ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ * วท.ม. (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2556)
อาจารย์ฐิติมา วงศ์อินตา * วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่งและการจราจร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
อาจารย์มัธยะ ยุวมิตร * น.ม. (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (2555)
อาจารย์วินิจ ศิริจิตร * M.Sc. (Economics/Applied Economics)
M.Sc. (Economics/Applied Economics) (2551)
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ D.B.A. (Supply Chain Management)
University of Southern Australia (2548)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา : 90010459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดขั้นแนะนำ (Introduction to Marketing)

แนวคิดทั่วไปทางการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมการตลาด การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด ระบบข่าวสารและการวิจัยตลาด ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย แนวคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์ หีบห่อและตราสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า การค้าปลีกและการค้าส่ง การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร การขายโดยบุคคล การบริหารงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการ การตลาดสินค้าเกษตรกรรม การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม การตลาดและสังคม การตลาดในอนาคต

รหัสวิชา : 90010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารธุรกิจและการจัดการองค์การ (Business Management and Organization)

การจัดการยุคใหม่ แนวคิดการจัดการสภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์การ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม องค์ประกอบพื้นฐานและการวางแผน การจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบพื้นฐานการจัดองค์การ การออกแบบโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจูงใจ ภาวะผู้นำ การควบคุม ธรรมาภิบาล

รหัสวิชา : 90010659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ (Commercial and Business Law)

หลักทั่วไปว่าด้วยสัญญา เช่น การเกิดสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา การตีความสัญญา ฯลฯ หลักกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญารับขน สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ สัญญาเก็บของในคลังสินค้า สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไปว่าด้วยหนี้ หนี้ที่เกิดจากการละเมิด สัญญา จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ รวมถึงหนี้บุริมสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กฎหมายว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

รหัสวิชา : 90020259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการและการเงิน (Management and Financial Accounting)

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และการให้บริการงบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 90020359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้จากการวิเคราะห์ทางการเงินในชีวิตจริง หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงิน อันประกอบด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินงบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 90320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากรธุรกิจ (Business Taxation)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบทางภาษีอากรธุรกิจ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา : 90510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Analytics)

ความสำคัญของขั้นตอนกระบวนการและข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลต่อผลการดำเนินงานและความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ การวิเคราะห์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องมาจาก การนำกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจดิจิทัลมาปฎิบัติจริง

รหัสวิชา : 90520259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Management)

การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน มิติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การจัดการความขัดแย้งเนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ จริยธรรมที่สำคัญขององค์กร และการจัดการวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 90520659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่ประวัติวิวัฒนาการ แนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์กร กลยุทธ์และเทคนิควิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผน การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ แนวโน้มและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต จริยธรรม

รหัสวิชา : 90530359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operations Management)

การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารการจัดการผลิตและการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อการควบคุมสินค้าคงคลังการบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา

รหัสวิชา : 90010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ (Introduction to Maritime Business)

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวี ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความปลอดภัยบนเรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การดำเนินการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

รหัสวิชา : 91010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และการประยุกต์กิจกรรมเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ

รหัสวิชา : 91030259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิธีวิจัยธุรกิจ (Business Research Methodology)

ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัย การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือและประโยชน์จากผลงานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

รหัสวิชา : 91030359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน (Preparation for Careers)

บุคลิกภาพ การจัดการด้านอารมณ์ การเขียนประวัติย่อ การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 91030459
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ หรืออุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การวางแผน การปฏิบัติงาน การทำโครงงาน การนิเทศนิสิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 91520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการนำเข้า-ส่งออก (Import-Export Management)

หลักเกณฑ์ในการส่งออกและนำเข้า ระเบียบพิธีการทางศุลกากร การจัดองค์การของธุรกิจส่งออกและนำเข้า วิธีการกำหนดราคาศุลกากร สินค้าที่มาตรการควบคุมการส่งออกและนำเข้า การเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้องเทอมการค้าสากล เงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างประเทศ การคิดค่าระวาง การคิดค่าระวางในการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

รหัสวิชา : 91520259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)

กฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศ ข้อสัญญามาตรฐานในการซื้อขายระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระราคาด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หลักเกณฑ์ทางสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับการชำระราคา สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า สัญญาให้สิทธิแลกเปลี่ยนเงินตรา สัญญาทรัสต์รีซีท การประกันภัยสินค้าโดยเฉพาะการประกันภัยทางทะเล กฎหมายศุลกากร การระงับข้อพิพาททางเลือกในการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะวิธีการอนุญาโตตุลาการ หลักเกณฑ์ทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสัญญา เช่น กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย

รหัสวิชา : 91520359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การจัดการอุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของการกำหนดราคาและการลงทุน การวิเคราะห์ทางด้านการเงินและการตลาด การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 91520459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศและนโยบายทางการค้า (International Trade and Policy)

ทฤษฎีทางการค้าและนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและการโยกย้ายเทคโนโลยีระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีทางการค้า

รหัสวิชา : 91520559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ (Global Sourcing)

บทบาทของการจัดหาจัดซื้อต่อการบริหารโซ่อุปทานในประเทศและระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของระบบการค้าและเศรษฐกิจระดับโลก ศึกษาสิ่งแวดล้อมของระบบเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือระหว่างประเทศ นโยบายเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในประเทศที่ส่งผลต่อการจัดหาในระดับโลก กลยุทธ์ในการจัดหาจัดซื้อเพื่อรักษาสมรรถนะในการแข่งขันขององค์กร

รหัสวิชา : 91520659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

แนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า หลักการออกแบบคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรในคลังสินค้า เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า หลักการออกแบบระบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายสินค้า

รหัสวิชา : 91530759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง (Demand and Inventory Planning)

โครงสร้างของสินค้าคงคลัง ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ การคำนวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 91530859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การขนส่งและการกระจายสินค้า (Freight Transport and Distribution)

การบริหารจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้านโยบายในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 91540759
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (Seminar in International Trade and Logistics Management)

วิเคราะห์ อภิปรายผลงานวิจัยทางการค้าระหว่างประเทศและการจัดการ โลจิสติกส์

2.3 หมวดวิชาเลือกสาขา

รหัสวิชา : 91330759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการท่าเรือ (Port Management)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศและความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อความต้องการ การขนส่งทางทะเลและท่าเรือ ประสิทธิภาพของท่าเรือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ องค์ประกอบการปฏิบัติงานในท่าเรือ ประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงและการวางแผนให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ท่าเรือในอนาคต ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในท่าเรือสินค้าทั่วไปและท่าเรือตู้สินค้า การขนส่งหลายรูปแบบ การกำหนดราคาค่าภาระ กฎระเบียบและโครงสร้างการบริหารท่าเรือ

รหัสวิชา : 92030159
หน่วยกิต : 3(1-4-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านโลจิสติกส์ (English for Logistics)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ การค้นคว้า การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 92030259
หน่วยกิต : 3(1-4-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ (Information Technology for Logistics)

วิธีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนทางด้านโลจิสติกส์ระบบที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ในระดับผู้บริหาร การคำนวณและการสับเปลี่ยนข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศที่มีต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 92040359
หน่วยกิต : 3(1-3-5)
การจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์เพื่อการตัดสินใจ (Logistics Simulation Modeling for Decision Making)

การสร้างตัวแบบและการจำลองทางด้านโลจิสติกส์ นิยามและประเภท การกำหนดปัญหา การสร้างแบบจำลองรูปแบบทางด้านโลจิสติกส์ การจำลองและทวนสอบตัวแบบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ การประยุกต์

รหัสวิชา : 92340959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management)

ข้อตกลงและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของตัวเรือและสินค้า การสร้างหลักประกันความเสี่ยงทั้งในขณะที่เรือเทียบท่าและเดินทาง ระบบความปลอดภัยในการขนถ่ายสินค้า อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับการรายงานอันตรายต่อการเดินเรือ

รหัสวิชา : 92530359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิทธิประโยชน์ทางการค้า (Trade Preference)

แนวคิด การจัดการและการประยุกต์ใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เขตการค้าเสรีและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเอง ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ระบบสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP) ระบบ National Single Window (NSW) ระบบ ASEAN Single Window (ASW) ผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอ พิธีการนำเข้าและพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรี การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษีอากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)

รหัสวิชา : 92540159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport Law)

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องในการขนส่งรูปแบบต่างๆ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางทะเล และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงการควบคุมและกำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเหนือคดีขนส่งระหว่างประเทศ แนวความคิด หลักกฎหมายตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ การตีความบทบัญญัติให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายแห่งกฎหมาย

รหัสวิชา : 92540259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing Strategy)

แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในตลาดระหว่างประเทศ การบริหารชื่อผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านราคาในตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่ายและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ จริยธรรมในตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 92540459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิทธิบัตรทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา (Patent and intellectual property)

แนวคิดและหลักการของสิทธิบัตรทางการค้า ขั้นตอนการขอสิทธิบัตรทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

รหัสวิชา : 92540559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ (Selected Topics in International Trade and Logistics)

หัวข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 92540659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กรณีศึกษาทางการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ (International Trade and Logistics Case Studies)

การวิเคราะห์และอภิปรายทางการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว

รหัสวิชา : 92540759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Supply Chain Management)

วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโซ่อุปทาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนขององค์กร โดยการประเมินกิจกรรมทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผ่านทางการประเมิน 3 มิติ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 92540859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน (Performance Measurement in Supply Chain)

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน ลักษณะของระบบการวัดที่ดี การประยุกต์เครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสมรรถนะของโซ่อุปทาน การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์เชิงสถิติ ต้นทุนกิจกรรมทางบัญชี การวัดผลแบบสมดุล การเทียบเคียงสมรรถนะ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงสมรรถนะ การประยุกต์ตัวชี้วัดในการสร้างและจัดการโซ่อุปทานระดับโลก

รหัสวิชา : 92540959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)

องค์ประกอบของระบบการขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีและรูปแบบทางธุรกิจที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน กฎหมายการเดินอากาศ กฎระเบียบว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและวิธีปฏิบัติที่เสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงในธุรกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐ

รหัสวิชา : 92541059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain Management)

ความสำคัญของโซ่อุปทานที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์ในการจัดการและการบริหารระบบโซ่อุปทานระหว่างประเทศเบื้องต้น ระบบการค้าอิเลคทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 92541159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Business Management)

การเจริญเติบโตขึ้น และแนวโน้มในรูปแบบต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานผ่านเส้นแบ่งพรมแดนต่างๆ และทะเล/มหาสมุทร การพัฒนาการของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ยุคใหม่ แนวโน้มตลาดเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจในระดับโลก

รหัสวิชา : 92541259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ มุมมองด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงานขององค์กร ประเด็นสาคัญในเรื่องพลังงานทางเลือก การวางกลยุทธ์ระบบโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 92541359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการบริหารคุณภาพในโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (Quality Management System in Industrial Logistics)

หลักการพื้นฐานของข้อกำหนดในระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 การเขียนคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการทำงาน การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน การทบทวนระบบคุณภาพโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงคุณภาพชั้นสูง Good Manufacturing Practice (GMP) Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ข้อกำหนดในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าอันตรายและวัสดุอื่น ๆ

รหัสวิชา : 92541459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Management)

ธุรกิจและพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ สภาวะแวดล้อมเชิงอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด และการโฆษณา ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทกับบริษัท และระหว่างบริษัทกับ รายย่อย ห่วงโซ่อุปทานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือกันในการทําธุรกิจ นวัตกรรมของระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ โทรศัพท์มือถือ การโกงและระบบจ่ายเงิน การใช้งานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการ บํารุงรักษา

รหัสวิชา : 92541659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดการบริการ (Service Marketing)

แนวคิดและความหมายของการตลาดการบริการ ลักษณะของตลาดการบริการ ส่วนประสมของการตลาดบริการ พฤติกรรมของผู้บริโภคด้านตลาดบริการ การสร้างแผนผังเพื่อแสดงกระบวนการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ความภักดีของลูกค้า การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ การจัดวางตำแหน่งและการแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการจัดการความต้องการของลูกค้าและความสามารถในการให้บริการและเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ การประยุกต์กลยุทธ์ในการจัดการการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ