ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) (วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 137 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กรประภา กาญจนะ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ *
อาจารย์ นิตยา ไชยเนตร *
อาจารย์ พอจิต นันทนาวัฒน์ *
อาจารย์ ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ * วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
อาจารย์ สลิล ชั้นโรจน์ * Ph.D. (Cell Biology and Molecular Genetics)
University of Maryland, USA (2554)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 (Calculus II)

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1 (Chemistry I)

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2 (Chemistry II)

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 (Physics I)

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2 (Physics II)

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (Introductory Physics Laboratory I)

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30325059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry)

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

รหัสวิชา : 30325159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory)

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

รหัสวิชา : 30520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

รหัสวิชา : 30520259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory)

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30627059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ (Genetics)

ยีนและโครโมโซม การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์ การกำหนดเพศและพันธุกรรมและพันธุกรรที่เกี่ยวข้องกับเพศ พันธุกรรมหลายอัลลิล พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ พันธุกรรมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและการทำแผนที่โครโมโซม สารพันธุกรรมและกิจกรรม โครงสร้างและกลไกการควบคุมการทำงานของยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ มิวเตชันในระดับของโครโมโซมและยีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร และข้อมูลสารสนเทศทางพันธุศาสตร์

รหัสวิชา : 30627159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (Genetic Laboratory)

ลักษณะทางพันธุกรรมและการแปรผัน โครโมโซม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์และการทดสอบไค-สแควร์ การกระจายตัวแบบโนเมียล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล กรดนิวคลิอิคและกิจกรรม เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การกำหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ ลิงเกจครอสซิงโอเวอร์และการทำแผนที่ยีน การทำคาริโอไทพ์ และการวิเคราะห์รูปแบบโครโมโซมในไมโอซิสมิวเตชัน การวิเคราะห์พงศาวลีของมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และสมดุลของฮาร์ดี-ไวเบอร์ก

รหัสวิชา : 31231159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (Statistical Methods for Sciences)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 31620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

รหัสวิชา : 31622159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 30720159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (Basic Techniques in Biotechnology I)

มาตรฐานห้องปฏิบัติการเบื้องต้น หลักปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการเก็บและใช้สารเคมี การจัดการของเสีย การคำนวณและการเตรียมสารเคมีการเลือกใช้บัฟเฟอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ การคัดแยกจุลินทรีย์ การเก็บรักษาจุลินทรีย์ การวัดความหวานและความเค็ม การแยกดีเอ็นเอ หลักการและการใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เครื่องชั่ง ปิเปตอัตโนมัติ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องเขย่าสารอัตโนมัติ ตู้บ่ม ตู้แช่แข็ง ตู้ปลอดเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องวัดการหักเหของแสง และชุดอุปกรณ์อิเลคโตรโฟรีซีส

รหัสวิชา : 30720359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Unit Operation in Biotechnology)

หน่วยและมิติ สมดุลมวลสารและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทโมเมนตัมการถ่ายเทความร้อน และการถ่ายเทมวลสาร วิศวกรรมปฏิกรณ์ชีวภาพ

รหัสวิชา : 30721159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล (Molecular Genetics)

โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การเรียงตัว การจำลองตัวเอง การถอดรหัส การแปลรหัสทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุ-วิศวกรรม การตัดต่อยีน คุณสมบัติของเวคเตอร์ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง เซลล์เจ้าบ้าน การคัดเลือกโคลน

รหัสวิชา : 30730259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (Basic Techniques in Biotechnology II)

เทคนิคเบื้องต้นในการวิเคราะห์สารทางเทคโนโลยีชีวภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อมการประเมินสภาพทางนิเวศวิทยา และการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

รหัสวิชา : 30730459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการก่อนและหลังการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Upstream and Downstream Process in Biotechnology)

ความสำคัญของกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์การเตรียมจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับการหมักในอุตสาหกรรมการออกแบบถังหมัก การควบคุมการหมักหลักการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์หมัก การแยกสารชีวภาพและการทำให้บริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรมการกรอง การปั่นเหวี่ยง การสกัด การดูดซับ การตกตะกอนและการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีโครมาโตกราฟี การทำผลิตภัณฑ์ให้แห้ง

รหัสวิชา : 30730559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกระบวนการก่อนและหลังการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Upstream and Downstream Process in Biotechnology Laboratory)

ปฏิบัติการก่อนการผลิตทางเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย จลนพลศาสตร์การเจริญของจุลินทรีย์ การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเตรียมถังหมัก การเลี้ยงจุลินทรีย์ในขวดทดลอง การเลี้ยงจุลินทรีย์ในถังหมัก การตรวจสอบการเจริญและการสร้างผลผลิต ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และการทำผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ เช่น การกรอง การหมุนเหวี่ยง การทำให้เซลล์แตก การสกัด การตกตะกอน การดูดซับ คอลัมน์โครมาโตกราฟี การตกผลึก

รหัสวิชา : 30731259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคทางด้านดีเอ็นเอสายผสม (Recombinant DNA Techniques)

หลักการในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม ดีเอ็นเอพาหะและพลาสมิด เอนไซม์ตัดจำเพาะ การแยกและทำบริสุทธิ์ดีเอ็นเอ การถ่ายดีเอ็นเอ การออกแบบไพร์เมอร์ ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส การวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การถ่ายสารพันธุกรรมเข้าสู่แบคทีเรีย การคัดเลือกดีเอ็นเอสายผสม การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับการตรวจสอบลำดับดีเอ็นเอ จีโนมิกส์และทรานสคริปโตมิกส์

รหัสวิชา : 30731359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคทางด้านโปรตีนและเอนไซม์ (Protein and Enzyme Techniques)

คุณสมบัติของกรดอะมิโน โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีน การเสื่อม สภาพและการคืนสภาพของโปรตีน การจำแนกและการตั้งชื่อเอนไซม์ การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ จลศาสตร์ของเอนไซม์ การควบคุมการทำงานของเอนไซม์ การสกัดโปรตีน การทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน โปรตีนเจลอิเลคโตรโฟรีซีส แอนติบอดีและแอนติเจน การต่อเอนไซม์กับแอนติบอดี การทดสอบอิมมูโนบลอท เทคนิคอีไลซ่า การหาลำดับกรดอะมิโนการบ่งชี้โปรตีนและโปรตีโอมิกส์

รหัสวิชา : 30735159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพและประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม (Industrial Quality Management and Assurance)

หลักการ ระบบของการบริหารคุณภาพและประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม ระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐาน Halal GAP GMP HACCP และ ISO ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 30735259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering)

อุณหพลศาสตร์ของเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสาร และมวลสารสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานแบบไม่คงตัวในงานวิศวกรรมชีวภาพ รีโอโลจีและการไหลของ ๆ เหลว การให้อากาศและการกวนผสม คุณลักษณะการไหลของของเหลวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต การถ่ายโอนมวลสาร การส่งผ่านมวลสารระหว่างก๊าซ-ของเหลว การถ่ายโอนความร้อน ปฏิกิริยาเอกพันธุ์ ปฏิกิริยาทวิพันธุ์ วิศวกรรมปฏิกรณ์ชีวภาพและการออกแบบทางกล การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การย่อและการขยายขนาดปฏิกรณ์ชีวภาพ การขยายขนาดหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพ

รหัสวิชา : 30735359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess Engineering Laboratory)

ทำการทดลองและปฏิบัติการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ สมดุลมวลสารและมวลสารสัมพันธ์ รีโอโลจีของของเหลวในการเพาะเลี้ยง การไหลของของเหลว การกวนและการให้อากาศการส่งผ่านมวลสารระหว่างของเหลวและก๊าซ การส่งผ่านความร้อนและการหล่อเย็น การออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ การกรอง หารปั่นเหวี่ยง การระเหย การตกผลึก การทำให้บริสุทธิ์ ได้แก่การฟอกสีและโครมาโตกราฟี การทำแห้ง การขยายและการย่อขนาดเครื่องมือและปฏิกรณ์ชีวภาพ

รหัสวิชา : 30735459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Study)

ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทโรงงาน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันที่มีกิจกรรมการผลิตหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ

รหัสวิชา : 30738259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ (Entrepreneurship in Biotechnology)

ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาของตลาดเทคโนโลยีชีวภาพ การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการผลิต

รหัสวิชา : 30739159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Seminar in Biotechnology)

การฝึกทักษะการอ่าน การทบทวนวรรณกรรมและการนำเสนอบทความวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30747159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Environmental Management in Biotechnology)

แหล่งที่มา องค์ประกอบ และคุณสมบัติของขยะและสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย สารพิษ และขยะอันตราย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การจัดการของเสียที่แหล่งกำเนิด การเก็บรวบรวม การขนส่ง การกำจัด และการบำบัด เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุม มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30748159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินความปลอดภัยและกฎระเบียบทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biosafety Assessment and Regulations of Biotechnology)

การประเมินความปลอดภัยชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สถานภาพการผลิตและการตลาด ข้อโต้แย้งของเทคโนโลยีชีวภาพ วิธีการประเมินความปลอดภัยชีวภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งในด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย จริยธรรม และมาตรการที่ใช้ควบคุม การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ จะเน้นตัวอย่างของเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร อาหาร การแพทย์และสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น ข้อมูลห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1-4 แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

2.3.2.1 กลุ่มที่ 1

รหัสวิชา : 30749259
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (Research Project in Biotechnology I)

2 (0-6-2) แนวทางการเขียนแผนงานวิจัยระเบียบวิธีวิจัย และการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30749359
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (Research Project in Biotechnology II)

2 (0-6-2) บุรพวิชา : 30749259 หรือ 30749559 Prerequisite : 30749259 or 30749559 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30749459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ฝึกงาน (Professional Training)

การฝึกประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของรัฐบาล เอกชนหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

2.3.2.2 กลุ่มที่ 2

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 30749359
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (Research Project in Biotechnology II)

2 (0-6-2) บุรพวิชา : 30749259 หรือ 30749559 Prerequisite : 30749259 or 30749559 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30749559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐบาล เอกชนหรือหน่วยงานระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรอง

2.3.3 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 30641259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิศวกรรมชีวเคมีและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีชีวภาพ (Biochemical and Bioreaction Engineering)

3 (2-3-4) เซลล์ เคมีชีวภาพ และเมตาโบลิซึม เอนไซม์ไคเนติกและการประยุกต์ใช้ มวลสารสัมพันธ์และเมแทบอลิซึม จลนศาสตร์การเจริญและการตายของจุลินทรีย์ การทำให้ปราศจากเชื้อ จลนศาสตร์ของการใช้สับสเตรทและการสร้างผลิตภัณฑ์ ปรากฏการถ่ายโอนมวลสารในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ รูปแบบและระบบการทำงานของปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ วิศวกรรมเมแทบอลิซึม เครื่องมือการวัดและการควบคุมกระบวนการ เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30641459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกแบบกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Process Design in Biotechnology)

การออกแบบกระบวนการผลิตสารชีวภาพเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ขนาดและส่วนแบ่งการตลาดขนาดของการผลิตการออกแบบและเลือกขั้นตอนกระบวนการ ทำสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานทั้งกระบวนการและรอบหน่วยเครื่องมือ การออกแบบกลไกเครื่องมือการออกแบบรายละเอียดการทำงาน อุปกรณ์ และการสร้างการออกแบบระบบควบคุม การออกแบบระบบความปลอดภัยและเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 30720659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น (Introduction to Biotechnology)

หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชื้อเพลิงชีวภาพ การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30731459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

พื้นฐานของกระบวนการตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอในหลอดทดลอง คุณสมบัติของเวคเตอร์ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง เซลล์เจ้าบ้าน การคัดเลือกโคลน พืชและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม การประยุกต์ใช้ทางการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30731559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพระดับเซลล์ (Cellular Biotechnology)

โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ เมแทบอลิซึมระดับเซลล์ การสร้างและการขนส่งโปรตีน การส่งและรับสัญญาณ การตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของเซลล์ เทคนิคการทำให้เห็นเซลล์ การควบคุมการแสดงออกระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม เทคนิคการถ่ายสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ การสร้างและส่งออกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพการใช้เซลล์เป็นตัวตรวจวัดทางชีวภาพ เซลล์ต้นกำเนิด เซลล์มะเร็งและกลไกการต้านมะเร็งและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยีนและโปรตีน

รหัสวิชา : 30732159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ (Microbial Biotechnology)

จุลชีววิทยาพื้นฐาน โครงสร้าง เมแทบอลิซึม การเจริญ พันธุกรรม การจำแนกประเภท การเก็บรักษาจุลินทรีย์ การคัดเลือก การปรับปรุงสายพันธุ์ การนำจุลินทรีย์มาใช้ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ เทคโนโลยีเอนไซม์ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน

รหัสวิชา : 30732259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย (Algal Biotechnology)

การใช้สาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ อาหาร พลังงาน เอ็นไซม์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร ปฏิบัติการเลี้ยงและสกัดสารชีวภาพจากสาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรีย

รหัสวิชา : 30732359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคทางอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย (Bacterial Taxonomy Techniques)

2 (1-3-2) การจัดจำแนกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรีย เทคนิคการคัดแยกแบคทีเรีย ที่มีประโยชน์ เทคนิคการเก็บรักษาแบคทีเรียการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ของแบคทีเรีย ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางสรีรวิทยา และลักษณะทางชีวเคมี เทคนิคการจัดจำแนกแบคทีเรียโดยใช้องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ เทคนิคในการศึกษาลักษณะทางจีโนไทป์ของแบคทีเรียโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสบริเวณ 16S rRNA gene และ DNA-DNA hybridization รวมถึงหลักในการตั้งชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ของแบคทีเรีย

รหัสวิชา : 30733159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ทางด้านพืช (Modern Plant Biotechnology)

3 (2-3-4) พื้นฐานทางสรีรวิทยาของพืช การปฏิวัติสีเขียว การปรับปรุงพันธุ์พืชสมัยใหม่ การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางด้านพืช เทคโนโลยีโปรโตพลาสต์ การถ่ายฝากยีนโดยใช้อะโกรแบคทีเรีย พันธุวิศวกรรมพืช พืชดัดแปรพันธุกรรม การบำบัดมลพิษโดยใช้พืช และความปลอดภัยทางชีวภาพในเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

รหัสวิชา : 30733259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ (Cell and Tissue Culture)

2 (2-0-4) หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ การนำไปใช้ในด้านต่างๆ การเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตโปรตีนหรือโมเลกุลสำคัญเพื่อนำมาใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30733359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ (Animal Biotechnology)

หลักการใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การป้องกันรักษาโรคในสัตว์ การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์มาช่วยในการผลิตสัตว์ การโคลนนิ่ง การย้ายฝากตัวอ่อน การใช้สัตว์เป็นแหล่งผลิตแอนติบอดีหรือสารโปรตีนที่ใช้ในมนุษย์ การใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ดัดแปรพันธุกรรม เพื่อการสร้างอวัยวะทดแทนสำหรับมนุษย์

รหัสวิชา : 30733459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การผลิตแอนติบอดี (Antibody Production)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกัน สมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี การกระตุ้นให้สัตว์สร้างแอนติบอดี การผลิตพอลีโคลนอลแอนติบอดี และโมโนโคลนอลแอนติบอดี

รหัสวิชา : 30733559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการผลิตแอนติบอดี (Antibody Production Laboratory)

การเตรียมแอนติเจน การวัดปริมาณโปรตีนแอนติเจน การฉีดกระตุ้นสัตว์ทดลองให้สร้างแอนติบอดี เทคนิคการหลอมเซลล์ เพื่อผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี การตรวจความจำเพาะของแอนติบอดีโดยเทคนิค ดอทบลอท เวสเทิร์นบลอท อิมมูโนฮีสโตเคมิสทรี การวัดปริมาณโปรตีนแบบจำเพาะโดยเทคนิค ELISA

รหัสวิชา : 30734159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (Marine Biotechnology)

3 (3-0-6) ขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ เทคนิคการตรวจรักษาโรคสัตว์น้ำโดยใช้เทคนิคทางแอนติบอดีเทคนิคทางชีวโมเลกุล หรือเทคนิคเฉพาะ การทำวัคซีนในสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเล เทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล การสร้างและประโยชน์ของไบโอฟิล์มและไบโอฟาวลิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล

รหัสวิชา : 30734259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์เคมีของสิ่งมีชีวิตในทะเล (Marine Chemical Products)

ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตทะเลที่มีผลต่อการสร้างหรือผลิตสารที่มีประโยชน์ รูปแบบการผลิต การเปลี่ยนแปลงของสารในสิ่งมีชีวิตในทะเล การอยู่รอด การหาอาหาร การสืบพันธุ์ กระบวนการสกัด วิธีการใช้สารเหล่านี้ทางการแพทย์ เภสัชกรรม และอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 30735559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (Industrial Biotechnology)

หลักการเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ สารตั้งต้นวัตถุดิบทดแทนจากชีวภาพหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในอุตสาหกรรมชีวภาพ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมชีวภาพที่ไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้เอนไซม์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและสารเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมยางพารา และการเกษตร ความสำคัญของรอยเท้าคาร์บอนและฉลากสีเขียว กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม การเยี่ยมชมโรงงานหรือหน่วยงานในอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30735659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Biotechnology in Food industry)

เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสมัยใหม่ บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการ ของอุตสาหกรรมอาหาร กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ สารให้ความหวาน โอลิโกแซคคาร์ไรค์ เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหาร สารให้สีและกลิ่น สารโพลิแซคคาร์ไรค์ สารลดแรงตึงผิว และสารกันเสียชีวภาพ การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยทางอาหารและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร การทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสวิชา : 30735759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมัก (Food FermentationTechnology)

เทคโนโลยีของกระบวนการผลิตอาหารหมัก ปัจจัยต่างๆที่มีความสำคัญในการผลิตอาหารหมัก วิธีการที่ใช้ในการทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารโดยวิธีทางประสาทสัมผัส ชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักดอง อาหารหมักจากถั่วเหลือง อาหารหมักจากนมและเนื้อสัตว์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก การควบคุมกระบวนการผลิตอาหารหมักการทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหมัก

รหัสวิชา : 30735859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Beverage Technology)

การแบ่งประเภทและชนิดของเครื่องดื่มที่ผ่านการหมัก เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มประเภทมีคาเฟอีน เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมัก และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่น การทัศนศึกษาโรงงานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รหัสวิชา : 30735959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีของอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรม (Biotechnology of Functional Foodsand Innovation)

ความรู้เบื้องต้นและแนวคิดพื้นฐานในการผลิตอาหารเสริมสุขภาพการใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์สารกลิ่นรสและน้ำมันหอมระเหย และผลิตภัณฑ์สารสีธรรมชาติ การควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศแนวคิดในการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ จริยธรรมในงานอาหารเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 30736159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (Medical Biotechnology)

พื้นฐานทางสรีรวิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การพัฒนา และการผลิตยาและวัคซีน หลักการและการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ เทคโนโลยีระดับโมเลกุลในการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรค และเทคนิคพื้นฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 30736259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์ (Medical Bacteriology)

นุกรมวิธานแบคทีเรียโครงสร้างของแบคทีเรียสรีรวิทยาของและสารพันธุกรรมของแบคทีเรีย การก่อโรคของแบคทีเรีย แบคทีเรียก่อโรคการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคยาต้านแบคทีเรีย กลไกการออกฤทธิ์และการดื้อยาของแบคทีเรีย การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบความไวต่อยาต้านแบคทีเรีย

รหัสวิชา : 30737259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization)

บทนำเกี่ยวกับผลผลิตของเสียจากบ้านเรือน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ลักษณะของของเสียอินทรีย์ อนินทรีย์ และของเสียอันตราย หลักการลดของเสียเหลือน้อยที่สุดด้วยวิธีการกลับคืนจากของเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดทำบัญชีรายการวัฏจักรชีวิต และการประเมินวัฏจักรชีวิต คาร์บอนฟุตปริ๊น เทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์จากของเสียอินทรีย์ กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมต่างๆ

รหัสวิชา : 30737359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Biotechnology)

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม การบำบัดของเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาด เชื้อเพลิงชีวภาพ การควบคุมและการป้องกันมลพิษ

รหัสวิชา : 30737459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีสะอาดและการป้องกันมลพิษ (Clean Technology and Pollution Prevention)

การใช้วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัดหรือลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิดมลพิษ การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และการเปลี่ยนวัตถุดิบ

รหัสวิชา : 30737559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดน้ำเสีย (Biotechnology for Wastewater Treatment)

หลักการการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ การบำบัดน้ำเสียจากชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรม และจากเกษตรกรรม การบำบัดน้ำเสียทางกายภาค เคมี และชีวภาพ ระบบบำบัดแบบใช้อากาศ ระบบตะกอนเร่ง ระบบโปรยกรอง ระบบจานหมุนชีวภาพ บ่อธรรมชาติ และระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ การจัดการกากตะกอน การเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 30737659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ (Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production)

หลักการพื้นฐานของกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไม่ใช้อากาศ จุลชีววิทยาและชีวเคมีของการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ปัจจัยแวดล้อม จนลศาสตร์ ถังปฏิกรณ์แบบไม่ใช้ อากาศ การผลิตพลังงานทดแทนทางชีวภาพ มีเทน เอทานอล ไบโอดีเซล ไฮโดรเจน และเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม การใช้เทคนิคระดับโมเลกุล การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 30737759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคทางแอนติบอดีเพื่อตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (Antibody Technique for Environmental Monitoring)

หลักการพื้นฐานของเทคนิคทางแอนติบอดีในการวัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แนวคิด และการใช้เทคนิคทางแอนติบอดีในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม การใช้แอนติบอดีที่จำเพาะต่อตัวชี้วัดทางชีวภาพ สำหรับวิเคราะห์เพื่อประเมินการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30738359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Innovation in Biotechnology)

บทนำและความหมายของนวัตกรรม นวัตกรรมของเครื่องมือและเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ รูปแบบการคิดและการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการ ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม แนวโน้มของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30738459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพ (Instrumentation Techniques for Biotechnologists)

หลักการและเทคนิคการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องวัดการเรืองแสง เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์ กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอปซอพต์ชัน เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ และเครื่องวิเคราะห์มวลสาร

รหัสวิชา : 30738559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1 (Current Topics in Biotechnology I)

การบรรยาย อภิปรายและนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30738659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2 (Current Topics in Biotechnology II)

การบรรยาย อภิปรายและนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับเซลล์และโมเลกุล

รหัสวิชา : 30738759
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชนและการท่องเที่ยว (Biotechnology for community and tourism)

ทรัพยากรธรรมชาติ การถ่ายภาพและการเก็บข้อมูล การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนต้นแบบและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์กับสาธารณะ การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในการแก้ปัญหาชุมชนและการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 30738859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

ที่มาและความสำคัญของเศรษฐกิจชีวภาพ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อุตสาหกรรมชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ โภชนเภสัชและเวชสำอาง เชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพและวัสดุชีวภาพ ชีวเคมีภัณฑ์ ชีวการแพทย์และชีวเภสัชภัณฑ์ โอกาสและอุปสรรคในการได้เข้าทำงานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ