ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ปิยฉัตร วัฒนชัย * Ph.D. (Chemical Engineering)
Cambridge University, England (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ * Ph.D. (Applied Chemistry)
University of Tokyo, Japan (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิรา ดาวสุด * วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
รองศาสตราจารย์ วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน * Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Porto, Portugal (2549)
อาจารย์ เจริญ ชินวานิชย์เจริญ Ph.D. (Applied Science)
Kanazawa University, Japan (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิศา ละอองอุทัย Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Porto, Portugal (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แดง แซ่เบ๊ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
รองศาสตราจารย์ ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ Ph.D. Civil Engineering (Environmental Engineering)
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เล็ก วันทา วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัส แจ้งเอี่ยม ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ วงษ์แก้ว Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Michigan, USA (2544)
อาจารย์ เอมม่า อาสนจินดา ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 50258159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี (Advanced Research Methods in Chemical Engineering)

เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 50258259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาทักษะและเทคนิคของการนำเสนอทางวิชาการ

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 50269759
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 50258159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี (Advanced Research Methods in Chemical Engineering)

เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 50258259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาทักษะและเทคนิคของการนำเสนอทางวิชาการ

1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 50250159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี (Advanced Mathematics for Chemical Engineering)

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิเคราะห์เชิงตัวเลข วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

รหัสวิชา : 50250259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมี (Advanced Thermodynamics of Chemical Systems)

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบมหภาค พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การประยุกต์ อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมี

รหัสวิชา : 50250359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี (Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes)

การกระจายตัวของความเร็วเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การไหลแบบปั่นป่วน การกระจายตัวของอุณหภูมิเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยา การดูดซึมของก๊าซ การละลายของของแข็ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยาภายในตัวกลางรูพรุน การกระจายตัวของความเข้มข้นเมื่อมี ตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การเกิดปรากฎการร่วมของถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อน และมวล

รหัสวิชา : 50250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง (Advanced Chemical Reaction Engineering)

การวิเคราะห์อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ การเร่งปฏิกิริยาโดยรวมทั้ง อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพื้นผิวของของแข็ง การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิไม่คงที่และเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 50261159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง (Advanced Material Characterization)

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ การทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างและผิวด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนเทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล

รหัสวิชา : 50261259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด (Clean Energy)

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดของพลังงานทดแทน และเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 50261359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีคอลลอย์และพื้นผิวประยุกต์ (Applied Surface and Colloid Chemistry)

หลักการทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การเปียก การดูดซับ ระบบสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัว จลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี

รหัสวิชา : 50261459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis and Simulation)

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี พฤติกรรมสภาวะคงตัวและสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

รหัสวิชา : 50261559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน (Materials for Special Applications)

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ วัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ วัสดุขนาดนาโนสำหรับตัวตรวจจับ วัสดุสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 50261659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Engineering)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ทันสมัย เทคโนโลยีการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยีการผลิตปิโตรเคมี การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รหัสวิชา : 50261759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering)

เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ที่ทันสมัย  คอมโพสิตพอลิเมอร์  เยื่อเลือกผ่านพอลิเมอร์  ฟังก์ชั่นนัลพอลิเมอร์  เทคโนโลยีนาโนสำหรับพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 50262159
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี (Industrial Special Topics in Chemical Engineering)

ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีพิเศษจากอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50262259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี (Special Topics in Chemical Engineering)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี

รหัสวิชา : 50262359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Special Topics in Environmental Engineering)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 50262459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม (Special Topics in Operation Management in Industry)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50262559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน (Special Topics in Energy Management)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 50262659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี (Special Topics in Biochemical Engineering)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการวิศวกรรมชีวเคมี

รหัสวิชา : 50262759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม (Special Topics in Material Engineering)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการวัสดุวิศวกรรม

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 50269959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.1 วิชาบังคับทั่วไป

รหัสวิชา : 50258159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี (Advanced Research Methods in Chemical Engineering)

เทคนิคการออกแบบการทดลอง ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การจัดทำบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 50258259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Seminar)

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี การพัฒนาทักษะและเทคนิคของการนำเสนอทางวิชาการ

1.2 วิชาแกนบังคับ

รหัสวิชา : 50250159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเคมี (Advanced Mathematics for Chemical Engineering)

การประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี สมการอนุพันธ์สามัญ สมการอนุพันธ์ย่อย ระเบียบวิเคราะห์เชิงตัวเลข วิธีการประมาณค่าและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงอื่นๆ

รหัสวิชา : 50250259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์ขั้นสูงของระบบทางเคมี (Advanced Thermodynamics of Chemical Systems)

การพัฒนาแนวคิดเชิงลึกของความสัมพันธ์ทางอุณหพลศาสตร์ของระบบมหภาค พลังงานอิสระกิบส์ต่อการวิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ของระบบพหุองค์ประกอบ การประยุกต์ อุณหพลศาสตร์ในกระบวนการทางเคมี

รหัสวิชา : 50250359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรากฏการณ์การถ่ายโอนขั้นสูงในกระบวนการทางเคมี (Advanced Transport Phenomena in Chemical Processes)

การกระจายตัวของความเร็วเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การไหลแบบปั่นป่วน การกระจายตัวของอุณหภูมิเมื่อมีตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยา การดูดซึมของก๊าซ การละลายของของแข็ง การแพร่พร้อมการเกิดปฏิกิริยาภายในตัวกลางรูพรุน การกระจายตัวของความเข้มข้นเมื่อมี ตัวแปรมากกว่าหนึ่ง การเกิดปรากฎการร่วมของถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อน และมวล

รหัสวิชา : 50250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง (Advanced Chemical Reaction Engineering)

การวิเคราะห์อัตราเร็วปฏิกิริยาในระบบปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ การเร่งปฏิกิริยาโดยรวมทั้ง อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของการดูดซับและปฏิกิริยาบนพื้นผิวของของแข็ง การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิไม่คงที่และเครื่องปฏิกรณ์เคมีแบบหลายวัฎภาค การวิเคราะห์เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 50261159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง (Advanced Material Characterization)

เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ การทดสอบสมบัติทางกลและทางกายภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การวิเคราะห์โครงสร้างและผิวด้วยเทคนิครังสีเอ็กซ์และเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงความร้อนเทคนิคการหาน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล

รหัสวิชา : 50261259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลังงานสะอาด (Clean Energy)

แหล่งกำเนิดของพลังงาน ความสำคัญของพลังงานสะอาด ชนิดของพลังงานทดแทน และเสถียรภาพ ข้อดีข้อเสียของแต่ละชนิดของพลังงานทดแทน เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 50261359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีคอลลอย์และพื้นผิวประยุกต์ (Applied Surface and Colloid Chemistry)

หลักการทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ในการประยุกต์ในปัจจุบัน อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การเปียก การดูดซับ ระบบสารแขวนลอย แรงดึงดูดทางไฟฟ้าของพื้นผิวและเสถียรภาพของคอลลอยด์ จลนพลศาสตร์ของการรวมตัว จลนพลศาสตร์ทางไฟฟ้าเคมี

รหัสวิชา : 50261459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis and Simulation)

การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางเคมี พฤติกรรมสภาวะคงตัวและสภาวะพลวัต การใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านการจำลองกระบวนการ

รหัสวิชา : 50261559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน (Materials for Special Applications)

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ วัสดุทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ วัสดุขนาดนาโนสำหรับตัวตรวจจับ วัสดุสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 50261659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Engineering)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ทันสมัย เทคโนโลยีการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการผลิตปิโตรเลียม เทคโนโลยีการผลิตปิโตรเคมี การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

รหัสวิชา : 50261759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering)

เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้พอลิเมอร์ที่ทันสมัย  คอมโพสิตพอลิเมอร์  เยื่อเลือกผ่านพอลิเมอร์  ฟังก์ชั่นนัลพอลิเมอร์  เทคโนโลยีนาโนสำหรับพอลิเมอร์

รหัสวิชา : 50262159
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
หัวข้ออุตสาหกรรมพิเศษทางวิศวกรรมเคมี (Industrial Special Topics in Chemical Engineering)

ปัญหาทางวิศวกรรมเคมีพิเศษจากอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50262259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคมี (Special Topics in Chemical Engineering)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมเคมี

รหัสวิชา : 50262359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Special Topics in Environmental Engineering)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 50262459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม (Special Topics in Operation Management in Industry)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50262559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางการจัดการพลังงาน (Special Topics in Energy Management)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการจัดการพลังงาน

รหัสวิชา : 50262659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวเคมี (Special Topics in Biochemical Engineering)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการวิศวกรรมชีวเคมี

รหัสวิชา : 50262759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษทางวัสดุวิศวกรรม (Special Topics in Material Engineering)

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านการวัสดุวิศวกรรม

3 งานนิพนธ์

รหัสวิชา : 50269859
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ