ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) (บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 136 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ธนยศ กุลฑล * วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2552)
อาจารย์อารยา สุนทรวิภาต * D.B.A(Management)
University of South Australia, Australia (2556)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ (English for Academic Presentation and Discussion)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 99930759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English Reading for Science and Technology)

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : 99931259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ (ASEAN Cultures through the English Language)

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 99941259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (Khmer for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 83021759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Energy and Environment)

แหล่งกำเนิดของทรัพยากรพลังงานที่เกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางทะเลต่อการดำรงชีวิต ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล พลังงานจากคลื่น พลังงานจากสาหร่าย ยุทธศาสตร์และ นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 30311159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหัศจรรย์โมเลกุล (Miracle of Molecules)

ความรู้เกี่ยวกับโมเลกุลของสารต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจและถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน พลาสติกและยาง เชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ผลิตภัณฑ์นาโนเคมี รวมถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 27310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ (Calculus for Business)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชันลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันเชิงกำลัง และฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าสูงสุดต่ำสุดและอนุพันธ์ การเขียนกราฟโดยโจทย์ปัญหาค่าสูงสุดและต่ำสุด การหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและการประยุกต์การหาปริพันธ์ทีละส่วน การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย การประยุกต์ทางธุรกิจ ฟังก์ชันรายได้ ฟังก์ชันรายจ่ายฟังก์ชันกำไร ดอกเบี้ยและค่ารายปี

รหัสวิชา : 27312159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่อปัญหาทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและเชิงซ้อน อนุกรมเวลา เลขดัชนี

รหัสวิชา : 27410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

แนวคิดทางการบัญชีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลองการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีการจัดทำรายงานทางการเงิน การบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การอ่านรายงานทางการเงิน

รหัสวิชา : 27411059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics)

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

รหัสวิชา : 27423159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์กร (Management and Organization)

แนวคิดในหลักการจัดการธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงานการทำงานเป็นทีม จริยธรรมของผู้บริหาร และปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ

รหัสวิชา : 27444259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การจัดการทิศทางอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง ความอยู่รอดของธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ การกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย การระบุกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ของธุรกิจ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการควบคุมและประเมินผลเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงกลยุทธ์จริยธรรมของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจ

รหัสวิชา : 27620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน นโยบายเงินปันผลของธุรกิจ

รหัสวิชา : 27716159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ (Application of Software Package for business)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานธุรกิจ ทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประยุกต์ในงานธุรกิจได้ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจและการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมและนำมาประยุกต์ประยุกต์งานจริงในธุรกิจ

รหัสวิชา : 27721359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)

บทบาทและหน้าที่ของการดำเนินงาน การจัดการและการควบคุมการดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การเลือกทำเลที่ตั้ง การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนการดำเนินงาน เทคนิคการวางแผนและการควบคุมโครงการ การออกแบบกระบวนการดำเนินงาน การจัดการวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพ รูปแบบการพยากรณ์

รหัสวิชา : 27724159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (Business Law and Taxation)

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 27543259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

บทบาทของการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการตลาด โครงสร้างประชากร วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การกำหนดส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการและการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ การจัดโครงสร้างองค์กรจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

รหัสวิชา : 27635159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Management)

ความรู้เบื้องต้นในการจัดการการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและองค์การทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กลไกตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ต้นทุนและโครงสร้างเงินทุนระหว่างประเทศ ตราสารทางการเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 27711159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Human Resource Management)

แนวคิดหลักการ และขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์แต่ละชนชาติ ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศการเตรียมการทรัพยากรบุคคลให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์แต่ละชนชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 27712159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

หลักการและการดำเนินการของโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โซ่อุปทานและแนวคิดการบริหารโซ่อุปทานการประเมินความสามารถของโซ่อุปทานการบริหารโซ่อุปทานทั่วโลกความสัมพันธ์และผลกระทบของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รหัสวิชา : 27721259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการจัดหา (Procurement Management)

ระบบการจัดซื้อทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า บทบาทของการจัดซื้อในการบริหารโซ่อุปทาน การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดในการจัดการของซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางการจัดซื้อ การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจรรยาบรรณและจริยธรรมในการจัดซื้อกรณีศึกษาด้านการจัดซื้อ

รหัสวิชา : 27721459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Export and Import Management)

ระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์การส่งออกและนำเข้า ระเบียบพิธีการและพิกัดอัตราศุลกากร ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การจัดองค์กรของแผนกส่งออกและนำเข้าขององค์กรธุรกิจ ระบบราคาแกตต์ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ขั้นตอนและวิธีการต่างๆในการชำระเงินสินเชื่อในการส่งออกและนำเข้า ความสำคัญของจดหมายสินเชื่อและการเตรียมเอกสารในการส่งออกและนำเข้า

รหัสวิชา : 27724259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)

กฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศ ข้อสัญญามาตรฐานในการซื้อขายระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระราคาด้วยจดหมายสินเชื่อหลักเกณฑ์ทางสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการชำระราคา สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า สัญญาให้สิทธิแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศหลักเกณฑ์ตามกฎหมายการขนส่งทางทะเล การประกันภัยสินค้าการประกันภัยทางทะเล กฎหมายศุลกากร การระงับข้อพิพาททางเลือกในการค้าระหว่างประเทศวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญา กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และกรณีตัวอย่างทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 27724459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ (Insurance for the Transportation and Logistics Industry)

หลักการโดยทั่วไปของการประกันภัยการขนส่ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการขนส่งลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งและบริการโลจิสติกส์ ผู้รับจัดการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ท่าเรือและเทอร์มินัล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก ความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 27725159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม (Analysis of Cross-Culture Business Environment)

ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย การเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และธรรมชาติของประเทศที่เป็นคู่ค้า วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมแต่ละด้านเปรียบเทียบกับประเทศไทย และกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 27731259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ (Quantitative Analysis for Logistics Management)

การนำวิธีการด้านคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการและแก้ปัญหา โลจิสติกส์ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน เทคนิคการพยากรณ์

รหัสวิชา : 27731359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Research Methodology in Business)

ความสำคัญและประโยชน์ของการวิจัยที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ประเภทของ การวิจัยธุรกิจ วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยธุรกิจ การออกแบบโครงการวิจัย การดำเนินการทำวิจัย การรวบรวมข้อมูลการสร้างแบบสอบถาม เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 27733159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

บทบาทและความสำคัญของการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ปัจจัยในการพิจารณาเลือกรูปแบบวิธีการขนส่ง ท่าขนส่งและจุดรับส่ง ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ องค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ กลยุทธ์การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 27733259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง (Warehouse and Inventory Management)

ความสำคัญของคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ หน้าที่และประเภทของคลังสินค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับคลังสินค้าแนวความคิดในการจัดการสินค้าคงคลัง โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 27738159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ (Preparation for Careersin Logistics)

เตรียมความพร้อมนิสิตด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริงการพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์ ความเครียด การเขียนประวัติส่วนตัว การสมัคร การสัมภาษณ์งาน แนวคิดและรูปแบบการเขียนและการนำเสนอโครงการที่ดี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 27745359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (English for Standardized Tests)

ลักษณะภาษาโครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ ข้อความที่ตัดตอนมาสำหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคำพูดที่มักจะปรากฏในข้อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 27747159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หัวข้อเลือกสรรด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศ (Selected Topics in Logistics and Cross Border/International Trade)

หัวข้อพิเศษต่างๆ ด้านการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศและ/หรือโลจิสติกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 27747259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศ (Seminar in Logistics and International Trade)

ค้นคว้าหาประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันด้านการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศ หรือโลจิสติกส์ โดยนำองค์ความรู้แต่ละด้านที่ได้เรียนมาวิเคราะห์และอภิปรายกันในชั้นเรียน

รหัสวิชา : 27748259
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงานการคัดเลือกนิสิตการเตรียมความพร้อมการนิเทศงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 27748359
หน่วยกิต : 2(0-6-3)
การฝึกงานด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศ (Practicum in Logistics and Cross-Border/International Trade)

ฝึกปฏิบัติงาน ณสถานประกอบการต่างๆ และมีจำนวนชั่วโมงฝึกงานรวมไม่น้อยกว่า200ชั่วโมง

รหัสวิชา : 27748459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาอิสระด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศ (Independent Studies in Logistics and Cross-Border /International Trade)

ผู้เรียนเลือกศึกษาหัวข้อด้านการค้าชายแดน/ระหว่างประเทศและ/หรือโลจิสติกส์ที่น่าสนใจ และเป็นหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอน โดยจัดทำรายงานและนำเสนอผลงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 27420259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ระบบต้นทุนการวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุนเพื่อการวางแผนการควบคุมการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-ปริมาณ-กำไรต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ผลต่าง งบประมาณและการควบคุมงบประมาณการวิเคราะห์และรายงานผลแยกตามส่วนงานการวิเคราะห์งบลงทุนและงบกระแสเงินสดการวิเคราะห์และแปลความหมายงบการเงินรวมถึงเทคนิคการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 27532759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีก (Retail Management)

บทบาทและความสำคัญของการจัดการการค้าปลีก ประเภทการค้าปลีก กระบวนการการบริหารการค้าปลีก การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบร้านค้าปลีก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีในการจัดการการค้าปลีก การบริหารการบัญชีและการเงิน กลยุทธ์การบริหารการตลาดการค้าปลีกเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการจัดการการค้าปลีกสมัยใหม่

รหัสวิชา : 27724359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิธีการศุลกากร (Customs Clearance)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกลักษณะพิเศษของกฎหมายศุลกากรการตรวจปล่อยสินค้าและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยระบบราคาแกต( GATT) พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์(harmonize) ของต้องห้ามและของต้องกำกัดการผ่านแดนและถ่ายลำสินค้าตามพิธีสารเกียวโตพิธีการนำของส่งกลับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหลักการขอชดเชยอากรการขอคืนอากรการผลิตเพื่อส่งออกการขอคืนอากรทั่วไปประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บนพิธีการเกี่ยวกับการนำของเข้าออกในคลังสินค้าทัณฑ์บน หลักการและพิธีการศุลกากรในเขตอุตสาหกรรมส่งออกพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากรเขตเศรษฐกิจพิเศษสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการและพิธีการศุลกากรของเขตเศรษฐกิจพิเศษจรรยาบรรณตัวแทนออกของ

รหัสวิชา : 27733359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ (International Land Transport Management)

ลักษณะและประเภทของพาหนะ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก เส้นทางภายในและระหว่างประเทศ การวางแผนเส้นทางเดินรถ การจัดการความเสี่ยงของการขนส่งทางบก องค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบกระหว่างประเทศ ระบบการขนส่งทางบกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบของการขนส่งทางบกต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 27733459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางทะเล (Shipping Management)

บทบาทและความสำคัญของการขนส่งทางทะเล ประเภทสินค้า ค่าระวางและค่าระวางล่วงหน้า ใบตราส่ง (B/L)เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจการขนส่งทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับการค้าและความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก ที่มีผลกระทบต่อความต้องการการขนส่งทางทะเลและท่าเรือ การกำหนดค่าภาระและการจัดการท่าเรือ

รหัสวิชา : 27735259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

หลักการ และทักษะภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ การพูด การฟัง การอ่าน เขียน และทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ การใช้รูปแบบที่ถูกต้อง การใช้ภาษาที่กระชับ และชัดเจนของเอกสารทางธุรกิจ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ประวัติส่วนตัว บันทึกข้อความ กิจกรรมการสื่อสาร การฟัง และการพูดโต้ตอบด้วยศัพท์และสำนวนทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 27736259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Business Information System)

การใช้สารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจและหน้าที่ทางธุรกิจ แนวคิด เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลหลักการในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจในอนาคต การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์กับกระบวนการทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 27736359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ (Information Technology for Logistics)

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการด้านโลจิสติกส์ วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 27742259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Logistics and Supply Chain Management)

-

รหัสวิชา : 27742359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคการบริการ (Logistics Management for Service Sector)

ความสำคัญและบทบาทของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเภทต่างๆ โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบริการประเภทต่างๆรวมถึงการช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรม กรณีศึกษาโลจิสติกส์ด้านธุรกิจบริการ

รหัสวิชา : 27743559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management)

ลักษณะและประเภทของท่าอากาศยานวางแผนและการจัดการความจุของท่าอากาศยาน ระบบสายการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการดำเนินงานและการปฏิบัติการท่าอากาศยาน และสายการบินการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศวางแผนการขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ของท่าอากาศยาน

รหัสวิชา : 27743659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)

ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หลักการพื้นฐานในการวางแผนและการประเมินการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบภายใต้สัญญาการรับขนต่อเนื่องหลายรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การขนส่งต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานและส่วนประกอบที่ช่วยในการดำเนินการการขนส่งหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 27746459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Management)

ความสำคัญของการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลยุทธ์ในการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในด้านการตลาดการเงิน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน