น การเขียนผลสรุป และการนำเสนอเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

Course codes : 50140159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการทำงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

ศาสตร์และศิลป์สำหรับการทำงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ