ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อัญมณีและเครื่องประดับ) (วท.บ. (อัญมณีและเครื่องประดับ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 134 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นันทรัตน์ บุนนาค *
อาจารย์ ปริญญา ชินดุษฎีกุล *
รองศาสตราจารย์ พิมพ์ทอง ทองนพคุณ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายสมร นิยมสรวญ *
อาจารย์ สุรินทร์ อินทะยศ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่นๆ

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99930459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Applications)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

รหัสวิชา : 99930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ (English for Academic Presentation and Discussion)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 17010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge)

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิต วิธีความคิดชุมชน ประเพณีความเชื่อ คติ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

1.3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.3.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

1.4.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

รหัสวิชา : 17010259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

การแสวงหาข้อมูลและความรู้ แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาทักษะการคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

1.4.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 15110159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology)

ประวัติ การกำเนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมีของโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก หินและแร่ธาตุที่สำคัญ ธรณีกาล ทรัพยากรแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 15220159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
แร่วิทยา (Mineralogy)

การเกิด การจัดจำแนกแร่ แร่ประกอบหินที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนสภาพ ปฏิบัติการฝึกการจำแนกหินและแร่

รหัสวิชา : 15220259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ผลึกวิทยา (Crystallography)

โครงสร้างผลึก เลทิสพลังงานในเลทิสของของแข็ง สมมาตร ระบบผลึก และรูปทรงเรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลของผลึกอย่างง่าย การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

รหัสวิชา : 15220359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สมบัติทางแสงของแร่ (Optical Mineralogy)

การศึกษาแร่และคุณสมบัติทางแสงของแร่ ประกอบไปด้วยการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสง ค่าดัชนีหักเห มุมมืด การแทรกสอดของแสง ทิศทางของแนวแตกเรียบ รูปร่างของเม็ดแร่ การดูดกลืนของแสง ผลึกแฝด ความสูงต่ำ ไบรีฟริงเจนซ์ เครื่องแสดงลักษณะทางแสง และการหาเครื่องหมายของผลึก

รหัสวิชา : 15320159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อัญมณีวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Gemology)

กระบวนการเกิดอัญมณี ความหมายและการจัดประเภทอัญมณี สมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง เครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้น ปรากฏการณ์ทางแสงของอัญมณี คุณสมบัติของอัญมณีที่พบทั่วไปในท้องตลาด

รหัสวิชา : 15320259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอัญมณีวิทยา (Gemological Laboratory)

ปฏิบัติการจำแนกชนิดของอัญมณีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 18020159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Materials Science)

ความรู้เบื้องต้นทางวัสดุ วิวัฒนาการของวัสดุ ชนิดของวัสดุ พันธะเคมี โครงสร้างผลึก สมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิต วัสดุกับการใช้งาน

รหัสวิชา : 27310359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส (Calculus)

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ความเร็วและความเร่ง ดิฟเฟอเรนเชียลและแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด อินทิกรัลไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่วน การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิว แบบที่กำหนดค่าไม่ได้ และกฎของโลปิทาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม

รหัสวิชา : 27314359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)

คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ งาน และ พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้น และ เชิงมุม การแกว่ง คลื่น เสียง แสง และ ทัศนศาสตร์กายภาพ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง

รหัสวิชา : 27314459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics II)

การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็ง ทฤษฎีจลน์ของแก็ส อุณหพลศาสตร์ ปรากฎการณ์ขนส่ง ของไหล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพ ควอนตัมฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 27314559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory)

ปฎิบัติการฟิสิกส์

รหัสวิชา : 27315359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีทั่วไป (General Chemistry)

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุทรานซิชัน ปริมาณสารสัมพันธ์ สถานะของสสาร สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 27315559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)

ปฏิบัติการเคมี

รหัสวิชา : 27325859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเคมีวิเคราะห์ (Principles of Analytical Chemistry)

ทฤษฎีและเทคนิคของปริมาณวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยปริมาตรและโดยน้ำหนัก การคำนวณและการวิเคราะห์ทางสถิติ การคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์ การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสเปกโตรโฟโตเมตรี

รหัสวิชา : 27325959
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analytical Chemistry Laboratory)

การใช้เครื่องมือวัดปริมาตรและเครื่องชั่ง เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณโดยปริมาตรและโดยน้ำหนัก การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การใช้พีเอชมิเตอร์และสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

2.2.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 15330359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อัญมณี (Gems Identification)

คุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะของอัญมณี ความสัมพันธ์ระหว่างมลทินภายในอัญมณีที่ใช้เป็นข้อบ่งชี้ของอัญมณีธรรมชาติ

รหัสวิชา : 15330459
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี (Gems Identification Laboratory)

ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี ที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15330359 วิเคราะห์อัญมณี วิเคราะห์อัญมณีธรรมชาติด้วยกล้องจุลทรรศน์อัญมณี มลทินภายในของอัญมณีธรรมชาติ

รหัสวิชา : 15330559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ (Synthetic and Treated Gems Identification)

กระบวนการสังเคราะห์อัญมณี การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีแบบต่างๆ วิเคราะห์ตำหนิภายในอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ข้อมูลอัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพแบบใหม่

รหัสวิชา : 15330659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ (Synthetic and Treated Gems Identification Laboratory)

ปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณีที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 15330559 การวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ

รหัสวิชา : 15330759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เพชรและการประเมินคุณภาพเพชร (Diamond and Diamond Grading)

ข้อมูลเกี่ยวกับเพชร ประกอบด้วย คุณสมบัติทางอัญมณี คุณสมบัติทางแสง เทคนิคการทำเหมือง เพชรสังเคราะห์และเพชรเลียนแบบ เทคนิคขั้นสูงที่ใช้ในการวิเคราะห์เพชร ปฏิบัติการประเมินคุณภาพเพชร ปฏิบัติการการจัดลำดับคุณภาพเพชร ตรวจวิเคราะห์เพชร เพชรสังเคราะห์ และเพชรเลียนแบบ ความรู้พื้นฐานในการเลือกเพชร การกำหนดราคา การประเมินราคาเพชร

รหัสวิชา : 16220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Marketing)

ระบบการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับตลอดจนบทบาทของรัฐที่มีต่อตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17120159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับสำหรับอุตสาหกรรม 1 (Jewelry Design for industry I)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบของอัญมณี วิธีการฝังอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ หลักการเขียนแบบเครื่องประดับในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการออกแบบเบื้องต้น เทคนิคการใช้สีเพื่อการสื่อสาร การออกแบบเครื่องประดับสำหรับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 17620159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ 1 (Computer – Aided Design for Jewelry I)

ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ การสร้างเส้น พื้นผิว รูปทรงปิด การปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายวัตถุ การสร้างเครื่องประดับอย่างง่าย การแสดงผลภาพชิ้นงานเสมือนจริงเพื่อการนำเสนอ และการแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นงานเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิตต่อไป

รหัสวิชา : 18020259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลหะและโลหะผสม (Metal and Alloys)

การแข็งตัว การตกผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก และการแพร่ในโลหะ วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค แผนภูมิสมดุลของระบบ 2 ธาตุและ 3 ธาตุ กระบวนการขึ้นรูปโลหะ เหล็กและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทางวิศวกรรมและการปรับปรุงคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงเฟสและโครงสร้างจุลภาค โลหะเครื่องประดับ เครื่องมือวัดและวิเคราะห์เบื้องต้นทางโลหะวิทยา

รหัสวิชา : 18020359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการโลหะและโลหะผสม (Metal and Alloys Laboratory)

ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาโลหะและโลหะผสม ความแตกต่างโครงสร้างของโลหะและโลหะผสม การเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาค การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน และการหาขนาดเกรนในโลหะและโลหะผสม

รหัสวิชา : 18340359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ (Instrumental Chemical Analysis)

หลักการในการเก็บและเลือกตัวอย่าง อันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร ทฤษฎีพื้นฐาน เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ยูวี-วิสซิเบิลสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี เอกซเรย์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์อัญมณีด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี

รหัสวิชา : 18340459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ (Instrumental Chemical Analysis Laboratory)

ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ 18340359 วิชาเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ

รหัสวิชา : 19040159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา (Seminar)

สืบค้น รวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมวลข้อมูลเพื่อนำเสนอ นำเสนอหัวข้อทางอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 19040259
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (Senior Project in Gems and Jewelry)

การวางแผนโครงงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การดำเนินโครงงานวิจัย การรวบรมผลการวิจัยและการวิเคราะห์ผล การสรุปผลและนำเสนอผลงานวิจัย

รหัสวิชา : 27322159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

รหัสวิชา : 27325759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)

สถานะพลังงานเชิงอะตอม ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะโคเวเลนต์ สารประกอบโคออกดิเนชั่น ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ อิเล็กโทรนิคเสปกตราของสารประกอบโคออดิเนชัน โครงสร้างและพลังงานของแข็ง โลหะ ของแช็งไอออนิก และของแข็งโคเวเลนต์

2.2.2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 15130259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ธรณีวิทยาประเทศไทย (Geology of Thailand)

ธรณีประวัติของประเทศไทย ตารางธรณีกาล ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน และธรณีวิทยาโครงสร้างของประเทศไทย

รหัสวิชา : 15140359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
แหล่งอัญมณี (Gemstone Deposits)

กำเนิดและการกระจายตัวของแหล่งแร่รัตนชาติสำคัญของโลก ความสัมพันธ์ของแร่รัตนชาติกับหินต้นกำเนิด

รหัสวิชา : 15340859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินคุณภาพและราคาของพลอยและเครื่องประดับ (Colored Stone Grading and Jewelry Appraisal)

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพสีพลอย ลักษณะของแสงธรรมชาติ และแสงที่สร้างขึ้นที่ใช้ในการประเมินคุณภาพสีพลอย ระบบการประเมินคุณภาพสีพลอยของสถาบันต่างๆ หลักการประเมินคุณภาพพลอย สี ความสะอาด การเจียระไน การตีราคาอัญมณีและเครื่องประดับ และการตลาดของพลอยสี

รหัสวิชา : 15340959
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการประเมินคุณภาพและราคาของพลอยและเครื่องประดับ (Colored Stone Grading and Jewelry Appraisal Laboratory)

ปฏิบัติการประเมินสี ความสะอาด สมมาตร และการเจียระไนของพลอย เพื่อการตีราคาได้ในราคาตลาดที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการประเมินราคาเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 15341059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อัญมณีอินทรีย์ (Organic Gems)

คุณสมบัติทางอัญมณี แหล่ง การปรับปรุงคุณภาพ หลักการประเมินคุณภาพของ มุก ปะการัง งา อำพัน เจท แอมโมไลท์ แอมโมไนท์

รหัสวิชา : 15430159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี (Gemstones Enhancement)

อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและข้อมูลที่เปิดเผย การปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยวิธี ฉายรังสี การใช้ความร้อน การใช้สารเคมี ปฏิบัติการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยความร้อน

รหัสวิชา : 15530159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (English communication for gems and jewelry)

คำศัพท์เฉพาะด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 16040259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Export-Import Management)

หลักการและการปฏิบัติพื้นฐานในการส่งออกและนำเข้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติ ความรู้เบื้องต้นห่วงโซ่อุปทาน สิทธิประโยชน์ทางการค้า ข้อกำหนดในการส่งออกและนำเข้า การเตรียมเอกสารและการทำสัญญาซื้อขาย วิธีการด้าน ศุลกากร การตั้งราคา การบรรจุหีบห่อ การจัดการ การขนส่ง ชำระเงิน บทบาทของสถาบันการเงินต่อการชำระเงิน การประกันภัย บทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกต่อการจัดการส่งออกและการนำเข้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รหัสวิชา : 16220259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวทางการศึกษาและการนำความรู้ของพฤติกรรมผู้บริโภค ไปประยุกต์ใช้ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวพฤติกรรมศาสตร์ที่มีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อิทธิพลส่วนบุคคลและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

รหัสวิชา : 16520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

บทบาทหน้าที่ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การจัดหน่วยงานบริหารงานบุคคล การวางแผนงานบุคคล การสรรหาบุคคล การบรรจุ การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การรักษาระเบียบวินัยและแรงงานสัมพันธ์

รหัสวิชา : 16730659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry Electronic Commerce)

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีการส่งและรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประยุกต์ใช้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์

รหัสวิชา : 17040159
หน่วยกิต : 2(1-3-3)
การออกแบบการเจียระไนอัญมณี (Faceting Design for Gemstones)

การประยุกต์ใช้กฎของแสงในการออกแบบการเจียระไน การหักเห การสะท้อน ปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมด ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนและมุมของการเจียระไนที่มีผลต่อทางเดินของแสง คำนวณสัดส่วนและมุมที่เหมาะสม การออกแบบการเจียระไนรูปแบบใหม่ๆ การคำนึงถึงสัดส่วน การรักษาน้ำหนักของอัญมณี และประกาย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการเจียระไน

รหัสวิชา : 17120259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การออกแบบเครื่องประดับสำหรับอุตสาหกรรม 2 (Jewelry Design for industry II)

หลักการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การตลาด หลักการเขียนแบบและหลักการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง การประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 17630159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตต้นแบบเครื่องประดับ (Computer – Aided Design for Jewelry mastering)

การใช้งานซอฟท์แวร์การออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง การส่งไฟล์ออกแบบอย่างง่ายสู่เครื่องสร้างต้นแบบ การกำหนดสัดส่วน การสร้างต้นแบบ การคำนวณปริมาณโลหะที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต

รหัสวิชา : 17640359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง (Advanced Computer-Aided Design for Jewelry)

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงในการสร้างชิ้นงานเครื่องประดับจากแบบวาด 2 มิติ การวิเคราะห์กระบวนการที่ใช้ในการสร้างต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปรับเปลี่ยนชิ้นงาน การใช้งานเครื่องจักรในการสร้างต้นแบบที่ซับซ้อน การกำหนดสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสม การแสดงผลภาพชิ้นงานหลังออกแบบเสมือนจริง

รหัสวิชา : 18030459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
สมบัติเชิงกลของวัสดุ (Mechanical Behavior of Materials)

ลักษณะทางกลของวัสดุโลหะ ความแข็ง ความแข็งแรง พฤติกรรมการแปรรูปแบบพลาสติกและอีลาสติก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก ความแข็งแรงของวัสดุ การทดสอบแรงดึง ความคืบ การล้าตัว และความเปราะ

รหัสวิชา : 18030559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วัสดุรุดหน้า (Advanced Materials)

วัสดุที่มีเทคโนโลยีทันสมัย วัสดุทันสมัย วัสดุล้ำสมัย วัสดุใหม่ด้านวัสดุอัญมณีและเครื่องประดับ ความสัมพันธ์ของวัสดุในวัสดุรุดหน้า

รหัสวิชา : 18030659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีฟิล์มบาง (Thin Film Technology)

เทคโนโลยีการเคลือบผิวบางวัสดุ กระบวนการเคลือบด้วยวิธีทางเคมี กระบวนการเคลือบด้วยวิธีทางกายภาพ การตรวจทดสอบผิวเคลือบ

รหัสวิชา : 18040959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ (Materials Characterization)

การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ โลหะ เซรามิก และวัสดุผสม การวิเคราะห์พื้นผิว การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์

รหัสวิชา : 18120359
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
งานรูปพรรณ และ การฝังอัญมณี (Jewelry Making and Gemstones Setting)

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานรูปพรรณ และรูปแบบการฝังอัญมณี เช่น ฝังไข่ปลา ฝังหนามเตย ฝังหุ้มฝังสอด และฝังไร้หนาม ขั้นตอนแปรโลหะ การถอดแบบชิ้นงาน การวัดขนาดการประกอบตัวเรือน การประดับอัญมณี และการตรวจสอบคุณภาพ

รหัสวิชา : 18130159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การทำต้นแบบเครื่องประดับ (Jewelry Mastering)

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ทำต้นแบบ การออกแบบ การวินิจฉัยแบบ การปั้นดินน้ำมัน การใช้เครื่องมือในการขึ้นรูป การทำต้นแบบด้วยเทียน และการทำต้นแบบด้วยโลหะ และการตรวจสอบคุณภาพ

รหัสวิชา : 18130559
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การหล่อตัวเรือนโลหะเครื่องประดับ (Jewelry Casting)

มีความรู้ความใจการทำแม่พิมพ์ยาง การอัดพิมพ์ยาง การผ่าพิมพ์ยาง การหล่อตัวเรือนขี้ผึ้ง การติดต้นเทียน การหล่อเทียนด้วยปูนพลาสเตอร์ การหล่อต้นเทียนด้วยโลหะ การตกแต่งตัวเรือนโลหะ

รหัสวิชา : 18130659
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคการแต่งผิวสำหรับเครื่องประดับ (Surface Techniques for Jewelry)

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า การชุบโลหะมีค่า การลงยาเย็นและลงยาร้อน และการตกแต่งผิวแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 18220159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับ (Industrial Safety in Jewelry Manufacture)

การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ทราบถึงกฎระเบียบและสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย อันตรายจากสารเคมีและการปฏิบัติงานในการทำงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 18230159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การเจียระไนอัญมณี (Gemstones Cutting and Polishing)

การตั้งน้ำอัญมณี การโกลนและการแต่งอัญมณี การเตรียมจานเจียระไน การเจียระไน การตรวจสอบคุณภาพการเจียระไน

รหัสวิชา : 18330159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)

หลักการพลศาสตร์ทางความร้อน เอนโทรปี เอนทาลปี พลังงานภายใน พลังงานอิสระกิบส์ กฏทางเทอร์โมไดนามิกส์ สมบัติคอลิติเกทิฟ เฟสไดอะแกรม ทฤษฎีที่ว่าด้วยจลนพลศาสตร์ทางเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอัตรา กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกระตุ้น และตัวเร่งปฏิกิริยา

รหัสวิชา : 18330259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกส์ (Physical Chemistry Laboratory)

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ18330159 วิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

รหัสวิชา : 18330559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สีในอัญมณี (Color in Gemstone)

สาเหตุการเกิดสีของอัญมณี การเปลี่ยนสีของอัญมณีในการปรับปรุงคุณภาพ

รหัสวิชา : 18330659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเปลี่ยนเฟสในวัสดุเครื่องประดับ (Phase transformation in Jewelry Materials)

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวัสดุ การวิเคราะห์สมดุลเฟส การเปลี่ยนเฟสของเหลว-ของแข็ง สมดุลเฟสในวัสดุบริสุทธิ์และวัสดุผสมสองและสามองค์ประกอบ ทฤษฎีเบื้องต้นของการเกิดนิวเคลียส การตกผลึก โครงสร้างสปินอยด์ดอล เฟสกึ่งเสถียร การเปลียนเฟสแบบแมสซิฟ การเปลียนเฟสแบบมาร์เทนไซต์ การเปลี่ยนเฟสในเพชร อัญมณี โลหะและโลหะผสมสำหรับเครื่องประดับ

รหัสวิชา : 18340159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นาโนเทคโนโลยีสำหรับอัญมณีและเครื่องประดับ (Nanotechnology for gems and jewelry)

บทนำเกี่ยวกับนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คำจำกัดความและการพัฒนา หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนาโนเทคโนโลยี ผลของขนาด แนวคิดจากล่างสู่บน การประกอบตัวเองเทคนิคการสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุนาโน เครื่องมือวิเคราะห์วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีในการงานอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ และการประยุกต์ในอนาคต

รหัสวิชา : 18340259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์อัญมณีด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Gemstone analysis by infrared spectroscopy)

เทคนิคการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์อัญมณีด้วยอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี การวิเคราะห์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง เทคนิคส่องผ่าน เทคนิคสะท้อน เทคนิคเอทีอาร์ การแปลความหมายสเปกตรัมของอัญมณีบางชนิด การจำแนกชนิดเพชร มรกต ไข่มุก ทัวมาลีน หยก ทับทิม และแซฟไฟป์